Инструкция за безопасна работа с двуколонен подемник

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

Подемникът е предназначен за повдигане на превозни средства с размери, тегло и разпределение на товара, посочени в техническата спецификация. Инсталацията, монтажът и пускането в експлоатация трябва да се извършват от квалифициран персонал.

1. Условия за използване на работното оборудване.

Съоръжението може да бъде обслужвано само от обучен и инструктиран персонал.
Самостоятелното обслужване на подемника може да бъде осъществявано само от лица, навършили 18 години, обучени и инструктирани в съответствие с изискванията за безопасност.
Лицата, обслужващи подемника, трябва да бъдат упълномощени за тези си функции от работодателя.
Възлагането на обслужването на подемника се осъществява в писмен вид. Обслужващите лица трябва да следят за безопасността на останалия персонал по време на експлоатация на подемника.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар