Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна работа с газоразпределителна инсталация и бутилки с природна газ

1.Настоящата работна инструкция определя изискванията за безопасна работа при експлоатация,обслужване и поддръжка на газоразпределителна инсталация.

2.Термини,определения,означения и съкращения.

 • ЗБР – Здраве и безопасност при работа.
 • ОС – Околна среда.
 • ПБ – Пожарна безопасност.
 • СНАВР – Спасителни и неотложно-възстановителни работи.
 • БАК – Бедствия, аварии и катастрофи.

3.Последователност на прилагане на работната инструкция.

 • С газоразпределителни инсталации и бутики с природен газ могат да работят лица над 18 г.;
 • До работа с газоразпределителни съоръжения се допускат само служители,притежаващи необходимата квалификация и преминали успешно задължителните изпити по устройство и безопасна експлоатация на преносимите и разпределителни газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за газ.
 • Да са преминали начално обучение по ЗБР;
 • Да са преминали начално обучение по ПБ и СНАВР;
 • Да са запознати с плана за БАК;
 • Да са преминали инструктаж на работно място;
 • Да са винаги с работно облекло и лични предпазни средства;
 • Да не се допускат бременни жени до работа с природен газ.

4. Бутилките с природен газ , като съдове под налягане трябва да се проверяват чрез хидравлично изпитване поне веднъж на 5 години, за което изпитване се поставя съответното обозначение.

5.Задължения и отговорности на работника преди работа.

 • Да се направи проверка за пропуск на газ с пенообразуващо вещество ,преди запалване на горелката;
 • Да се направи преглед на манометрите дали отчитат правилното налягане в системата ;
 • Да се прегледат всички меки връзки за напуквания,прегъване или смачкване;
 • Да се направи преглед за видими дефекти по газопроводната мрежа

6. .Задължения и отговорности на работника по време на работа.

 • Следи показанията на манометрите;
 • Следи показанията на температурите в горивната камера,и дисковата мелница;
 • Следи състоянието на инсталацията ,меките връзки и фланцовите съединения;
 • При наличие на пропуск на газ да затвори главния кран.

7. След приключване на смяната работникът е длъжен:

 • Да спре подаването на газ към горелката;
 • Да изключи горелката;
 • Да спре подаването на въздух в горивната камера;
 • Да изключи вентилаторите за димни газове.

8. ЗАБРАНЕНО Е:

 • Модифицирането на газовите уреди;
 • Пушенето до и около газовите бутилки;
 • Проверка за пропуск на газ с пламък;
 • Размразяването на бутилката с открит огън или други източници на топлина;
 • Използването на нестандартни, стари маркучи, вентили и уреди , които не са специално произведени за този вид газ и за това налягане.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ