В-09-00-04 Правилник по безопасността на труда в предприятията за химическо чистене

Нормативна база Опасни вещества
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)

Правилникът е посочен като действащ през 2013 г. в Профил по безопасност и здраве при работа в Икономическа дейност „Производство на химични продукти” (код 20 по КИД-2008), разработен по ПРОЕКТ BG 051PO001-2.3.01 ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА" .
От 2013 г. до момента не е обнародван нормативен акт, с който този правилник да се отменя.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНАТА ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИТЕ

Издаден през 1974 год. от Министерство на вътрешната търговия и услугите, в сила от 1. I. 1975 година.

Правилникът по безопасността на труди в предприятията за химическо чистене е съгласуван с Министерството на народното здраве — писмо № 111-1089 от 20 март 1974 г.. Министерството на вътрешните работи — Управление „Противапожарна охрани" — писмо № ПО-298 от 14 март 1974 г.. Централния комитет на профсъюзи на работниците от местната промишленост и битовите услуги — писмо № 1128 от 7 юни 1974 г. и Министерството на труда и социалните грижи — Управление „Прогнозиране, планиране и нормативни актове по охрани ни труда" — писмо № VII1-7487 от 31. VII. 1974 г.

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

I. Обсег и ред за прилагането на правилника

1. Настоящият правилник се издава на основание чл. 4, ал. IV от Кодекса на труда и на Инструкцията за реда и начина на изработване н утвърждаване на държавни н ведомствени (отраслови) правилниици и норми по безопасността на труда.
2. Правилникът е задължителен за персонала на предприятията за химическо чистене, независимо от ведомствената им подчиненост.
3. Освен изискванията на този правилник, в предприятията за химическо чистене е задължително да сс спазват и изискванията на действуващите държавни и ведомствени правилници и норми по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана.
4. При строителството на нови, реконструкцията и разширението на съществуващите предприятия за химическо чистене е задължително да се спазва Наредбата за осигуряване на безопасни и хигиенни условия за труд, утвърдена със 187-то разпореждане на Министерския съвет от 9. V. 1968 г.. ДВ, бр. 43/1968 г. и „Противопожарни строително-технически норми“ от 1972 година.
5. Изменения, допълнения и тълкувания на правилника се извършват от Министерството на вътрешната търговия и услугите, след съгласуване с Министерството на труда и социалните грижи -- Управление „Прогнозиране, планиране и нормативни актове по охрана на труда“. Министерството на народното здраве и Централния комитет на професионалния съюз на работниците от местната промишленост н битовите услуги.
6. Инженерно-техническите работници, работещи в предприятията за химическо чистено, да се запознаят с разпоредбата на правилника, да се ръководят от него, строго да го спазват и да изискват същото от своите подчинени.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.