Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция за безопасна работа ни бе любезно предоставена от г-н Красимир Игнатов.

Инструкция за безопасна работа с фризер

I. Общи положения.

1. Настоящата инструкция се издава на основание чл. 4, ал. 3, т. 10 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, за осигуряване на безопасна работа при използване на фризер.
2. Всеки работещ е длъжен да се грижи за здравето и безопасността си, както и за здравето и безопасността и на другите лица, пряко засегнати от неговата дейност, в съответствие с квалификацията му и дадените от работодателя инструкции.
3. Неразделна част от настоящата инструкция е ръководството на производителя за ползване, поддържане и безопасна работа на фризер.

II. Свързване към електрическата мрежа.

1. Поставете фризера на равен и твърд под, след което го нивелирайте.
2. Фризера да се включва в електрическата мрежа само към инсталиран контакт снабден със защитни заземителни контактни пластини (тип “Шуко”). Контактът трябва да може да издържи максималния товар на електрическия уред, указан на табелката с технически данни.
3. фризера да се включва само в електрическа мрежа с напрежение, отговарящо на напрежението посочено на табелката на електрическия уред.
4. Преди включването на фризера в електрическата мрежа да се огледат за неизправности: контакта, щепсела, захранващия кабел.
5. Забранява се работа с наранен или оголен захранващ кабел и нагорял или със счупен корпус щепсел.
6. Преди включване на фризера в електрическата мрежа, уреда да се оглежда за неизправности, които могат да нарушат правилното му действие и безопасност.
7. След като фризера е монтиран, захранващият кабел и електрическият контакт трябва да са леснодостъпни. Захранващият кабел не трябва да се прегъва!

III. Указания за безопасна работа

1. Работата с фризера да се извършва по указанията на производителя дадени в ръководството за експлоатация, поддържане и безопасна работа.
2. Преди извършването на каквито и да било технически прегледи, почистване и ремонти, уреда трябва да се изключи от електрическата мрежа.
3. При почистване на хладилника да се използва мека кърпа напоена с вода или разтвор от сапунена вода за почистване на всички повърхности, без използване на почистващи препарати, съдържщи абразивни вещества, киселини или разтворители. Вътрешната част на уреда може да се почиства с мека кърпа напоена хладка вода. След почистването да се подсуши със суха кърпа.
4. Препоръчва се уредът да се почиства всеки път, когато се размразява, за да се избегнат неприятните миризми

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ