Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси

Приета с ПМС № 152 от 30.05.2011 г.

Обн. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 2021г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С наредбата се определят:
1. задълженията на физическите и юридическите лица, които съхраняват опасни химични вещества и смеси;
2. общите изисквания към складовете и организацията за съвместно съхранение на опасни химични вещества и смеси;
3. редът и начинът за извършване оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2021 г., в сила от 05.02.2021 г.) Наредбата се прилага за складове, в които се съхраняват химични вещества и/или смеси, класифицирани като опасни съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) (ОВ, бр. L 353/1 от 31.12.2008), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP)".

Чл. 3. Изискванията на наредбата се прилагат, без да противоречат на изискванията за пожарна безопасност, опазване на околната среда и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, въведени с други приложими нормативни актове, както и на всички други приложими нормативни актове.

Раздел II.
Задължения на лицата, които съхраняват опасни химични вещества и смеси

Чл. 4. Физическите и юридическите лица, които съхраняват опасни химични вещества и смеси, са длъжни:
1. да поддържат в наличност актуална информация за класификацията на опасните химични вещества и смеси;
2. (доп. - ДВ, бр. 10 от 2021 г., в сила от 05.02.2021 г.) да поддържат в наличност информационни листове за безопасност съгласно чл. 31 от Регламент (EО) 1907/2006 (REACH) на опасните химични вещества и смеси на местата, където тези вещества и смеси се съхраняват и да прилагат условията на съхранение, посочени в информационните листове за безопасност;
3. да изискват информационни листове за безопасност от доставчиците на опасни химични вещества и смеси, когато такива не са предоставени преди или по време на първата доставка;
4. да извършват оценка и да документират резултатите от оценката съгласно изискванията на раздел IV;
5. да осигуряват спазването на общите изисквания към складовете за съхранение на опасни химични вещества и смеси съгласно чл. 6;
6. да осигуряват спазването на изискванията относно организацията за съхранение на опасни химични вещества и смеси съгласно чл. 7 и 8;
7. да определят лица, отговорни за съхранението на опасните химични вещества и смеси, и лица, имащи право на достъп до складовете с опасни химични вещества и смеси;
8. да разработват и прилагат инструкции за безопасно съхранение на опасните химични вещества и смеси в съответствие с наличната информация за техните опасни свойства по т. 1;
9. да разработват и прилагат инструкции за осъществяване на собствен контрол по изпълнението на правилата по т. 8;
10. да разработват и прилагат инструкции и програми за обучение на лицата, отговорни за съхранението на опасните химични вещества и смеси, относно мерките за контрол на рисковете, свързани със съхранението им;
11. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2021 г., в сила от 05.02.2021 г.) да разработват и прилагат инструкции за дейности по управление на отпадъците от опасни химични вещества и смеси, включително образувани при разлив/изпускане и/или разпиляване, и на почви, абсорбенти и други материали, замърсени с отпадъци от опасни химични вещества и смеси, в съответствие със законодателството за управление на отпадъците;
12. да планират и осъществяват необходимите мерки за защита на работещите в обектите и прилежащите им площи при възникване на аварии в съответствие с изискванията на законодателството за защита при бедствия.

Чл. 5. (Доп. - ДВ, бр. 10 от 2021 г., в сила от 05.02.2021 г.) В случаите, когато не са предоставени информационни листове за безопасност след отправено искане по чл. 4, т. 3, лицата по чл. 4 изпълняват задълженията си по чл. 4, т. 1, като използват наличната информация за опасните химични вещества и смеси съгласно:
1. (доп. - ДВ, бр. 10 от 2021 г., в сила от 05.02.2021 г.) списъка с хармонизирано класифициране и етикетиране на опасни химични вещества в част 3 от Приложение VI на Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP);
2. списъка с класификация и етикетиране, поддържан в Европейската агенция по химикали съгласно чл. 42 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP);
3. базата данни на Европейската агенция по химикали в съответствие с чл. 119 от Регламент (EО) 1907/2006 (REACH);
4. нормативните актове, регулиращи превоза на опасни товари.

Раздел III.
Общи изисквания към складовете и организация за съвместно съхранение на опасни химични вещества и смеси

Чл. 6. При изграждането и експлоатацията на складове за съхранение на опасни химични вещества и смеси лицата по чл. 4 осигуряват спазването на следните общи изисквания:
1. (доп. - ДВ, бр. 10 от 2021 г., в сила от 05.02.2021 г.) осигуряване на транспортна инфраструктура, която да отговаря на предвидените по вид и количества опасни химични вещества и смеси и на техниката, използвана за тяхното товарене и разтоварване;
2. отделяне на складовете за опасни химични вещества и смеси от битови и производствени помещения и от складове за храни, лекарства, ветеринарни и козметични продукти;
3. (доп. - ДВ, бр. 10 от 2021 г., в сила от 05.02.2021 г.) осигуряване на адекватна вентилация и осветление, съобразени с вида и количествата на опасните химични вещества и смеси, които се съхраняват;
4. осигуряване и поддържане в изправност на технически средства за контрол и поддържане на температурата в складовите помещения за вещества, които се съхраняват в рамките на определени температурни граници;
5. инсталиране на пожароизвестителни и пожарогасителни системи съгласно приложимото законодателство в съответствие с пожароопасните и взривоопасните свойства на съхраняваните вещества и смеси;
6. (изм. и доп. - ДВ, бр. 10 от 2021 г., в сила от 05.02.2021 г.) обособяване на отделни зони/участъци за съхранение на опасните химични вещества с несъвместими класове и подразделения на опасност;
7. предотвратяване изпускането на опасни химични вещества и смеси в почвите, водите и въздуха вследствие на разливи, разсипване или разпрашаване, включително чрез използване на съдове и/или съоръжения за съхранение, съобразени с опасните свойства на съхраняваните опасни химични вещества или смеси;
8. осигуряване и поддържане на технически средства за улавяне на евентуални разливи, включително подходящи адсорбенти, които да гарантират пълното улавяне и последващото събиране и/или третиране на изтеклите вещества и смеси за складовете, в които се съхраняват течности;
9. ограничаване достъпа на външни лица до складове за опасни химични вещества и смеси;
10. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2021 г., в сила от 05.02.2021 г.) съхранение на веществата, класифицирани като остро токсични, категория 1, 2 или 3, опасно за водната среда - остра опасност, категория 1, и опасно за водната среда - хронична опасност, категория 1, 2 или 3 или като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията, категории 1А и 1В, в заключени помещения или шкафове, с достъп до тях само на оторизиран персонал;
11. (нова - ДВ, бр. 10 от 2021 г., в сила от 05.02.2021 г.) екологосъобразно междинно съхранение на живак, живачни съединения и/или смеси на живака, различни от отпадъци, съдържащи живак, предназначени за разрешена употреба в страната, спазвайки изискванията по приложение № 2 и когато е приложимо - техническите изисквания, условията и мерките в издадените комплексни разрешителни по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и/или в одобрените Доклад за безопасност/Доклад за политика за предотвратяване на големи аварии, съгласно ЗООС.

Чл. 7. (1) Лицата по чл. 4 осигуряват организация за съхранението на опасни химични вещества и смеси чрез разработване, прилагане и контрол на изпълнението на инструкциите по чл. 4, т. 8 - 11.
(2) Инструкциите по ал. 1 въвеждат правила за:
1. (доп. - ДВ, бр. 10 от 2021 г., в сила от 05.02.2021 г.) безопасно съхранение, товарене и разтоварване на опасни химични вещества и смеси и при необходимост, дейности по управление на отпадъците от тях (например след изтичане срока на годност, опасни опаковки, разливи/изпускания или разпилявания и други обстоятелства, водещи до превръщането им в отпадък) и др.;
2. достъп до опасните химични вещества и смеси, които са предмет на съхранение;
3. употреба на лични предпазни средства и/или индивидуални средства за защита, когато това се налага;
4. предоставяне на информация относно опасните свойства на химичните вещества и смеси;
5. провеждане на обучение на лицата, отговорни за съхранението на опасни химични вещества и смеси;
6. (изм. и доп. - ДВ, бр. 10 от 2021 г., в сила от 05.02.2021 г.) поставяне на указателни табели на склада за опасни химични вещества и смеси, указващи класовете и подразделенията на опасност на съхраняваните химикали.

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2021 г., в сила от 05.02.2021 г.) Лицата по чл. 4 определят съвместимостта на класовете и подразделенията на опасност на съхраняваните опасни химични вещества и смеси в съответствие с приложение № 1.
(2) Алинея 1 не се прилага за помещения, в които се извършва приемане и/или предаване, и/или временно съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Раздел IV.
Ред и начин за извършване на оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси

Чл. 9. (*) (1) (Доп. - ДВ, бр. 10 от 2021 г., в сила от 05.02.2021 г.) Преди изграждане и/или въвеждане в експлоатация на склад за съхранение на опасни химични вещества и смеси, включително за екологосъобразно междинно съхранение на живак, смеси на живака и/или живачни съединения, лицата по чл. 4 извършват оценка на безопасността на съхранението им.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 10 от 2021 г., в сила от 05.02.2021 г.) Оценката по ал. 1 следва да докаже съответствие с общите и организационните изисквания за съхранение на опасни химични вещества и смеси, въведени с наредбата.
(3) Оценката по ал. 1 се извършва чрез проверка на:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 10 от 2021 г., в сила от 05.02.2021 г.) класовете и подразделенията на опасност на съхраняваните опасни химични вещества и смеси;
2. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2021 г., в сила от 05.02.2021 г.) съвместимостта на класовете и подразделенията на опасност на съхраняваните опасни химични вещества и смеси;
3. съответствието с общите изисквания на чл. 6;
4. съответствието с други приложими нормативни актове и правила в областта на пожарната безопасност, опазването на околната среда и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд;
5. съответствието с изискванията за организация на съхранението по чл. 7;
6. съответствието с условията на съхранение на опасните химични вещества и смеси, посочени в информационните листове за безопасност и/или в информацията по чл. 5.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 10 от 2021 г., в сила от 05.02.2021 г.) Проверката по ал. 3, т. 1 - 4 се извършва преди изграждането на склада за съхранение на опасни химични вещества и смеси въз основа на инвестиционните проекти по чл. 139, ал. 1 от Закона за устройство на територията.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 10 от 2021 г., в сила от 05.02.2021 г.) Проверката по ал. 3, т. 5 и 6 се извършва преди въвеждане в експлоатация на склада за съхранение на опасни химични вещества и смеси.
(6) Алинея 1 не се прилага за складове, в които се съхраняват опасни химични вещества и смеси, предназначени за научни и лабораторни цели.

Чл. 10. Форматът за документиране на оценката по чл. 9, ал. 1 се определя със заповед на министъра на околната среда и водите.

Чл. 11. Лицата по чл. 4 отстраняват констатираните в резултат на оценката по чл. 9, ал. 1 несъответствия преди изграждането и/или въвеждането в експлоатация на склада за съхранение на опасни химични вещества и/или смеси.

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2021 г., в сила от 05.02.2021 г.) При промяна на конструкцията на склада, на вида и количеството на съхраняваните опасни химични вещества и смеси при въвеждане на нови технологии за съхранение лицата по чл. 4 са длъжни да преразгледат и при необходимост да актуализират оценката по чл. 9, ал. 1.

Чл. 13. При констатирани несъответствия в резултат на преразглеждането и/или актуализацията по чл. 12 лицата по чл. 4 планират и предприемат коригиращи действия, които да осигурят безопасното съхранение на опасните химични вещества и смеси.

Чл. 14. Документираните резултати от оценката по чл. 9, ал. 1 и резултатите от преразглеждането и/или актуализацията и планираните и предприетите коригиращи действия съгласно чл. 12 и 13 се съхраняват на площадката и се предоставят при поискване на органите по чл. 27, ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Временно съхранение" е складиране на опасни химични вещества и смеси за не повече от 24 часа.
2. (нова - ДВ, бр. 10 от 2021 г., в сила от 05.02.2021 г.) "Междинно съхранение на живак, смеси на живака и/или живачни съединения, различни от отпадъци, съдържащи живак" е периодът между производството или придобиването на живак, смеси на живака и/или живачни съединения и разрешената им употреба в страната.
3. (нова - ДВ, бр. 10 от 2021 г., в сила от 05.02.2021 г.) "Екологосъобразно съхранение на живак, смеси на живака и/или живачни съединения, различни от отпадъци, съдържащи живак" е съхранение, при което живакът, смесите на живака и/или живачните съединения, различни от отпадъци, съдържащи живак, се управляват по такъв начин, който да осигури опазване на човешкото здраве и околната среда срещу неблагоприятните въздействия, които могат да бъдат резултат от съхранението им.
4. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 10 от 2021 г., в сила от 05.02.2021 г.) "Действащ склад за опасни химични вещества и смеси" е склад, който към датата на влизане в сила на наредбата е получил разрешение за строеж и/или експлоатация.
5. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 10 от 2021 г., в сила от 05.02.2021 г.) "Склад" е площадка, съоръжение и/или складово помещение, в което се съхраняват опасни химични вещества и смеси.
6. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 10 от 2021 г., в сила от 05.02.2021 г.) "Складово помещение" е сграда или част от сграда, включително временен строеж.
7. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 10 от 2021 г., в сила от 05.02.2021 г.) "Съвместно съхранение" е едновременно складиране на различни опасни химични вещества и смеси на едно и също място.
8. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 10 от 2021 г., в сила от 05.02.2021 г.) "Транспортна инфраструктура" са пътища за достъп, съоръжения за товарене/разтоварване на опасни химични вещества и смеси.
9. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 10 от 2021 г., в сила от 05.02.2021 г.) "Физически отделени помещения" са помещения или части от помещения, отделени със стени или прегради, които предотвратяват възникването на ефект на доминото и/или ограничават неблагоприятните последствия от евентуално запалване, разсипване и/или разливане на опасни химични вещества и смеси.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 4б, ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

§ 3. Министърът на околната среда и водите издава указания за прилагането на наредбата.

§ 4. Разпоредбата на чл. 9 влиза в сила за действащи складове за опасни химични вещества и смеси в срок до 12 месеца след влизането в сила на наредбата.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29 ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 10 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 05.02.2021 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1

(Предишно Приложение към чл. 8, ал. 1, изм. - ДВ, бр. 10 от 2021 г., в сила от 05.02.2021 г.)

Съвместимост на класовете и подразделенията на опасност на опасните химични вещества и смеси

1. Вещества, смеси и изделия, класифицирани като експлозивни с предупреждения за опасност Н200 до Н205 съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP), не могат да бъдат съхранявани съвместно с други опасни химични вещества и смеси.
2. Вещества, смеси и изделия, класифицирани като десенсибилизирани експлозиви с предупреждения за опасност Н206 до Н208 съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008, не могат да бъдат съхранявани съвместно с веществата и смесите по т. 1, 3 - 7 (експлозивни, запалими, в т.ч. химически нестабилни газове; оксидиращи, включително пирофорни, самоактивиращи се, самонагряващи се, вещества или смеси, които в контакт с вода отделят запалими газове, течности и органични пероксиди, токсични, корозивно действащи, аерозоли и газове под налягане).
3. Вещества и смеси, класифицирани като запалими, в т.ч. химически нестабилни газове с предупреждения за опасност Н220; Н221; Н224, Н225, Н226, Н228, Н230; Н231 и Н242 съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008, не могат да бъдат съхранявани съвместно с веществата и смесите по т. 1, 2, 4 - 7 (експлозивни, десенсибилизирани експлозиви, оксидиращи, пирофорни, самоактивиращи се, самонагряващи се, вещества или смеси, които в контакт с вода отделят запалими газове, и органични пероксиди, токсични, корозивно действащи, аерозоли и газове под налягане).
4. Вещества и смеси, класифицирани като оксидиращи, пирофорни, самоактивиращи се, самонагряващи се, вещества или смеси, които в контакт с вода отделят запалими газове, и органични пероксиди с предупреждения за опасност Н220 и Н232; Н240 до Н242, Н250 до Н252; Н260; Н261 и Н270 до Н272, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008, не могат да бъдат съхранявани съвместно с веществата и смесите по т. 1, 2, 3, 5 и 7 (експлозивни, десенсибилизирани експлозиви, запалими, в т.ч. химически нестабилни газове, токсични, аерозоли и газове под налягане).
5. Вещества и смеси, класифицирани като токсични с предупреждения за опасност Н300, Н301, Н310, Н311, Н330 и Н331 съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008, не могат да бъдат съхранявани съвместно с веществата и смесите по т. 1 - 4 (експлозивни, десенсибилизирани експлозиви, запалими, в т.ч. химически нестабилни газове; оксидиращи, включително пирофорни, самоактивиращи се, самонагряващи се, вещества или смеси, които в контакт с вода отделят запалими газове, течности и органични пероксиди, токсични, аерозоли и газове под налягане).
6. Корозивно действащи вещества с предупреждения за опасност Н290; Н314 и Н318 съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 не могат да бъдат съхранявани съвместно с веществата и смесите по т. 1 - 3 (експлозивни, десенсибилизирани експлозиви, запалими, в т.ч. химически нестабилни газове).
7. Аерозоли и газове под налягане с предупреждения за опасност Н222; Н223; Н229; Н280 и Н281, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008, не могат да бъдат съхранявани съвместно с веществата и смесите по т. 1 - 4 (експлозивни, десенсибилизирани експлозиви, запалими, в т.ч. химически нестабилни газове; оксидиращи, включително пирофорни, самоактивиращи се, самонагряващи се, вещества или смеси, които в контакт с вода отделят запалими газове, течности и органични пероксиди, токсични, аерозоли и газове под налягане).
8. Когато веществото или сместа са класифицирани в повече от един клас/подразделение на опасност, при определяне съвместимостта на класовете и подразделенията на опасност следва да се вземе под внимание всеки от класовете/подразделенията на опасност, като приоритет има този клас/подразделение, който представлява основната опасност (приоритет на опасностите: експлозивно > десенсибилизиран експлозив > оксидиращо > запалимо > токсично > корозивно > аерозоли и газове под налягане).

Приложение № 2 към чл. 6, т. 11

(Ново - ДВ, бр. 10 от 2021 г., в сила от 05.02.2021 г.)

Изисквания относно екологосъобразното междинно съхранение на живак, смеси на живака и/или живачни съединения, различни от отпадъци, съдържащи живак

I. Екологосъобразно междинно съхранение.

А. Местоположение

1. При избора на местоположение на съоръженията за съхранение трябва да се вземат предвид съответните екологични, технически и социални фактори, сред които:
а) геологичните особености на района, например потенциал за сеизмична активност;
б) чувствителни територии - защитени със закон, в т.ч. елементи на Националната екологична мрежа, планински и горски територии, мочурища, крайречни области;
в) райони, които са предразположени към наводнения, водни пътища и водни обекти;
г) жилищни райони или други ограничения, свързани с използването на земята;
д) очакваното количество живак, смеси на живака и/или живачни съединения, които ще се съхраняват, и съществуващите мерки за контрол за безопасното им съхранение и използване.

2. Изискванията по т. 1 не са приложими, когато се въвеждат допълнителни инженерни мерки и мерки за управление на риска, за да се гарантира, че съоръженията за съхранение могат да издържат на ограниченията на обекта и отговарят на техническия проект и законовите изисквания.

Б. Изграждане на съоръжения за междинно съхранение, включително осигуряване на бариери

3. Съоръженията за съхранение трябва да отговарят на определени характеристики с цел опазването на почвата, подземните и повърхностните води, особено при съхранение на големи количества живак, смеси на живака и/или живачни съединения, чрез комбинация от геоложка бариера и други непропускливи бариери.

4. Съоръженията трябва да бъдат проектирани така, че да улесняват безопасното боравене със съдовете/контейнерите, и могат да включват отделни самостоятелни зони за транспортиране и приемане, както и за операции по преопаковане, при които могат да се случват инциденти и разливи/изпускания на живак, смеси на живака и/или живачни съединения, различни от отпадъци, съдържащи живак.

5. За да се намали рискът от пожари, съоръженията трябва да бъдат изградени от незапалими материали, включително за палетите, стелажите и другото вътрешно оборудване.

6. Подовете на съоръженията за съхранение трябва да бъдат проектирани така, че да издържат на натоварването, изчислено на базата на количествата на съхраняваните вещества и смеси. Целостта на пода не трябва да бъде нарушена от канализационни или водопроводни тръби. Подовете на съоръженията за съхранение трябва да бъдат покрити с устойчиви на живак материали като например епоксидно покритие. За предпочитане е подовете да са в светли цветове за по-лесно откриване на живачни капки. Стените трябва да бъдат изградени от материали, които не абсорбират живачни пари; трябва да се избягват порести материали като дърво.

В. Съдове, включително вторични съдове за съхранение на живак, смеси на живака и/или живачни съединения, различни от отпадъци, съдържащи живак

7. Изолиране: Съдовете и опаковките, съдържащи живак, смеси на живака и/или живачни съединения, различни от отпадъци, съдържащи живак, не трябва да се съхраняват заедно с тези, съдържащи други опасни вещества. Трябва да се създадат отделни зони за съхранение, дори и в рамките на едно и също съоръжение. Съдовете и опаковките трябва да бъдат обозначени и съхранявани на сухо и безопасно място, до което достъпът е ограничен.

8. Вентилация: Зоните, използвани за съхраняване на живак, смеси на живака и/или живачни съединения, различни от отпадъци, съдържащи живак, не трябва да имат общи системи за вентилация с работните или обществените зони. Те трябва да имат собствени вентилационни системи или да бъдат директно извеждани навън. Вентилационните системи трябва да разполагат с филтри или да имат устройства за контрол на замърсяването, за улавяне на живачните пари или прах.

9. Съдове/контейнери: Трябва да отговарят на следните критерии:
а) не трябва да имат повреди от материалите, съхранявани преди това в тях, или да са били използвани за съхранение на материали, които реагират бурно с живак, смеси на живака и/или живачни съединения;
б) конструкцията им трябва да е с ненарушена цялост;
в) не трябва да са корозирали;
г) трябва да имат защитно покритие (боя) за предотвратяване на корозията;
д) трябва да бъдат непропускливи за газове и течности.

10. Подходящи материали за съхранение са въглеродна (например минимум ASTM A36) и неръждаема стомана (например AISI 304 или 316L), които не реагират с живак. За вътрешната повърхност на съдовете не е необходимо защитно покритие, ако веществото, което се съхранява в тях, отговаря на стандартите за съхранение и ако в съда няма вода. Защитните покрития (като епоксидна боя или галванично покритие) трябва да се нанесат върху всички външни повърхности по такъв начин, че да няма зони без покритие. Покритията трябва да се нанесат така, че да се сведе до минимум образуването на мехури, обелвания и напукване. Някои пластмаси, като полиетиленът с висока плътност, пропускат живачни пари и трябва да се избягват. Препоръчителни са безшевните опаковки и контейнери, за да се елиминира рискът от пропускания по шевовете.

11. Поради термичното разширяване на живака максималната степен на запълване на съда следва да е 80 на сто от обема му.

12. Етикетиране: Върху всеки съд/контейнер/опаковка трябва да бъдат поставени етикети, включващи данни за контакт с доставчиците на живак, смеси на живака и/или живачни съединения, произхода им, нивото и чистотата на живака, номер на съда/контейнера/опаковката, брутното и нетното тегло и датата на напълването им с живак, смеси на живака и/или живачни съединения.

Г. Пренос на живак, смеси на живака и/или живачни съединения

13. За живака, смесите на живака и/или живачните съединения трябва да бъде създаден и редовно актуализиран регистър при съхранението. В регистъра се въвежда информация за доставката, преместването или при необходимост обезвреждането на съхраняваните живак, смеси на живака и/или живачни съединения, включително да се записват съхраняваните партиди. Регистърът трябва периодично да се проверява спрямо броя на съдовете/опаковките, съхранявани в съоръжението, за да се гарантира актуалността му. Поддържането на записи е задължително за целите на контрола. Когато количеството на съхранявания живак, различен от отпадъци от живак, надхвърля 50 тона или когато доставките на живак надхвърлят 10 тона на година, операторът предоставя на контролния орган информация за съответните количества за всеки обект в срок до 30 дни.

14. Трябва да се извършват редовни (например месечни) инспекции на съоръженията за съхранение, за да се избегнат повреди, разливи/изпускания и влошаване на качеството на съхранението.

15. Всички документи, съдържащи необходимата информация, включително сертификатите, придружаващи съдовете/контейнерите/опаковките, и записите за изваждане от съоръжението и транспортирането на живак, смеси на живака и/или живачни съединения след междинното им съхранение, за дестинацията и предназначението им, трябва да се съхраняват за срок 5 години.

Д. Обучение на служителите и план за действие при аварийни ситуации

16. Трябва да бъде разработен/допълнен планът за действие при възникване на аварийни ситуации в съответствие с изискванията на законодателството за защита при бедствия и на Закона за опазване на околната среда във връзка със съхранението на живак, смеси на живака и/или живачни съединения, в сътрудничество с местните органи по пожарна безопасност и защита на населението. Аварийният план трябва да включва евакуация и процедури, които трябва да се следват в случай на тероризъм, пожар или други катастрофални събития, които биха могли да доведат до значителни изпускания на живак, както вътре, така и извън периметъра на съоръжението. Планът трябва да се прилага незабавно при случайни разливи/изпускания или други извънредни ситуации. Разположените в близост общности трябва да бъдат запознати с аварийния план и да знаят как да следват съответните процедури.

17. Основните елементи на всеки план за реагиране при извънредни ситуации включват идентифициране на потенциалните опасности; законите, уреждащи плана за реагиране при извънредни ситуации; действията, които трябва да се предприемат при извънредни ситуации, включително мерките за ограничаване на вредните въздействия; план за обучение на служителите; комуникационните цели (органи по пожарна безопасност и защита на населението, полицейски органи, единен европейски номер 112, съседни общности, местно управление и др.); както и методите и графиците за изпитване на оборудването за реагиране при извънредни ситуации. Трябва да се провежда проиграване на действията при извънредни ситуации.

18. Аварийният план трябва да обхваща различни сценарии, които могат да включват, без да се ограничават до:
а) повреда на съдовете/контейнерите/опаковките за съхранение по време на боравене, включително разграничение между малки щети и сериозни повреди (например изцяло неработещо уплътнение на контейнер);
б) откриване на течове на съдовете/контейнерите по време на рутинните проверки;
в) изпускания, възникнали по време на операции за преопаковане, при необходимост, и
г) повреда на самото съоръжение за съхранение, например поради наводнение, пожар, земетресение, тежки климатични условия, сериозна авария (експлозии, изтичане, изпускания, разпръскване) или вандализъм, които нарушават физическата цялост на съоръжението.

19. Във всеки сценарий трябва да се идентифицират:
а) оборудването и процедурите, необходими за справяне с изпусканията на живак, смеси на живака и/или живачни съединения;
б) служителят и/или официалното лице за оказване на първа помощ за спешните медицински случаи;
в) официалното лице в съоръжението, отговорно за оценката на ситуацията (т.е. дали изпускането е незначително или сериозно) и за контрола на работниците при справяне с изпускането или инцидента;
г) процедури за уведомяване на другите работници в съоръжението (особено по отношение на нуждата от предоставяне на лични предпазни средства);
д) подходящият момент за свързване с местната служба за реагиране при извънредни ситуации за допълнителна помощ;
е) подходящият момент за свързване с националния зелен телефон в Министерството на околната среда и водите;
ж) подходящият момент за уведомяване на обществеността и какви действия трябва да се предприемат;
з) подходящият момент за евакуиране на всички работници от съоръжението.

20. Служителите, занимаващи се с боравенето или съхранението на живак, смеси на живака и/или живачни съединения, трябва да преминат подходящо обучение. Служителите, които не боравят, но са изложени на риск от случайно изпускане, също трябва да са информирани за рисковете и опасностите, свързани с живака, смесите на живака и/или живачните съединения, и да са запознати с аварийния план. Достъп до зоната за съхранение трябва да имат само служителите, преминали подходящо обучение, включително за разпознаване на специфичните за живака опасности и за работа с живак, смеси на живака и/или живачни съединения.

21. Служителите трябва да имат основни познания за:
а) химичните свойства и страничните ефекти на живака;
б) как да се идентифицира и да се отдели от другите опасни химични вещества и смеси;
в) стандарти за безопасност при работа, свързана с живак, смеси на живака и/или живачни съединения;
г) стандартите за етикетиране и съхранение, определени за съоръжението, изискванията за съвместимост на съдовете и датиране при затваряне на съдовете;
д) как безопасно да се борави с живак, смеси на живака и/или живачни съединения, включително при случайни разливи/изпускания, с помощта на наличното в съоръжението оборудване и предпазни средства;
е) как се използват устройствата за наблюдение на живачните пари, за да се идентифицират възможните източници на повишени нива на живак в съоръжението и да се предостави на работниците необходимата информация за гарантиране на безопасността им (например когато е необходимо да се използва защита на дихателните пътища).

22. Цялото оборудване, необходимо за справяне с разливите или изпусканията на живак, смеси на живака и/или живачни съединения, трябва да бъде налично и в добро състояние. Оборудването може да включва абсорбиращи материали, химически реактиви, които могат да се използват при разливи/изпускания на живак, подходящи инструменти за събиране на материалите и допълнителни съдове/контейнери, в които да се поставят почистените материали, за да се намали разпространението им.

23. Всяко разливане/изпускане на живак, смеси на живака и/или живачни съединения, дори и в малки количества, трябва да се счита за опасно и мястото да се почиства внимателно. Разливите/изпусканията трябва да се докладват на ръководството и на контролните органи незабавно, а датата, часът, местоположението и количеството живак, смеси на живака и/или живачни съединения трябва да бъдат документирани и записите за тези случаи да се съхраняват.

II. Закриване на обект/съоръжение.

24. По време на фазата на проектиране на обекта/съоръжението за междинно съхранение следва да се изготвя план за закриване. Този план трябва да се актуализира редовно, за да отразява всички промени в условията на обекта от фазата на проектиране до фазата на закриване. В края на експлоатационния живот на склада останалото количество живак, смеси на живака и/или живачни съединения, които не са използвани за разрешена употреба, и материалите, замърсени с живак, трябва да бъдат оползотворени или обезвредени по време на закриването в съответствие с изискванията на управление на отпадъци от живак. Със замервания на въздуха и почвата и проверка на оборудването следва да се потвърди, че закриването на склада се извършва по екологосъобразен начин. Когато замърсяването е над установените в законодателството нива, складът трябва да се третира като замърсен обект.

III. Информация относно транспортирането на живак, смеси на живака и/или живачни съединения

25. Живакът, смесите на живака и/или живачните съединения трябва да се транспортират по безопасен и екологосъобразен начин, за да се избегнат случайни разливи/изпускания. За целта трябва да бъдат идентифицирани, опаковани и транспортирани в съответствие с разпоредбите за превоз на опасни товари.

26. Партидата трябва да бъде придружена от доклад за химичен анализ, който посочва нивото на чистота на живака и наличие на онечиствания и/или примеси.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ