Инструкция за безопасна работа с еднозърнова сеялка

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

I. Условия за използване на работното оборудване.

До работа с/на машината се допускат само лица, които:
• са запознати с основните предписания за безопасност на труда и предотвратяване на злополуки.
• са инструктирани за работа с/по машината.
• са прочели и разбрали "Ръководството за работа".

Машината трябва да има всички предупредителни знаци в разбираемо състояние. Повредените знаци трябва да бъдат подменяни.

Всички лица, на които е възложена работа с/на машината, преди започване се задължават:
• да спазват основните предписания за безопасност на труда и предотвратяване на злополуки.
• да прочетат и спазват изискванията на настоящата инструкция и ръководството за работа
• да се запознаят с начина на работа с машината.

Ако обслужващият персонал установи, че дадено устройство не отговаря на изискванията за техническа безопасност, то дефектът на същото трябва незабавно да бъде отстранен. Ако това не спада към обхвата от трудови задължения на обслужващото лице или същото не разполага с нужната за целта компетентност, то същото трябва информира за неизправността своя ръководител.

Преди всяко пускане в експлоатация на машината всички устройства за безопасност и предпазни средства трябва да са поставени според изискванията и да са годни за работа.
Проверявайте редовно всички устройства за безопасност и предпазни средства.

II. Предвидими ненормални ситуации.

Машината е произведена според съвременното ниво на техниката и признатите правила на техниката за безопасност. Въпреки това при използване на машината могат да възникнат опасности и заплахи:
• за тялото и живота на операторите или трети лица,
• за самата машина,
• за други предмети.
Използвайте машината само:
• по предназначение.
• в изрядно състояние по отношение на техническата безопасност.
Незабавно уведомете за повреди, които могат да влошат безопасността.

Опасност от смачкване на горната част на тялото в зоната на прегъване на теглича при внезапни движения на управлението!
Тази опасност причинява много тежки наранявания по горната част на тялото и може да доведе до смърт. Престоят на хора в опасната зона между трактора и машината е забранен докато двигателят на трактора работи и тракторът не е подсигурен срещу случайно изтъркалване.

Опасност от смачкване за цялото тяло от повдигнати над подемния цилиндър, случайно спускащи се машинни части!
Тази опасност може да бъде причина за найтежки наранявания по цялото тяло, както и за смърт. Преди да застанете в опасната зона под вдигнати машинни части осигурете подемния цилиндър на вдигнатите части на машината срещу непредвидено спускане.
За целта използвайте механичните подпори на подемния цилиндър или хидравличното блокиращо устройство.

Опасност от падане на хора от степенките и платформите при пътуване върху машината!
Тази опасност може да бъде причина за найтежки наранявания по цялото тяло, както и за смърт.
Забранено на машина да се возят хора и/или качване на машината в движение. Тази забрана важи също и за машини със стъпенки или площадки.
Внимавайте да няма хора, пътуващи върху машината.

Опасност от премазване при случайно изтъркалване на изключената, необезопасена машина!
Тази опасност може да бъде причина за найтежки наранявания по цялото тяло, както и за смърт.
Преди да откачите машината от трактора я подсигурете срещу случайно изтъркалване. За тази цел използвайте ръчната спирачка на трактора и/или един или няколко подложни клинове.

Опасност от случайно пускане в действие и изтъркалване на машината при работи по машината, например монтажни, регламентни работи, отстраняване на неизправности, почистване, техническо обслужване и поддържане.
Тази опасност може да бъде причина за найтежки наранявания по цялото тяло, както и за смърт.
• Преди започване на работа по машината подсигурете трактора и машината срещу случайно пускане в действие и случайно изтъркалване.
• В зависимост от характера на работата прочетете и спазвайте указанията в съответната глава на "Ръководството за работа".

Опасности в резултат на счупване по време на работа, недостатъчна устойчивост и недостатъчна маневрена и спирачна способност на трактора при несъобразено с предписанията използване на същия!
• Проверете пригодността на Вашия трактора, преди за прикачите или навесите машината към него.
Можете да присъединявате или окачвате машини само към такива трактори, които са пригодени за това.
• Изпробвайте спирачната система, за да проверите дали тракторът постига необходимото спирачно закъснение и с присъединена /окачена машина.

Опасност от притискане, срязване, захващане, повличане и удар в резултат на недостатъчна спирателна способност на трактора!
Тракторът трябва да постига предписаното от производителя спирачно закъснение и с прикачена машина.
Ако машината не притежава собствена ръчна спирачка, то
• действителното тегло на трактора трябва да бъде по-голямо или равно (≥) на действителното тегло на прикачното устройство.
• максимално допустимата скорост на придвижване е 25 км/ч

Опасност от притискане, срязване, нарязване, отрязване, захващане, навиване, повличане, захващане и удар при въздействие върху машината в случай на
• случайно спускане на повдигната с триточковата хидравлика на трактора и неосигурена машина
• случайно спускане на повдигнати, неосигурени части на машината
• непредвидено стартиране и случайно изтъркалване на комбинацията трактор - машина.
Обезопасете трактора и машината срещу непредвидено стартиране и случайно изтъркалване преди каквито и да било работи по машината.
Забранени са всички работи по машината, като например работи по монтаж, настройка, отстраняване на неизправности, почистване, техническо обслужване и поддържане:
ο докато двигателят на трактора работи при свързана хидравлична уредба
ο когато контактният ключ на трактора не е изваден и двигателят на трактора може случайно да бъде пуснат в действие при свързана хидравлична уредба
ο когато тракторът и машината не са подсигурени с подложни клинове срещу случайно изтъркалване
ο когато подвижни части не са блокирани срещу непредвидено движение.
Особено при тези работи съществува опасност чрез контакт с необезопасени монтажни части.

Опасност от премазване в резултат на нежелателно стартиране и непредвидено задвижване на трактора и на навесното устройство при неговото прикачване и откачване!
При прикачване или откачване преди да влезете в опасната зона между трактора и машината подсигурете трактора и машината срещу случайно пускане в действие и случайно изтъркалване.

Опасност от премазване между задната част на трактора и машината при прикачване и откачване на същата!
Задействайте регулиращите елементи на триточковата хидравлика на трактора:
• само от предвиденото работно място.
• само ако сте извън обсега на зоната на опасност между трактора и машината.

Опасности от премазване, срязване, захващане, повличане и удар за хората в случай на непредвидено разкачване на машината от трактора!
• Използвайте предвидените за съединяване на трактора и машината устройство според предназначението.
• При прикачване на машината към триточковата хидравлика на трактора внимавайте за съответствието между категориите на прикачване на трактора и машината.

Опасности в резултат на прекъсване на енергийното захранване между трактора и машината поради повреда в захранващите линии!
При свързването на захранващите линии внимавайте за правилното им прокарване. Захранващите линии:
• трябва да показват достатъчна еластичност при всяко движение на прикачената или навесена машина, без особено напрежение, изкривяване и триене.
• да не се трият в странични части.

Опасности от премазване, срязване, захващане, повличане и удар в резултат на недостатъчна устойчивост и преобръщане на откачената машина!
Поставете празната машина на една водоравна площадка с твърд терен.

III. Изисквания за безопасност и здраве при работа.

Общи указания за безопасност

Преди потегляне и преди пускането в експлоатация проверявайте близката зона около машината!
Внимавайте за достатъчно добра видимост!
• Забранява се пътуването и транспорта върху машината!
• Управлявайте така, че по всяко време да сте в състояние да упражнявате сигурен контрол върху трактора с прикачената или откачената машина.
При това съобразявайте се със собствените си способности, с условията на пътното платно, с транспортните условия, с видимостта и атмосферните условия, с възможностите на трактора, както и с влиянието, оказвано от навесена или прикачена машина.

При работа да се използват необходимите лични предпазни средства, като напр.:
• Защитни очила
• Предпазни ръкавици
• Защитно облекло и други при наличие на оценен риск.

Опасна зона и опасни места
Опасната зона е пространството около машината, в което могат да бъдат засегнати хора в резултат на:
• обусловените от извършваната работа движения на машината и нейните работни инструменти
• изхвърлени в резултат на центробежни сили от машината материали и чужди тела
• непреднамерено спускащи се, издигнати работни органи на машината
• от случайно изтъркалване на трактора и машината.
Намиращи се в опасната зона на машината опасни места с постоянни или неочаквано възникващи опасности. Предупредителни знаци маркират тези опасни зони и предупреждават за остатъчни опасности, които не са отстранени конструктивно.
В опасната зона на машината не трябва да пребивават никакви хора:
• докато двигателят на трактора работи при свързана хидравлична уредба.
• докато тракторът и машината не са обезопасени срещу случайно изтъркалване.
Обслужващото лице може да привежда в действие машината или работните органи на същата от положение на транспортиране в работно положение само, ако в обсега на опасната зона на машината няма наличие на хора.
Опасни места има:
• в зоната на завъртащите се рамена на съединителната рама;
• в зоната на завъртащите се странични маркировачи;
• в зоната на завъртащите се подемни рами.

Опасност от притискане, срязване, захващане, повличане и удар в резултат на счупване на носещи части.
Забранява се:
• пробиване по рамата, респ. ходовия механизъм.
• разширяване на съществуващи отвори по рамата, респ. ходовия механизъм.
• заваряване по носещите части.

Опасност от премазване на пръсти или ръка от подвижни, достъпни части на машината!
Тази опасност причинява най-тежко нараняване със загуба на части от пръст или ръка.
Никога не хващайте с ръце опасното място докато двигателят на трактора работи с присъединена хидравлична уредба.

Опасност от издърпване или захващане на ръка или на горната част на тялото от задвижвани и незащитени машинни елементи!
Тази опасност причинява тежки наранявания по ръцете или горната част на тялото.
Не отваряйте и не отстранявайте никога защитните приспособления на задвижвани машинни елементи докато двигателят на трактора работи при съединен карданов вал / съединено хидравлично задвижване.

Опасност от премазване на цялото тяло от машинни части с вертикално шарнирно окачване!
Тази опасност може да бъде причина за найтежки наранявания по цялото тяло, както и за смърт.
Забранен е престоя на хора в обсега на въртене на частите на машината. Изведете всички лица от обсега на въртене на подвижните машинни части преди да започнете тяхното спускане.

Опасност от премазване на цялото тяло под издигнати и непредвидено спускащи се части на машината!
Тази опасност може да бъде причина за найтежки наранявания по цялото тяло, както и за смърт.
Обезопасете повдигнатите машинни части срещу случайно спускане, преди да застанете в зоната на опасност под повдигнатите машинни части.
За целта използвайте механичното закрепване или хидравличното блокировъчно устройство.

Опасност от порязване или отрязване за пръсти на краката или на стъпало от задвижвани инструменти!
Тази опасност причинява най-тежки наранявания със загуба на пръсти на краката или на стъпало.
Дръжте се на достатъчно безопасно разстояние опасните места докато двигателят на трактора работи при съединен карданен вал / хидравлична уредба.

Опасност от смачкване за цялото тялото в опасната зона под висящи тежести / части на машината!
Тази опасност може да бъде причина за найтежки наранявания по цялото тяло, както и за смърт.
Престоят на хора под висящи тежести / части на машината е забранен.
Спазвайте едно достатъчно безопасно разстояние до висящи тежести / части на машината.
Внимавайте другите лица за спазват едно достатъчно безопасно разстояние до висящи тежести / части на машината.
Погрижете се да няма хора в опасната зона на висящи тежести / части на машината.

Опасност от захващане или навиване за цялото тяло от незащитени, задвижвани задвижващи валове!
Тази опасност може да бъде причина за най-тежки наранявания по цялото тяло, както и за смърт.
Никога не отваряйте и не отстранявайте защитните приспособления на задвижващите валове докато двигателят на трактора работи при съединен карданен вал / хидравлично задвижване.

Опасност от инфектиране на цялото тяло в резултат на изхвърлена под високо налягане течност (хидравлично масло)!
Тази опасност може да бъде причина за тежки наранявания по цялото тяло, когато изхвърленото под високо налягане хидравлично масло проникне през кожата в тялото.
Никога не се опитвайте да уплътнявате нехерметични хидравлични маркучопроводи с ръка или с пръсти.
Преди да започнете каквито и да било работи по ремонт и техническо обслужване, прочетете и следвайте инструкциите на "Ръководство за работа".
При наранявания, причинени от хидравлично масло, незабавно потърсете лекарска помощ.

Опасност от смачкване за горната част на тялото в зоната на хода на подемния механизъм на триточковото окачване от стесняване на пространството при задействане на триточковата хидравлика!
Тази опасност причинява много тежки наранявания по тялото, а дори и смърт. Забранен е престоят на хора в зоната на хода на подемния механизъм на триточковото окачване при задействане на триточковата хидравлика.
Задействайте командните части на триточковата хидравлика на трактора:
• само от предвиденото за това работно място.
• само ако сте извън опасната зона между трактора и машината.

Опасност от смачкване на горната част на тялото от странично завъртащи се машинни части!
Тази опасност причинява много тежки наранявания по горната част на тялото и може да доведе до смърт.
Спазвайте едно достатъчно безопасно разстояние до подвижните части на машината.
Забранен е престоя на хора в обсега на въртене на частите на машината.
Внимавайте другите лица за спазват едно достатъчно безопасно разстояние до подвижните части на машината.
Преди да завъртите части на машината се погрижете в зоната на завъртане на подвижните части на машината да няма хора.

Прикачване и откачване на машината
Свързвайте и транспортирайте машината само към трактори, които са предназначени за тази цел.
• При прикачване на машини към триточковата хидравлика на трактора категориите на оборудването на трактора и машината трябва безусловно да съвпадат!
• Свързвайте машината съобразно изискванията към предписаните приспособления!
• Чрез свързването на машини в предната и/или задната част на трактора не трябва да се превишават
ο допустимото общо тегло на трактора
ο допустимите натоварвания на мостовете на трактора
ο допустимата товароносимост на гумите на трактора
• Преди да прикачите или откачите машината осигурете трактора и машината срещу случайно изтъркалване!
• Забранява се пребиваването на хора между машината, която ще се присъединява, и трактора; докато тракторът се приближава към машината!
Присъстващите помощници до тракторите могат да дават само указания и да пристъпват между машините само когато са в покой.
• Преди да прикачите към или да откачите машината от триточковата хидравлика на трактора застопорете лоста за управление на хидравликата на трактора в положение, при което е изключено едно непреднамерено повдигане или спускане!
• При прикачване и откачването на машините поставете опорните устройства (ако е предвидено) в съответното положение (стабилност)!
• При задействането на опорните устройства съществува опасност от нараняване чрез притискане и срязване!
• Бъдете особено внимателни при прикачване и откачване на машини към или от трактора! Между трактора и машината, в зоната около точката на присъединяване, има места с опасност от премазване и срязване!
• Забранява се престой на хора между трактора и машината при задействане на триточковата хидравлика!
• Свързани захранващи линии
ο при каране по пътища с чести завои да показват достатъчна еластичност при всяко движение, без особено напрежение, изкривяване и триене.
ο да не се трият в странични части.
• Осигурителните въжета за скоростно съединяване трябва да висят свободно и не трябва сами да се откачват в найниското положение!
• Оставяйте откачените машини винаги в стабилно обезопасено положение!
Преди да откачите машината от трактора винаги я подсигурявайте с 2 подложни клина!

Използване на машината
Преди започване на работата се запознайте с всички устройства и обслужващи елементи на машината, както и с техните функции. По време на работа е твърде късно за това!
• Носете прибрано облекло! Носенето на свободно облекло повишава опасността от захващане или намотаване на задвижващите валове!
• Пускайте машината в експлоатация само, ако всички защитни устройства са монтирани и са в защитно положение!
• Спазвайте предписанията за максимално допълнително натоварване на присъединената / прикачената машина и допустимите натоварвания върху осите и прикачното приспособление на трактора! В дадения случай карайте само с частично напълнен запасен бункер.
• Престоят на хора в работата зона на машината е забранен!
• Престоят на хора в зоната на завъртане и обръщане е забранен!
• На задействаните с външна сила машинни части (напр.хидравлично) се намират места с опасност от премазване и срязване!
• Машинни части, управлявани от външен източник, задействайте единствено, когато хората са на достатъчно безопасно разстояние от машината!
• Преди да напуснете трактора го обезопасете срещу непредвидено задействане и случайно изтъркалване. За целта:
ο спуснете машината до земята
ο дръпнете ръчната спирачка на трактора
ο изключете двигателя на трактора
ο извадете контактния ключ.
Престоят в зоната на завъртане на страничните маркировачи е забранен.

Транспортиране на машината
Преди транспорт проверете:
ο правилното присъединяване на захранващите линии
ο дали ръчната спирачка на трактора е напълно освободена.
• Внимавайте винаги за достатъчна маневрена и спирателна способност на трактора!
Монтирани или прикачени на трактора машини и предни и задни тежести влияят върху режима на движение, както и на способността за управление и спиране на трактора.
• Използвайте при случай предни тежести!
Предният мост на трактора трябва да бъде натоварен минимум с 20% от собственото тегло на трактора, за да се гарантира достатъчна управляемост.
• Закрепвайте предните или задни тежести на предвидените затова точки на закрепване винаги съгласно предписанията!
• Проверявайте действието на спирачките преди тръгване на път!
• При движение по път с много завои с монтирана или окачена машина вземете под внимавайте широкото изнасяне на страни и инерционната маса на машината!
• Преди транспортиране обърнете внимание за достатъчна странична блокировка на долната подемна щанга на трактора, ако машината е закрепена към триточковата хидравлика, респ. към долната подемна щанга на трактора!
• Преди транспортиране поставете всички въртящи се машинни части в транспортно положение!
• Преди транспортиране осигурете въртящите се машинни части в транспортно положение срещу опасни промени на положението. За целта използвайте предвидените транспортни предпазители!
• Преди транспорт блокирайте лоста за обслужване на триточковата хидравлика срещу самоволно повдигане или спускане на прикачената или прикачената машина!
• Преди транспорт проверете визуално дали болтовете на горните и долните подемни щанги са осигурени с пружинен шарнирен шплинт срещу непредвидено освобождаване.
• Съобразявайте Вашата скорост на движение съответно с преобладаващите условия!
• Преди спускане по склон включете на по-ниска предавка!
• Винаги изключвайте преди транспортиране спирачната система за отделните колела на машината (да се блокират педалите)!

Гуми
Ремонтни работи по гумите и колелата да се извършват само от квалифициран персонал с подходящи монтажни инструменти!
• Редовно проверявайте налягането на въздуха в гумите!
• Спазвайте предписаното налягане на въздуха! При много високо налягане на въздуха в гумата съществува опасност от експлозия!
• Преди да извършвате работи по гумите спрете машината на безопасно място и я осигурете срещу случайно спускане и изтъркалване (ръчна спирачка на трактора, подложни клинове)!

Експлоатация на сеялките
Спазвайте допустимите количества за пълнене на бункера за посевен материал (съдържание на бункера за посевен материал)!
• Използвайте стълбата и стъпенката за пълнене само за пълнене на бункера за посевен материал! Забранено е пътуването върху машината по време на работа!
• По време на пробата на преобръщане внимавайте за опасни места поради въртящи се и вибриращи машинни части!
• Преди транспорт свалете дисковите маркировачи на устройството за маркиране на междуредията!
• Не поставяйте никакви части в бункера за посевен материал!
• Преди транспортни движения фиксирайте страничните маркировачи (конструкционно необходимо) в транспортно положение!

Почистване
Извършвайте всички работи по почистване, техническо обслужване и поддържане на машината само при:
ο изключено задвижване
ο спрял двигател на трактора
ο изваден контактeн ключ
ο изваден от бордовия компютър машинен щекер!
• Проверявайте редовно затягането на гайките и болтовете и ако е необходимо дозатегнете!
• Осигурете повдигнатата машина, респ. повдигнатите машинни части срещу самоволно спускане, преди да предприемете работи по поддръжката, ремонт и почистване!

IV. Извлечени от опит заключения при използването на работното оборудване.

Долните подемни щанги на трактора не бива да имат странична хлабина, за да може машината винаги да се движи по средата отзад на трактора и да не се люлее!

Никога не откачвайте съединителната рама от трактора само с една закрепена на задната част на съединителната рама прикачна машина.
Съединителната рама има център на тежестта в задната част може след освобождаване на напречната влекачна греда да се повдигне нагоре.
При откачване пред машината винаги трябва да остава толкова свободно пространство, за да можете при повторно прикачване да приближите трактора отново на една права линия с машината.
Поставяйте машината само на хоризонтален и твърд терен. Внимавайте опорната пета да не потъне в почвата. При потъване на опорната пета в почвата няма възможност за повторно прикачване на машината!


Инструкцията за изготвена въз основа на Ръководство за работа с еднозърнова сеялка ED 9000/ ED 12000 на AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.