Регламент (ЕС) 2017/852 относно живака

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/852 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 17 май 2017 година относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008

Живакът е силно токсично вещество, което представлява глобална и сериозна заплаха за здравето на човека, включително под формата на метилживак в риби и морски храни, екосистемите и дивата флора и фауна. Поради трансграничния характер на замърсяването с живак, между 40 и 80 % от общото отлагане на живак в Съюза е с произход извън Съюза.

Повечето емисии на живак и свързаните с тях рискове от експозиция са в резултат от антропогенна дейност, като първичен добив и преработка на живак, употреба на живак в продукти и промишлени процеси, ръчен и дребномащабен добив и преработка на злато, изгаряне на въглища и управление на отпадъци от живак.

Съюзът и 26 държави членки подписаха през 2013 г. Конвенцията Минамата относно живака. Естония и Португалия — двете държави членки, които не са подписали Конвенцията — заявиха ангажимента си да я ратифицират. Регламент 2017/852  въвежда изисквания, с които се изпълнява тази Конвенция.

Забраната за износ на живак, установена в Регламент (ЕО) № 1102/2008, се допълва с ограничения върху вноса на живак, които варират в зависимост от източника, предвидената употреба и мястото на произход на живака.

Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета (5) следва да продължава да се прилага по отношение на вноса на отпадъци от живак, по-специално що се отнася до правомощията на компетентните органи съгласно посочения регламент.

Регламентът забранява:

  • износа на живачни съединения и смеси с живак, посочени в приложение I, считано от 1 януари 2018 г., в зависимост от въпросните съединения;
  • вноса на живак и смеси с живак от източници като хлор-алкалната промишленост — различни от изхвърлянето им като отпадъци;
  • употребата на живак и живачни съединения в производствените процеси, в които:
    • живакът или живачните съединения се използват като катализатори* (от 1 януари 2018 г.);
    • живакът се използва като електрод* (от 1 януари 2022 г.);
  • износа, вноса и производството в ЕС на продукти с добавен живак (от 31 декември 2018 г. или 31 декември 2020 г., в зависимост от въпросния продукт);
  • занаятчийски и дребномащабен добив и обработка на злато, в които се използва амалгамация на живак за извличане на злато от рудата.

Зъбна амалгама

От 1 юли 2018 г. не трябва повече да се използва живачна амалгама за запълване на млечни зъби, стоматологично лечение на лица под 15 г. и на кърмещи или бременни жени.
Държавите от ЕС трябва да изготвят национален план за мерките, които ще използват за постепенно спиране на употребата на зъбна амалгама.

Управление на отпадъците

Операторите на съоръжения за отпадъци могат временно да съхраняват живачни отпадъци в течна форма, ако са изпълнени изискванията за съхранението им и това става на специално предназначено място, над земята, което е подходящо оборудвано.
Временното съхранение не може да надвишава 5 години (т.е. до 1 януари 2023 г.), въпреки че има възможност за удължаване на срока с 3 години.

Виж актуален текст на Регламента в Eur-Lex

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ