Нови изисквания за съдържание на ИЛБ от 1 януари 2023

От 1 януари 2021 г. започна да се прилага Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията от 18 юни 2020 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH). В посоченото приложение са изискванията за съдържание на информационния лист за безопасност, т.е. имаме нови елементи.

Съгласно член 2 на Регламент (ЕС) 2020/878 информационните листове за безопасност, които не съответстват на приложението, могат да продължат да се предоставят до 31 декември 2022 г.

С какво са свързани измененията?

  • Считано от 1 януари 2020 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2018/1881 на Комисията (2), с който се изменят приложения I, III и VI-XII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) като се въвеждат специални изисквания за наноформи на вещества. Информацията за посочените изисквания следва да бъде включена в информационните листове за безопасност.
  • Европейският съюз трябва да синхронизира своите изисквания към ИЛБ в съответствие с последната версия на Глобалната хармонизирана система (GHS) за класификация и етикетиране на химикали (GHS), разработена в рамките на структурите на ООН, в която има изменения на Приложение 4 "Ръководството за подготовка на информационните листове за безопасност (ИЛБ)“
  • Изменените изисквания за съдържание на ИЛБ посочват къде в информационния лист за безопасност да се слага уникалният идентификатор на формулата.

С приложение VIII към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета се създава възможността, наред с друго, да се посочва уникалният идентификатор на формулата само в информационния лист за безопасност по отношение на опасните смеси, доставяни за употреба на промишлени площадки. В него се изисква също и уникалният идентификатор на формулата да бъде посочен в информационния лист за безопасност на някои непакетирани смеси.

  • С делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 от 4 септември 2017 година се установиха научни критерии за определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система. В тази връзка в раздел 2.3. Други опасности вече има изискване да се вписва информация относно това дали веществото е идентифицирано като такова, което има способност за увреждане на ендокринната система. За смес трябва да се предостави информация за всяко вещество, което е налично в сместа в концентрация, равна или по-висока от 0,1 тегловен %.

Трябва да се отбележи, че съгласно регламента REACH веществата, нарушаващи функционирането на ендокринната система, могат да се идентифицират като особено опасни, заедно с химичните вещества, за които е известно, че предизвикват рак, мутации и са токсични за репродуктивните способности. Целта е тяхната употреба да се намали и впоследствие да бъдат заместени с по-безопасни алтернативи. Вижте списъка на веществата, които подлежат на оценка.

  • Изисква се да се посочат специфични пределни концентрации, коефициенти на умножение и оценки на остра токсичност, определени в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар