Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е споделена от колега и се публикува във вида, в който е предоставена.

Инструкция за безопасна работа с гумено-транспортна лента (ГТЛ)

Настоящата работна инструкция определя изискванията за безопасна работа при експлоатация,обслужване и ремонт на ГТЛ.

1. Изисквания към персонала, допускан до работа при експлоатация, обслужване и ремонт на ГТЛ:

– Да е навършил пълнолетие;
– Да е преминал предварителни медицински прегледи и да притежава положително медицинско заключение за извършване на такива дейности;
– Да е обучен и запознат със работата на съоръжението
– Да е подробното инструктиран по правилата за ЗБР, опазване на ОС, оказване на първа долекарска помощ и ПБ;
– Да е подробно запознат с плана за извършване на СНАВР при БАК (Аварийния план на съответната бизнес единица);

2. Машинистът на ГТЛ е длъжен:

– Да направи оглед на съоръжението и работното място;
– Да даде звуков сигнал при пускане ;
– Да не извършва ремонтни деиности по време на движение;
– Да не сваля предпазители на движещи се части с цел оптягане или регулиране;
– Да поддържа подредено, почистено и обезопасено работното си място.;
– Да не пуска в действие машини и съоръжения, за които няма инструкции за експлоатация и безопасност на труда.
– Забранено е преминаването през ГТЛ. Допуска се само по стационарните преходни мостове. Преминаването под ГТЛ да става само на определените за целта проходи.

3. Ремонтът и почистването на ГТЛ да се извършва при спазване на следните изисквания.

– Спрян ГТЛ и свързаните с него захранващи машини;
– Свалени ел.предпазители на лентата и свързаните с нея машини и поставена на пусковите устройства предупредителна табела „Не включвай – работят хора!”.
– Забранява се пускането на ГТЛ, когато има работещи в бункерите.
– Забранено е работещия на ГТЛ да отстранява повреди по ел.уредбите, ел.съоръженията и ел.инсталациите.
– Забранено е да се работи на тъмно без осветление и с неизправни инструменти.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар