Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция за безопасна работа ни бе любезно предоставена от Красимир Игнатов.

Инструкция за безопасна работа с микровълнова фурна

I. Общи положения.

1. Настоящата инструкция се издава на основание чл. 4, ал. 3, т. 10 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, за осигуряване на безопасна работа при използване на микровълнова фурна.
2. Всеки работещ е длъжен да се грижи за здравето и безопасността си, както и за здравето и безопасността и на другите лица, пряко засегнати от неговата дейност, в съответствие с квалификацията му и дадените от работодателя инструкции.
3. Неразделна част от настоящата инструкция е ръководството на производителя за ползване, поддържане и безопасна работа на микровълновата фурна.
4. При работата с микровълнова фурна да се използва работно облекло и лични предпазни средства.

II. Свързване към електрическата мрежа.

1. Поставете микровълновата фурна върху термоустойчива, здрава и нивелирана повърхност.
2. Микровълновата фурна да се включва в електрическата мрежа само към инсталиран контакт снабден със защитни заземителни контактни пластини (тип “Шуко”). Контактът трябва да може да издържи максималния товар на електрическия уред, указан на табелката с технически данни.
3. Микровълновата фурна да се включва само в електрическа мрежа с напрежение, отговарящо на напрежението посочено на табелката на електрическия уред.
4. Преди включването на микровълновата фурна в електрическата мрежа да се огледат за неизправности: контакта, щепсела, захранващия кабел.
5. Забранява се работа с наранен или оголен захранващ кабел и нагорял или със счупен корпус щепсел.
6. Преди включване на микровълновата фурна в електрическата мрежа, уреда да се оглежда за неизправности, които могат да нарушат правилното му действие и безопасност.
7. Забранява се използването на фурната ако вратата или уплътнението на вратата са повредени.
8. Винаги се уверявайте, че вентилационните отвори не са покрити или не са блокирани по някакъв начин.

III. Указания за безопасна работа

1. Работата с микровълновата фурна да се извършва по указанията на производителя дадени в ръководството за експлоатация, поддържане и безопасна работа.
ИЗБР Издание 1_2017
2. Микровълновата фурна да се използва само по предназначение.
3. При почистване или извършване на операции по поддръжка, винаги микровълновата фурна да се изключва от електрическата мрежа.
4. По време на експлоатацията микровълновата фурна да не се оставя без наблюдение.
5. Забранява се работата с микровълновата фурна когато е празна или поставена върху източници на топлина.
6. Когато се притопля хранителни продукти в пластмасова или хартиена кутия, микровълновата фурна да се наблюдава поради възможност от припламване.
7. При забелязване на дим, вратата на микровълновата фурна да не се отваря, а уреда да се изключи незабавно и захранващия кабел да се извади от контакта!
8. Забранява се притоплянето в микровълновата фурна на течности и храни в запечатани опаковки, поради възможност от избухване.

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ ИЗГАРЯНЕ!
При изваждане на домакински съд с храна от микровълновата фурна да се използват предпазни ръкавици или кърпи, тъй като някои съдове абсорбират топлината на храната и силно се нагряват.

9. Редовно почиствайте фурната и отстранявайте всякакви хранителни остатъци, тъй като ако фурната не се поддържа чиста, повърхностите може да се повредят. При почистване на микровълновата фурна:
• забранява се мокренето на електрическата част
• външните повърхности на машината може да се почистват с меко парче плат. Да не се използват разтворители или абразивни продукти или остри метални стъргалки.
10. Забранява се изключването от електрическата мрежа чрез издърпване на кабела. Изключването става само чрез хващане на щепсела и издърпване от контакта.
11. При повреда на уреда същият да се изключи от електрическата мрежа.
12. Всички сервизни операции изискващи специални технически познания и умения, трябва да се осъществяват единствено от квалифициран и опитен персонал в тази сфера.
13. След употреба уредът трябва да се изключи от електрическата мрежа чрез изваждане на щепсела от контакта.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ