Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасност в селскостопанска аптека

В аптеката могат да работят само лица над 18-годишна възраст.
Забранява се разфасоването и приготвянето на разтвори и смеси на продукти за растителна защита в аптеката.
Продавачът в селскостопанската аптека дава на купувачите консултации относно правилния избор на продукта, дозата и начина на приложение, карантинните срокове и минималните срокове за безопасна работа, забраната за приложение за някои култури, за безопасна работа и опазване на животните, растенията и околната среда.
Не се разрешава продажбата на продукти за растителна защита на лица във видимо нетрезво състояние.
Забранява се пушенето, храненето и консумацията на алкохолни напитки в селскостопанската аптека.
Помещенията и обзавеждането на селскостопанската аптека се почистват ежедневно.
Задължително се работи с работно облекло и предоставените лични предпазни средства.

Съхранение на продуктите

Лесно запалимите вещества се съхраняват в метални шкафове, обозначени със съответните знаци.
В склада продуктите да се съхраняват на рафтове и дървени скари и да бъдат подредени по групи с оглед да се избегне неблагоприятно взаимно повлияване и запалване съобразно указанията на производителя за съхранението им.

Мерки за сигурност и поведението на работниците при химическо замърсяване

В случай на разливане или разпиляване на препарати се спазват препоръките от етикета за боравене с концентриран препарат. Когато няма специални инструкции за препарата, разлятото количество се посипва с достатъчно количество абсорбент, негорим материал и/или пясък, който внимателно се събира в специален, съответно обозначен съд и се изнасят от аптеката за обезвреждане и депониране съобразно указанията на районната инспекция по околната среда. Замърсеното място и оборудването внимателно се почистват.
За инцидент в размер, надхвърлящ възможностите за индивидуален контрол върху замърсяването се вземат мерки за незабавно уведомяване на органите за пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи (МВР).

Препарати за растителна защита - първа помощ при отравяне

Препаратите за растителна защита са отровни не само неприятелите, причинителите на болести по растенията и плевелите, но и за човека, домашните животни, пчелите, рибите и други полезни организми. Силата на отровното действие на препаратите за растителна защита се преценява по т. нар. средна летална (смъртна) доза, т. е. по количеството отрова, коя при поглъщане през устата (орално) предизвиква смърт на половината опитни животни (бели мишки).

В зависимост от средната летална доза (LD50) сега използваните препарати за растителна защитасе разделят на четири групи:
първа група - много силно отровни препарати за растителна защита, при които активното вещество е с LD50 от 1 до 100 мг/кг орално за бели мишки;
втора група - силно отровни с LD50 от 101 до 300 мг /кг;
трета група -средно отровни с LD50 от 301 до 1000 мг/кг;
четвърта група - слабо отровни с LD50 над 1000 мг /кг.

Почти всички препарати за растителна защита действат не само при поглъщане през устата, но и през кожата и дихателните органи. При най-малките признаци на отравяне - отпадналост, главоболие, виене на свят, зачервяване на лицето, потене, стесняване на зениците, сълзене на очите, гадене и повръщане, стягане на гърдите, болки в корема и веднага да се потърси лекар.

Отравяне с химични вещества се случва, когато не се спазват точно всички необходими предпазни мерки.

При появяване на признаци за отравяне с препарати за растителна защита незабавно се извиква лекар. До пристигането му пострадалият се изнася от зоната на отровните изпарения. Ако дрехите са напоени с пестициди, те се свалят, а коланите и превръзките по тялото на пострадалия се разхлабват.

В случаите, когато отравянето се дължи на препарати за растителна защита, погълнати чрез дихателните пътища, пострадалият се поставя в топло, проветриво помещение, а устата, носът и глътката му се промиват с разтвор от 2 % натриев бикарбонат (сода за хляб). При отслабване на пулса се дава чисто кафе, а при спиране на дишането се прави изкуствено дишане.

При отравяне през кожата се действа в зависимост от реакцията на пестицида. Когато отравянето е с основи, тялото се измива с оцет, а когато е с киселини и органофосфорни препарати - с 2% сода за хляб.

В случай, че отровата попадне в очите, извършва се промиване - отначало с обилно количество вода, а след това с 15 %-ов разтвор от сода за хляб или борова вода.

Ако отровата е погълната през устата, необходимо е да се предизвика изкуствено повръщане, за да се освободи стомаха от погълнатата отрова.

Особено важно е лицето, което придружава пострадалия до медицинският пункт, да знае с какъв препарат е станало отравянето, за да може лекарят бързо да определи противоотровата.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар