Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна работа с дизелов генератор "Genpower"

Тази инструкция е споделена от инж. Гогов.

1. ЦЕЛ: Работната инструкция регламентира реда, отговорностите и пълномощията на работещите за задължително спазване на правилата за здраве и безопасност при работа с Дизелов генератор "GENPOWER" в дружеството.

2. ОБХВАТ: Работната инструкция обхваща всички дейности и свързаните с тях опасности/рискове за работещите при работа с дизелов генератор.
3. ПОЗОВАВАНЕ: Работната инструкция се позовава на :
3.1. БДС ISO 45001:2018 - "Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане".
3.2. Наредба №7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.
3.3. Инструкция за експлоатация на Дизелов генератор "GENPOWER GNT 1250".

4. ТЕРМИНИ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СЪКРАЩЕНИЯ:

За целите на настоящата работна инструкция сa използвани термините, определенията и съкращенията, дадени в:
4.1. БДС ISO 45001:2018 - "Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане".
4.2. .....

5. ОТГОВОРНОСТИ И ПЪЛНОМОЩИЯ:
5.1. Работещите с дизеловия генератор носят отговорност за спазване изискванията на настоящата работна инструкция.
5.2. Инженер енергетик и Инспектор ЗБР контролират спазване изискванията на настоящата работна инструкция.

6. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ:

6.1. Изисквания към персонала.
6.1.1. До работа с дизеловия генератор се допускат:
- електротехници притежаващи не по-ниска от ІІI-та квалификационна група, обучени за работа и запознати с техническите характеристики и инструкцията за експлоатация на генератора;
- които са преминали през начален инструктаж, инструктаж на работното място и са запознати с оценката на риска;
- които са запознати с настоящата работна инструкция.
6.1.2. До работа не се допускат лица, които са под въздействието на алкохол или упойващи вещества.
6.1.3. Работещите с генератора задължително трябва да използват работно облекло и определените при оценката на риска лични предпазни средства.

6.2. Общи изисквания за безопасност при работа с генератора.
6.2.1. При работа с дизеловия генератор е ЗАБРАНЕНО:
- странични лица да докосват или да приближават генератора, дори и да е изключен;
- да се стартира дизеловия двигател на генератора без инсталиран заглушител или въздушен филтър;
- да се покрива генератора по време на неговата работа или веднага след спиране -трябва да изчакате, докато дизеловият двигател изстине;
- покриването на генератора със защитна консервираща грес, тъй като такова масло може лесно да се запали, а изпаренията на някои консервационни масла са опасни за хората;
- да се свързва оборудване за непрекъсната работа с обща консумация на мощност, по-голяма от номиналната изходна мощност на генератора. Преди да стартирате и свържете консуматорите, изчислете тяхната обща консумация на енергия (в W или A). Обикновено консумацията на енергия е изписана на табелката на оборудването.
6.2.2. ВНИМАНИЕ - при фиксиране на клемите на акумулатора: неправилното свързване на клемите "-" и "+" може да причини сериозни повреди на електрическото оборудване на дизеловият генератор.
6.2.3. За да се намали риска от пожар от разлято дизелово гориво, смяната на горивния филтър да се извършва само когато дизеловият двигател е студен.
6.2.4. Когато повдигате генератора с подемни устройства, използвайте самозаключваща се кука. Преди да повдигнете генератора задължително проверете рим болтовете.

6.3. Предпазни мерки за безопасност срещу токов удар.
6.3.1. Не докосвайте открити проводници или отворени връзки.
6.3.2. Генератора трябва да бъде заземен. Не работете без заземяване.
6.3.3. Не докосвайте генератора, ако краката или ръцете ви са мокри.
6.3.4. Поддържайте електрическите връзки и проводниците в добро работно състояние.
6.3.5. Използването на дефектно електрическо оборудване създава възможност за повреда на оборудването и токов удар.
6.3.6. В случай, че дължината на използвания електрическите кабели е повече от един метър до консуматора, трябва да се използва диференциална защита между генератора и консуматора.
6.3.7. Използваните електрически кабели трябва да са гъвкави и издръжливи, с каучукова изолация от клас CEI IEC 245-4 или еквивалентен.
6.3.8. Защитата от претоварване, токов удар и късо съединение трябва да бъде осигурена с подходяща автоматична защита.

6.4. Предпазни мерки за безопасност при зареждане с дизелово гориво.
6.4.1. Дизеловото гориво е запалима течност и неговите пари могат да експлодират. ЗАБРАНЕНО Е:
- пушенето при пълнене на резервоара с дизелово гориво, както и зареждането на резервоара в близост до искри и открит пламък;
- зареждането на дизеловият генератор при работещ двигател - спрете генератора и изчакайте, докато се охлади достатъчно.
6.4.2. Избършете всички разливи на дизелово гориво с кърпа.
6.4.3. Генераторът трябва да бъде поставен на хоризонтална равна повърхност, за да се предотврати разливането на дизеловото гориво върху двигателя.
6.4.4. Съхранението на дизеловото гориво и масло, както и работата с тези вещества, трябва да се извършват при стриктно спазване на действащото законодателство в Република България.

6.4.5. Затваряйте горивния кран всеки път, когато се добавя дизелово гориво. Използвайте фуния за пълнене, не разливайте дизелово гориво и след като напълните резервоара, завийте капачката на резервоара докрай. Не добавяйте дизелово гориво в резервоара на двигателя, докато дизеловият генератор работи или двигателят все още е горещ.
6.4.6. Защитете генератора от дизелово гориво при смяна на горивния филтър, тъй като това може да го повреди.
6.4.7. Не пълнете резервоара за гориво на генератора "до гърловината". При промяна на температурата може да възникнат течове на дизелово гориво.

6.5. Предпазни мерки за безопасност от изгаряния.
6.5.1. Не докосвайте ауспуха и дизеловия двигател, докато генератора работи или веднага след спирането му.
6.5.2. За да предотвратите изгаряния, трябва да предпазите кожата от горещо масло. Преди извършване на поддръжка или ремонт е необходимо да се провери дали няма налягане в системата за смазване.
6.5.3. Не стартирайте дизеловия двигател без поставена пробка за наливане на масло, тъй като съществува риск от изгаряне от пръски масло.

6.6. Предпазни мерки за безопасност от отработените газове.
6.6.1. Отработените газове от дизеловите двигатели могат да съдържат вредното съединение въглероден оксид (CO). Високите концентрации на въглероден оксид в околната среда могат да доведат до тежко отравяне. Поради тази причина поставяйте дизеловият генератор само в достатъчно добре проветриво място, където няма да се натрупват отработени газове.
6.6.2. Ако няма достатъчно въздух за вентилация, той ще прегрее дизеловия двигател и генератора на променлив ток, което ще доведе до повреда на генератора.
6.7. Предпазни мерки за безопасност при работа с въртящи се механизми:
6.7.1. За да не бъдете застрашени по време на работа на генератора, не трябва да се приближавате до генератора в широки или разкопчани дрехи (дългата коса трябва да бъде скрита под каската).
6.7.2. Не забавяйте, блокирайте и не спирайте въртящите се части от генератора.

6.8. Необходими лични предпазни средства.
Работещите с дизеловият генератор, задължително да използват:
- работен костюм, сигнален елек и работни обувки с метално бомбе.
- защитна каска

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар