Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция за безопасна работа ни бе любезно предоставена от Красимир Игнатов. 

Инструкция за безопасна работа с фритюрник

I. Общи положения

1. Настоящата инструкция се издава на основание чл. 4, ал. 3, т. 10 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, за осигуряване на безопасна работа при използване на електрически уред - фритюрник.
2. Всеки работещ е длъжен да се грижи за здравето и безопасността си, както и за здравето и безопасността и на другите лица, пряко засегнати от неговата дейност, в съответствие с квалификацията му и дадените от работодателя инструкции.
3. Неразделна част от настоящата инструкция е ръководството на производителя за ползване, поддържане и безопасна работа на уреда.
4. При работата с електрически уред фритюрник да се използва работно облекло и лични предпазни средства.
II. Свързване към електрическата мрежа
1. Поставете фритюрника върху термоустойчив, нечувствителен към пръски от мазнина плот, не съвсем близо до стената. Фритюрника да не се поставя под монтирани над него шкафове.
2. Фритюрникът да се включва в електрическата мрежа само към инсталиран контакт снабден със защитни заземителни контактни пластини (тип “Шуко”). Контактът трябва да може да издържи максималния товар на електрическия уред, указан на табелката с технически данни.
3. Фритюрникът да се включва само в електрическа мрежа с напрежение, отговарящо на напрежението посочено на табелката на електрическия уред.
4. Преди включването на фритюрника в електрическата мрежа да се огледат за неизправности: контакта, щепсела, захранващия кабел и нагревателите.
5. Забранява се работа с наранен или оголен захранващ кабел и нагорял или със счупен корпус щепсел.
6. Преди включване на фритюрника в електрическата мрежа, уреда да се оглежда за неизправности, които могат да нарушат правилното му действие и безопасност.

III. Указания за безопасна работа

1. При работа с електрически уред фритюрник, стриктно да се спазват указанията на производителя за експлоатация, поддържане и безопасна работа.
2. При работа с електрическия уред фритюрник, същият да не се оставя без наблюдение и контрол.
3. Никога не нагрявайте фритюрника без мазнина! Съдът за пържене трябва да се напълни с мазнина така, че нивото й да остане между двете маркировки “минимум” и максимум”.
4. Забранява се смесването на различни видове мазнини.

5. Забранява се поставянето на цели опаковки неразтопена мазнина във фритюрника, тъй като нагревателят се нагрява много силно ако не е потопен изцяло в мазнината и при допир с неразтопената мазнина, тя може да се възпламени. Твърдата мазнина (например маргарин) може да се добавя във фритюрника, само когато той се допълва и нивото на мазнината е било поне до маркировката “Мт” = минимум. Допълването да става като мазнината от опаковката се нарязва на парченца и се стопява в отделен съд с леко подгряване. За да се предотврати опасността от изгаряне при преливането от този съд във фритюрника, мазнината не трябва да се нагрява силно, а само да се разтопи. При преливане във фритюрника да се спазва маркировката "Мах”.
6. При прегряване неколкократно, използваната мазнина може да се възпламени. В такъв случай щепсела се издърпва от контакта и уреда се покрива с капака за да се задушат пламъците. Забранява се наливане на вода в гореща или вече пламнала мазнина!
7. Забранява се пренасянето на горещ фритюрник, поради опасност от спъване и изгаряне с гореща мазнина!

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ ИЗГАРЯНЕ!
Някои от частите на уреда се нагряват силно и от капака може да започне да излиза гореща пара.

8. Да не се бърка с ръка в горещата мазнина.
9. Да не се използват пластмасови прибори при работа с гореща мазнина. Да не се отлива гореща мазнина в пластмасови съдове.
10. Да не се включва фритюрника, ако не е поставен съда за пържене.
11. Захранващият кабел да не се допира до нагорещени части. Забранява се усукването, връзването и пречупването на захранващия кабел и застъпването му с други тежки предмети.
12. След приключване на работа, фритюрникът да се изключва и щепселът да се изважда от контакта. Това се прави и при:
неизправности по време на работа; преди всяко почистване
13. Забранява се изключването от електрическата мрежа чрез издърпване на кабела. Изключването става само чрез хващане на щепсела и издърпване от контакта.
14. При неизправност или съмнение за такава, фритюрника незабавно да се изключи и да се уведоми прекият ръководител.
15. Забраняват се всякакъв вид опити за отваряне, настройка и ремонт на фритюрника и поправки на захранващия кабел и контакт, освен от оторизираните технически лица.

IV. Почистване.

1. Преди почистване, щепселът да се извади от контакта и фритюрникът да се остави да изстине.
2. Външната част на фритюрника и кабелът да не се мият или потапят в течности. Корпусът да се почиства от външната страна с леко овлажнена кърпа.
3. Да не се използват разяждащи или надраскващи почистващи препарати.
4. Негодната мазнина да не се изсипва в канализацията! След като изстине, негодната мазнина да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ