Инструкции за безопасна работа СПО
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (3)

Инструкция за безопасна експлоатация на бутилки под налягане

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

Определение: "бутилка" е цилиндрична бутилка по смисъла на ADR, RID и ADN с обем до 150 литра.

I. Условия за използване на работното оборудване.

Позволява се работа със съдове под налягане само на преминали обучение и инструктаж лица.

Запознайте се с информационните листове на използваните газове.

II. Предвидими ненормални ситуации.

1. При констатиране на пропуски на флуид от група 1 (експлозивни, изключително запалими, лесно запалими, запалими, силно токсични, токсични или оксидиращи) експлоатацията на бутилките трябва да се прекрати незабавно. При аварийно изтичане бутилките същите незабавно се изнасят от помещението и се вземат мерки за обезопасяването им.
2. При повреда на вентили веднага съобщете на доставчика.
3. Ако забележите някакви трудности при работа с вентил на бутилка, работата се прекратява и се търси контакт с доставчика. Никога не опитвайте да ремонтирате или модифицирате вентили или предпазни устройства на съда.
4. Не използвайте открит пламък за проверка за изтичане на газ.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар