В-01-04-19 Правилник по безопасността на труда при производство, съхранение, транспорт и употреба на серовъглерод

Издаден през 1989 г. от Стопанско обединение "Агробиохим" и Асоциация "Биотехнологическа и химическа промишленост"

Правилникът е посочен като действащ в Профил по безопасност и здраве при работа в Икономическа дейност „Производство на химични продукти” (код 20 по КИД-2008) , изготвен по Проект BG 051PO001-2.3.01 Превенция за безопасност о здраве при работа, издаден от ИА "Главна инспекция по труда", 2013 г. (т. 3.16, стр. 84)


Съдържание:

Глава първа - Общи положения. Засяга обсега и реда за приложение на правилника. Права и задължения на административно-техническия персонал и на работниците.
Специално работно облекло и лични предпазни средства изисквано за производството на сяровъглерод.

Глава втора - Санитарно-технически изисквания на генералния план, сградите, складовете, пътищата и др. Изисквания към спомагателните и санитарно-битовите помещения, складово стопанство, отопление и вентилация, водоснабдяване и канализация,осветление, шум и вибрации.

Глава трета - Видовете вътрешно заводски транспорт(автомобилен, жп, електрокари, мотокари, подемно-транспортни машини и др. видове транспорт за транспортиране на течности, пара, газове.

Глава четвърта - Разглеждат се инсталациите,машините, съоръженията, контролно измервателните прибори. Основно място е отделено за тръбопроводите за пара и гореща вода, вътрешно заводски и междуцехови. Съдове под налягане и др.

Глава пета - Прегледи и основни ремонтни работи.Обръща се внимание на безопасната работа в закрити апарати, шахти, колектори, тръбопроводи и др., работа на височина, работа с пара, работа с ръчни инструменти.

Глава шеста - Прегледи и основни ремонтни работи. Обръща се внимание на безопасната работа в закрити апарати, шахти, колектори, тръбопроводи и др., работа на височина, работа с пара, работа с ръчни инструменти.

Глава седма - В тази глава се разглежда работата в химическата лаборатория, работа с киселини и основи, работа с живак и съхранение на силнодействащите отровни вещества, работа под налягане и вакуум и др.

Глава осма - Засягат се основните положения по отношение на съхранението на суровини и готова продукция. Транспорт и употреба на сяровъглерод.

Глава девета - Противопожарна охрана
Глава десета - Първа долекарска помощ


Глава първа
Общи положения

Раздел 1
ОБСЕГ И РЕД ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА

Чл.1/1/. Правилникът урежда безопасността на труда в комбинатите, в заводите, предприятията и цеховете при производство, транспорт, съхранение и употреба на серовъглерод и свързаните с това спомагателни дейности.
/2/. Правилникът е задължителен за персонала на СО „Агробиохим”, на комбинатите, заводите, предприятията, цеховете и други наричани за краткост „предприятия” както и за персонала на предприятията с подобна дейност, независимо от ведомствената им подчиненост.
/3/. Освен изискванията на този правилник, задължително да се спазват и изискванията на действуващите наредби за устройство и безопасна работа: № 15 – на тръбопроводи за пара и гореща вода; : № 18 – на асансьори; : №21 – на газови съоръжения и инсталации; : № 28 – на съдове, работещи под налягане; : № 29 – на парни и водогрейни котли с високо налягане; : № 31 – на повдигателни съоръжения и други и нормативните документи по хигиена на труда, противопожарна охрана, Българските Държавни Стандарти и приетите у нас стандарти на СИЕ.
Чл. 2 Мероприятията по охрана на труда, свързани с изискванията на правилника, да се включат съгласно решение : № 307 от 11 май 1973 година на министерския съвет в перспективните и годишните планове на социално- икономическото развитие на колективите на предприятията и в Националната програма по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана.
Чл. 3 Структурата и съдържанието на този правилник са съобразени с БДС – 12. 3. 002. 78.
Чл. 4 Опасните и вредни производствени фактори /съгласно БДС 12.0.003.78/ , които се третират от този правилник са следните:
1 Физични,
2 Химични /приложение : № 2/
3 Психофизиологични.
Чл. 5 /1/ На основание на този правилник и другите държавни и ведомствени действуващи нормативни документи, ръководството на предприятието да издава работни инструкции по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана на работните места, машините, съоръженията, складовете, ремонтите и др.
/2/ При въвеждането на нови технологии, машини, съоръжения, апарати и др. , издадените инструкции да се допълват с настъпилите изменения или да се издават нови.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.