Заповед № РД-250 от 8 април 2009 г. за утвърждаване на указания за контролна дейност по прилагането на REACH

Нормативна база Опасни вещества
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)

ЗАПОВЕД № РД-250

София, 08.04.2009 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и във връзка с пар. 6 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати

УТВЪРЖДАВАМ:

Указания за провеждане на контролна дейност по прилагането на Регламент 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и приложенията към тях.

Настоящата заповед и приложенията към нея да се публикуват на официалната интернет-страница на Министерството на околната среда и водите.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на министерството на околната среда и водите Тамер Бейсимов и директора на Дирекция "Координация на РИОСВ" Светла Крапчева.

Министър:
Джевдет Чакъров

Приложение

I. Общи положения

Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (РЕАСН) е основният нормативен акт, който регулира производството, пускането на пазара и употребата на химични вещества в самостоятелен вид, в препарати или в изделия. Регламентът е в сила от първи юни 2007 г., като изискванията за регистрация ще влизат в сила поетапно до юни 2018 г. РЕАСН е Регламент на Европейския парламент и на Съвета и като такъв е директно приложим във всички страни-членки. В Република България нормативната рамка за прилагането му е дадена в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (ЗЗВВХВП) (Обн. ДВ. бр.Ю от 4 Февруари 2000г., изм. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.86 от 30 Септември 2003г., изм. ДВ. бр. 114 от 30 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.ЮО от 13 Декември 2005г., изм. ДВ. бр. 101 от 16 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.ЗО от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм, ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 12 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр. 110 от 30 Декември 2008г.).

II. Компетентен орган по прилагане и контролни органи по изпълнение на изискванията на Регламент RЕАСН.

11.1. РЕАСН изисква държавите - членки на Европейския Съюз да определят компетентен орган, който да отговаря за националното прилагане на законодателството в тази област и да осъществява връзка с Европейската комисия и Европейската агенция по химикали (ЕСНА). Съгласно член 20 от ЗЗВВХВП министърът на околната среда и водите е компетентния орган по смисъла на чл. 121 от Регламент № 1907/2006,.

Н.2. Съгласно чл. 126 на Регламента, държавите - членки трябва да въведат в националното си законодателство разпоредби за определяне на контролни органи и административни нарушения и наказания, които да бъдат налагани при нарушаване на изискванията на РЕАСН.

11.2.1. Съгласно чл. 27 на ЗЗВВХВП органите, отговорни за контрола по изпълнение на изискванията на регламент РЕАСН са министърът на околната среда и водите, министърът на здравеопазването или оправомощени от тях длъжностни лица и Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" към министъра на труда и социалната политика.

II.2.2. При изпълнение на своята дейност, съгласно чл. 28 от ЗЗВВХВП и чл. 402 от Кодекса на труда, контролните органи, в зависимост от тяхната функционална компетентност, имат право на свободен достъп до предприятията и обектите, осъществяващи производство, пускане на пазара, употреба, съхранение и износ на опасни химични вещества и  препарати, да изискват информация и документи и да вземат проби за лабораторни анализи във връзка с производството, пускането на пазара, употребата, съхранението и износа на опасни химични вещества и препарати, да изискват информация за количествата произведени, внесени, изнесени, употребени и пуснати на пазара химични вещества и препарати и да изискват информация от производители, вносители, износители, потребители по веригата и дистрибутори на химични вещества и препарати за идентичността на техните доставчици и потребители по веригата на доставки на химични вещества и препарати.

II.2.3. Административните нарушения и наказания са регламентирани в чл. 35 на ЗЗВВХВП и чл. чл. 413 и 415 от Кодекса на труда.

III. Целеви групи, които са предмет на контрол по Регламент REACH.

Целевите групи са:

III.1. Производител: физическо или юридическо лице, което произвежда химични вещества.
III.2. Вносител: физическо или юридическо лице, което е базирано в България и внася вещества и/или препарати от страни извън ЕС.

Има два типа вносители:

III.2. 1. Физическо и/или юридическо лице, което осъществява внос на химични вещества и/или препрати за собствената си производствена и/или индустриална дейност и

III.2. 2. Физическо и/или юридическо лице, което осъществява внос на химични вещества и/ или препрати, с цел пускане на пазара/търговия;

III.3. Изключителен представител на производител извън Общността - физическо или юридическо лица в ЕС, на което производител извън ЕС е възложил задълженията по отношение на регистрацията и предварителната регистрация. Изключителният представител трябва да има достатъчен опит в практическото използване на веществата и  информация за тях, да поддържа налична и актуална информация за внесените количества вещества и за клиентите, на които са продадени, както и информация за предаването на
последната актуализация на информационния лист за безопасност.

III.4. Потребител по веригата: физическо и/или юридическо лице, което употребява вещество и/или препарат при извършване на своите производствени или професионални дейности (не е производител или вносител).

III.5. Дистрибутор: лице, което съхранява вещества и/или препарати и ги пуска на пазара за трети лица (не е потребител по веригата).

III.6. Производител/вносител на изделия: физическо или юридическо лице, което произвежда/внася изделия, съдържащи вещества, които в процеса на нормална употреба се отделят от изделието (тонери, аромати за помещение) или изделия, които съдържат вещества, кандидати за разрешаване по реда на дял VII на REACH.

IV. Приоритети за контролна дейност.

За периода 2009 – 2010 г. контролните органи, в рамките на своите компетенции, ще проверяват фирмите/предприятия, попадащи в обхвата на Регламента, за:

IV.1. наличие на предварителна регистрация/регистрация;
IV.2. наличие на информационен лист за безопасност (ИЛБ) на български език, с 16 раздела, съдържащ изискваната информация за съответното химично вещество или препарат1;

Забележка 1: До 01.12.2010 г. всички ИЛБ, изготвени съгл. Приложение № 16 към Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати, се приема че изпълняват изискванията на чл. 31 от REACH. След тази дата ще настъпи промяна в статута на веществата (ще са налични регистрационни номера за високотонажни и опасни химични вещества; ще влезе в сила изискването на Регламент № 1272/2008 за класифициране и етикетиране на химични вещества и смеси, съгласно който след 01.12.2010г. в ИЛБ на веществата трябва да се добави и новата класификация; ще се предоставят разширени ИЛБ), което ще наложи промяна или изготвяне на нов ИЛБ.

IV.3. изпълнение на мерките за управление на риска, посочени в ИЛБ;

IV.4. предоставянето на информация, съгласно изискванията на Дял ІV на Регламента;

IV.5. наличие на вещества от кандидат - списъка за включване в Приложение ХІV на REACH и предоставяне на информация за тях по реда на чл. 31 и/или чл.33 на Регламента.

V. Разпределение на компетенциите на контролните органи по целеви групи.

При провеждане на контролната дейност по приоритетите за периода 2009 –2010 г. контролните органи, определени в ЗЗВВХВП, ще контролират целевите групи, както следва:

V.1. Експертите на РИОСВ контролират:

V.1.1. производителите на химични вещества - за извършена предварителна регистрация/регистрация;

V.1.2. вносителите по точка III. 2.1. - за извършена предварителна регистрация/регистрация;

V.1.3. изключителните представители - за извършена предварителна регистрация/регистрация, както и за изпълнение на изискванията на чл. 8 на REACH;

V.1.4. потребителите по веригата - за наличие на документи за извършена предварителна регистрация/регистрация за всяко от веществата, които използват, и които попадат в обхвата на Регламента.

V.1.5. производителите, вносителите по точка III. 2.1. и потребителите по веригата - за наличие на ИЛБ и съответствието му с нормативните изисквания; изпълнение на мерките за управление на риска, посочени в ИЛБ; предоставянето на информация, съгласно изискванията на Дял ІV на Регламента и наличие на вещества от кандидат - списъка за включване в
Приложение ХІV на REACH и предоставяне на информация за тях по реда на чл. 31 и/или чл.33 на Регламента, както и за производството и употребата на вещества в самостоятелен вид, в препарат или в изделие, за които в приложение XVII на Регламента се съдържа ограничение.

V.2. Експертите от РИОКОЗ контролират:

V.2.1. вносителите по точка III. 2.2. - за извършена предварителна регистрация/регистрация

V.2.2. дистрибуторите - за наличие на документи за извършена предварителна регистрация/регистрация за всяко от веществата, които пускат на пазара

V.2.3. вносителите по точка III. 2.2. и дистрибуторите за наличие на ИЛБ и тяхното съответствие с нормативните изисквания и предоставянето на информация, съгласно изискванията на Дял ІV на Регламента, както и пускането на пазара на вещества в самостоятелен вид, в препарат или в изделие, за които в приложение XVII на Регламента се съдържа ограничение.

V.3. Контролните органи от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" контролират производителите и потребителите по веригата за предоставянето на информация за химичните вещества в самостоятелен вид, в препарат или в изделия на работещите съгласно изискванията на Дял ІV на Регламента, в рамките на техните правомощия съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Кодекса на труда.

V.4. В зависимост от спецификата на проверяваните обекти е възможно провеждането на съвместни проверки на представители на два или повече контролни органи.

V.4.1. При извършване на съвместни проверки, контролните органи съставят отделни констативни протоколи, в които описват констатираните факти и обстоятелства, съобразно своята функционална компетентност.

V.5. С цел по-добра организация, контролният/те орган/и може да уведоми фирмата/предприятието за предстояща планова проверка, с изключение на случаите когато проверката се извършва по сигнал или жалба или се извършва извънредна проверка във връзка с аварийни ситуации.

VI. Задължения на фирмите/предприятията, попадащи в обхвата на регламент REACH, за поддържане и предоставяне на информация.

VI.1. Съгласно изискванията на чл. 36 от Регламента, всеки производител, вносител, потребител по веригата и дистрибутор събира и поддържа в наличност цялата информация, доказваща изпълнение на неговите задължения съгласно REACH, за период от поне 10 години след последното му производство, внос, доставка или употреба на дадено вещество или препарат, като незабавно предоставя или осигурява достъп до тази информация при поискване на компетентните органи.

VI.2. Съгласно чл. 24а от ЗЗВВХВП лицата, които произвеждат, пускат на пазара, употребяват, съхраняват, изнасят химични вещества и препарати, са длъжни да поддържат и предоставят информация и документи за производството, пускането на пазара, употребата, съхранението и износа на химични вещества и препарати, включително за количествата произведени, внесени, изнесени, употребени и пуснати на пазара химични вещества и препарати, както и идентичността на доставчиците и потребителите по веригата на доставки на химичните вещества и препарати.

VI.3. Форматът и обемът на информацията, събирана и поддържана от производител/вносител и удостоверяваща изпълнението на изискванията на чл. 24а от ЗЗВВХВП и чл. 36 от Регламента, са дадени в Приложение № 1 и Таблица 1. Таблици № 3 и 4 се попълват в случай, че фирмата/предприятието използва такива вещества.

VI.4. Форматът и обемът на информацията, събирана и поддържана от потребител по веригата и дистрибутор и удостоверяваща изпълнението на изискванията на чл. 24а от ЗЗВВХВП и чл. 36 от Регламента, са дадени в Приложение № 1 и Таблица 2. Таблици № 3 и 4 се попълват в случай, че фирмата/предприятието използва такива вещества.

VII. Практически аспекти на контролната дейност.

VII.1. Организация на контролната дейност.

За всяка фирма, попадаща в обхвата на REACH, контролните органи създават досие, което съдържа информация за предприятието (роля във веригата на доставки, вид и количества на наличните химични вещества и препарати и т.н.) и за проведената контролна дейност. Форматът на досието е даден в Приложение № 2.

VII.2. Провеждане на контролната дейност.

VII.2.1. При извършване на проверката, фирмата/предприятието предоставя на контролния орган информацията по Приложение № 1.

VII.2.2. Експертът/инспекторът сравнява получената информация с информацията от досието на фирмата/предприятието. За извършената проверката, и в съответствие с правомощията си, той попълва въпросник по Приложение № 3.

VII.2.3. За всяка извършена проверка се съставя констативен протокол, който се подписва от контролния орган и представител на фирмата/предприятието. В протокола се отразяват констатираните факти и обстоятелства, указва се и възможността за получаване информация, свързана с прилагането на Регламента, на интернет страницата на МОСВ - или чрез изпращане на запитване до националното информационно бюро на същата страница.

При наличие на несъответствия или липсваща информация, контролният орган описва тези обстоятелства в констативната част на протокола.

VII.2.4. В протокола се дават и предписания за отстраняването на констатираните несъответствия и/или предоставяне на допълнителна информация2.

Забележка 2:
Констатирано несъответствие - производител или вносител не е предоставил номер на предварителна регистрация за всяко произвеждано или внасяно вещество, а потребител по веригата не е предоставил документи, потвърждаващи извършването на предварителна регистрация от лица нагоре по веригата на доставки. В такъв случай контролният орган издава предписание фирмата да представи информация за липсващите номера на предварителна регистрация и/или документи от доставчици, потвърждаващи извършването на предварителна регистрация или да изпрати мотивирано писмо с обосновка на причините за липса на предварителна регистрация.
Допълнителна информация - предоставяне на доказателства за изпращане на ИЛБ на клиенти или информация за количествата произвеждани/внасяни вещества, в случай, че тази информация не е била налична по време на проверката.

VII.2.4.1. За всяко предписание се определя конкретен срок и отговорник за изпълнението му3.

Забележка 3:
ова следва да бъде лицето, отговорно за прилагането на Регламента, съгласно т. 1.4.3. на Приложение № 1. Ако подобно лице не е определено от фирмата/предприятието, или то няма необходимите правомощия да осигури изпълнението на предписанията, за отговорник се определя лицето, което представлява фирмата (управител, прокурист, изп. директор).

VII.2.4.2. Предписанията трябва да се написани на ясен език и да формулират недвусмислени изисквания към задълженото лице, като във всяко предписание следва да бъде поставено едно изискване. Срокът за изпълнение трябва да бъде реално изпълним, като се отчита технологичното време за изпълнението и въздействието върху човешкото здраве и околната среда.

VII.2.4.3. В констативния протокол контролният орган предписва на фирмата/предприятието да изпрати и уведомление/писмо с информация за предприетите действия по отстраняване на констатираните несъответствия.

Определя се срок за получаване на уведомлението/писмото - до седем дни от изпълнението на най-дългия срок от предписанията.

VII.2.4.3.1. След получаването на уведомлението/писмо, контролният орган може да извърши последваща проверка или изпълнението на дадените предписания да се контролира при следващата текуща проверка. Решението за извършване на последваща проверка трябва да бъде съобразено с потенциалното неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве и
околната среда от констатираното несъответствие и капацитета на контролния орган за извършване на контролна дейност.

VII.2.4.3.2. Ако не бъде получено уведомление/писмо, след изтичане на срока на предписанието за уведомяване, се извършва последваща проверка.

VII.2.4.4. Предписанията не трябва да противоречат на изискванията на Регламента и да налагат допълнителни изисквания към оператора или работодателя.

VII.2.4. Когато по време на проверката се констатира неизпълнение на изисквания на REACH, контролът на които е от компетентността на друг контролен орган, се изпраща писмо до съответния контролен орган за предприемане на действия по компетентност, в което се указват констатираните по време на проверката факти.

VII.2.5. Контролните органи, при изпълнение на своите задължения, са длъжни да пазят в тайна поверителните и за служебно ползване сведения, които са им станали известни във връзка с упражняването на контрола, както и да не използват тези сведения в своя стопанска дейност.

VIII. Санкции.

VIII.1. При констатирани нарушения на Регламента, контролните органи на министерството на околната среда и водите и министерството на здравеопазването налагат предвидените в глава осма, раздел ІІ на ЗЗВВХВП административни наказания.

VIII.2. При констатирани нарушения на Регламента, контролните органи на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” налагат административни
наказания съгласно Кодекса на труда и Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

VІІІ.3.При определяне размера на глобата/ имуществената санкция трябва да се отчете тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване, смекчаващи/ отегчаващи вината обстоятелства и др.

VIII.3.1. Смекчаващи/ отегчаващи вината обстоятелства са липса или наличие на предишни наказания за нарушения на ЗЗВВХВП, степента на очакваното негативно въздействие върху околната среда и човешкото здраве, икономическата полза от нарушението и др.

IX. Принудителни административни мерки.

IX.1. Съгласно разпоредбите на чл. 32 от ЗЗВВХВП министърът на околната среда и водите и министърът на здравеопазването или оправомощени от тях лица могат да налагат принудителни административни мерки с цел предотвратяване и преустановяване на административните нарушения по този закон, както и за предотвратяване и преустановяване на вредните последици от тях.

IX.2. Принудителните административни мерки се изразяват в спиране на употребата, пускането на пазара и вноса на химични вещества и препарати за определен срок до отстраняване на причината, довела до налагане на принудителната административна мярка.

IX.3. Принудителните административни мерки се налагат със заповед на съответния министър, като в нея се определя срокът на принудителната административна мярка и начинът на прилагането й.

IX.4. Принудителни административни мерки се прилагат в случаи, когато е нарушен основоположния принцип на Регламента „няма данни – няма пазар”,  както и когато очакваните последствия от констатирано нарушение ще окажат значително негативно въздействие върху околната среда и човешкото здраве4.

Забележка 4:
При експозиция на големи групи от населението на опасни химични вещества, вкл. и при авария, вероятност за възникване на хронични здравословни проблеми, вероятност от смъртни случаи, вероятност за значително замърсяване и/или необратимо увреждане на компоненти на околната среда, замърсяване и/или увреждане на големи площи, значими водни обекти, защитени видове или територии и др.

Приложение № 1

Документация, удостоверяваща изпълнението на чл. 24а, т. 3 от ЗЗВВХВП
и с чл. 36 от Регламент REACH

1. Информация за проверявания обект (за всички целеви групи):

1.1.Име
1.2.ЕИК5

Забележка 5
В случай, че проверяваният обект няма самостоятелна юридическа самоличност, следва да се даде ЕИК на физическото или юридическо лице, което го притежава.

1.3.Адрес на обекта
1.3.1. Адрес на регистрация на предприятието/фирмата
1.3.2. Адрес на регистрация на фирмата-майка6

Забележка 6:
Ако проверяваният обект няма самостоятелна юридическа самоличност.

1.4.Представлявано от:
1.4.1. Изпълнителен директор/управител/прокурист на
предприятието/фирмата
1.4.2. Лице, отговорно за дейността на обекта7:

Забележка 7: Ако проверяваният обект няма самостоятелна юридическа самоличност, следва да има заповед за упълномощаване на определено лице, отговорно за дейността на обекта. Ако липсва подобна заповед, лицето по т. 1.4.1. е отговорно за дейността на проверявания обект

1.4.3. Длъжностно лице, отговорно за прилагането на Регламент 1907/2006 (телефон, факс, електронна поща)8

Забележка 8: Ако липсва официален документ, определящ лице, отговорно за прилагането на Регламента, се приема, че това е лицето по т. 1.4.1. или 1.4.2

1.5.Класификация по КИД-2008/НКИД-2003
1.6.Документ, удостоверяващ класификацията на предприятието по Закона за малките и средни предприятия, заверен от ръководството на проверявания обект9

Забележка 9: Класификацията се извършва съгласно чл. 3 на Закона за малките и средни предприятия.

1.7.Копие от документ за актуална регистрация на дружеството 1.8.Кратко описание на дейността на обекта, вкл. процеси, технологии, суровини, спомагателни материали, крайни продукти (произвеждани изделия), странични продукти, емисии и експозиция на химични вещества и др. (не следва да съдържа данни, представляващи производствена и търговска
тайна).

2. Информация за химичните вещества, употребявани, произвеждани или внасяни от предприятието (за всички целеви групи, предоставя се на контролните органи на МОСВ и/или МЗ).

2.1.Производители/вносители, създават, поддържат и при необходимост актуализират Инвентаризационен списък на химичните вещества, съгласно Таблица 1.
2.2.Потребители по веригата и дистрибутори създават, поддържат и при необходимост актуализират Инвентаризационен списък на химичните вещества и препарати, съгласно Таблица 2.
2.3.Списък на доставчиците и клиентите на химичните вещества 2.4.Информация относно статута по REACH за всяко вещество (попълва се в колона № 8 на Таблица 1). Ако фирмата/предприятието произвежда/внася:
2.4.1. Въведено вещество - изписва се предрегистрационния/регистрационния номер;
2.4.2. Невъведено вещество - изписва се регистрационния номер;
2.4.3. изолирани на площадката междинни продукти и/или транспортирани междинни продукти ( чл. 2(8)) - изписва се регистрационния номер;
2.4.4. Вещества, обект на предварителна регистрация, които при определени условия са освободени от регистрация по чл. 2(7в), 2(7г), 6(3) и 7(1) – изписва се предрегистрационния номер;
2.4.5. Вещества, разглеждани като регистрирани (активни вещества в състава на ПРЗ и биоцидни препарати) – изписва се номера на съответното разрешение или вх.№ на подадено заявление;
2.4.6. Вещество, освободено от регистрация по REACH – изписва се съответния параграф 1 или 2 от чл. 2;
2.4.6.1. Вещество, което се употребява в лекарствени продукти за хуманна или ветеринарна употреба (чл. 2(5а)) и в храни или фуражи за животни, вкл. като хранителна добавка (чл. 2(5б)) - изписва се номера на документ, доказващ изброената употреба;
2.4.7.вещество/а, включено/и в приложение IV и/или приложение V – изписва се съответния запис/параграф от приложенията

3. Документи, доказващи извършена предварителна регистрация/регистрация на химичните вещества.

3.1.За производител – потвърждение от Европейската агенция по химикали с номер на предварителна регистрация/регистрация за всяко произвеждано вещество;
3.2.За вносител – потвърждение от Европейската агенция по химикали с номер на предварителна регистрация/регистрация за всяко внасяно вещество или при наличие на изключителен представител – документ от производителя извън ЕС с името, адреса на изключителния представител, идентичност, количество вещество и др.10;

Забележка 10: За повече информация вж. Раздел 1.5.2 на Ръководството за регистрация.

3.3.За изключителен представител – документ за упълномощаване на от производителя извън ЕС, в който са уточнени идентичността на веществото, количествата (тонажната група) и потребителите, за които се внася веществото (за всяко вещество) и потвърждение от Европейската агенция по химикали с номер на предварителна регистрация/регистрация за всяко вещество.
3.4.За потребител по веригата и дистрибутор – документално потвърждение от доставчика, че веществото е преминало предварителна регистрация11.

Забележка 11: Съгласно Регламента, производител/вносител/изключителен представител не са задължени да съобщават № на предварителна регистрация на потребителите по веригата. За потвърждение може да послужат писмо (вкл. и по електронен път), декларация или друг вид документ, деклариращ извършването на предварителна регистрация.

4. Фирмите/предприятията, поддържат в наличност и предоставят, при поискване, на контролните органи:

4.1. Копия на информационни листове за безопасност (ИЛБ) на български език за всички химични вещества и препарати, за които се изискват ИЛБ.
4.2. Списък на лицата, на които са предоставяни ИЛБ и информация, удостоверяваща предоставянето (съпроводителни писма, съобщения по електронна поща, изпратени факсове и т.н.)
4.3. Информация доказваща изпълнението на чл. 35 на REACH – осигурен достъп до наличната информация на работещите съгласно членове 31 и 32 за вещества и препарати, използвани от тях или на чието въздействие са изложени по време на работата си (предоставя се на контролните органи на ИА “ГИТ”).

5. Фирми, които използват вещества, попадащи в кандидат - списъка за включване в приложение № ХІV на Регламента или подлежащи на ограничения за производство,
пускане на пазара и употреба, поддържат и предоставят, при поискване, на контролните органи:
5.1. Списък на веществата, попадащи в списъка на веществата-кандидати за включване в приложение № ХІV на Регламента – Таблица 3
5.2. Документи, удостоверяващи предоставянето на информация за наличие на веществата-кандидати за включване в приложение № ХІV на Регламента (чл. 31 и чл. 33 от REACH)
5.3. Списък на веществата, за които има наложени ограничения за производство, пускане на пазара и употреба по дял VІІІ от регламента – Таблица 4;

6. Фирми, които произвеждат/внасят изделия, от които при нормални или предвидими условия на употреба се очаква да се отделят вещества, поддържат и предоставят, при поискване, на контролните органи информация, доказваща изпълнение на изискванията на чл.7 на регламента12.

Забележка 12:
За да определи кой от произвежданите артикули е изделие, както и дали при предвидима употреба са отделят вещества, може да се направи справка в Ръководството за изискванията към вещества в изделия (може да се намери на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите на следния адрес:

Таблица 1 (попълва се от производители и вносители)


по
ред
Химично
наименование на
веществото
(в самостоятелен
вид и в състава
на препарат
)
EINECS/
ELINCS
CAS Категория/
на опасност,
R
и S фрази
Количество
на
химичното
вещество
13,
тон/год.14
Тонажна
група
Статут по
REACH (по т.
2.4.)
15
Категория на
употреба на
веществото
Роля във
веригата на
доставки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2

Забележка: В колона № 6 се посочва количеството за предходната година (към датата на изготвяне на информацията),
Данните се актуализират при необходимост, като се посочва датата на последната актуализация.

Таблица 2 (попълва се от потребители по веригата и дистрибутори)


по
ред
Наиме
нование
на веще
ството
/
препа
рата
Химично наименование на
химичните вещества в състава на
препарата
(ако са известни, на
отделен ред за всяко известно
вещество в състава на препарата
)
EINECS/
ELINCS
CAS Категория/ на
опасност
, R и S
фрази
Доставчик
1 2 3 6 7 8 9
1
2

Забележка 13: За да удостовери данните за вида и количествата на годишния внос/производство/потребление на химичните вещества, контролният орган може да изиска и вътрешнофирмени документи (документи за доставка, складови наличности, производствени дневници, фактури за доставки, справки, заверени или официализирани по друг начин от ръководството на фирмата и др.).

Забележка 14:Виж т. 30 на чл. 3 от Регламента

Забележка 15:В колона № 8 се попълва статута на веществото, както е описан в т. 2.4. на настоящото Приложение.

Таблица 3

Справка

за внасяни, произвеждани и/или употребявани вещества-кандидати за включване в приложение № ХІV на Регламента

Наименование
на веществото
CAS
номер
ЕС номерПроизводст
во
, т/г
Внос, т/г
(в самостоятелен вид,
в препарат или
изделие
)
Употреба в
самостоятелен
вид
, т/г
Употреба като
съставка в
препарат
, т/г
Влагано в изделие,
т/г

Забележка: Таблицата се попълва от фирми/предприятия, които внасят, произвеждат или употребяват веществакандидати за включване в приложение № ХІV на Регламента.

Таблица 4
Справка
за вещества
, за които има въведени ограничения по отношение на производството, пускането на пазара и употребата по приложение № ХVІІ на
Регламента

Наименование на
веществото
CAS
номер
ЕС
номер
Осъществявана дейност, (производство,
пускане на пазара, употреба или научно
изследователска дейност
/лабораторни
изследвания
)
№ на записа
от Колона
1
на
приложение
№ Х
VІІ
Концентрация на веществото (ако е в
състава на препарат или изделие
)

Забележка: Таблицата се попълва от фирми/предприятия, които използват вещества, за които има въведени ограниченияпо отношение на производството, пускането на пазара и употребата по приложение № ХVІІ на Регламента .

Приложение № 2

Формат на досие за фирми, попадащи в обхвата на REACH (изготвя се и се поддържа от контролните органи)

Име:
ЕИК:
Оторизирано лице/лица за контакти, отговорни за прилагането на Регламент 1907/2006 (телефон, факс, електронна поща)
Класификация по КИД-2008/НКИД-2003
Основен статут спрямо REACH
Класификация на предприятието (малко, средно или микро) 16


по
ред
Химично
наименование на
веществото
(в самостоятелен
вид и в състава
на препарат
)
EINECS/
ELINCS
CAS Категория/
на опасност,
R
и S фрази
Количество
на
химичното
вещество,
тон/год.
Тонажна
група
Обект на
регистрация
по REACH
(да/не)
Категория на
употреба на
веществото
Роля във
веригата на
доставки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Към досието следва да бъдат прилагани всички документи, свързани с контролната дейност (попълнен въпросник от извършена проверка, протоколи от проверка, копия от актове за административно нарушение, наказателни постановления, документи, получени от предприятието, ако са изисквани такива и др.)

Забележка 16: Препоръчително е да се използват данни за средния списъчен състав за годината.

Приложение № 3

Въпросник за проверки, в рамките на съвместния европейски проект, за прилагане и
налагане на Регламент REACH


Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ