Регламент (ЕС) № 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали

Регламент (ЕС) № 649/2012 на ЕП и на Съвета от 4 юли 2012 година относно износа и вноса на опасни химикали текст от значение за ЕИП

ПРИЛОЖЕНИЕ

Европейският съюз (ЕС) ограничава износа и вноса на определени опасни химични вещества и пестициди. С приемането на Регламент (ЕС) № 649/2012 ЕС цели да приложи Конвенцията от Ротердам, да насърчава споделянето на отговорност и сътрудничеството и да защити здравето на човека и околната среда.

Регламентът замества Регламент (ЕО) № 689/2008, считано от 1 март 2014 г.

Регламентът обхваща:

 • определени опасни химикали, за които съгласно Конвенцията се прилага процедурата по предварително обосновано съгласие („PIC процедурата“);
 • определени химикали, които са забранени или строго ограничени в рамките на ЕС или в държава-членка; и
 • всички химикали, когато се изнасят, доколкото се касае за тяхната класификация, етикетиране и опаковане.

ОСНОВНИ МОМЕНТИ

Регламентът предвижа определени правила относно износа на химикали, които са забранени или строго ограничени за употреба в Европейския съюз (ЕС). Износителите са задължени да уведомяват за износа на химикалите, за които се прилага този регламент, преди износът да може да се осъществи. Освен това химикалите, обхванати от Конвенцията от Ротердам, и химикалите, които са забранени или строго ограничени в Съюза, не могат да бъдат изнасяни без съгласието на държавите вносители.

Някои продукти са изключени от приложното поле на регламента, а именно:

 • наркотични и психотропни вещества;
 • радиоактивни материали;
 • отпадъци;
 • химическите оръжия;
 • храните и добавките в храни;
 • фуражите;
 • генетично модифицираните организми;
 • лекарствените продукти;
 • химикалите, изнасяни с цел изследвания или анализ в малки количества, които няма вероятност да засегнат здравето на човека или околната среда.

Процедурата за уведомление и изрично съгласие

Регламентът определя сроковете и задълженията, свързани с процедурата за уведомление и изрично съгласие в зависимост от категорията, към която спада химикалът.

Внос

Комисията приема решение относно вноса на съответния химикал под формата на окончателен или временен отговор за вноса от името на Съюза. Когато ограниченията за даден химикал са допълнени или изменени, Комисията приема посредством акт за изпълнение решение, с което преразглежда решението за вноса.

Когато даден химикал е забранен или строго ограничен, Комисията взема под внимание тази информация в своето решение за внос.

Износ

Износителите трябва да спазват свързаните с вноса решения на другите страни по Конвенцията. Забранен е износът на химикали до местоназначението на страна по Конвенцията, от която не е получен отговор относно вноса на този продукт. Износът на продукта обаче може да се осъществи, ако страната вносител е дала изричното си съгласие за въпросния продукт.

Всеки износ на химикал, който е забранен или строго ограничен от законодателството на равнището на Европейския съюз, трябва да се извършва с уведомление до държавата вносител и тя трябва да потвърди получаването на уведомлението съгласно Конвенцията.

Национални органи

Всяка държава-членка определя органа или органите, които да изпълняват административните функции, изисквани по настоящия регламент.

Обмен на информация

Комисията, подпомагана от ECHA, и държавите-членки улесняват предоставянето на научна, техническа, икономическа и правна информация, отнасяща се до химикали, предмет на настоящия регламент.

Техническа помощ

Комисията, определените национални органи на държавите-членки и Агенцията си сътрудничат за насърчаване на техническата помощ, включително обучението, за развиване на инфраструктурата, капацитета и експертния опит, необходими за правилното управление на химикалите през целия им жизнен цикъл в зависимост от нуждите на развиващите се държави и държавите с икономики в преход.

Санкции

Държавите-членки установяват норми за санкциите, приложими при нарушения на разпоредбите на настоящия регламента. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

Виж актуалния текст в EUR-Lex

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар