Инструкция за безопасна експлоатация на газови уреди с природен газ от битови консуматори

Тази инструкция засяга лицата, които ползват природен газ за битови цели, включително общински и други административни сгради.

I. Условия за използване на работното оборудване.

 1. Всеки консуматор е отговорен за безопасната експлоатация на вътрешната газова инсталация. В случай, че собственикът /консуматорът/ е намерил лице, което да е отговорно за тази експлоатация, то това лице следва да е упълномощено писмено.
 2. Газоснабдителното предприятие следва при пускането на газ да е уведомено за конкретния отговорник по безопасната експлоатация на обекта, за да му бъде проведен инструктаж и издаден документ, удостоверяващ, че е запазнат с нормите на безопасна експлоатация.
 3.  Отговорните лица трябва да са:
  1.  Инструктирани от газовото дружество за безопасната експлоатация на газоснабдителната система, монтирана на тяхна собственост.
  2.  Да изискват от техническия надзор проверка на оборудването, съгласно българските наредби, което се удостоверява с годишен стикер.
  3.  Да сключи договор за техническа поддръжка на газовите инсталации с оторизирана фирма.
  4.  Да осигури достъп на лица от газоснабдителното дружество за преглед и поддръжка на съоръжения след идентификация на служителите
  5.  При преминаване на газопровод през поземлена собственост на потребители, следва да се контролират да не се извършват дейности, които могат да го повредят /зоната е 1 метър в ляво/в дясно от оста на газопровода/
  6.  Да се съхранява пълната техническа документация, свързана с газовата инсталация.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар