Наредба № 3 за пределно допустимите концентрации на химични вещества, отделяни от полимерни строителни материали в жилищни и обществени сгради

Издадена от Министерството на народното здраве
Обн. ДВ. бр.17 от 28 Февруари 1984 г.

Чл. 1. (1) Във въздушната среда на жилищните и обществените сгради следва да не се допуска отделянето от полимерните строителни материали на химични вещества в количества, които могат да оказват пряко или косвено неблагоприятно въздействие на организма на човека.
(2) Пределно допустимите концентрации на химични вещества, отделяни от полимерните строителни материали във въздушната среда на жилищни и обществени сгради, са посочени в приложение № 1.
(3) Химичните вещества, отделящи се от полимерните строителни материали, за които не са определени пределно допустими концентрации, се допускат в количества до посочените средноденонощни пределно допустими концентрации в приложение № 1 към Наредба № 2 на Министерството на народното здраве за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места (ДВ, бр. 16 от 1984 г.).

Чл. 2. Концентрациите на отделящите се от полимерните строителни материали химични вещества се определят по методи, установени със съответните за тях стандартизационни документи и методи, регламентирани от Министерството на народното здраве.
Чл. 3. (1) Хигиенно изследване и оценка на най-използуваните полимерни строителни материали се извършват съгласно приложение № 2.
(2) Полимерните строителни материали се представят за хигиенно изследване и оценка съгласно изискванията, дадени в приложение № 3.

Заключителни разпоредби

§ 1. Тази наредба се издава на основание § 2 и във връзка с чл. 20 от Закона за народното здраве.
§ 2. Наредбата е съгласувана с Министерството на строителството и селищното устройство, Комитета за опазване на природната среда и Централния съвет на Българските професионални съюзи.
§ 3. Спазването на пределно допустимите концентрации се осигурява от съответните ведомства, обединения, предприятия и организации, които проектират и произвеждат или влагат при строеж на сгради полимерни строителни материали.
§ 4. Контролът по изпълнение на тази наредба се възлага на органите на държавния хигиенен контрол.

Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2

Списък на пределно допустимите концентрации на вредни химични вещества, отделяни от полимерни строителни материали в жилищни и обществени сгради

 

№ по ред Вредно вещество

Допустима концентрация

в мг/куб.м

1Акрилонитрил0,007
2Акролеин0,1
3Амоняк0,2
4Анилин0,03
5Ацеталдехид0,01
6Ацетон0,35
7Бензол0,08
8Бутилакрилат0,05
9Бутилацетат0,1
10Бутилметакрилат0,15
11Винилацетат0,2
12Винилтолуол0,05
13Винилхлорид0,15
14Дибутилфталат0,05
15Дивинил1,0
16Диетиламин0,05
17Диетиленгликол0,0002
18Диметиланилин0,005
19Диметилфталат0,05
20Диоктилфталат0,05
21Дифенилглуанидин0,01
22Дифенилолпропан0,003
23Дихлоретан0,1
24Епихлорхидрин0,02
25Етилацетат0,1
26Етилен3,0
27Етиленгликол0,3
28Изопропилбензол0,01
29Изопропилбензолов хидропрекис 0,005
30Инден0,1
31Капролактам0,05
32Ксилоли0,2
33Кумарон0,01
34Малеинов анхидрид0,05
35Мезитилен0,01
36Метанол0,5
37Метилакрилат0,001
38Метилацетат0,05
39Метиленхлорид0,03
40Метилетилкетонов прекис0,035
41Метилетилкетон0,25
42Метилмеркаптан0,001
43Метилметакрилат0,1
44Нафталин0,001
45Пиридин0,05
46Пропилен3,0
47Псевдокумол0,01
48Серен двуокис0,15
49Серовъглерод0,01
50Стирол0,003
51Тиурам0,03
52Толуилендиамин0,01
53Толилнафтилметан0,025
54Толуол0,6
55Толуилендиизоцианат0,002
56Триетиленгликол0,3
57Трикрезилфосфат0,001
58Три-(хлорпропил)-фосфат0,05
59Фенол0,01
60Формалдехид0,01
61Фталов анхидрид0,02
62Фуран0,007
63Фурфурол0,05
64Хексаметилендиамин0,001
65Хексаметилендиизоцианат0,0001
66Хидринден0,4
67Хлоропрен0,1
68Циановодород0,002

Приложение № 2 към чл. 3, ал. 1

Списък на приоритетните химични вещества, отделящи се във въздушната среда от най-използваните полимерни строителни материали

№ по ред Материали и изделия Полимерен материал Приоритетни вредни

вещества

1.Линолеуми, плочки, декоративни завеси и панели, тапети, изкуствени кожи, первази, перила за стълби и др.поливинилхлоридфталати (дибутил-, диоктил-и др.), бензолетилбензол, непределни въглеводороди, разтворители, циклохексанон, етилацетат, метилетилкетон и др.
2.Плоскости от дървесни влакна или стърготини /използувани в мебелостроенето/, стъклопласти, лепила, пенопластифенолформалдехидни смоли карбамидформалдехидни, анилинформалдехидни смолиформалдехид, фенол, метанолформалдехид,  метанол, амоняк (за карбамид-формалдехидни смоли); анилин (за анилинформалдехидните смоли)
3.Каучукови линолеуми, плочки,килими с акрилонитрил и стиролсинтетични каучуци на основата на бутадиен и съполимерите мубутадиен (дивинил), бензол, толуол, непределни въглеводороди, акрилонитрил (за бутадиеннитрилните каучуци), стирол за бутадиен-стиролните каучуци)
4.Плочки за облицовка на стени, декоративни панели, дамаски за мебели, пенопластиполистирол и съполимерите на стирола с бутадиен и акрилонитрилстирол, бензол, толуол, етилбензол, изопентан (само за пенопластите), акрилонитрил (за АБС)
5.Пенопласти, лепила, лакове, замазки, херметизиращи материали и др.полиуретанитолуилендиизоцианат, алифатични амини, ароматични амини, разтворители (ако се използват такива), бутадиен (за АБС)
6.Бои, лакове, грунтове, херметизиращи материали и др.поливинилацетат и съполимерите му с винилхлорида, дибутилмалеинат (водни дисперсии)винилацетат, ацеталдехид, оцетна киселина, дибутилмалеинат (за съполимерите на винилацетата сдибутилмалеината), малеинов анхидрид и бутилов спирт (за съполимерите на винилацетата с дибутилмалеината), винилхлорид (за съполимерите на винилацетата с винилхлорида), фталати (за пластифицирани водни дисперсии)
7.Стъклопласти, лепила, грунтове, пенопластиепоксидни смолиепихлоридин, разтворители
8.Лепиларазтвори на синтетични каучуци и винилови полимери в органични разтворителиетилацетат, бензин, други органични разтворители
9.Стъклопласти, лакове, лепилаполиестерни смолиетиленгликол, диетиленгликол, толуол, пентаеритин, разтворители (ако такива се използват), стирол (за полиестерни смоли с втвърдител стирол), етилбензол (за полиестерни смоли с втвърдител стирол)

Приложение № 3 към чл. 3, ал. 2

Изисквания за хигиенно изследване и оценка на полимерни строителни материали

1. Представят се образци в добре опакован вид - в стъклени съдове или в алуминиево фолио (в зависимост от консистенцията на материала), произведени до седем дни преди това.
2. Количествата на представяните за изследване полимерни строителни материали не трябва да бъдат по-малки от:
а) 1 кв. м - за подови покрития, облицовъчни материали и др.;
б) 1 кг - за лакове, бои, лепила, грундове, замазки, херметизиращи материали в течен вид и др.;
в) 1 лин. м - за ленти, лентовидни херметизиращи материали и др.
3. Представяните за хигиенна оценка материали се придружават с данни за:
а) пълното и точно наименование на материала и изделието;
б) адреса на предприятието-производител;
в) предназначение и условия за използуване на изделието;
г) точна рецептура за изходните суровини с химичния състав и формулите на влизащите в тях химични вещества и стандартизационните документи на отделните компоненти;
д) технологичния процес с посочване на температурния режим за преработване на изходните суровини;
е) предвиждания обем на производство;
ж) дата на произвеждане на образците.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ