РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 декември 2008 година
относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение
и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006
(Текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1)

Регламентът CLP въвежда Глобалната хармонизирана система (GHS) в законодателството на Общността. По този начин се хармонизират критериите за класифициране на вещества и смеси, както и правилата за етикетиране и опаковане на опасни вещества и смеси.

Регламент въвежда задължения за производителите, вносителите и потребителите надолу по веригата да класифицират, етикетират и опаковат веществата, смесите и определени изделия (експлозиви), които пускат на пазара и да нотифицират класификацията и етикетирането на веществата в Европейската Агенция по химикали, Хелзинки (ECHA).

Хармонизирана класификация

Освен самостоятелно класифициране, при което производителите, вносителите и потребителите надолу по веригата сами определят опасностите и класифицират веществата и смесите, CLP включва също разпоредби за хармонизирано класифициране на вещества.

Регламентът не се прилага за вещества и смеси в следните форми, които са в готов вид, предназначени за крайния потребител:

 • лекарствени продукти, така както са определени в Директива 2001/83/ЕО;
 • ветеринарни лекарствени продукти, така както са определени в Директива 2001/82/ЕО;
 • козметични продукти, така както са определени в Директива 76/768/ЕИО;
 • медицински изделия, така както са определени в директиви 90/385/ЕИО и 93/42/ЕИО, когато са инвазивни или се използват при директен физически контакт с човешкото тяло, и в Директива 98/79/ЕО;
 • храни или фуражи, определени в Регламент (ЕО) № 178/2002, включително когато са използвани:
 • като хранителна добавка в храни в рамките на приложното поле на Директива 89/107/ЕИО;
 • като ароматизант в храни в рамките на приложното поле на Директива 88/388/ЕИО и Решение 1999/217/ЕО;
 • като добавка във фуражи в рамките на приложното поле на Регламент (ЕО) № 1831/2003;
 • при храненето на животни в рамките на приложното поле на Директива 82/471/ЕИО.
 • при превоз на опасни товари чрез въздушен, морски, автомобилен, железопътен транспорт или при превоз по вътрешни водни пътища, с изключение на случаите, в които се прилага член 33 (специални правила за поставяне на етикети върху външната опаковка, вътрешната опаковка и при единична опаковка), настоящият регламент не се прилага.

Регламентът въвежда термините: вещество, смес, изделие, клас на опасност, категория на опасност, пиктограма за опасност, сигнална дума, опасност, предупреждение, предупреждение за опасност, предупреждение за безопасност.

Съдържание

Дял I определя общи задължения към производителите, вносителите и потребителите надолу по веригата за класифициране, етикетиране и опаковане на вещества или смеси. Дадено опасно вещество/смес трябва да се класифицира по отношение на неговите характеристики (физически опасности/опасности за здравето/околната среда), както е посочено в приложение I.

Дял II описва класификацията на опасността (идентифициране, изследване и оценка на информацията и решение за класификация).

Дял III се отнася за съобщението за опасност под формата на етикетиране (съдържание на етикета, пиктограми за опасност, сигнални думи, местоположение на етикета)

Дял IV поставя изисквания  опаковката да бъде достатъчно здрава и солидна, за да издържи общото манипулиране. Не трябва да реагира неблагоприятно на съдържанието. Опаковката трябва да предотвратява изтичане и не трябва да изглежда подвеждащо.

Дял V има за предмет хармонизирането на класифицирането и етикетирането на веществата и списъка за класифициране и етикетиране. Съдържанието е тясно свързано с Регламент (ЕО) № 1907/2006.

Дял VI се отнася за компетентните органи и правоприлагането.

Дял VII (Общи и заключителни разпоредби) урежда рекламата, поддържането на информация и определя специални клаузи. Той също така описва измененията на Директиви 67/548/ЕИО, 1999/45/ЕО и Регламент (ЕО) № 1907/2006.

Приложения:

 • Приложение I: Изисквания за класифициране и етикетиране на опасни вещества и смеси
 • Приложение II: Специални правила за етикетиране и опаковане на определени вещества и смеси
 • Приложение III: Списък с предупреждения за опасност, допълнителна информация за опасност и допълнителни елементи на етикета
 • Приложение IV: Списък на препоръките за безопасност
 • Приложение V: Пиктограми за опасност
 • Приложение VI: Хармонизирана класификация и етикетиране на определени опасни вещества
 • Приложение VII: Таблица за преобразуване от класификация съгласно Директива 67/548/ЕИО към класификация съгласно новото класифициране, по Регламент CLP. Там, където няма възможност за пряко преобразуване - “едно към едно”, в Приложението се определя класифициране в по-сериозна категория, тогава задължението се прехвърля на доставчика да реши дали тази по-сериозна категория на класификация е необходима.

 

Виж актуалния текст на регламента в EUR-lex.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар