САМО ДО 30 АПРИЛ: -22% ОТСТЪПКА И БОНУСИ на стойност 215 лв за годишен абонамент
Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Забележка! Тази инструкция за безопасна работа ни бе любезно предоставена от инж. Пламен Петков (СТМ-Евро Консулт ООД

Инструкция за безопасна работа с пневматичен пирононабивач (air nailer)

Раздел І. УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАБОТНОТО ОБОРУДВАНЕ.

1. Корпусът на апарата и ръкохватката трябва да са здрави, без пукнатини и да позволяват здраво и сигурно захващане от работника.
2. Гъвкавия пневмопровод трябва да бъде здрав, без пропуски на въздух. Съе-диняването на пневмопровода към апарата и пневматичната инсталация или компресор да е сигурно и да не позволява самопроизволно измъкване от съ-ответните щуцери.
3. Механизма срещу случайно задействане да бъде изправен и да функционира без пропуски.
4. Магазинът за пирони да позволява свободното им зареждане и при необхо-димост отнемането им.
5. Подаваното налягане на въздуха да бъде в интервала 4÷7 bar.

Раздел ІІ. ПРЕДВИДИМИТЕ НЕНОРМАЛНИ СИТУАЦИИ.

1. Прободни рани по тялото и лицето при случайно задействане на апарата, съ-четано с наличие на човек в посоката на изстрелване на металната скоба или по време на зареждане на апарата със скоби при неспазване на реда опреде-лен от производителя.
2. Нарушаване целостта на гъвкавия пневмопровод.

Раздел ІІІ. ИЗИСКВАНИЯТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА.

1. До работа с апарат се допускат само квалифицирани работници, преминали съответните видове инструктажи и нямащи медицински противопоказания за изпълняване на съответната длъжност.
2. Преди да започнат да работят с апарата, съответните работници трябва под-робно да се запознаят с изискванията на производителя относно, зареждане-то на апарата със скоби, необходимите действия по поддръжка и обслужване, и реда на експлоатация.
3. Забранено е апарата да се ползва за други цели и по начин, освен за тези по-сочени от производителя.
4. При наличие на дефект на възли и детайли от апарата, същите да се заменят само с оригинални такива.
5. При наличие на неизправност, съответния работник да уведомява Управите-ля. Ремонтът на апарата да се извършва само от квалифициран техник.
6. По време на работа да се пази гъвкавия пневмопровод от механични повре-ди.
7. При попадане на пирони в тялото или крайниците да се потърси незабавно медицинска помощ.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ