Списък на работещите при рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени

Подготвеният от нас образец е актуализиран в съответствие с измененията на наредбата. Няма нормативно установен образец за подаване на информацията в Инспекция по труда и Регионалната здравна инспекция.

Нормативно основание: чл. 21, ал. 1 на Наредба № 10 от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа

Чл. 18. (1) (Предишен текст на чл. 18 - ДВ, бр. 5 от 2020 г., в сила от 17.01.2020 г.) Когато резултатите от оценката на риска показват риск за здравето и безопасността на работещите, работодателят предоставя при поискване на контролните органи информация за:
1. дейностите и/или производствените процеси, при които работещите са или могат да бъдат експонирани на канцерогени или мутагени;
2. причините, обуславящи необходимостта от използване на канцерогени или мутагени;
3. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2015 г.) произвежданите или използваните количества вещества или смеси, които съдържат канцерогени или мутагени;
4. броя на експонираните работещи;
5. предприетите предпазни и защитни мерки;
6. вида на използваните колективни средства за защита и лични предпазни средства;
7. вида и степента на експозиция;
8. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2015 г.) случаите на замяна на използваните канцерогени и мутагени с вещества, смеси или процеси, които не са опасни или са по-малко опасни.

Чл. 21. (1) Работодателят изготвя списък на работещите, при които резултатите от оценката на риска по чл. 4 показват риск за здравето и безопасността.
(2) Работодателят актуализира списъка при всяка промяна на обстоятелствата.
(3) В списъка се посочват видът на извършваната работа, канцерогенът и/или мутагенът, на който те са експонирани, както и данни за експозицията, авариите и инцидентите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2020 г., в сила от 17.01.2020 г.) В списъка се включва информацията по чл. 18, ал. 1.
(4) Когато работодателят разполага с данни за експозицията на работещите на предишна месторабота, тези данни се посочват в списъка.
...
(8) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2015 г.) Работодателят предоставя ежегодно до 31 март актуализирания списък за предходната година на териториалната дирекция "Инспекция по труда" и съответната регионална здравна инспекция, на чиято територия се намира предприятието.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар