Практическо ръководство: Как потребителите надолу по веригата могат да боравят със сценарии на експозиция

Много различни видове дружества могат да бъдат потребители надолу по веригата. Те могат да използват химикали в техните процеси за синтез, като спомагателно вещество, за формулиране на смеси, за вграждане в изделия, за повторно напълване или за почистване.

Ако сте потребител надолу по веригата и използвате опасни вещества, регистрирани по REACH, в количества, по-големи от 10 тона/година, вашите доставчици трябва да ви предоставят разширен ИЛБ, който включва сценарии на експозиция.

Сценарият на експозиция описва как производителят или вносителят контролира или препоръчва на потребителите надолу по веригата да контролират експозицията на хората и околната среда на веществото, за да се гарантира безопасната му употреба.

Ситуациите, при които доставчикът трябва да предостави сценарии на експозиция, са описани в електронното ръководство за информационните листове за безопасност и сценарии на експозиция.


Съдържание

1. ВЪВЕДЕНИЕ
1.1 Какво е предназначението на този документ?
1.2 Кой трябва да прочете този документ?
1.3 Как този документ е свързан с останалата информация?
1.4 Как са свързани задълженията на потребителите надолу по веригата, произтичащи от REACH, с другите законови задължения?

2. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НАДОЛУ ПО ВЕРИГАТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЦЕНАРИИТЕ ЗА ЕКСПОЗИЦИЯ
2.1 Въведение в сценариите за експозиция
2.2 Какво да правите, когато получите сценарий на експозиция
2.2.1 Какво да правите, ако употребата и/или условията на употреба са обхванати от сценария на експозиция
2.2.2 Какво да правите, ако употребата и/или условията на употреба не са обхванати от сценария на експозиция.

3. ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ ПРАКТИЧЕСКИТЕ ПРИМЕРИ
4. ПРИМЕРИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАГЛАВНИЯ РАЗДЕЛ
5. ПРИМЕРИ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА
6. ПРИМЕРИ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯТА НА РАБОТНИЦИТЕ
7. ПРИМЕРИ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

8. МАЩАБИРАНЕ
8.1 Въведение в мащабирането

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ОСНОВНИ ТЕРМИНИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРОМЯНА НА ЕКСПОЗИЦИЯТА ЗА ECETOC TRA V. 3


Дата: май 2016 г.
Език: български
Страници: 39

Бърз преглед на ръководството

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар