В-01-04-09 Правилник по безопасността на труда при производството на сода каустик

Правилникът е посочен като действащ през 2013 г. в Профил по безопасност и здраве при работа в Икономическа дейност „Производство на химични продукти” (код 20 по КИД-2008), разработен по ПРОЕКТ BG 051PO001-2.3.01 ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА" .
От 2013 г. до момента не е обнародван нормативен акт, с който този правилник да се отменя.

Министерство на народното здраве с писмо N III- 2599 от 9. VII. 1970 г., Министерство на вътрешните работи с писмо N ПО – 525 от 13. V. 1969г., и централния комитет на проф. съюза на миньорите и металурзите с писмо N 562 от 17. VI. 1969 г.
Същият е съгласуван с Министерство на труда и социалните грижи – Инспекция за надзор по безопасността на труда с писмо N – 4529 от 28. VI. 1971 година.

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩА ЧАСТ
ОБСЕГ И РЕД ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПРАВИЛНИКА

1. Настоящия Правилник по безопасността на труда при производството на сода каустик се издава въз основа на чл.4 ал. IV. От Кодекса на труда и на Инструкцията за реда и начина на изработване и утвърждаване на държавни и ведомствени правилни и норми по безопасността на труда.
2. Правилникът е задължителен за персонала на всички предприятия и цехове при производство на сода каустик към Министерство на тежката промишленост и за всички предприятия с такава дейност, независимо от ведомствената им подчиненост.
3. Познаването и точното спазване на изискванията на настоящия правилник е задължително.
Забранено е изпълнението на заповеди и нареждания, които противоречат на правилника. Изменение на технологическия процес може да се извършва само с писмена заповед на директора на предприятието.
4. Правилникът и Наредбата за осигуряване на безопасни и хигиенни условия на труд (ДВ. Бр. 43 от 1968 г.) са задължителни при проектирането, строителството и експлоатацията на нови и реконструиране на стари предприятия и цехове.
5. Освен изискванията на настоящия правилник задължително да се изпълняват и държавните и ведомствени правилници при дейност, която е предмет на тези правилници.
6. Измененията, допълненията и тълкованията на Правилника по безопасността на труда при производството на сода каустик се извършват от Министерство на тежката промишленост (ДСО «Тежка химическа промишленост») след Инспекцията за надзор по безопасността на труда, Министерство на народното здраве и Централния комитет на профсъюза на работниците мините, металургическата и химическата промишленост.
7. За неизпълнение и нарушение на настоящия правилник виновните лица се привличат към отговорност съгласно действуващите закони, правилници и наредби в страната..
8. Изпълнението на настоящия правилник се възлага на Министерство на тежката промишленост и ДСО «Тежка химическа промишленост».
9. Организирането и провеждането на мероприятия по безопасността на труда и спазването на настоящия правилник, съгласно 31-то постановление на Министерски съвет от 22. VI. 1966г. се възлага лично на директорите и зам. директорите по производствено-техническата част на предприятията, началниците на цеховете и на отделите на предприятията, които носят главна отговорност за това.
10. Правилата и задълженията на ръководните кадри и на служителите от ведомствените служби по безопасността на труда са определени с «Типов правилник за правата и задълженията на службите по безопасност на труда в министерствата, комитетите и други централни ведомства, централните кооперативни и обществени организации, държавните стопански обединения, управленията, държавните, кооперативните и обществени предприятия и стопанства», публикуван в Д. в., бр. 86 от 31. X. 1967г.
11. При строителство на нови или реконструиране на стари предприятия при провеждането на технологичния процес да се спазват изискванията на действуващите санитарно-хигиенни правила и норми, противопожарните строително-технически норми и изискванията на настоящия правилник.
12. Лицата, участвуващи в производствените процеси, да се снабдяват с лични предпазни средства: облекла, обувки, ръкавици, антифони и др.
13. Лицата, участвуващи в производствените процеси, да се обучават и да се инструктират за безопасни начини на работа, съгласно Наредбата за инструктажа и обучението на работниците и служителите по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана (Д. в. бр. 59 от 1970 г.).
Забранено е приемането на работа на работници, ИТР и служители, ако не са спазени изискванията на т.115 от настоящия правилник.
14. Контролът по изпълнението на настоящия правилник се възлага на съответните държавни и обществени органи по охраната на труда.
15. За приложение на настоящия правилник директорите на предприятията издават инструкции за работа с отделни машини и съоръжения или специални видове работи.
16. С настоящия правилник се отменят всички досегашни правилници, инструкции, наредби и заповеди по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана при производството на сода каустик.
17. Предприятията (цеховете) за производство на сода каустик, които не отговарят на изискванията на настоящия правилник в срок от пет години след влизането в сила да бъдат реконструирани, а в противен случай да бъдат закривани при спазване на изискванията на действуващите закони, правилници и разпоредби.
Правилникът влиза в сила от 1 януари 1972 г.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.