Наредба № 2 от 12 септември 1990 г. за защита от аварии при дейности с опасни химични вещества

Бележка: Наредбата се упоменава като актуална в различни държавни документи. Към момента нямаме информация за нейната отмяна.

В сила от 01.01.1991 г.

Издадена от Комитета по качеството и Министерството на транспорта

Обн. ДВ. бр.100 от 14 Декември 1990г.

Раздел I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Тази наредба има за цел да осигури защитата на хората, материалните ценности и околната среда от аварии при производството, търговията, съхраняването, обработването, превозването, използването и контрола (наричани по-нататък "дейности") на опасни химични вещества (ОХВ).

 

Чл. 2. (1) По смисъла на тази наредба опасни за възникване на аварии са химичните вещества, включително и съединения и смеси от тях, които поради изразената си реактивоспособност и токсичност могат по пряк или косвен начин да увреждат хората, материалните ценности и околната среда.
(2) Количествените граници (количествата), над които химичните вещества и химичните отпадъци са опасни за възникване на аварии, са посочени в приложения № 1 и 2.
(3) Опасността за възникване на аварии от съединяването или смесването на различни химични вещества се оценява съгласно приложение № 3, раздел Б, т. 2.
(4) Класифицирането на химичните вещества според степента на тяхната реактивоспособност (пожаро- и взривоопасност, корозионна активност и др.) и токсичност става съгласно съответните нормативни актове и стандартизационни документи.

 

Чл. 3. Химичните вещества, съединения или смеси от местно производство и от внос подлежат на обявяване в териториалните органи на държавна власт и на регистрация по ред, определен от Министерството на здравеопазването, Министерството на околната среда (МОС), Министерството на вътрешните работи (МВР) и Щаба на Гражданската отбрана на Народна република България (ГО на НРБ).

 

Чл. 4. (1) За новорегистрираните ОХВ и количествените им граници се изготвя списък от Министерството на здравеопазването съгласувано с МОС, МВР и ГО на НРБ.
(2) Списъкът по ал. 1 допълва приложения № 1 и 2 на тази наредба и всяка година се обнародва в "Държавен вестник".

 

Раздел II.
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ДЕЙНОСТИ С ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Чл. 5. (1) За предотвратяване на аварии при дейности с ОХВ юридическите и физическите лица са длъжни:
1. да извършват всяка година оценка за опасността от аварии и последствията от тях съгласно приложения № 3 и 4 и да предприемат необходимите организационни и технически мерки за защита;
2. периодично съгласно съответните нормативни актове и технически изисквания да проверяват годността на технологичните линии, складовете и средствата за транспортиране, както и нормалното действие на наличните защитни, контролно-измервателни и сигнални устройства;
3. да разработват планове за действие при аварии и мерки за тяхното ликвидиране;
4. да организират обучението на персонала за самозащита и за бързо ликвидиране на последствията при аварии;
5. да осигуряват необходимите индивидуални и колективни средства за защита, тяхното съхраняване, периодична профилактика и организация за раздаването им при нужда;
6. да разполагат с необходимите средства и съоръжения за обезвреждане на ОХВ в случай на аварии.
(2) Задълженията по ал. 1 се определят съвместно с териториалните органи на държавната власт и ГО на НРБ, като оценките за опасността се изпращат за утвърждаване по ред, определен от Постоянната правителствена комисия по стихийните бедствия и крупните производствени аварии (ППК по СБ и КПА).

 

Чл. 6. Дейностите с ОХВ се извършват, ако са спазени изискванията на чл. 5, както и на съответните стандартизационни, технологични и други специфични за тези дейности документи.

 

Чл. 7. При внос на ОХВ вносителят изисква документация за тяхната реактивоспособност, токсичност и екологична опасност, както и за начините за тяхното обезвреждане, унищожаване и мерки за индивидуална и колективна защита.

 

Чл. 8. (1) Юридическите и физическите лица извършват обработката и превозването на ОХВ съгласно съответните международни и вътрешни нормативни актове.
(2) При превозване на ОХВ товародателят, съгласувано с органите на ГО на НРБ, МВР, МОС, и превозвача оценяват опасността от авария съгласно приложение № 4.

 

Чл. 9. Транспортирането на ОХВ в границите на предприятието с технологичен транспорт и тръбопроводи се извършва съгласно съответните стандартизационни документи и вътрешни инструкции.

 

Чл. 10. (1) Местата за дейности с ОХВ и транспортните средства, пренасящи ОХВ, се означават със символите за опасност съгласно съответните стандартизационни документи.
(2) При международни превози се спазват изискванията на съответната страна и на сключените международни договори.

 

Чл. 11. (1) Опасните химични вещества се съхраняват в складове и хранилища, отговарящи на съответните проекти и технически изисквания, както и в съответствие с приложение № 3.
(2) Максималните количества на основните видове ОХВ при съхраняване в отделна вместимост (съд) не трябва да превишават нормите, посочени в приложение № 5.

 

Раздел III.
КОНТРОЛ ПРИ ДЕЙНОСТИ С ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Чл. 12. (1) Постоянната правителствена комисия по стихийните бедствия и крупните производствени аварии или упълномощените от нея органи осъществяват контрол по изпълнението на тази наредба.
(2) Органите по ал. 1 могат да извършват проверки по всяко време, а техните предписания в рамките на компетенциите им са задължителни за изпълнение от ръководителите на съответните юридически лица и от физическите лица, извършващи дейности с ОХВ.
(3) Териториалните органи на държавна власт осъществяват контрол по състоянието на обектите и при неспазване на изискванията на тази наредба уведомяват ППК по СБ и КПА.

 

Чл. 13. Постоянната правителствена комисия по стихийните бедствия и крупните производствени аварии и упълномощените от нея органи могат да спират дейността с ОХВ на обекти, когато:
1. не са налице условия за спазване изискванията на тази наредба;
2. се извършват нарушения на тази наредба.

 

Чл. 14. Контролът над дейностите с ОХВ във войсковите поделения и в системата на МВР се осъществява по ред, установен от съответния министър.

 

Чл. 15. Юридическите и физическите лица, които извършват дейности с ОХВ, задължително правят застраховка "Гражданска отговорност".

 

Раздел IV.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 16. (1) Нарушенията на изискванията на тази наредба, както и неспазването на предписанията на ППК по СБ и КПА и упълномощените от нея органи се установяват от тези органи, като на виновните лице се съставя акт съгласно чл. 32 от Закона за административните нарушения и наказания.
(2) Наказателните постановления се издават от ръководителите на органите, посочени в ал. 1, или от упълномощени от тях длъжностни лица.
(3) При нарушения, имащи характер на престъпление, незабавно се уведомяват териториалните органи на МВР и прокуратурата.

 

Раздел V.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Министерството на здравеопазването:
1. до края на месец юни 1991 г. да определи реда за регистрация на ОХВ съгласно чл. 3 на тази наредба;
2. до края на 1992 г. да извърши регистрация на ОХВ, които не са регистрирани.

 

§ 2. Юридическите и физическите лица, които извършват дейности с ОХВ, до края на месец юни 1991 г. да актуализират нормативната си база в съответствие с изискванията на тази наредба.

 

§ 3. Тази наредба е съгласувана с Министерството на народното здраве и социалните грижи, Министерството на индустрията и технологиите, Щаба на Гражданската отбрана на Народна република България, Министерството на околната среда, Комитета по труда и социалното осигуряване и Министерството на вътрешните работи.

 

§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 12 от ПМС № 31 от 1989 г. за повишаване готовността на страната за действие при стихийни бедствия и крупни производствени аварии (необнародвано) и е в сила от 1 януари 1991 г.

 

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2
Количествени граници, над които основните химични вещества са опасни за възникване на аварии
№ по редНаименование на веществото№ на ООН (1)Количествена граница, kg
1234
1.Ацеталдехид108910000
2.Ацетон109010000
3.Ацетонцианхидрин1541100
4.Ацетонитрил16481000
5.Ацетилхлорид17171000
6.Ацетилен (чист)100110000
7.Ацетилпероксид20841000
8.Акролеин1092100
9.Акриламид20741000
10.Акрилнитрил1093100
11.Акрилова киселина22181000
12.Азотен окис166010000
13.Азотен двуокис10671000
14.4-аминодифенил100
15.Амитон100
16.Амоняк10051000
17.Амониев нитрат194210000
18.Анабазин100
19.Арсеноводород (арсин)2188100
20.Азбест (във форма, която може да се вдиша) 100
21.Атрацин1000
22.Аураминов хидрохлорид100
23.Азинфос-етил*19951000
24.Азинфос-метил*100
25.Алдикарб*100
26.Алдрин*100
27.Алилалкохол1000
28.Алиламин23341000
29.Алуминиев хлорид (нехидратиран)172610000
30.Азотна киселина над 10%1000
31.Алахлор1000
32.Беномил100
33.Бензалдехид-цианхидрин100
34.Бензидин-дихидрохлорид100
35.Бензидин-сулфат100
36.Бензидин1885100
37.Бензол1114100
38.Бензотрихлорид222610000
39.Бензоилхлорид17361000
40.Берилий (на прах)1567100
41.Бис (хлорметил) - етер2249100
42.Бис (2-хлоретил) - сулфид100
43.Бром17441000
44.Бромадиолон100
45.Бромциан1889100
46.Бромметан1062100
47.1,3-бутадиен1010100
48.Бутан101110000
49.N-бутанол112010000
50.1-бутен101210000
51.2-бутенал1000
52.Бета-пропиолактон100
53.Винилхлорид1086100
54.Варфарин24761000
55.Водород10000
56.Въглероден окис10161000
57.Гликолнитрил1000
58.Диметиламин103210000
59.3,3'-диметилбензидин (о-толидин)100
60.N, N-диметилкарбомоил-хлорид100
61.Диметилов етер103310000
62.1, 1-диметилхидразин100
63.1, 2-диметилхидразин100
64.N, N-диметилнитрозамин1163100
65.Диметилсулфат100
66.4, 6-динитро-окрезол1598100
67.Динитротолуол100
68.2, 4-дихлорфенол100
69.Дихлорфениларасин1556100
70.1, 2-дихлорпропан10000
71.1, 3-дихлорпропен10000
72.2, 3-дихлорпропен1000
73.Дихлорвос100
74.Дикофол100
75.Дикротофос1000
76.Дициан (оксалов динитрил)1026100
77.Диелдрин*100
78.Диетиламин10000
79.0, 0-диетил - S - (изопропил-тиометил) - дитиофосфат 100
80.0, 0-диетил-0-(4-метилкумаринил-7) -тиофосфат 1000
81.Диетилсулфат15941000
82.Димефокс*100
83.Диметоат27831000
84.3, 3' - диметоксибензидин (0-дианизидин) 100
85.1, 4-диоксан116510000
86.Дифацинон*100
87.Двусерен двухлорид1000
88.Дисулфотон*100
89.Р, Р'ДДТ*100
90.Дикватдибромид1000
91.Делтаметрин100
92.Деметон-S*100
93.Деметон-S-метил-сулфон*1000
94.Диалифос*1000
95.Диазинон100
96.Диазометан100
97.Диборан19111000
98.1, 2-дибром-3-хлорпропан100
99.1, 2-дибром-етан1605100
100.Дихлорацетилен1000
101.Дихлорбензидиндихидрохлорид100
102.1, 4-дихлор-2-бутен1000
103.2, 2-дихлордиетилов етер1000
104.1, 1-дихлоретан23621000
105.1, 2-дихлоретан1184100
106.Диносеб*100
107.Динотерб*100
108.Диоксакарб1000
109.Етилов акрилат191710000
110.Ендосулфан100
111.Ендрин*100
112.Епихлорхидрин (1-хлор-2,3-епоксипропан) 2023 100
113.ЕПН (0-етил-0-(4-нитро-фенил)-фенилтиофосфонат* 1000
114.Етан103510000
115.Етанол117010000
116.Етилен196210000
117.Етилхлорид103710000
118.Етион*19951000
119.Етопрофос*1000
120.Етилбромацетат100
121.Етилкарбамат100
122.Етиленимин (азиридин)1185100
123.Етиленов окис1040100
124.Живак28091000
125.Живачен окис (II)16411000
126.Изобензан100
127.Изобутен (2-метил-пропен)105510000
128.Изодрин*1000
129.Изофенфос1000
130.Изолан (1-изопропил-3-метил-1H-пиразолил-5) - N, N-диметилкарбамат* 100
131.Изопрен (2-метил-1, 3-бутадиен)121810000
132.Изопропанол (2-пропанол)121910000
133.Йодооцетна киселина1000
134.Йодметан (метилйодид)100
135.Калий1000
136.Калиев цианид1680100
137.Калиев тетрацианомеркурат (II)100
138.Кадмиев хлорид100
139.Кадмиев нитрат100
140.Кадмиев стеарат (във вдишвана форма)1000
141.Кадмиев сулфат100
142.Калциев карбид140210000
143.Калциев хромат10000
144.Каптан*100
145.Карбендазим*1000
146.Карбофуран100
147.Карбофенотион*19951000
148.Кислород течен107310000
149.Кислороден дифлуорид2190100
150.Коумафос1000
151.Кримидин*100
152.Куматетралил1000
153.Линдан, гама-1, 2, 3, 4, 5,6-хексахлор-циклохексан) 100
154.Литиево-алуминиев хидрид1000
155.Малатион100
156.Магнезий18695000
157.Метилов акрилат19191000
158.Мравчена киселина над 70%177910000
159.Метилов естер на мравчената киселина 1243 10000
160.Мединотерб*1000
161.Мединотербацетат*1000
162.Метан197110000
163.Метанол123010000
164.Метилмеркаптан10000
165.Метидатион100
166.Метомил100
167.4, 4' - метиленбис (2-хлор-анилин)100
168.Метиленхлорид159310000
169.Метилетилкетон119310000
170.Метилизоцианат100
171.Метилизотиоцианат*1000
172.Метилживачен хлорид100
173.Мевинфос*100
174.Монокротофос1000
175.Монофлуорацетамид100
176.Натрий14281000
177.Натриев амид1000
178.Натриев азид1000
179.Натриево-борен хидрид10000
180.Натриев цианид100
181.Натриев флуорацетат2629100
182.Натриева основа18231000
183.Натриев пентахлорфенолат100
184.Натриев селенит100
185.Неопентан (диметилпропан)204410000
186.Никелов тетракарбонил100
187.4-нитробифенил100
188.Нитрометан126110000
189.2-нитропропан100
190.2-нафтиламин1650100
191.1-нафтил-карбамид100
192.Оловен тетраетил1649100
193.Оловен тетраметил1649100
194.Олеум1831100
195.Ометоат*1000
196.Осмиев тетраокис2471100
197.Оксамил1000
198.Оксидисулфотон*100
199.Оцетна киселина278910000
200.Оцетен бутилестер (п-бутилацетат) 1123 10000
201.Оцетен етилов естер117310000
202.Оцетен метилов естер123110000
203.Параоксон*100
204.Паракват*2781100
205.Паратион1668100
206.Паратион-метил*1668100
207.Пентаборан1380100
208.Пентахлоретан1669100
209.Пентахлорфенол2020100
210.n-пентан126510000
211.1-пентантиол (амилмеркаптан)111110000
212.Перметрин100
213.Промурит*100
214.Пропан197810000
215.1-пропанол127410000
216.Пропен (пропилен)107710000
217.1, 3-пропансултон100
218.Пропиленимин1921100
219.Пропиленов окис (1, 2-епокси-пропан)1280100
220.Протоат*1000
221.Пиразоксон*100
222.Пиридин128210000
223.Ротенон*100
224.Стронциев хромат10000
225.Сулфотел100
226.Сулфурилхлорид1834100
227.S - (2-етилсулфинилетил) -0, 0-диметилдитиосулфат 1000
228.Солна киселина над 10%17891000
229.Сяра1350100000
230.Серен двухлорид1000
231.Серовъглерод1131100
232.Серен двуокис107910000
233.Серен триокис18291000
234.Серен пентафлуорид100
235.Сярна киселина над 10%1000
236.Сероводород1053100
237.Селенов хексафлуорид2194100
238.Селеноводород2202100
239.Сребърен нитрат14931000
240.Силициев тетрахлорид18181000
241.Стибин (антимоноводород)100
242.Телурхексафлуорид2195100
243.Тетраетилпирофосфат100
244.Тербуфос100
245.Тербутрин1000
246.Терфенил хлориран100
247.1, 1, 2, 2-тетрахлоретан100
248.Тетрахлоретилен (пер)1897100
249.Тетрахлорметан1846100
250.Тетрахидрофуран205610000
251.Талий100
252.Тионазин*1000
253.Тиофенол1000
254.Тирпат100
255.Тионилхлорид100
256.Титанов тетрахлорид18381000
257.0-толуидин100
258.Триамид на хексеметил-фосфорната киселина 100
259.Толуол12941000
260.2, 4-толуилендиамин1709100
261.Толилфлуанид1000
262.Триамифос*1000
263.Триазофос1000
264.1, 2, 4-трихлорбензол1000
265.1, 1, 1-трихлоретан28311000
266.Трихлоретилен17101000
267.Трихлорметилсулфенилхлорид100
268.Трихлорнитрометан1580100
269.Трихлоронат*1000
270.2, 4, 5-трихлорфенол1000
271.Триетиламин129610000
272.Триетиленмеламин100
273.Фенамифос*1000
274.Фенбутатинов окис1000
275.Фенсулфотион*100
276.Фентион*1000
277.Фенвалерат100
278.Флуенетил (2-флуор-етил-4-бифенилацетат) 100
279.Флуор100
280.Флуороводород1052100
281.Фонофос (етил-0-етил-S-фенил-дитиофосфат)* 100
282.Формалдехид (газ)119810000
283.Форметанат1000
284.Фенилживачен ацетат167410000
285.Фосфороводород2199100
286.Форат1995100
287.Фосацетим*1000
288.Фосген1076100
289.Фосфамидон*1000
290.Фосфолан*100
291.Фосфор бял (жълт)100
292.Фосфорпентахлорид100
293.Фосфоротрихлорид1809100
294.Хептан120610000
295.Хексахлорбензол100
296.Хексан120810000
297.Хидразин100
298.Хлор1017100
299.Хлорбензол11341000
300.Хлорциан1589100
301.2-хлоретанол1000
302.Хлорфенвинфос*1000
303.Хлормефос1000
304.Хлорметил-метилов етер100
305.Хлороформ1888100
306.Хлорфацинон10000
307.Хлорсулфонова киселина1000
308.Хлортиофос*100
309.Хлорметан (метилхлорид)106310000
310.Хлороводород1000
311.Хромов триокис (анхидрид на хромовата киселина) 100
312.Целулозов нитрат1000
313.Цетил-пиридинов хлорид1000
314.Циантоат*100
315.Циановодород100
316.Циклохексан11451000
317.Циклохексимид*100
318.Циклопропан1027100000
319.Цихексатин (трициклохексилкалаена основа)* 100
320.Шрадан*1000

(1) Номер според списък на ООН за опасните стоки.

Забележка. Отбелязаните с "*" химични вещества са забранени злоупотреба в Народна република България.

Приложение № 2 към чл. 2, ал. 2

 

Количествени граници, над които химичните отпадъци са опасни за възникване на аварии

 

№ по ред

Описание на химичния отпадъкКоличествена граница, kg
12

3

Неорганични отпадъци с разтворени метали
1.Несъдържащи хром киселини и отпадни води, електролити (вани, бани), утайка 1000
2.Киселини, несъдържащи метали и съдържащи само желязо 1000
3.Киселини от анодиране на сплави от леки метали1000
4.Киселини, съдържащи магнезий1000
5.Киселини с цветни метали без хром IV1000
6.Акумулаторни киселини1000
7.Кисели ецващи и байцващи бани, съдържащи мед1000
8.Алкални, несъдържащи хром и цианиди отпадни води, бани и утайки 1000
9.Алкални анодиращи електролити1000
10.Алкални разтвори с нежелезни метали, несъдържащи цианиди 1000
11.Амонячни медни електролити1000
12.Отпадни води, електролити и утайки, съдържащи кадмиев цианид 100
13.Отпадни води, електролити и утайки, съдържащи кадмий, но несъдържащи цианиди 100
14.Кисели, съдържащи хром, отпадни води, електролити и утайки1000
15.Очистващи вани за проявяващи автомати, съдържащи дихромат1000
16.Киселини, съдържащи хром VI1000
17.Свободни от киселини отпадни води, вани и утайки, съдържащи хром 1000
18.Металохидроксидна утайки с хром VI1000
19.Хромосъдържащи дъбилни утайки1000
20.Цианидосъдържащи отпадни води, вани и утайки100
21.Цианидосъдържащи металхидроксидни утайки100
22.Други отпадни води, електролити и утайки с разтворени метали 1000
23.Съдържащи живак отпадни води, електролити и утайки1000
24.Съдържащи арсен отпадни води, електролити и утайки1000
25.Съдържащи селен отпадни води, електролити и утайки1000
26.Проявяващи разтвори (фото-, респ. репродукционни проявители, избелващи стопиращи и сенсибилизиращи разтвори) 1000
27.Проявяващи разтвори от производството на офсетни печатни форми 1000
28.Фиксажни разтвори с неотстранено сребро1000
29.Смесени фотографски отпадни води1000
Разтворители и отпадъци, съдържащи разтворители
30.Халогенирани разтворители (съдържание на хлор над 2%)1000
31.Хлоросъдържащи леснозапалими смеси от разтворители, включително и силно замърсени 1000
32.Хлоросъдържащи нелеснозапалими смеси от разтворители, включително и силно замърсени 1000
33.Хлор-флуор-въглеводороди (например фреон)1000
34.Слабо халогенирани разтворители (съдържание на хлор не повече от 2%) 1000
35.Нехалогенирани или слабо халогенирани разтворители (съдържание на хлор не повече от 1%) 10000
36.Свободни от хлор смеси на разтворители, включително силно замърсени 10000
37.Несъдържащи олово утайки от бензинови цистерни10000
38.Съдържащи олово утайки от бензинови цистерни10000
39.Водни отпадъци, замърсени с халогенирани разтворители10000
40.Водни отпадъци, замърсени с нехалогенирани разтворители10000
41.Неводни, халогенирани дестилационни остатъци от приготвянето на разтворители 1000
42.Неводни, нехалогенирани дестилационни остатъци от приготвянето на разтворители 10000
Течни маслени отпадъци
43.Маслени емулсии от минерални масла10000
44.Маслени емулсии от стружкоотнемащи обработки10000
45.Маслени емулсии, съдържащи нитрити10000
46.Маслени разтвори10000
47.Отработени масла, несмесваеми с вода1000
48.Масла за рязане10000
49.Хлорирани масла за рязане и обработка1000
50.Масла за закаляване, отвръщане и др.10000
51.Хидравлични масла10000
52.Хлорирани изолационни масла1000
53.Нехлорирани изолационни масла10000
54.Моторни и трансмисионни масла, съдържащи по-малко от 50 части на милион полихлорирани бифенили (ПХБ) 10000
55.Мажещи масла за пречистване или регенерация, съдържащи най-много 10 части на милион ПХБ, 0,5% хлор и 1,0% вода 10000
56.Отпадъци от маслоуловители и бензиноотделители, утайки от почистване на цистерни и маслени утайки 10000
57.Смеси от минерални масла10000
58.Други мажещи масла10000
59.Маслосъдържаща вода от почистване на детайли (заготовки) 10000
60.Алкални обезмасляващи бани10000
61.Смеси от вода с въглеводороди10000
62.Масла, съдържащи полихлорирани терфенили (ПХТ) или повече от 50 части на милион ПХБ 100
63.Изолационни масла, съдържащи ПХТ и ПХБ (над 50 части на милион ПХБ) 100
Отпадъци от боядисване, лакиране, лепене, китване и печатане
64.Отпадъци от боядисване, лакиране и лепене с водна фаза (емулсии) 10000
65.Отпадъчни луги10000
66.Отпадъци от боядисване, лакиране и лепене с органична фаза (с разтворител) 10000
67.Твърди отпадъци от боядисване, лакиране и лепене10000
68.Бои на прах10000
69.Втвърдени бои и пасти10000
70.Отпадъци от печатарски бои или оцветители с органична фаза (с разтворител) 10000
71.Отпадъци от печатарски бои или оцветители без органична фаза (без разтворител) 10000
Отпадъци и утайки от производството, подготовката и преработката на материали (метали, стъкло и др.)
72.Заводски утайки с въглеводороди10000
73.Утайки, съдържащи хром, кобалт, мед, молибден, никел, други тежки метали или берилий 10000
74.Заводски утайки без въглеводороди10000
75.Масла, мазнини, мажещи материали или филмообразуващи вещества от неограничен произход 10000
76.Сапуни, мазнини, смазки или филмообразуващи вещества от растителен или животински произход 100000
77.Отпадъци от хранителни масла, мазнини, от пречистване на мазнини 100000
Твърди неогранични отпадъци от механични или термични обработки и преработки
78.Стружки и частици, съдържащи магнезий1000
79.Неметални отпадъци от рязане10000
80.Изолационни отпадъци от преработени остатъци от кабели10000
81.Соли за закаляване и други твърди, съдържащи цианиди отпадъци от цеховете за закаляване 100
82.Сол за закаляване, съдържаща цианиди100
83.Утайка от закалителни цехове, съдържащи цианиди100
84.Соли за закаляване и други твърди несъдържащи цианиди, отпадъци от закалителни цехове 1000
85.Соли за термична обработка, съдържащи нитрати, но без цианиди 1000
86.Отпадъци от закалителни цехове, съдържащи нитрити, но без цианиди 1000
87.Нитритни бани1000
88.Отпадъци от брюниране (химично оксидиране)1000
89.Отпадъци със свободни или освобождаващи се азбестови влакна 1000
Отпадъци от синтез или други методи на органичната химия
90.Течни дестилационни остатъци от синтеза на органични продукти 1000
91.Твърди дестилационни остатъци1000
92.Остатъци от овъгляване, катрани, битуми10000
93.Суров катран от газови заводи10000
94.Дефектни пълнежи, отпадъци и странични продукти от органичен синтез 1000
Течни и утаечни неогранични отпадъци от химични обработки
95.Замърсени варови утайки100000
96.Замърсени остатъци от калциев сулфат (например фосфорен гипс, гипс от десулфатиране с димни газове) 100000
97.Други утайки от неутрализации10000
98.Други солни разтвори10000
Твърди неорганични отпадъци от химични обработки
99.Твърди металоокисни остатъци10000
100.Твърди остатъци от метални соли без алкални соли10000
101.Твърди неорганични остатъци от соли, съдържащи цианиди100
102.Твърди неорганични остатъци от соли, несъдържащи цианиди10000
103.Употребени катализатори от химични процеси10000
104.Серни остатъци10000
Отпадъци от пречистване на отпадъчни води и от подготовка на води
105.Обезводнени утайки от метални хидроокиси10000
106.Утайки от метални хидроокиси, неразвалящи се, несъдържащи цианиди 10000
107.Необезводнени утайки от метални хидроокиси10000
108.Утайки от метални хидроокиси, неустойчиви, несъдържащи цианид и хром VI 10000
109.Остатъци от декантиране, филтрация и центрофугиране10000
110.Натоварени, употребени йонообменни смоли10000
111.Елуати и утайки от йонообменна регенерация10000
112.Серен катран10000
113.Кисел катран10000
114.Утайка от газоочистване10000
115.Утайки от обезвъглеродяване10000
Замърсени материали и уреди
116.Материали и уреди, замърсени с ПХБ или ПХТ1000
117.Уреди (апарати), съдържащи ПХБ1000
118.Замърсена с ПХБ почва1000
119.Утайки, съдържащи ПХБ1000
Отпадъци от производството, бракувани токи, както и употребени предмети
120.Отпадъци от взривни вещества и отпадъци с експлозивни свойства 100
121.Пестицидни отпадъци1000
122.Средства за растителна защита, включително хербициди и регулатори на растежа 1000
123.Остатъци от средства за защита на дървесината в случай, че съдържат крезол или пентахлорфенол 1000
124.Утайки с органични средства за защита на дървесината, т.е. с крезоли или пентахлорфенол 1000
125.Утайки с неорганични средства за защита на дървесината1000
126.Отпадъци (например химикали от лаборатории), които вследствие на техните свойства не могат да се класират на друго място 1000
127.Остатъци от химикали с означение на съставките1000
128.Остатъци от химикали с непознато съдържание1000
129.Стари медикаменти1000

 

Приложение № 3 към чл. 5, ал. 1, т. 1 и чл. 11, ал. 1

 Основни изисквания за оценка на опасността на обекти, в които се извършват дейности с ОХВ

 

ОбхватАнализ от първа степен (1)Анализ от втора степен
123
А. Основни данни
1. Обекта) описание на обекта и неговата стопанска дейноста) описание на обекта и неговата стопанска дейност
б) общ план с означение на постройкитеб) общ план с означение на постройките
2. Вещества съгласно Приложение 1списък на наличните в обекта ОХВ съгласно приложение № 1, които надвишават колчиествените граници, вкл. следните данни:списък на наличните в обекта ОХВ съгласно приложение № 1, които надвишават колчиествените граници, вкл. следните данни:
максимално налично количество количествена граница (съгласно приложение № 1)максимално налично количество количествена граница (съгласно приложение № 1)
агрегатно състояниеагрегатно състояние
отровност (ЛД50, ПДК)отровност (ЛД50, ПДК)
пожароопасност и експлозивностпожароопасност и експлозивност
екотоксичностекотоксичност
способност за разгражданеспособност за разграждане, опасни съпровождащи продукти в случай на повреда
3. Оборудванеа) методи и процесиа) методи и процеси, както и анализ на процесите
б) складово стопанствоб) складово стопанство
в) вътрешнозаводски транспортв) производствен процес и потози вещества
г) излизащ извън района на обекта транспорт на опасни товариг) вътрешнозаводски транспорт
д) строителна структура, канализацияд) излизащ извън района на обекта транспорт на опасни товари
е) съществуващи разрешенияе) снабдяване и отвозване (вкл. на специалните отпадъци)
ж) досегашни по-съществени, специфични за оборудването аварииж) строителна структура, вкл. свойства на материалите, от които са направени важните от гледна точка на техническата безопасност части
з) съществуващи разрешения
и) досегашни по-съществени, специфични за оборудването аварии
4. Меркиа) норми, които трябва със сигурност да се вземат предвида) норми, които трябва да се вземат предвид
б) мерки за намаляване на опасносттаб) мерки за намаляване на опасността
в) мерки за избягване на авариитев) мерки за избягване на авариите
г) мерки за ограничаване на въздействията от аварии, особено:г) мерки за ограничаване на въздействията от аварии, особено:
изучаване на авариитеизучаване на авариите
определяне на отговорни лица за предотвратяване на опасносттаопределяне на отговорни лица за предотвратяване на опасността
координация с обществените инстанцииуказания за поведението на персонала при аварии
планове и средства за включване в действие
концепция за предупреждаване (сигнализиране),  алармиране и информиране
медицинска помощ
възможности за терапия
възможности за обеззаразяване и дегазация
5. Разположениеобщи данни за местността и околността, особенообщи данни за местността и план на разположението, особено
структура на селището и инфраструктура на постройкитеструктура на селището и брой на изложените на опасност хора
повърхностни водиинфраструктура на постройките
защитени зони за подпочвените водихарактеристика на възможности за отвеждане на водата от подпочвените пластове
възможни природни стихиинадземни и подземни води
въздушни течения
възможни природни стихии
Б. Анализи
1. Методични подходиописаниеописание
2. Преценка на опасносттапреценка на съществените опасностипреценка на съществените опасности
3. Анализи на сценарииа) схематично изследване на възможните причини за аварииа) системни изследвания на възможните причини за аварии
б) описание на по-важните сценарии на аварииб) анализ на по-важните сценарии на аварии, вкл. подробен анализ на критичните части на оборудването, методите и процесите при вземане предвид на взаимодействието на различните части
в) преценка на ефективността на мерките за сигурноств) анализ на ефективността на мерките за сигурност
г) преценка на вероятността на сценариите за аварииг) разглеждане на вероятността въз основа на статистически методи и детайлизирани анализи
4. Анализ на въздействието (2)характеризиране на вида на въздействието, неговата интензивност и обхват при вероятните сценарии за аварии посредством обикновено съображения за разпространението, вкл. трансграничното, ако се очаквадетайлен анализ за вида на въздействието, неговия интензитет и обхват при най-вероятните сценарии за аварии посредством специфични модели на разпродтранението, вкл. трансграничното, ако се очаква такова
5. Анализ на уврежданиятапреценка на възможните уврежданиядетайлни изследвания за увреждания на околната среда и населението
В. Последствия
1. Преценка на опасносттаа) преценка на опасността при вземане под внимание на наличните мерки за сигурноста) преценка на опасността при вземане под внимание на наличните мерки за сигурност
б) излагане на евентуалните планирани мерки на базата на спецификата на оборудванетоб) излагане на евентуалните планирани мерки на базата на спецификата на оборудването
в) преценка на опасността при вземане под внимание на наличните и планирани мерки за сигурноств) преценка на опасността при вземане под внимание на наличните и планирани мерки за сигурност
Г. Обобщаване на проучването за опасността и предоставяне на общественосттаа) характеризиране на обекта и на най-важните опасностиа) характеризиране на обекта и на най-важните опасности
б) описание на мерките за сигурностб) описание на мерките за сигурност
в) описание на по-важните сценарии на аварии и на възможните въздействия върху населението и околната средав) описание на по-важните сценарии на аварии и на възможните въздействия върху населението и околната среда
г) преценка на опасността

(1) Анализът се извършва в степен съобразно спецификата на обекта и сеопределя от упълномощените органи на ППК по СБ и КПА. Анализът от втора степен е с по-високи изисквания.

(2) Анализът се извършва по методика, утвърдена от Щаба на Гражданскаотбрана на Народна република България.

Приложение № 4 към чл. 5, ал. 1, т. 1 и чл. 8, ал. 2

 Основни изисквания при оценка на опасността за транспортни трасета, по които системно се превозват ОХВ

 

ОбхватАнализ
1

2

А. Основни данни
1. Транспортно трасеа) описание на транспортното трасе с план на месторазположението
б) статистика на произшествията с опасни товари
2. Транспортни постъпления и транспортна структураа) общи транспортни условия
б) условия относно вида и количеството (годишно) на транспортираните по трасето опасни товари съгласно приложения № 1 и 2 на базата на превозните единици
3. Мерки за сигурноста) норми, които трябва да се вземат предвид
б) мерки за намаляване на опасността
в) мерки за ограничаване на последствията от авариите
4. Околна средаособености на околната среда и в частност:
структура на селището
инфраструктура
повърхностни води
защитни зони за подпочвените води
възможни природни стихии
Б. Анализи
1. Методични подходиописание
2. Анализи на сценариите за аварии
а) схематично изследване на възможните причини за аварии
б) означаване на по-съществените сценарии на аварии
в) оценяване на действеността на мерките за игурност
г) оценяване на вероятността на сценариите за аварии
3. Анализ на въздействието и експозицията (времето за излагане на опасното въздействие) (1) а) оценяване на опасността при вземане под внимание наличните мерки за сигурност
 б) представяне на всички планирани мероприятия на базата на спецификата на оборудването
в) оценяване на опасността при вземане под внимание на наличните и планираните мерки за сигурност
В. Последствия
1. Оценка на опасносттаа) оценка на опасността при вземане предвид на наличните мерки за сигурност
б) излагане на евентуалните планирани мерки на базата на спецификата на оборудването
в) преценка на опасността при вземане под внимание и наличните, и планираните мерки за сигурност
Г. Заключение за оценката на опасността, предоставено на общественосттаа) кратко описание на значимите опасности
б) описание на мерките за сигурност
в) описание на значимите сценарии на аварии и на възможните въздействия върху населението и околната среда
г) определяне на опасността

 

(1) Оценката на опасността се извършва по методика, утвърдена от Щаба на Гражданска отбрана на Народна република България.

 

Приложение № 5 към чл. 11, ал. 2

 Максимални количества на основните видове ОХВ при съхраняване в отделна вместимост (съд)

 

№ по редНаименование на веществотоМаксимално количество, т
1.Възпламеняващи се газове200
2.Възпламеняващи се течности50000
3.Акрилонитрил200
4.Амоняк (обезводнен)500
5.Хлор25
6.Серен двуокис250
7.Серен триокис75
8.Амониев нитрат5000
9.Натриев хлорат250
10.Кислород течен2000

 

📖 ОЩЕ МАТЕРИАЛИ В ПОМОЩ ПО ТЕМАТА:

🔗 Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (ДВ. бр.62 от 5.08. 2022г.)
🔗 Научени уроци: Промишлени аварии с опасни вещества в малките и средни предприятия
🔗 Въпросник на Инспекция по труда "Дейности при аварии"

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ