Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция за безопасна работа ни бе любезно предоставена от г-н Красимир Игнатов.

Инструкция за безопасна работа със съдомиялна машина

I. Общи положения

1. Настоящата инструкция се издава на основание чл. 4, ал. 3, т. 10 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, за осигуряване на безопасна работа при използване на съдомиялна машина.
2. Всеки работещ е длъжен да се грижи за здравето и безопасността си, както и за здравето и безопасността и на другите лица, пряко засегнати от неговата дейност, в съответствие с квалификацията му и дадените от работодателя инструкции.
3. Неразделна част от настоящата инструкция е ръководството на производителя за ползване, поддържане и безопасна работа на съдомиялната машина.
4. При работата със съдомиялна машина да се използва работно облекло и лични предпазни средства.

II. Свързване към водопроводната и електрическа мрежа

1. Позициониране и нивелиране - извършва се по инструкцията за монтаж на производителя, след предварителен оглед за повреди при транспортирането. Машината трябва добре да се нивелира за да се гарантира по-добрата й стабилност и да се предодврати придвижването й по време на работа, както и появата на шум.
2. Свързването към водопроводната и електрическата мрежа да се извърши от квалифициран техник по инструкцията на производителя.
3. Съдомиялната машина да не се поставя върху маркучите за вода или електрозахранващия кабел.
4. Свързването на съдомиялната към водопроводната мрежа да се осъществи с нови маркучи. Маркучите да не се сгъват или притискат.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОПАСНО НАПРЕЖЕНИЕ!
При никакви обстоятелства маркуча на входящата вода да не се срязва, тъй като съдържа електрически части под напрежение.

III. Свързване към електрическата мрежа

1. Съдомиялната машина да се включва в електрическата мрежа само към инсталиран контакт снабден със защитни заземителни контактни пластини (тип “Шуко”). Контактът трябва да може да издържи максималния товар на машината, указан на табелката с технически данни.
2. Съдомиялната машина да се включва само в електрическа мрежа с напрежение, отговарящо на напрежението посочено на табелката на електрическия уред.
3. Преди включването на съдомиялната машина в електрическата мрежа да се огледат за неизправности: контакта, щепсела и захранващия кабел.
4. Забранява се работа с наранен или оголен захранващ кабел и нагорял или със счупен корпус щепсел.
5. След инсталирането на съдомиялната машина, захранващия кабел и електрическия контакт трябва да са леснодостъпни.
6. Захранващият кабел да не прегъва или да се притиска.

IV. Указания за безопасна работа

1. Работата със съдомиялната машина да се извършва по указанията на производителя дадени в ръководството за експлоатация, поддържане и безопасна работа.
2. Съдомиялната машина да се използва само по предназначение.
3. За предотвратяване на теч, след всяка програма за миене да се затваря крана на входящата вода.
4. При почистване или извършване на операции по поддръжка, винаги съдомиялната машина да се изключва от електрическата мрежа и да се затваря захранващия кран на водата..
5. При почистване на съдомиялната машина:
• външните повърхности на машината и контролния панел може да се почистват с меко парче плат, напоено с вода. Да не се използват разтворители или абразивни продукти.
• петната по вътрешните стени на съдомиялната машина може да се отстраняват с парче плат, напоено с вода и малко оцет.
6. Забранява се допирането на съдомиялната машина по време на работа, ако сте боси.
7. Забранява се изключването от електрическата мрежа чрез издърпване на кабела. Изключването става само чрез хващане на щепсела и издърпване от контакта.
8. Забранява се докосването на нагревателя.
9. Забранява се облягането на съдомиялната машина
10. Забранява се отварянето на съдомиялната машина по време на работа.
11. Забранява се поливането на машината с вода.
12. Всички сервизни операции изискващи специални технически познания и умения, трябва да се осъществяват единствено от квалифициран и опитен персонал в тази сфера.
13. В случай на дълъг престой на уреда, задължително изключете всички захранващи линии и допълнително почистете всички вътрешни и външни негови части, както и областта около него.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ