Заповед № РД-288 от 3 април 2012 г. за утвърждаване на формат за документиране на оценката на безопасността на съхранението на ОХВС

Отменена със Заповед № РД-184 от 19.03.2021 г.

Министерство на околната среда и водите

ЗАПОВЕД

№ РД-288
София, 03.04.2013 г.

На основание на чл. 25, ал. 4 от Закона за задминитрацията във връзка с чл. 10 и § 3 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (приета с ПМС № 152 от 30.05.2011 г., обн. ДВ, бр. 43 от 7.6.2011 г.),

УТВЪРЖДАВАМ

1. Формат за документиране на оценката на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси по чл. 9 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

2. Указания за извършване и документиране на оценката на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси.

Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-жа Евдокия Манева, заместник-министър на околната среда и водите.

Настоящата заповед и приложенията към нея да се публикуват на официалната интернет страница на министерството на околната среда и водите.

НИНА КАРАДЖОВА
Министър на околната срда и водите

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ