В-01-04-02 Правилник по безопасността на труда при производството на растително-защитни средства

Правилникът е посочен като действащ през 2013 г. в Профил по безопасност и здраве при работа в Икономическа дейност „Производство на химични продукти” (код 20 по КИД-2008), разработен по ПРОЕКТ BG 051PO001-2.3.01 ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА" .
От 2013 г. до момента не е обнародван нормативен акт, с който този правилник да се отменя.


МИНИСТЕРСТВО НА ХИМИЯТА И МЕТАЛУРГИЯТА

ОБЩА ЧАСТ

0.1 Настоящият правилник обхваща цеховете за производство на растително- защитни препарати. В правилника са застъпени производства на следните растително- защитни препарати:
А. Триазинови хербициди – Цеазин – 50 и Хербазин – 50.
Б. Медни препарати – меден оксихлорид, Агризан 35 и меден хидрокарбонат;
В. Никотин и никотинов сулфат;
Г. Фосфорни препарати – Фостиол Н – 40, Фостиол – 40;
Д. Препарати на базата на нитропродукти – динитроортокрезол;
Е. Органични хлоросъдържащи препарати – Линдан А – 2, 8;
Ж. Цинков фосфид;
З. Препарати на базата на етилен – бис – дитиокарбаминова киселина – Пероцин.
0.2 Познаването и точното спазване на изискванията на настоящия правилник е задължително. Не се допускат никакви отклонения от нормираните в него положения, а изпълненията на противоречащи му нареждания се забранява.
0.3 Организирането и провеждането на мероприятия по безопасността на труда и по спазването на този правилник се възлага лично на директора и зам. директора по производствените въпроси на предприятието, на началник – цеховете и други поделения на предприятието, които носят главната отговорност за това.
0.4 Освен настоящия правилник по безопасността на труда в производството на растително- защитни средства, работещите в това производство, трябва да ползуват, точно и строго да спазват постановленията, наредбите, правилниците, инструкциите и нормите по безопасността на труда, свързани с експлоатацията на производството на растително- защитни препарати.
0.5 Въз основа на този правилник, ръководствата на заводите, произвеждащи растително- защитни средства, са длъжни да издадат инструкции по безопасността и противопожарната охрана на всяко работно място и хигиена на труда.
0.6 Инженеро- техническите работници, заети в производствата на средства за растителна защита, са длъжни да положат изпит по настоящият правилник, а работниците да бъдат инструктирани и обучени съгласно действуващите разпоредби.
0.7 Всички инженеро- технически работници /ИТР/, работещи с растително- защитни препарати, трябва да се запознаят с разпоредбите на настоящия правилник, да се ръководят от него, строго да го спазват и да изискват същото от своите подчинени.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.