В-01-04-10 Правилник по безопасността на труда при производството на калцинирана сода по амонячния способ

Правилникът е посочен като действащ през 2013 г. в Профил по безопасност и здраве при работа в Икономическа дейност „Производство на химични продукти” (код 20 по КИД-2008), разработен по ПРОЕКТ BG 051PO001-2.3.01 ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА" .
От 2013 г. до момента не е обнародван нормативен акт, с който този правилник да се отменя.


Правилникът по безопасността на труда при производството на калцинирана сода по амонячния способ е съгласуван с Министерството на народното здраве с писмо № III-2599 от 9. VII. 1970 г., Министерството на вътрешните работи с писмо № ПО-525 от 13. V. 1969 г. и Централния комитет на профсъюза на миньорите и металурзите с писмо № 562 от 17. VI. 1969 г.
Същият е съгласуван с Министерството на труда и социалните грижи с писмо № VI-5771 от 29. VII. 1971 година.

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩА ЧАСТ
I. ОБСЕГ И РЕД ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПРАВИЛНИКА

1. Настоящият Правилник по безопасността на труда при производството на калцинирана сода по амонячен способ се издава въз основа на чл. 4 ал. IV от Кодекса на труда и на Инструкцията за реда и начина на изработване и утвърждаване на държавни и ведомствени правилници и норми по безопасността на труда.
2. Правилникът е задължителен за персонала на всички предприятия и цехове при производството на калцинирана сода по амонячния метод към Министерството на тежката промишленост и за всички предприятия с такава дейност, независимо от ведомствената им подчиненост.
3. Познаването и точното спазване на изискванията на настоящия правилник е задължително.
Забранено е изпълнението на заповеди и нареждания, които противоречат на правилника. Изменение на технологическия процес може да се извършва само с писмена заповед на директора на предприятието.
4. Правилникът и Наредбата за осигуряване безопасни и хигиенни условия на труд (Държ. в. бр. 43 от 1968 г.) са задължителни при проектирането, строителството и експлоатацията на нови и реконструиране на стари предприятия и цехове.
5. Освен изискванията на настоящия правилник задължително да се изпълняват и държавните и ведомствените правилници при дейност, предмет на тези правилници.
6. Изменения, допълнения и тълкувания на Правилника по безопасността на труда при производството на калцинирана сода по амонячния метод се извършва от Министерството на тежката промишленост (ДСО „Тежка химическа промишленост“) след съгласуване с Инспекцията за надзор по безопасността на труда, Министерството на Народното здраве и Централния комитет на профсъюза на работниците от мините, металургията и химическата промишленост.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.