В-01-04-03 Правилник по безопасността на труда при производството на амоняк

Правилникът е посочен като действащ в Профил по безопасност и здраве при работа в Икономическа дейност "Производство на химични продукти" (код 20 по КИД-2008), издаден от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” 2013 г. по ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.01 „ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА”

Издаден през 1970 год. от Министерство на химията и металургията. В сила от 1 януари 1971 година.

ОБЩА ЧАСТ

0.1. Настоящият правилник е съставен в съответствие с Инструкцията на Министерския съвет за реда и начина за изработване и утвърждаване на държавни и ведомствени правилници и норми по безопасността на труда.
0.2. Всички положения, правила и норми, залегнали в настоящия правилник, важат за всички цехове /без цеховете за разделяне на въздуха/ от производството на синтетичен амоняк, получен на базата на:
0.2.1. Газификация на твърди горива – лигнитни въглища.
0.2.2. Газификация на течни горива – мазут.
0.2.3. Конверсия на метан от природен газ.
0.3. Познаването и точното спазване на изискванията на настоящия правилник е задължително. Не се допускат никакви отстъпления от нормираните в него положения, а изпълнението на противоречащи му нареждания се забранява.
0.4. Организирането и провеждането на мероприятия по безопасността на труда и по спазването на този правилник се възлага лично на директорите и техните заместници, на началник-цеховете и другите поделения на предприятието, които носят главно отговорността за това.
0.5. Освен настоящия правилник, работещите в амонячно производство е необходимо да ползват и спазват строго и точно постановленията, наредбите, правилниците, инструкциите и нормите по безопасността на труда, свързани с експлоатацията и производството на синтетичен амоняк – приложение № 1.
0.6. Въз основа на този правилник, ръководствата на заводите, произвеждащи синтетичен амоняк, са длъжни да издадат инструкции по техника на безопасността за всяко работно място.
0.7. Инженерно-техническите работници, заети в производството на синтетичен амоняк, са длъжни да положат изпит по настоящия правилник, а работниците да бъдат инструктирани и обучени по начините за безопасна работа, съгласно действащите разпоредби.
Всички инженерно-технически работници и работниците в цеховете на амонячно производство трябва да се запознаят с разпоредбите на настоящия правилник, да се ръководят от него, строго да го спазват и да изискват същото от своите подчинени.

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС ПРИ СИНТЕЗА НА АМОНЯК

0.8. От известните в световната практика методи за получаване на азото-водородна смес за синтез на амоняк у нас се прилагат следните:
0.8.1. Газификация на твърди горива /лигнитни въглища/ със следваща конверсия на въглеродния окис.
0.8.2. Газификация на течни горива /мазут/ със следваща конверсия на въглеродния окис.
0.8.3. Получаване на водород чрез конверсия на метан от природен газ.
0.9. Азот за азото-водородната смес се получава чрез разделяне на въздуха на азот и кислород при ниски температури или чрез дозиране на въздух.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.