Опасни вещества Чек-листове
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (2)

Разтворители има в лепила, почистващи течности, епоксидни смоли, втвърдители, лакове, настилки (асфалт или въглищен катран), бои, разредители за бои и грундове. Те се използват и за почистване на инструменти.

Примери за разтворители са ацетон, спирт, бензен, епихлорхидрин, естери, бензин, гликолови етери, хептан, хексан, керосин, кетони, метанол, метилен хлорид, минерални спиртове, нафта, толуен, трихлоретан (метил хлороформ), терпентин и ксилен.

Всеки, който използва разтворители или отговаря за работата с тях, трябва да има пред вид, че те са вредни за здравето и за свеждане на риска до минимум е необходимо да се използват практики за безопасна работа.

Здравни ефекти

Разтворителите могат да окажат вредно въздействие при:

  • Вдишване на пари – бои, средства за почистване на бои и лепила освобождават пари от разтворители при изсъхване или втвърдяване, а тези пари могат да бъдат вредни. Вдишването може да стане, когато се смесват бои или лепила, пръскат се или се нанасят с четка (разтворителите се изпаряват бързо).
  • Контакт с кожата – разтворителите могат да бъдат абсорбирани през кожата. Хроничният или продължителен контакт на кожата с течни разтворители може да причини дерматит.
  • Контакт с очите – контактът с течен разтворител и пари от разтворител може да причини дразнене и възпаление.
  • Поглъщане – разтворителите могат да проникнат в тялото със замърсени храни, напитки или цигари. Известни са случаи на хора, погълнали разтворители, съхранявани в стари бутилки от напитки без етикет.

Основните ефекти на разтворителите са раздразване на кожата, очите и белите дробове, главоболие, гадене и замайване. Експозицията може да увреди координацията и да изложи хората на риск от злополуки, например падане от стълба.

Възможно е хората да загубят концентрацията си върху важни или трудни задачи и да реагират по-бавно в опасни ситуации. Ефектът е индивидуален и може да бъде засилен при употреба на алкохол.

Много високи експозиции могат да доведат до загуба на съзнание и дори смърт, например при използване на лепила в непроветряеми затворени помещения. Другите възможни ефекти върху здравето варират според разтворителя, на който са експонирани хората.

С този чек-лист ще можете да проверите дали сте предприели необходимите мерки за защита. Той съдържа 20 въпроса и е структуриран в 6 раздела (можете да го изтеглите и като word документ):

  • превенция на експозицията
  • контролиране на експозицията
  • риск от пожар
  • лични предпазни средства
  • хигиена
  • първа помощ

Чек-лист за мерки за защита

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.