В-01-04-08 Правилник по безопасността на труда при производството на оловна глеч и минимум

Правилникът е посочен като действащ през 2013 г. в Профил по безопасност и здраве при работа в Икономическа дейност „Производство на химични продукти” (код 20 по КИД-2008), разработен по ПРОЕКТ BG 051PO001-2.3.01 ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА" .
От 2013 г. до момента не е обнародван нормативен акт, с който този правилник да се отменя.

Министерство на химията и металургията
София, 1971

Правилникът по безопасността на труда при производството на оловни глеч и миниум е съгласуван с Министерството на народното здраве с писмо № 111—5053 от 22. XI. 1968 г., Централния комитет на профсъюза на работниците от машиностроенето химията и енергетиката с писмо № 2333 от 25. XII. 1968 г., Министерството на вътрешните работи с Управление «Противопожарни охрана» с писмо № ПО—182 от
18.II. 1969 г.
Същият е съгласуван с Министерството на труда и социалните грижи — Инспекцията за надзор по безопасността на, труда с писмо № VI—4500 от 16, VI. 1971 година.

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩА ЧАСТ
I. ОБСЕГ И РЕД ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПРАВИЛНИКА

1. Настоящият «Правилник по безопасността на труда при производството на оловна глеч и миниум се издава въз основа на чл. 4 ал. IV от Кодекса на труда и на Инструкцията за реда и начина на изработване и утвърждаване на държавни и ведомствени правилници и норми по безопасността на труда.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.