В-01-04-18 Правилник по безопасността на труда при производството на химични влакна

Издаден през 1982 год.от Министерство на химическата промишленост.

Правилникът е посочен като действащ през 2013 г. в Профил по безопасност и здраве при работа в Икономическа дейност „Производство на химични продукти” (код 20 по КИД-2008), разработен по ПРОЕКТ BG 051PO001-2.3.01 ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА" .
От 2013 г. до момента не е обнародван нормативен акт, с който този правилник да се отменя.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I
ОБСЕГ И РЕД ЗА ПРИЛAГАНЕ НА ПРАВИЛНИКА

Чл. 1. /1/ Правилникът регламентира изискванията по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана при производството на химични влакна и е задължителен за персонала на комбинатите, заводите, предприятията, цеховете, работилниците и други наричани за краткост „предприятие“, независимо от тяхиото ведомствено подчинение,
/2/ Познаването и спазването на изискванията на правилника са задължителни
Чл. 2. Освен изискванията на този правилник, да се спазват и изискванията на действуващите правилници и норми по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана, Българските държавни стандарти и приетите у нас стандарти на СИВ.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.