Инструкции за безопасна работа
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (2)
Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция за безопасна работа ни бе любезно предоставена от Красимир Игнатов.

Инструкция за безопасна работа с хладилник

I. Общи положения.

1. Настоящата инструкция се издава на основание чл. 4, ал. 3, т. 10 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, за осигуряване на безопасна работа при използване на хладилник.
2. Всеки работещ е длъжен да се грижи за здравето и безопасността си, както и за здравето и безопасността и на другите лица, пряко засегнати от неговата дейност, в съответствие с квалификацията му и дадените от работодателя инструкции.
3. Неразделна част от настоящата инструкция е ръководството на производителя за ползване, поддържане и безопасна работа на хладилника.

II. Свързване към електрическата мрежа.

1. Поставете хладилника на равен и твърд под, след което го нивелирайте.
2. Хладилника да се включва в електрическата мрежа само към инсталиран контакт снабден със защитни заземителни контактни пластини (тип “Шуко”). Контактът трябва да може да издържи максималния товар на електрическия уред, указан на табелката с технически данни.
3. Хладилника да се включва само в електрическа мрежа с напрежение, отговарящо на напрежението посочено на табелката на електрическия уред.
4. Преди включването на хладилника в електрическата мрежа да се огледат за неизправности: контакта, щепсела, захранващия кабел.
5. Забранява се работа с наранен или оголен захранващ кабел и нагорял или със счупен корпус щепсел.
6. Преди включване на хладилника в електрическата мрежа, уреда да се оглежда за неизправности, които могат да нарушат правилното му действие и безопасност.
7. След като хладилника е монтиран, захранващият кабел и електрическият контакт трябва да са леснодостъпни.
8. Захранващият кабел не трябва да се прегъва и трябва да се проверява редовно!

III. Указания за безопасна работа

1. Работата с хладилника да се извършва по указанията на производителя дадени в ръководството за експлоатация, поддържане и безопасна работа.
2. Забранява се съхраняването в хладилника на експлозивни субстанции като аерозолни контейнери със запалими вещества.
3. Отварянето и затварянето на вратата да става внимателно без блъскане.
4. При преместване на уреда същият внимателно да се вдига, а не да се дърпа или бута.
5. Предпазвайте от препятствия вентилационните отвори в корпуса на уреда или във вградената структура.
6. Преди извършването на каквито и да било технически прегледи, почистване и ремонти, уреда трябва да се изключи от електрическата мрежа.
7. При почистване на хладилника да се използва мека кърпа напоена с вода или разтвор от сапунена вода за почистване на всички повърхности, без използване на почистващи препарати, съдържщи абразивни вещества, киселини или разтворители. Вътрешната част на уреда може да се почиства с мека кърпа напоена хладка вода, към която може да се добави малко оцет.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ