Нaредба за условията и реда за издаване на разрешение за освобождаване по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 380 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.
за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на разрешение за освобождаване по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Член единствен. Приема наредбата за условията и реда за издаване на разрешение за освобождаване по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков


Раздел I
Общи положения

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят:
1. условията, редът и сроковете за издаване, отказване, изменение, прекратяване и отнемане на разрешението за освобождаване по чл. 20а, ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС), наричано по-нататък „разрешение за освобождаване“;
2. изискванията за предотвратяване или ограничаване на вредното въздействие върху човешкото здраве и околната среда;
3. информацията, която лицата, получили разрешение за освобождаване, са длъжни да поддържат и предоставят ежегодно до 31 януари на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет, наричан по-нататък „Междуведомствен съвет“.
(2) Физически и юридически лица, регистрирани по реда на Търговския закон, които произвеждат, пускат на пазара и/или употребяват химични вещества в самостоятелен вид, в състава на смеси или в изделия в интерес на отбраната, се освобождават от посочените в чл. 3а от ЗЗВВХВС задължения по Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (OB, L 396 от 30 декември 2006 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)“, само когато имат издадено разрешение за освобождаване.

Раздел II
Издаване, отказ, изменение, прекратяване или отнемане на разрешение за освобождаване

Чл. 2. Междуведомственият съвет издава разрешение за освобождаване по чл. 20а, ал. 1 от ЗЗВВХВС въз основа на предоставени документи по чл. 3 при следните условия:
1. наличие на едно или няколко от следните обстоятелства:
а) предоставянето на информация относно производството, употребата или пускането на пазара за целите на отбраната на химично вещество в самостоятелен вид, в състава на смес или в изделие може да доведе до заплаха за националната сигурност;
б) липсата на алтернативни химични вещества или технологии може да доведе до загуба на способност за производство, поддръжка, ремонт или модернизация на отбранителен продукт, както и до нарушаване на дългосрочната сигурност на доставките за целите на производството, поддръжката, ремонта или модернизацията на такъв продукт;
в) може да се наруши способността на въоръжените сили на Република България да изпълнят своя задача;
г) може да се наруши задължение на Република България за ограничаване оповестяването на информация в областта на отбраната;
д) необходимо е да се осигури изпълнението на задължения на Република България, произтичащи от участието й в международни организации или политико-военни съюзи за колективна отбрана;
2. получени мотивирани становища по чл. 5, ал. 2 и 9 относно издаването на разрешение за освобождаване.

Чл. 3. За издаване на разрешение за освобождаване от задължения за регистрация, разрешаване и/или ограничаване по Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) в Междуведомствения съвет се подава заявление по образец съгласно приложение № 1 на хартиен и на електронен носител с приложена на електронен носител към него следната документация на български език:
1. обща информация – съгласно т. I от приложение № 2;
2. информация и документация, обосноваващи наличието на обстоятелство по чл. 2, т. 1 – съгласно т. II от приложение № 2;
3. при заявление за издаване на разрешение за освобождаване от задължения за разрешаване или ограничаване по Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) – анализ на алтернативите, разглеждащ техните рискове от употребата и техническата и икономическата възможност за заместване, съгласно т. III от приложение № 2;
4. при заявление за издаване на разрешение за освобождаване от задължения за регистрация по Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и при спазване на изискванията на чл. 13, параграфи 1 – 4 и Приложение XI от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) за вещества в количества от 1 до 10 тона на година за производител, вносител или потребител надолу по веригата:
а) информацията, посочена в приложения VІ и VII от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) – за вещества в количества от 1 тон или повече на година за производител, вносител или потребител надолу по веригата;
б) информацията, посочена в Приложение VІ и информацията за физикохимичните свойства, посочени в Приложение VII, раздел 7 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) – за вещества в количества от 1 тон или повече на година за производител, вносител или потребител, които не отговарят на нито един от критериите, посочени в Приложение III от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH);
5. доклад за безопасност на химичното вещество, документиращ извършена оценка на безопасността на химичното вещество, при условията на чл. 14 и Приложение XII и във формата, посочен в Приложение I от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), в следните случаи:
а) при заявление за издаване на разрешение за освобождаване от задължения за регистрация по Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) – за вещества в количества от 10 тона или повече на година за производител, вносител или потребител надолу по веригата;
б) при заявление за издаване на разрешение за освобождаване от задължения за разрешаване или ограничаване по Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) – за всички вещества;
6. следната информация, когато е приложимо:
а) информационен лист за безопасност (ИЛБ) съгласно чл. 31 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH);
б) разширен ИЛБ съгласно чл. 31 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) за вещества, за които се изготвя доклад за безопасност по т. 5;
в) информация по чл. 32 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH);
г) информация по чл. 33 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH);
7. предложение за мерки по чл. 20а, ал. 5 от ЗЗВВХВС.

Чл. 4. (1) При констатиране на несъответствия и/или непълноти в предоставените документи по чл. 3, т. 1 – 3 в срок до 7 работни дни от датата на получаването им секретарят на Междуведомствения съвет уведомява заявителя писмено с указания за отстраняването им. Сроковете по чл. 5 и 6 спират да текат от датата на изпращането на уведомлението и се възобновяват, в случай че заявителят отстрани несъответствията и/или непълнотите в тях.
(2) Когато информацията в заявлението и/или в приложените към него документи е невярна или непълна и не е предоставена в срока по чл. 20в, ал. 2, т. 4 от ЗЗВВХВС, Междуведомственият съвет отказва издаването и уведомява заявителя в срок до 7 работни дни.

Чл. 5. (1) Секретарят на Междуведомствения съвет в срок до 7 работни дни изпраща до членовете на Междуведомствения съвет, а при необходимост – и до други ведомства:
1. заявлението с приложените към него документи по чл. 3, т. 1 – 3 за изразяване на мотивирани становища по компетентност относно наличието на обстоятелство по чл. 2, т. 1;
2. заявлението за изменение с приложените към него документи по чл. 11, ал. 1.
(2) Членовете на Междуведомствения съвет и ведомствата по ал. 1 изпращат на секретаря на Междуведомствения съвет мотивирани становища относно наличието на обстоятелство по чл. 2, т. 1 в срок до 7 работни дни от получаването на документите по ал. 1, т. 1.
(3) На заседание на Междуведомствения съвет се разглеждат заявлението и мотивираните становища по ал. 2.
(4) Когато не е налице обстоятелство по чл. 2, т. 1, Междуведомственият съвет отказва с мотивирано решение издаването на разрешение за освобождаване. В срок до 7 работни дни от провеждането на заседанието по ал. 3 секретарят на Междуведомствения съвет уведомява заявителя.
(5) Секретарят на Междуведомствения съвет изпраща заявлението и приложените към него документи по чл. 3, т. 1, 3 – 7 в срок до 7 работни дни от провеждането на заседанието по ал. 3 или изпраща заявлението и документите по чл. 11, ал. 1 за изменение на разрешението в срок до 7 работни дни от получаването им до:
1. министъра на здравеопазването или оправомощено от него длъжностно лице – за изготвяне на мотивирано становище по отношение на оценката на риска за човешкото здраве и мерките, които притежателят на разрешението следва да прилага за предотвратяване или ограничаване на вредното въздействие върху човешкото здраве;
2. министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице – за изготвяне на мотивирано становище по отношение на оценката на риска за околната среда и мерките, които притежателят на разрешението следва да прилага за предотвратяване или ограничаване на вредното въздействие върху околната среда.
(6) При констатиране на несъответствия и/или непълноти в предоставените документи по чл. 3, т. 1, 3 – 7 или чл. 11, ал. 1 в срок до 20 работни дни от датата на получаването им компетентните лица по ал. 5 уведомяват секретаря на Междуведомствения съвет. Срокът по ал. 9 спира да тече от датата на изпращането на уведомлението и се възобновява, в случай че заявителят отстрани несъответствията и/или непълнотите.
(7) В срок до 7 работни дни от получаването на уведомлението по ал. 6 секретарят на Междуведомствения съвет писмено уведомява заявителя да представи допълнителна информация за отстраняването на несъответствията и/или непълнотите.
(8) Когато информацията в заявлението и/или в приложените към него документи е невярна или непълна и допълнителната информация по ал. 7 не е представена в срока по чл. 20в, ал. 2, т. 4 от ЗЗВВХВС, Междуведомственият съвет отказва издаването или изменението на разрешение за освобождаване и уведомява заявителя в срок до 7 работни дни.
(9) Лицата по ал. 5 изпращат на Междуведомствения съвет мотивирани становища в срок до 30 работни дни от получаването на документите по чл. 3, т. 1, 3 – 7 или чл. 11, ал. 1. В случай че заявлението е за повече от едно вещество и/или употреба, срокът се удължава до 20 работни дни за всяко допълнително вещество и/или употреба.

Чл. 6. Междуведомственият съвет взема мотивирано решение по подадено заявление за издаване, изменение, прекратяване или предложение за отнемане на разрешение за освобождаване в срок до 30 работни дни от датата на получаването на:
1. мотивирани становища по чл. 5, ал. 9 по заявлението за издаване на разрешение по чл. 3 или по заявлението за изменение на разрешение по чл. 11, ал. 1 и придружаващите ги документи;
2. заявление за прекратяване по чл. 14, ал. 1 или предложение за отнемане на разрешение за освобождаване по чл. 15, ал. 1.

Чл. 7. (1) Разрешението за освобождаване се издава за срок, не по-дълъг от 3 години, и се прилага само за посочените в него случаи, видове и количества химични вещества и техните употреби.
(2) Разрешението за освобождаване или изменението на разрешението се издава в два екземпляра, подписани от съпредседателите на Междуведомствения съвет, като:
1. първият екземпляр се предоставя на заявителя в срок до 7 работни дни от вземането на решението;
2. вторият екземпляр се съхранява в Междуведомствения съвет.
(3) Секретарят на Междуведомствения съвет в срок до 7 работни дни от вземането на решението го вписва в регистъра по чл. 20г, ал. 1 от ЗЗВВХВС.

Чл. 8. Притежателят на разрешение за освобождаване е длъжен да спазва изискванията за предотвратяване или ограничаване на вредното въздействие върху човешкото здраве и околната среда, определени в приложение № 3.

Чл. 9. Разрешението за освобождаване или решението за изменение на разрешението се издава на български език и съдържа:
1. номер и дата на издаване;
2. данни за заявителя;
3. химичното/химичните вещество/вещества в самостоятелен вид, в състава на смес или в изделие, за което/които се прилага освобождаването;
4. количество/количества на химичното/химичните вещество/вещества, което/които се освобождава/освобождават в самостоятелен вид, в състава на смеси или в изделия, изразено в тонове за година;
5. случаите, в които се прилага освобождаване;
6. употреби на химичното/химичните вещество/вещества, за които се прилага освобождаването;
7. разпоредбите от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), за които се прилага освобождаването;
8. мерките за предотвратяване или ограничаване на вредното въздействие върху човешкото здраве и околната среда;
9. срок на действие;
10. наименование на органа, който го издава, пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва;
11. подписи на съпредседателите на Междуведомствения съвет.

Чл. 10. Разрешението за освобождаване се изменя, когато:
1. се установи необходимост от промяна на мярка или добавяне на нова мярка в разрешението за освобождаване при:
а) промяна в ролята във веригата на доставки – като производител, вносител, потребител или производител на изделия, неговата идентичност – име и/или адрес;
б) промяна на мястото на производство;
в) промяна в процеса на производство или отклонения в производствения процес/технология, които водят до промяна в нивата на експозиция, изпусканията или емисиите на химичното вещество в самостоятелен вид, в състава на смеси или в изделия;
г) промяна в процедурите и/или честотата на мониторинга;
д) промяна в технологията на употреба на химичното вещество в самостоятелен вид, в състава на смеси или в изделия;
е) промяна в състава на химичното веществото, в самостоятелен вид, в състава на смес или в изделие;
ж) планирано увеличаване на количеството произвеждано, внасяно или употребявано химично вещество в самостоятелен вид, в състава на смеси или в изделия;
з) промяна на доставчика на химичното вещество в самостоятелен вид, в състава на смеси или в изделия;
и) включване на веществото в Приложение XIV или XVII на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH);
к) промяна в класификацията на химичното веществото в самостоятелен вид, в състава на смеси или в изделия, която води до повишаване на риска за здравето или околната среда и изисква мерки за контрол и управление на риска;
л) всяка нова информация, която е от значение за здравето и/или околната среда и може да повлияе върху съотношението полза/риск и да наложи промяна или въвеждане на нови мерки за управление на риска, които водят до промяна в данните от ИЛБ и/или доклада за безопасност на химичното вещество;
2. е подадено заявление за удължаване на срока на първоначалното разрешение за освобождаване и няма промяна в обстоятелствата по т. 1; срокът може да се удължи еднократно за срок, не по-дълъг от срока, за който първоначално е издадено.

Чл. 11. (1) За случаите на чл. 10, т. 1 заявителят е длъжен да подаде в Междуведомствения съвет заявление по образец съгласно приложение № 1 на хартиен и на електронен носител, придружено с документация на електронен носител, свързана с изменението, и актуален доклад за безопасност, когато е приложимо.
(2) В заявлението по ал. 1 се включва и предложение за датата, от която промените влизат в сила.
(3) Процедурата за изменение на разрешението за освобождаване по чл. 10, т. 1 се разглежда по реда на чл. 5.

Чл. 12. (1) В случаите по чл. 10, т. 2 най-малко 2 месеца преди изтичането срока на валидност на разрешението за освобождаване притежателят му подава в Междуведомствения съвет заявление по образец съгласно приложение № 1, придружено с декларация относно липсата на промени по чл. 10, т. 1 и в обстоятелствата по чл. 2, т. 1.
(2) Междуведомственият съвет издава решение в срок до 30 работни дни от получаването на документите по ал. 1.

Чл. 13. Междуведомственият съвет отказва издаването на разрешение за освобождаване, когато:
1. не се допуска освобождаване по чл. 3а от ЗЗВВХВС;
2. заявителят не отговаря на някое от условията по чл. 2 за издаване на разрешение за освобождаване;
3. информацията в заявлението или в приложените към него документи е невярна;
4. информацията в заявлението или в приложените към него документи е непълна и не е предоставена в 7-дневен срок от датата на уведомяването за това.

Чл. 14. (1) Междуведомственият съвет прекратява действието на разрешението за освобождаване при подадено заявление по образец съгласно приложение № 1 от притежателя на разрешението с посочени мотиви и предложена дата за прекратяване.
(2) Прекратяването се извършва в срока по чл. 6 с мотивирано решение.

Чл. 15. (1) Междуведомственият съвет отнема разрешението при получено мотивирано предложение от член на Междуведомствения съвет или ведомствата по чл. 5, ал. 1, свързано с отпадане на основанието за освобождаване по чл. 3а от ЗЗВВХВС.
(2) Решението по ал. 1 се издава в срока по чл. 6.

Раздел III
Информация, която лицата с издадено разрешение за освобождаване следва да поддържат и предоставят на Междуведомствения съвет

Чл. 16. (1) Информацията, която лицата с издадено разрешение за освобождаване са длъжни да поддържат и да предоставят до 31януари всяка година на Междуведомствения съвет, включва:
1. декларация за наличие на обстоятелство по чл. 2, т. 1;
2. актуален информационен лист за безопасност, когато е приложимо;
3. данни за произведени, внасяни и/или употребявани през предходната календарна година количества химични вещества в самостоятелен вид, в състава на смеси или в изделия, за които е издадено разрешение за освобождаване;
4. данни за доставчиците и клиентите на химичното вещество в самостоятелен вид, в състава на смеси или в изделия;
5. данни от биомониторинг и мониторинг на компонентите на околната среда (води, въздух, почви) съгласно мерките, определени в разрешението за освобождаване.
6. всяка нова информация, която води до промяна в мерките за управление на риска, като:
а) данни за рискове от химичното вещество, публикувани в литературни източници (включително нова информация за опасности за човешкото здраве или околната среда и нова информация за експозицията, например мониторинг, епидемиологични изследвания и др.);
б) резултати от оценка на опасността или риска от химичното вещество, извършена от Европейската агенция по химикали, компетентни органи или научни организации;
в) информация за химичното вещество, неговите употреби и съответните мерки за управление на риска, генерирани и съобщени в рамките на веригата за доставки;
г) промени в класификацията и етикетирането на химичното вещество (например променена самостоятелна класификация, хармонизирана класификация);
7. планирано прекратяване/временно преустановяване на производството, пускането на пазара или употребата на химичното вещество в самостоятелен вид, в състава на смеси или в изделия.
(2) Междуведомственият съвет обобщава и предоставя информацията по ал. 1, т. 2 – 7 на лицата по чл. 5, ал. 5 в срок до 3 месеца от получаването им.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Наредбата се приема на основание чл. 20а, ал. 3 от ЗЗВВХВС.

Приложение № 1 към чл. 3

Формуляр на заявление за издаване на разрешение, изменение, прекратяване на разрешение за освобождаване

ВИЖ ПРИЛОЖЕНИЕТО

Приложение № 2 към чл. 3, т. 1 – 3

Документация към заявление за издаване на разрешение за освобождаване

I. Обща информация
1. Име/имена и детайли за бенефициентите (например проект на Министерството на отбраната).
2. Място/места на производство и/или употреба на веществото в самостоятелен вид, в състава на смеси или в изделия.
3. Описание на производството или употребата, за която се иска освобождаване.
4. Годишен тонаж на производство/внос/употреба.
5. Списък на потребителите нагоре (доставчици) и надолу (клиенти) по веригата на доставки, включително техните наименования и адреси.
6. Точно описание на веществото, сместа или изделието, съдържащо състав, техническа/технически спецификация/спецификации.
7. Некласифицирано резюме относно интереса на отбраната (бизнес случаи по т. II, подточка 1).

II. Информация и документация, обосноваващи наличието на обстоятелство по чл. 2, т. 1
1. Подробен бизнес случай за освобождаване – причини, поради които се иска освобождаване, като:
а) национална сигурност – предоставянето на информация за употреба на химично вещество за отбраната би довело до нарушаване на сигурността;
б) съществуващо национално или чуждо законодателство или международни ангажименти, ограничаващи оповестяването на информацията;
в) защита на критична отбранителна способност – избягване ограничаването на химично вещество или защита на веригата за доставки на химично вещество и дългосрочна сигурност на доставките, когато не са налични алтернативни вещества и технологии;
г) спешни оперативни изисквания;
д) обезпечаване на изпълнението на военновременни задачи по отбраната на страната и/или създаването/обновяването на военновременни запаси;
е) други.
2. Подробна обосновка относно интереса на отбраната от производството, вноса или употребата на химично вещество, описание на производството и/или употребата в рамките на цялата верига на доставки.
3. Резюме на риска и ползите за отбранителната способност, включително критични характеристики.
4. Информация за употреби на химичното вещество в области извън отбраната, включително употреби, за които може да се изисква регистрация, разрешаване или ограничаване (например по Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) или друго законодателство).
5. Причини, поради които изпълнението на задълженията по Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) е невъзможно, като се добавят затруднения и засегнати бенефициенти.

III. Анализ на алтернативите, разглеждащ техните рискове от употребата и техническата и икономическата възможност за заместване
1. Анализ на всички алтернативи и обосновка защо алтернативите не са подходящи или достъпни в този момент.
2. Анализ на възможните алтернативи, обхващащ всички нива – технологични, промишлени, концептуални и обществени, който посочва предимствата и недостатъците на всяко решение по отношение на производителността, разходите, сроковете, трайността и сигурността на доставките.
3. Описание на международните инициативи и на резултатите от тях, ако искането за освобождаване се отнася до международни въпроси, като досиета за освобождаване в други страни, разпределено производство, внос и други.
4. Ограничения във времето, свързани със замяната с подходящи алтернативи.

Приложение № 3 към чл. 8

Изисквания за предотвратяване или ограничаване на вредното въздействие върху човешкото здраве и околната среда

I. Управленски
1. Определени и документирани управленски отговорности.
2. Разработени и внедрени ефективни системи за проследяване и контрол на изпълнението на процесите, операциите и безопасността при работа с химични вещества в самостоятелен вид, в състава на смеси или в изделия.
3. Извършена оценка на планираните промени, включително промяна на мярка или добавяне на нова мярка за управление на риска от опасни химични вещества в самостоятелен вид, в състава на смеси или в изделия и тяхното одобряване преди прилагане, включително регулаторно уведомяване и одобряване, когато е приложимо.
4. Извършен преглед на всички значителни отклонения и несъответствия, свързаните с тях разследвания и ефективността на произтеклите коригиращи и превантивни мерки, които са предприети.
5. Създадена система за мониториране на процесите и продуктите, като документацията за мониторинга се съхранява не по-малко от десет години.
6. Осигурен персонал с необходимата квалификация в зависимост от вида и спецификата на произвежданите, внасяни или употребявани химични вещества в самостоятелен вид, в състава на смеси или в изделия.

II. Организационни
1. Осигурено високо ниво на защита на човешкото здраве и околната среда чрез планиране, разработване и прилагане на подходящи средства, структури и системи за управление.
2. Създадени и утвърдени стандартни оперативни процедури за дейностите по производство, контрол, употреба и съхранение на химични вещества в самостоятелен вид, в състава на смеси или в изделия.
3. Създадена система за документиране, основана на спецификации, производствени и опаковъчни инструкции, процедури и протоколи, отнасящи се до различните операции.
4. Въведени подходящи технически и организационни мерки за избягване на кръстосаното замърсяване и нежеланото смесване на химични вещества и смеси, застрашаващи работната и околната среда.
5. Изградена система за вътрешни одити (отговорници и честота на провеждане, обхват, програма за провеждане и контрол при констатиране на несъответствия).
6. Осигурен достъп до наличната информация в информационния лист за безопасност на използваните опасни химични вещества или смеси за работниците и техните представители.

III. Технически
1. Налични подходящи съоръжения, обучен персонал и одобрени процедури за производство, съхранение, вземане на проби и изпитване на суровините, материалите, опаковъчните материали и междинните, насипните и крайните продукти с цел намаляване на вредното въздействие върху човешкото здраве и околната среда.
2. Осигурени помещения и производствено оборудване, които са проектирани, разположени и използвани по начин, който да сведе до минимум риска от експозиция, изпускане или изтичане на опасни химични вещества или смеси и да позволи тяхното ефективно почистване и поддържане с цел избягване на риск за човешкото здраве или околната среда.
3. Използване и управляване на производствени процеси по начин, който гарантира предотвратяване на емисиите, предотвратяване на заустването на отпадъчни води и изхвърлянето на отпадъци в околната среда, както и предотвратяване на въвеждането на приоритетно опасните вещества, определени с наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 17 от Закона за водите, в повърхностните води.
4. Прилагане на затворен тип процеси и/или инсталации или ограничаване на количеството или намаляване на времетраенето на използваните опасни химични вещества или смеси с висок риск за човешкото здраве или околната среда.
5. Използване на ефективна обща вентилация и/или локална вентилация.
6. Осигуряване на превенция от пожар/експлозия чрез въвеждане и спазване на изискванията на противопожарната охрана за леснозапалимите и горими химични вещества или смеси.
7. Прилагани колективни мерки за управление на риска с цел защита на работещите, например за ограничаване на броя на експонираните работници или продължителността на експозиция.
8. Използване на лични предпазни средства, където експозицията не може да бъде предотвратена с други средства.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар