Инструкции за безопасна работа

Изисквания за съдържанието на инструкции с оборудване
(Чл. 166. (1) от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. ) Инструкциите за безопасна работа с оборудване трябва да са разбираеми за работещите, за които се отнасят, и да съдържат необходимата информация, в т. ч.:
1. условията за използване на работното оборудване;
2. предвидимите ненормални ситуации;
3. изискванията за безопасност и здраве при работа;
4. извлечените от опит заключения при използването на работното оборудване.

Изисквания за съдържанието на инструкциите за работа със съоръжения за повишена опасност