Д-01-016 Правилник за безопасността на труда при производството, транспорта, съхраняването и употребата на кислород

Правилникът е посочен като действащ в Профил по безопасност и здраве при работа в Икономическа дейност „Производство на химични продукти” (код 20 по КИД-2008) - 2013 г., разработен по ПРОЕКТ BG 051PO001-2.3.01 ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА"

В сила от 01.01.1982 г.

Издаден от Централния съвет на Българските професионални съюзи

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I.
Обсег и положение

Чл. 1. Този правилник се отнася за безопасността на труда при производството, съхранението, транспорта и употребата на кислород и е задължителен за комплексите, министерствата, ведомствата, стопанските комбинати, заводите, предприятията и др., които осъществяват такава дейност, наричани по нататък за краткост "поделения", независимо от ведомственото им подчинение.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.