Наредба № 2 от 12 септември 1990 г. за защита от аварии при дейности с опасни химични вещества

Бележка: Наредбата се упоменава като актуална в различни държавни документи. Към момента нямаме информация за нейната отмяна.

В сила от 01.01.1991 г.

Издадена от Комитета по качеството и Министерството на транспорта

Обн. ДВ. бр.100 от 14 Декември 1990г.

Раздел I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Тази наредба има за цел да осигури защитата на хората, материалните ценности и околната среда от аварии при производството, търговията, съхраняването, обработването, превозването, използването и контрола (наричани по-нататък "дейности") на опасни химични вещества (ОХВ).

 

Чл. 2. (1) По смисъла на тази наредба опасни за възникване на аварии са химичните вещества, включително и съединения и смеси от тях, които поради изразената си реактивоспособност и токсичност могат по пряк или косвен начин да увреждат хората, материалните ценности и околната среда.
(2) Количествените граници (количествата), над които химичните вещества и химичните отпадъци са опасни за възникване на аварии, са посочени в приложения № 1 и 2.
(3) Опасността за възникване на аварии от съединяването или смесването на различни химични вещества се оценява съгласно приложение № 3, раздел Б, т. 2.
(4) Класифицирането на химичните вещества според степента на тяхната реактивоспособност (пожаро- и взривоопасност, корозионна активност и др.) и токсичност става съгласно съответните нормативни актове и стандартизационни документи.

 

Чл. 3. Химичните вещества, съединения или смеси от местно производство и от внос подлежат на обявяване в териториалните органи на държавна власт и на регистрация по ред, определен от Министерството на здравеопазването, Министерството на околната среда (МОС), Министерството на вътрешните работи (МВР) и Щаба на Гражданската отбрана на Народна република България (ГО на НРБ).

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.