Инструкция за безопасна работа с машина за лазерно обработване TruLaser Серия 3000

Инструкции за безопасна работа
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Забранена е:
1. Обработката на запалими материали като напр. пластмаси, дърво, метални листи с покритие от PVC фолио и магнезий.
2. Обработката на титан без потушаване на пожар в компактния обезпрашител.
3. Експлоатация на машината с лазерен уред, който не е бил доставен заедно с тази машина.
За обслужването и за работите по настройката и дейностите по техническата поддръжка трябва да се използва само оторизиран и упълномощен персонал.

II. Предвидими ненормални ситуации.

Неочаквано движение на челюстния патронник
Когато бъде натиснат бутонът за затваряне за автоматично управление, челюстният патронник се задвижва. Когато има хора в опасната зона около челюстния патронник, в челюстния патронник могат да бъдат заплетени и навити коса или дрехи.
При ръчни настройки по челюстния патронник инструментите (напр. втулков гаечен ключ за затягане на затегателните челюсти) могат да се задвижат неконтролирано вследствие на движението на завъртане на челюстния патронник и да доведат до наранявания.
За да предотвратите: Натискайте бутона за затваряне само тогава, когато в опасната зона няма хора или крайници на хора.

При ръчното затваряне на затегателните челюсти има опасност от премазване на ръцете между тръбата и затегателните челюсти.
При отворена външна опора: При затварянето или отварянето на затегателните челюсти чрез педал има опасност от
премазване на ръцете между тръбата и стъпаловидната ролка.
Твърде високо настроено затягащо налягане може да деформира тръбата при процеса на затваряне и да доведе до нараняване на ръцете.
За да предотвратите: Натискайте педала за отваряне или затваряне само тогава, когато в опасната зона няма хора или крайници
на хора. По време на процеса на затваряне не посягайте между тръбата и затегателните челюсти или в тръбата.

Когато ограничителят на цифровото управление не е напълно изваден преди зареждането на тръбата, той може да се задвижи вследствие на натрупана пневматична енергия и да избута заредената тръба от машината.
За да предотвратите: Извадете напълно ограничителя на цифровото управление, преди тръба да бъде заредена и центрована.
Съблюдавайте предписанията за максимално допустимите дължини на тръбата.

Когато зареденият метален лист е твърде голям или не е центриран правилно върху палета или уловителното устройство е повредено, при смяната на палети металният лист може да бъде избутан навън от изваждащия се палет.
За да предотвратите:Подравнявайте металните листи към ограничителните ръбове на устройството за смяна на палети.
Спазвайте предписанията за максимално допустими размери на металните листи. Не пускайте в експлоатация устройство за смяна на
палети с повредено уловително устройство.

Маслените отлагания по заготовките, особено маслените лакове, се изпаряват по време на лазерното обработване. Маслената пара се отлага по стените на тръбите и по филтърните елементи на компактния обезпрашител. При голяма концентрация на маслена пара и натрупване на значителни отлагания съществува опасност от пожар и експлозия при образуване на искри.
За да предотвратите:
1. Преди обработката почиствайте заготовките.
2. Редовно отстранявайте остатъците от масло по машината.

При лазерно рязане на детайли, покрити с фолио, може да се стигне до образуване на удебелени места по фолиото. Образуването на удебелени места по фолиото повишава риска от пожар.
Какво да направите: Ако се образуват удебелени места по фолиото, прекратете процеса на рязане и променете параметрите за рязане.

Повреди, механични дефекти и заклещени детайли могат да доведат до това, пневматично задвижваните компоненти да не могат да достигнат зададената си позиция. В такива случаи в компонентите се акумулира енергия, която се освобождава ударно при изваждане на заклещените детайли.
Какво да направите:
1. Активирайте няколко пъти ръчните функции за отваряне и затваряне, съответно за придвижване на пневматичните компоненти.
2.  Ако заклещването не може да се освободи с помощта на ръчните функции: Натиснете бутон АВАРИЙНО СПИРАНЕ, за да изключите сгъстения въздух.
3.  Изчакайте, докато чуете, че пневматичната система се е обезвъздушила.
4.  Не освобождавайте заклещени компоненти и детайли с ръце.
5.  Да се спазва достатъчна дистанция.
6.  Освобождавайте заклещения компонент или детайл с подходящ инструмент (напр. гумен чук, клещи).

При пожар:
1. Натиснете бутон АВАРИЙНО СПИРАНЕ.
2. Изключете ГЛАВНИЯ ПРЕКЪСВАЧ на машината.
3. Гасете пожара на безопасно разстояние с подходящия ръчен пожарогасител.
4. Носете предпазни ръкавици и предпазни очила. Докосвайте горещите компоненти само с предпазни ръкавици.

III. Изисквания за безопасност и здраве при работа.

Риск от премазване
При зареждането и разтоварването на тръби има опасност от премазване на ръцете между тръбата и компонентите на машината. При зареждането и разтоварването на тръби: Носете предпазни ръкавици.
В рамките на дейностите по техническата поддръжка или настройването се налага да стъпите върху някои компоненти. Повърхностите на машинните компоненти, върху които трябва да стъпите, могат да бъдат замърсени. Носете противоплъзгащи обувки. Почиствайте предварително повърхностите, върху които ще стъпите.

При ръчно зареждане с метални листи и при ръчно вземане на детайли има опасност от нараняване. При ръчно зареждане с тръби и при ръчно вземане на тръби има опасност от нараняване. Носете предпазни ръкавици.

Риск от спъване и падане при стъпване върху събирателните резервоари:
1. Не стъпвайте в събирателните резервоари.
2. Преди влизане в работното помещение: извадете събирателните резервоари.

Риск от нараняване при стъпването върху палети:
1. Не се качвайте или не стъпвайте върху палети.
2. Винаги разтоварвайте палетите извън машината с подходящи спомагателни средства.

Риск от изгаряне поради горещи детайли!
1. Оставете детайлите да се охладят.
2. Носете предпазни ръкавици.
3. Използвайте спомагателни средства за вземане на детайлите.

Компонентите на машината са под напрежение:
1. Работите по електрическото устройство могат да бъдат извършвани само от специализиран персонал.
2. Преди работите по компонента: Изключете ГЛАВНИЯ ПРЕКЪСВАЧ и го осигурете срещу повторно включване.
3. Преди да докоснете: Проверете детайлите за липса на напрежение.
4. Спазвайте предупредителните табелки - Компонентите, които след изключване на ГЛАВНИЯ ПРЕКЪСВАЧ остават под напрежение, са обозначени с предупредителна табелка.

Риск от пожар:
1. Не съхранявайте горими материали, като например цигари, ръкавици, хартия или картон в защитната кабина.
2. Не съхранявайте запалими предмети, като напр. картонаж и пластмасови контейнери, в радиус от два метра около машината.
3. Извършвайте техническата поддръжка на компактния обезпрашител редовно и щателно.
4. Подменяйте прахосъбирателя при достигане на посоченото ниво на напълване.
5. Уверете се, че уплътнението приляга херметично към горния ръб на резервоара.
6. Преди смяна на материала от алуминий/алуминиеви сплави към желязосъдържащи материали или обратно: Изпразнете събирателния резервоар.
7. Независимо от обработваните материали: Изпразвайте събирателния резервоар всеки ден.
8. Почиствайте всяка седмица цялата зона за изтегляне на събирателния резервоар под машината.

Опасност от лазерно лъчение:
Машината е лазерно устройство от клас 1. Ако всички предпазни устройства са активни, достъпното лазерно лъчение
на всички монтирани лазерни уреди е безопасно при разумно предвидими условия.
1. Експлоатирайте машината само с активирани предпазни устройства.
2. Проверявайте предпазните устройства ежедневно за повреди.
3. Спазвайте предупредителните табелки и предупредителните символи.
4. Вкарайте събирателния резервоар изцяло докрай.
5. Проверявайте редовно гумените ламели за повреди.
6. Не гледайте директно в лъча.
7. Не гледайте продължително в мястото на обработка. При визуален контакт: Носете затъмнени предпазни очила с UV защита.

Опасност от електромагнитни полета:
1. Хора с импланти (например пейсмейкър) трябва да спазват минимално разстояние от 50 cm до линейните задвижващи механизми.
2. Хора с импланти не могат да извършват работи около линейните задвижващи механизми.
3. Хора с импланти трябва да бъдат информирани за опасността
4. Спазвайте предупредителните табелки.

Риск от нараняване вследствие на феромагнитни предмети в непосредствена близост до постоянния магнит:
1. В близост до задвижващите механизми не дръжте в ръка по-тежки феромагнитни детайли (метални листи, инструменти).
2. При заклещени части на тялото, раздалечете прилепналите части с немагнитни спомагателни средства (например с гумен чук).

Опасни вещества при лазерно обработване:
При лазерното обработване на метали се образуват прахове, аерозоли и газове. В зависимост от големината и концентрацията на частиците, тези вещества могат да бъдат вредни за човешкото здраве. Експлоатирайте машината само с подходящи и функциониращи системи за аспириране и филтриране.
Машината трябва да се експлоатира винаги с монтирани направляващи прегради, така че праховете да бъдат улавяни.

Риск от изпръскване на хидравлична течност под високо налягане:
1. Преди влизане в опасната зона: Декомпресирайте хидравличната система.
2. Дейностите по техническата поддръжка да се извършват съгласно инструкцията за техническа поддръжка от квалифициран персонал.

Веднъж на смяна, както и след всеки сблъсък, трябва да се проверява изправността и функционирането на следните предпазни устройства:
■ Защитна кабина и прозорец за защита от лазерно лъчение: При повреда незабавно трябва да се натисне бутон
АВАРИЙНО СПИРАНЕ. Обработката може да бъде продължена едва тогава, когато повредените части бъдат
сменени.
■ Предпазни огради.
■ Защитни врати.
■ Предпазни светлинни завеси

IV. Извлечени от опит заключения при използването на работното оборудване.

Персоналът може да експлоатира машината само с функциониращи предпазните устройства. Предпазните устройства не трябва да бъдат демонтирани или изключвани.
Всеки служител трябва незабавно да информира прекия си ръководител за настъпващи промени (включително и на работните характеристики) по машината.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар