Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа

Издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерство на здравеопазването
Обн. ДВ. бр.8 от 30 Януари 2004 г., изм. ДВ. бр.71 от 1 Септември 2006 г., изм. ДВ. бр.67 от 17 Август 2007 г., изм. ДВ. бр.2 от 6 Януари 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.46 от 23 Юни 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.73 от 4 Септември 2018г., изм. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.47 от 4 Юни 2021г., изм. ДВ. бр.28 от 2 Април 2024г.

Чл. 1. (1) С наредбата се определят:

1. задълженията на работодателите за осигуряване на здраве и безопасност на работещите с химични агенти;
2. минималните изисквания за защита на работещите от съществуващи или потенциални рискове за здравето и безопасността при експозиция на химични агенти при работа;
3. граничните стойности на химичните агенти във въздуха на работното място, посочени в приложение № 1;
4. биологичните гранични стойности на химичните агенти и/или на метаболитите им в биологични среди, както и на биомаркерите за ефект, посочени в приложение № 2.
(2) Стойностите на химичните агенти във въздуха на работното място и стойностите на химичните агенти и метаболитите им в биологични среди не трябва да превишават граничните стойности, посочени в приложения № 1 и 2.
(3) Стойностите на биомаркерите за ефект трябва да отговарят на стойностите, посочени в приложение № 2.

Чл. 2. (1) Наредбата се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност по чл. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, когато работещите са или могат да бъдат експонирани на опасни химични агенти при работа.
(2) За защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени, се прилага тази наредба, когато предвижда по-високи изисквания от изискванията, определени с Наредбата за защита на работещите от рискове, свързани с експозицията на канцерогени и мутагени при работа (ДВ, бр. 94 от 2003 г.).
(3) При транспортирането на химични агенти се прилага тази наредба, когато предвижда по-високи изисквания от изискванията, определени със специални разпоредби за транспорт на опасни химични агенти.

Чл. 3. (1) Работодателят предприема мерки за установяване наличието на опасни химични агенти на работното място.
(2) При наличие на опасни химични агенти се извършва оценка на риска за здравето и безопасността на работещите съгласно Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (ДВ, бр. 47 от 1999 г.), като се вземат предвид:
1. опасните свойства на химичните агенти;
2. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2015 г.) информация за безопасност и здраве, в това число данните от информационния лист за безопасност, изготвен съгласно изискванията на приложение ІІ на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (OB L 396 от 30.12.2006 г.) (Регламент (ЕО) № 1907/2006), предоставен от доставчика на веществото или сместа или от всеки участник във веригата на доставки, от когото се изисква да извърши оценка на безопасността на химичното вещество или смес;
3. степента, видът и продължителността на експозицията;
4. условията на работа с опасни химични агенти, както и тяхното количество;
5. граничните стойности, посочени в приложения № 1 и 2;
6. ефектът от предпазните мерки, които са предприети или ще бъдат предприети;
7. заключенията от здравното наблюдение в случаите, в които има налични данни.
(3) Работодателят оценява съответствието на предприетите мерки с изискванията на чл. 8, 9, 10 и 11.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2015 г.) Производителите, вносителите и участниците във веригата на доставки на химични агенти са длъжни при поискване да предоставят на работодателя:
1. цялата информация по чл. 3, ал. 2, т. 2 за опасните химични агенти, необходима за изготвяне на оценката на риска на работещите;
2. друга налична информация, необходима за специфичната оценка на риска за потребителите, за предоставянето на която не са въведени задължения в Регламент (ЕО) № 1907/2006 и Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (OB L 353 от 31.12.2008 г.) (Регламент (ЕО) № 1272/2008).

Чл. 4. (1) Работодателят документира оценката на риска съгласно изискванията на чл. 20 от Наредба № 5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска. Оценката може да съдържа обосновка, че естеството и обхватът на рисковете, свързани с химични агенти, не изискват по-подробна оценка.
(2) Оценката на риска за здравето и безопасността се преразглежда по реда на Наредба № 5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска, както и въз основа на резултатите от здравното наблюдение.

Чл. 5. При оценката на риска се вземат предвид ремонтните дейности, непланираните, но предвидими събития, възможностите за възникване на промишлени аварии и дейностите, които могат да доведат по други причини до неблагоприятни ефекти върху здравето и безопасността, въпреки предприетите технически мерки.

Чл. 6. (1) При дейности, включващи експозиция на няколко опасни химични агенти, се оценява комбинираното им действие.
(2) При едновременното определяне във въздуха на работното място на няколко опасни химични агенти с еднопосочно действие сумата от отношенията на фактическите концентрации на всеки от тях (c1, c2 ..... cn) във въздуха на работното място към съответната гранична стойност на химичния агент (гранична стойност 1, гранична стойност 2 ..... гранична стойност n) не трябва да надвишава 1:

formula_Nar_13

(3) При едновременното определяне във въздуха на работното място на няколко опасни химични агенти с разнопосочно действие граничните стойности остават такива, както при изолираното им действие.

Чл. 7. Работата, която включва контакт с опасни химични агенти, започва след оценка на риска за здравето и безопасността на работещите и предприемане на всички необходими предпазни мерки.

Чл. 8. Работодателят предотвратява или намалява до минимум риска за здравето и безопасността на работещите при работа с опасни химични агенти чрез:
1. проектиране и организиране на подходящи работни процеси и работни места;
2. осигуряване и предоставяне на подходящо оборудване, средства за защита и поддържането им, които осигуряват здраве и безопасност при работа;
3. ограничаване на броя на работещите, които са или могат да бъдат експонирани;
4. намаляване до минимум на продължителността и степента на експозицията;
5. предприемане на хигиенни мерки за предотвратяване или намаляване на възможността за експозиция на опасни химични агенти;
6. ограничаване на количеството на химичните агенти до минимума, необходим за извършване на определен вид работа;
7. въвеждане на процедури за безопасна работа, съхранение и транспортиране на опасни химични агенти, както и на отпадъците, които ги съдържат.

Чл. 9. (1) В случаите, в които резултатите от оценяването на риска показват риск за здравето и безопасността на работещите, работодателят прилага специфичните мерки за защита по чл. 10, 11 и 12 и осигурява здравно наблюдение.
(2) В случаите, в които резултатите от оценката на риска показват, че поради количеството на наличните опасни химични агенти на работното място рискът за здравето и безопасността на работещите е незначителен и предприетите мерки в съответствие с чл. 8 са достатъчни за намаляване на този риск, работодателят може да не прилага мерките по чл. 10, 11 и 12.

Чл. 10. (1) Работодателят е длъжен да предотврати или намали до възможния минимум риска за здравето и безопасността на работещите с опасни химични агенти чрез заместването им с химични агенти или процеси, които не са опасни или са по-малко опасни, когато естеството на извършваната работа позволява това.
(2) Когато естеството на работата не позволява рискът да бъде отстранен чрез заместване, работодателят прилага предпазни и защитни мерки:
1. организиране на подходящи работни процеси и контролни съоръжения, както и използване на подходящо оборудване и материали, за да се избегне или намали до минимум отделянето на опасните химични агенти;
2. прилагане на колективни мерки за защита при източника на риска, като ефективна вентилация и подходящи организационни мерки;
3. прилагане на индивидуални защитни мерки, включително лични предпазни средства, когато не е възможно да се предотврати експозицията на опасни химични агенти по друг начин.
(3) Мерките по ал. 1 и 2 се допълват със здравно наблюдение и се съобразяват с естеството на риска.
(4) Работодателят извършва периодични измервания на химичните агенти, които могат да доведат до риск за здравето на работещите на работното място, и ги съпоставя с граничните стойности по приложение № 1, когато:
1. не може да оцени по друг начин ефективността на предприетите предпазни и защитни мерки по ал. 2;
2. има промяна на условията, които могат да доведат до промени на експозицията.
(5) Работодателят взема под внимание резултатите от измерванията по ал. 4 при изпълнение на задълженията си за оценка на риска за здравето и безопасността на работещите.
(6) В случай на превишаване на граничните стойности на химичните агенти на работното място работодателят незабавно предприема предпазни мерки, като отчита степента и естеството на превишаването.

Чл. 11. (1) Работодателят е длъжен да предприеме подходящи технически и/или организационни мерки (разделяне на несъвместими химични агенти, подходящо съхранение и др.), за да осигури защита на работещите срещу опасностите, свързани с физико-химичните свойства на химичните агенти, включително:
1. да предотврати наличието на опасни концентрации от запалими вещества или опасни количества на химически нестабилни вещества на работното място;
2. да предотврати наличието на източници на възпламеняване, които могат да доведат до пожари и експлозии, или да не се допусне създаване на неблагоприятни условия, при които химически нестабилните вещества или техни смеси могат да предизвикат вредни физични ефекти, когато естеството на работата не позволява изпълнение на т. 1;
3. да намали вредните въздействия за здравето и безопасността на работещите в случаи на пожари или експлозии от запалими вещества или вредните физични ефекти, предизвикани от химически нестабилни вещества или техни смеси.
(2) Работното оборудване и системите за защита, които работодателят осигурява, трябва да отговарят на изискванията, съдържащи се в приложимите за това оборудване нормативни актове, свързани с оценяване на съответствието. Техническите и/или организационните мерки, предприети от работодателя, трябва да бъдат съобразени с изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера (ДВ, бр. 81 от 2001 г.).
(3) В случаите, когато има риск за създаване на потенциално експлозивна атмосфера, работодателят осъществява контрол на работното оборудване и осигурява системи за защита.

Чл. 12. (1) Работодателят изготвя план за действие за предотвратяване и ликвидиране на аварии, инциденти и злополуки, свързани с опасни химични агенти на работното място.
(2) Планът за действие включва не по-малко от един път годишно тренировки по аварийна безопасност и осигуряване на средства и условия за даване на първа помощ.
(3) В случаите на аварии, инциденти и злополуки с опасни химични агенти работодателят е длъжен:
1. незабавно да уведоми работещите;
2. да приложи подходящи мерки за ликвидиране на последствията;
3. да допуска в засегнатата зона само работещите, ангажирани в извършването на възстановителни и други спешни работи.
(4) Работодателят осигурява на работещите по т. 3 лични предпазни средства, специализирано защитно оборудване, екипировка и измервателни средства, определени по вид и количество в аварийния план, които се използват, докато продължава аварийната ситуация.
(5) Не се разрешава присъствие на незащитени лица в засегнатата зона.
(6) Работодателят осигурява предупредителни и други системи за комуникация, необходими за сигнализиране на повишен риск за безопасността и здравето, за да се предприемат действия за ликвидиране на последствията, оказване на помощ, евакуация и незабавни спасителни операции, ако има необходимост за това.
(7) Работодателят осигурява информация на длъжностните лица от предприятието и външни органи и организации (аварийни служби, спешна медицинска помощ и др.), която съдържа:
1. установените опасности при работа, подреждането по приоритети на опасностите, предвидените предпазни мерки и процедури, въз основа на които външните органи и организации разработват съответстващи мерки и процедури;
2. очакваните специфични рискове по време на аварии, инциденти и злополуки с опасни химични агенти, включително процедурите за тяхното предотвратяване и ликвидиране.

Чл. 13. Работодателят осигурява на работещите и/или техните представители:
1. информация за оценката на риска, както и допълнителни данни за настъпили съществени промени на работното място, водещи до промяна на оценката на риска;
2. данни за опасните химични агенти при работа, риска за здравето и безопасността, съответните гранични стойности и други законови изисквания;
3. обучение и информация за съответните предпазни мерки и действията, които трябва да се предприемат за самозащита, както и за защита на останалите работещи;
4. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2015 г.) достъп до информационните листове за безопасност на използваните химични агенти, предоставени от доставчиците в съответствие с член 31 от Регламент (ЕО) № 1907/2006;
5. достоверност и актуализиране на информацията, която може да бъде предоставена в различна форма в зависимост от естеството и степента на риска - от устно съобщение до индивидуално обучение, подкрепено с писмена информация.

Чл. 14. Работодателят е длъжен да осигури обозначение на контейнерите и тръбопроводите, посочващо вида на опасните химичните агенти, съдържащи се в тях, както и съответните опасности.

Чл. 15. (1) Работодателят не допуска производството и употребата на химичните агенти, посочени в приложение № 3, както и дейностите, свързани с тези агенти.
(2) Допускат се изключения по ал. 1:
1. за научноизследователски цели, изпитвания и анализи;
2. за дейности, предназначени да отстранят химични агенти, получени под формата на странични или отпадни продукти;
3. за производство на химични агенти по ал. 1, които са или се използват като междинни продукти.
(3) В случаите по ал. 2 експозицията на работещите с химични агенти трябва да се предотврати чрез осигуряване на затворена система за производството и най-ранната им възможна употреба като междинни химични агенти. Извеждането на химичните агенти от затворената система се извършва само за контрол на процеса или за поддържане на системата.
(4) В случаите по ал. 2 работодателят е длъжен да утвърди проект, който съдържа:
1. аргументите за необходимостта от употребата на съответните химични агенти;
2. периода на употреба;
3. годишното количество на използване на химичните агенти;
4. начините на доставка и съхранение;
5. дейностите и/или технологичните процеси и реакции, при които ще се употребява химичният агент;
6. брой на заетите работещи;
7. мерките за осигуряване на безопасност и здраве.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2015 г.) В случаите, посочени в ал. 2, работодателите са длъжни да уведомят дирекция "Инспекция по труда" в срок 30 дни преди започване на съответната дейност и да предоставят при поискване от контролните органи утвърдения проект по ал. 4.

Чл. 16. (1) Когато резултатите от оценката на риска показват риск за здравето на работещите, работодателят осигурява здравно наблюдение по Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците (ДВ, бр. 16 от 1987 г.).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2012 г.) Резултатите от здравното наблюдение и нивата на експозиция се отразяват в здравните досиета на работещите съгласно изискванията на чл. 11, ал. 10 от Наредба № 3 от 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (ДВ, бр. 14 от 2008 г.).
(3) При провеждане на здравното наблюдение се вземат предвид:
1. възможността експозицията на опасен химичен агент да причини определено заболяване или увреждане на здравето;
2. вероятността заболяването или увреждането на здравето да възникне при специфичните условия на труд на работещия.
(4) За откриване на заболяването или увреждането на здравето в резултат на въздействието на химичните агенти се прилагат методи за изследване с нисък риск, утвърдени от медицинската наука и практика.
(5) Резултатите от здравното наблюдение се вземат предвид при планирането и прилагането на предпазните мерки на конкретното работно място.

Чл. 17. (1) В случаите, когато има експозиция на опасни химични агенти, за които са определени гранични стойности по приложение № 2, работодателят е длъжен да осигури провеждането на изследвания по ред, определен в Наредба № 3 за задължителните периодични прегледи на работниците, за определяне на биомаркери за експозиция и/или биомаркери за ефект.
(2) Работодателят информира работещите за необходимостта от провеждане на изследванията по ал. 1 преди започване на работа, свързана с риск от експозиция на посочения опасен химичен агент.

Чл. 18. (1) Здравните досиета съдържат резултатите от проведеното здравно наблюдение и всички данни за експозицията на работещия.
(2) Копия от съответните досиета се предоставят при поискване на Националния осигурителен институт.
(3) На всеки работещ се осигурява достъп до здравното му досие.
(4) При закриване на предприятието здравното досие се предоставя на работещия.

Чл. 19. В случаите, когато в резултат на експозицията даден работещ има заболяване или увреждане на здравето или биологичната гранична стойност е превишена, лекарят от службата по трудова медицина:
1. уведомява работещия за установеното заболяване или увреждане на здравето;
2. дава информация и съвети за здравното наблюдение, което се провежда след края на експозицията.

Чл. 20. (1) В случаите по чл. 19 работодателят:
1. преразглежда оценката на риска;
2. преразглежда и при необходимост предприема допълнителни мерки съгласно изискванията на чл. 8, 9, 10 и 11 за предотвратяване или намаляване на риска;
3. провежда консултации със специалисти по трудова медицина, други лица с подходяща квалификация и контролните органи за планиране и провеждане на мерки, необходими за предотвратяване или намаляване на риска в съответствие с чл. 10 и 11, включително за възможността за преместване на работещия на друго работно място, където няма риск от по-нататъшна експозиция;
4. организира текущо здравно наблюдение и осигурява проверка на здравното състояние на всеки друг работещ с подобна експозиция.
(2) В случаите по т. 4 лекарят от службата по трудова медицина предлага на работодателя да организира провеждане на специализирано медицинско изследване.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Химичен агент" е всяко химично вещество и съединение, самостоятелно или в смес, което присъства в естествено състояние или се произвежда, използва или отделя, включително като отпадък при производствената дейност, независимо от това дали е или не е произведено и дали е пуснато на пазара.
2. "Опасен химичен агент" е:
а) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2015 г.) всеки химичен агент, който отговаря на критериите за класифициране като опасен съгласно класовете на физични опасности и/или на опасности за здравето, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008, независимо от това, дали химичният агент е класифициран като опасен съгласно посочения регламент;
б) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 46 от 2015 г.)
в) (изм. - ДВ, бр. 46 от 2015 г.) всеки химичен агент, който, без да отговаря на критериите за класификация като опасен по буква "а", може поради своите физико-химични, химични или токсикологични свойства и начина, по който се използва или присъства на работното място, да създаде риск за безопасността и здравето на работещите, включително и всеки химичен агент, за който е определена гранична стойност по приложение № 1.
3. "Дейност, включваща химични агенти" е всяка дейност, при която се използват или могат да се използват химични агенти във всеки процес, включително производство, употреба, съхранение, транспорт или депониране и обезвреждане, или са резултат от такава дейност.
4. "Гранична стойност на професионална експозиция" е границата на претеглената като функция на времето средна стойност на концентрацията на даден химичен агент във въздуха в дихателната зона на даден работник спрямо определен референтен период, освен ако не е посочено друго.
5. "Биологична гранична стойност" е допустимата концентрация на съответния химичен агент или негов метаболит в биологична среда, или референтната стойност на биомаркера за ефект.
6. "Здравно наблюдение" е изследването на работещия за оценка на здравното му състояние във връзка с експозицията на специфични химични агенти при работа.
7. "Опасност" е присъщото свойство на химичния агент, което е възможен източник на вреда.
8. "Риск" е вероятността за настъпване на възможна вреда при конкретни условия на употреба и/или експозиция.
9. "Биомаркер за експозиция" е химичният агент или негов метаболит/метаболити, определени в биологични среди (кръв, урина, слюнка, пот, коси, нокти и др).
10. "Биомаркер за ефект" е биохимичен, физиологичен или друг алтернативен показател, чиито отклонения от референтните стойности са свързани с въздействието на даден химичен агент от работното място.
11. "CAS №" е номерът съгласно химическия регистър на Кемикал Абстрактс Сървис.
12. "Инхалабилна фракция на праха за невлакнести прахове" е масовата част от всички диспергирани във въздуха частици, която се вдишва от човека през носа и устата.
13. "Респирабилна фракция на праха за невлакнести прахове" е масовата част от вдишаните частици, проникваща до непокритите с ресничест епител дихателни пътища.
14. "Респирабилна фракция за влакнести прахове" е фракцията от всички вдишани частици, характеризиращи се с дължина над 5 микрометра, диаметър - под 3 микрометра, и съотношение дължина/диаметър - по-голямо от 3.
15. "Експозиция" е излагане на човешки организъм на въздействието на физични фактори, химични или биологични агенти.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2007 г.) С тази наредба се въвеждат разпоредбите на:
1. Директива на Комисията 91/322/ЕИО относно установяване на индикативни гранични стойности при прилагане на Директива на Съвета 80/1107/ЕИО за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични, физични и биологични агенти при работа;
2. Директива на Съвета 98/24/EO за опазване на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти при работа;
3. Директива на Съвета 2000/39/ЕО за установяване на първи списък на индикативни гранични стойности на експозиция при прилагане на Директива 98/24/ЕО за опазване на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти при работа;
4. Директива на Комисията 2006/15/ЕО за установяване на втори списък на индикативни гранични стойности на експозиция на работещите при прилагане на Директива 98/24/ЕО за опазване на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти при работа и за изменение на Директиви 91/322/ЕИО и 2000/39/ЕО;
5. Директива на Европейския парламент и Съвета 2004/37/EО за защита на работещите от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени при работа;
6. (нова - ДВ, бр. 2 от 2012 г.) Директива 2009/161/ЕС на Комисията от 17 декември 2009 г. за съставяне на трети списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция в изпълнение на Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на Директива 2000/39/ЕО на Комисията;
7. (нова - ДВ, бр. 46 от 2015 г.) Директива 2014/27/EC на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за изменение на директиви 92/58/ЕИО, 92/85/ЕИО, 94/33/ЕО, 98/24/ЕО на Съвета и на Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за да се приведат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (OB L 65/1 от 5.03.2014 г.).
8. (нова - ДВ, бр. 73 от 2018 г., в сила от 04.09.2018 г.) Директива (ЕС) 2017/164 на Комисията от 31 януари 2017 г. за установяване на четвърти списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция съгласно Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на директиви 91/322/ЕИО, 2000/39/ЕО и 2009/161/ЕС на Комисията (ОВ L 27, 1.02.2017 г.).
9. (нова - ДВ, бр. 47 от 2021 г., в сила от 04.06.2021 г.) Директива (ЕС) 2019/1831 на Комисията от 24 октомври 2019 г. за установяване на пети списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция съгласно Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на Директива 2000/39/ЕО на Комисията (OB L 279, 31.10.2019 г.).
§ 2. Указания по прилагане на наредбата дават министърът на здравеопазването и министърът на труда и социалната политика.
§ 3. Отменя се Наредба № 13 от 1992 г. за пределно допустимите концентрации на вредни вещества във въздуха на работната среда (обн., ДВ, бр. 81 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 11 от 1994 г.; изм., бр. 57 от 1994 г.).
§ 4. В Наредба № 10 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа (ДВ, бр. 94 от 2003 г.) чл. 12 се изменя така:
"Чл. 12. Стойностите на канцерогените и мутагените във въздуха на работното място не трябва да превишават граничните стойности, посочени в приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 3 на Наредбата за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа."
§ 5. Наредбата се издава на основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда и влиза в сила 12 месеца след обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 13 ОТ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА

(ОБН. - ДВ, БР. 73 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 04.09.2018 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".
§ 4. За мините с подземен добив и прокарването на подземни тунели граничните стойности за азотен моноксид (ред № 3, CAS № 10102-43-9), азотен диоксид (ред № 1, CAS № 10102-44-0) и въглероден моноксид (ред № 92, CAS № 630-08-0) от приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 3 влизат в сила от 21 август 2023 г.
§ 5. През преходния период до 21 август 2023 г. за мините с подземен добив и прокарването на подземни тунели продължават да се прилагат граничните стойности за азотен моноксид (ред № 3, CAS № 10102-43-9), азотен диоксид (ред № 1, CAS № 10102-44-0) и въглероден моноксид (ред № 92, CAS № 630-08-0), които са в сила преди обнародването на тази наредба в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА КАНЦЕРОГЕНИ И МУТАГЕНИ ПРИ РАБОТА

(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 17.01.2020 Г.)

§ 11. Наредбата влиза в сила от 17 януари 2020 г....

§ 16. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 3 от Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (обн., ДВ, бр. 8 от 2004 г.; изм., бр. 71 от 2006 г., бр. 67 от 2007 г., бр. 2 от 2012 г., бр. 46 от 2015 г. и бр. 73 от 2018 г.) редове с номера 4, 39, 59, 63, 73, 87, 155, 170, 172, 187, 207, 330, 398, 415, 477, 493, 513 и 534 се заличават.

 

Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 3
(Изм. - ДВ, бр. 71 от 2006 г., в сила от 02.12.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 67 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 73 от 2018 г., в сила от 04.09.2018 г. (*), изм. - ДВ, бр. 5 от 2020 г., в сила от 17.01.2020 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2021 г., в сила от 04.06.2021 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2024 г., в сила от 05.04.2024 г.)

Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда

 


по
ред
 Химичен агент  CAS №Гранични стойностиЗабележка
8 часа15 min
mg/m3бр.вл/cm3ppmmg/m3ppm
1.
Азотен
диоксид•
10102-44-00,960,51,911
2.Азотна киселина•7697-37-22,61
3.
Азотен
моноксид•
10102-43-92,52
4.(зал. - ДВ, бр. 5 от 2020 г.)
5.Акрилонитрил107-13-14,5
6.
Акрилова киселина; 2-про-
пенова киселина•
79-10-7291059(4)20(4)
7.
Акролеин; акрилал-
дехид; проп-2-енал•
107-02-80,050,020,120,05
8.Аланин-Д338-69-25,0
9.Алилов алкохол•107-18-64,8212,15Кожа
10.Алил формиат1838-59-110,0
11.Алуминий (метален прах и оксиди) - инхалабилна фракция10,0
респирабилна фракция1,5
12.Алуминий (неорганични разтворими съединения) (като алуминий)7429-90-52,0
13.a-Аминоантрахинон82-45-15,0
14.a-Нафтиламин91-59-8не се нормира
15.Амилацетат, tert•625-16-127050540100
16.Амидофен (пирамидон)58-15-10,5
17.Амилов алкохол71-41-0100
17аАмитрол•61-82-50,2
18.Амониев бромат13843-59-90,51,5
19.Амониев ванадат11115-67-60,05
20.Амониев диизопропилтио-фосфат29918-57-81,0
21.Амониев нитрат с кисели амониеви фосфати и калиев сулфат (комбиниран тор)5,0
22.Амониев сулфат7783-20-210,0
23.Амониев сулфамат7773-06-010,0
24.Амониев сулфоцианид (роданид)1762-95-45,0
25.Амониев тиосулфат7783-18-810,0
26.Амониев флуорид12125-01-80,21,0
27.Амониев хлорид12125-02-910,0
28.Амоняк•7664-41-714,02036,050
29.Амонячно-карбиден тор2,5
30.Ампицилин69-53-40,10,3
31.Амфос (смес от амониев фосфат, диамониев фосфат, амониев сулфат и амониев силикофлуорид)6,0
32.Аналгин68-89-30,51,0
33.о-Анизидин90-04-0
р-Анизидин104-94-90,5
34.Анилин • (7)62-53-37,4219,355кожа
35.Антимон и неорганични съединения (като антимон)7440-36-00,5
36.9, 10- Антрахинон84-65-15,0
37.Антрацен120-12-70,1
38.Апатит и фосфатит, съдържащи под 2 % свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция
Инхалабилна фракция6,0
Респирабилна фракция3,5
39.(зал. - ДВ, бр. 5 от 2020 г.)
40.Арсеноводород (арсин)7784-42-10,05
41.Аспарагинова киселина56-84-810,0
42.Асфалт (битуми) (по бензен)8052-42-45,010,0
43.Ацеталдехид75-07-030,0200,0
44.Ацетил салицилова киселина (ацетизал)50-78-20,51,0
45.Ацетилен74-86-220,0
46.Ацетон•67-64-16001400
47.Ацетонитрил•75-05-87040Кожа
48.Ацетон цианхидрин75-86-51,0
49.Ацетофенон (метил-фенил кетон)98-86-25,0
50.Барий-разтворими съединения (като барий)•0,5
51.Бариев сулфат7727-43-710,0
52.Барит, съдържащ под 2 % свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция
Инхалабилна фракция6,0
Респирабилна фракция3,0
53.Бензалдехид100-52-75,0
54.Бензидин92-87-5не се нормира
55.Бензилналкохол100-51-65,0
56.Бензилхлорид100-44-73,05,0
57.Бензин-разтворител (по пентан)900
58.Бензин-крекинг300
59.(зал. - ДВ, бр. 5 от 2020 г.)
60.Бензоилхлорид98-88-45,0
61.3,4-Бензпирен (бенз(а)пирен)50-32-80,00015
62.Бентонит, съдържащ под 2 % свободен кристален силициев диоксид в респирабилна фракция
Инхалабилна фракция6,0
Респирабилна фракция3,0
63.(зал. - ДВ, бр. 5 от 2020 г.)
64.Бисмут (сплави бисмут, телурид)1304-82-15,0
65.
Бисфенол А •; 4,4,- изопропилиден-
дифенол
80-05-72(6)
66.Бор и неорганични съединения (оксид, борна киселина, борати, боракс-като бор)1303-86-25,0
67.Борен трифлуорид7637-07-23,0
68.Бром•7726-95-60,70,1
69.Бромбензен108-86-13,0
70.Бромоводород•10035-10-66,72
71.Бромоформ75-25-25,0
72.n-Бутан106-97-81900
73.(зал. - ДВ, бр. 5 от 2020 г.)
74.n-Бутилакрилат•141-32-21125310
75.n-Бутиламин109-73-91015
76.n-Бутилацетат •123-86-471050723150
76aвтор-бутилацетат •105-46-424150723150
77.n-Бутилов алкохол71-36-3100150
77аБут-2-ин-1,4-диол•110-65-60,5
78.2-Бутоксиетанол•111-76-2982024650Кожа
79.2-Бутоксиетилацетат•112-07-21332033350Кожа
80.2-(2-Бутокси-етокси) етанол•112-34-567,510101,215
81.Ванадий-оксиди и неорг.1314-62-10,05
съединения
82.Варовик, съдържащ под 2 % свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция влакнести частици (респирабилни)
Инхалабилна фракция10
Влакна-респирабилна фракция, бр.вл./cm31,0
83.Вермикулит, съдържащ под 2% свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция влакнести частици (респирабилни)
Инхалабилна фракция5,0
Влакна-респирабилна фракция, бр.вл./cm31,0
84.Винилацетат•108-05-417,6535,210
85.Винилацетилен689-97-420
86.Винилтолуен (метилстирен)25013-15-4200480
87.(зал. - ДВ, бр. 5 от 2020 г.)
88.Водороден пероксид7722-84-11,5
89.Волфрам-разтв. съединения (като волфрам)7414-33-071,03,0
90.Волфрам-неразтв. съединения (като волфрам)5,010,0
91.Въглероден диоксид•124-38-990005000
92.Въглероден моноксид•630-08-02320117100
93.Въглищен прах, смесен, съдържащ над 2% свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция
Инхалабилна фракция5,0
Респирабилна фракция(0,1 x 100)/Z*
94.Въглищен прах, смесен, съдържащ под 2% свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция
Антрацитни и черни въглища
Инхалабилна фракция6,0
Респирабилна фракция2,0
Лигнитни и кафяви въглища
Инхалабилна фракция10,0
Респирабилна фракция4,0
95.Газьол (нафта)-петролеев дестилат8002-05-91600
96.Гентамицин1403-66-30,10,6
97.Германий-оксид1310-53-82,0
98.Германий-тетрахидрид, тетрахлорид (като германий)7782-65-21,0
99.2,4-Д94-75-710,0
100.Декахидронафталин (декалин)91-17-8100
101.n-децилов алкохол112-30-110
102.Гипс, съдържащ под 2 % свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция
Инхалабилна фракция6,0
102а
Глице-
рол тринит-
рат•
55-63-00,0950,010,190,02Кожа
103.Графит7782-42-5
Инхалабилна фракция5,0
104.Диазепам439-14-50,10,5
105.о-Дианизидин (3,3-диметокси-бензидин)119-90-4не се нормира
105а
Диацетил;
бутанедион•
431-03-80,070,020,360,1
106.1,2-дибромпропан78-75-15,0
107.1,2-дибромтетра-флуоретан (фреон-114 В2)124-73-21000
108.Диатомит
Инхалабилна фракция1,0
109.Дибутилпаракрезол128-37-01050
110.s-s-дибутилтритиофосфат0,5
111.Дибутилфталат84-74-25,0
112.Диетаноламин111-42-210
113.Диетиламин•109-89-71553010
114.Диетилбензен25340-17-410
115.Диетилентриамин111-40-04,0
116.Диетиленгликол11-46-410
117.2-Диетиламино-етанол100-37-850
118.Диетилов етер•60-29-7308100616200
119.Диетилфталат84-66-25,0
120.Дизепин (хлордиазепоксид)0,10,5
121.Диизопропиламин108-18-920
122.Диизопропилбензен25321-09-950
123.Диметиламин•124-40-33,829,45
124.р-Диметиламиноазобензен60-11-7не се нормира
125.Диметиланилин (n-диметиланилин)121-69-72,0
126.N, N-Диметилацетамид•127-19-536107220Кожа
127.Диметилбензиламин103-83-35,0
128.Диметилетер•115-10-619201000
129.Диметилсулфат77-78-10,5
130.4,4-диметил-1,4-диоксан10
131.4,4-диметил-1,3-диоксан766-15-43,0
132.Диметилтерфеталат120-61-61,0
133.Диметилфенилкарбинол617-94-70,05
134.Диметилфталат131-11-35,0
135.Диметоат60-51-50,5
136.Диметилформамид•68-12-21553010Кожа
137.Динил (бутандинитрил)110-61-210
138.Динитробензен52-82-901,0
139.Динитротолуен25321-14-61,5
140.2,4-Динитрофенол51-28-50,05
141.Динитрохлорбензен97-00-71,0
142.1,4-Диоксан•123-91-17320
143.Диоктилфталат117-81-75,05,0
144.Дифениламин122-39-410
145.Дифенилетер•101-84-871142
146.Дифенилпропан97-41-75,0
147.Дифлуоретан (фреон 152)75-37-63000
148.1,1-Дифлуоро-1 хлоретан (фреон 142)3000
149.Дифосфорен пентасулфид•1314-80-31,0
150.3,4-дихлоранилин95-76-10,5
151.1,3-дихлорацетон534-07-60,05
152.1,2-Дихлоробензен•95-50-1120300Кожа
153.
1,4-Дихлоро-бензен•;
p-дихлоро-
бензен
106-46-71226010Кожа
154.1,1-Дихлороетан•75-34-3412100Кожа
155.(зал. - ДВ, бр. 5 от 2020 г.)
156.1,2-дихлоризобутан27177-14-220
157.1,3-дихлоризобутилен3375-22-20,5
158.Винилиденхлорид; 1,1-дихлоретилен•75-35-482205
159.3,3-дихлоризобутилен22224-75-40,3
160.Дихлороцетна киселина13425-80-44,0
161.1,2-Дихлорпропан78-87-5200
162.2,3-дихлорпропилен78-88-63,0
163.1,3-Дихлоропропен542-75-65,0
164.Дихлорфенилтрихлорсилан27137-05-51,0
165.Дихлорвос62-73-70,2
166.a-дихлорхидрин96-23-15,0
167.Дициклопентадиен77-73-620
168.Додецилбензенсулфонат1886-81-33,0
169.Доломит, съдържащ под 2 % свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция влакнести частици (респирабилни)
Инхалабилна фракция6,0
Влакна-респирабилна фракция, бр.вл./cm31,0
170.(зал. - ДВ, бр. 5 от 2020 г.)
171.Екстралин (по метиланилин)3,0
172.Дървесен прах: меки дървесни видове - инхалабилна фракция5,0
173.Епоксидна смола бисфенол А-невтвърдена (по епихлорхидрин)1,0
174.Епоксидна смола (втвърдена)0,5
175.Етаноламин (2-Аминоетанол)•141-43-52,517,63Кожа
176.Етилакрилат•140-88-52154210
177.Етиламин•75-04-79,45
178.Етилацетат•141-78-67342001468400
179.Етилбензен•100-41-4435545Кожа
182.Етилгликол моноетилов етер (2-етоксиетанол)•110-80-582Кожа
183.Етиленгликол•107-21-1522010440Кожа
184.Етилендиамин107-15-325
185.Етилендиацетат30
186.Етиленимин151-56-41,0
187.(зал. - ДВ, бр. 5 от 2020 г.)
188.Етиленсулфид420-12-20,1
189.Етиленхлорхидрин107-07-30,5
190.Етилмеркаптан75-08-11,0
191.Етилов алкохол64-17-51000
192.
Тетраети-
лортосиликат•
78-10-4445
192а
2-етилхексан-
1-ол•
104-76-75,41
193.2-Етоксиетилацетат•111-15-9112Кожа
194.Желязооксиди (като желязо)1309-37-15,0
195.Желязоразтворими соли (като1,0
желязо)
196.Живак7439-97-6
-Пари на метала в елементно състояние0,05
-Неорганични и арилни съединения0,1
-Органични и алкилни съединения0,01
-Живак и двувалентни неорганични живачни съединения, включително живачен окис и живачен хлорид (измерение като живак)• (1)0,02
197.Изоамилов алкохол •123-51-31853710
197аИзобутилацетат•110-19-024150723150
198.Изобутилен115-11-7100,0
199.Изооктилов алкохол26952-21-6240,0
200.Изопентан•78-78-43000,01000
201.Изопентилацетат•123-92-2270,050540,0100
202.Изопрен (2-метил-1,3-бутадиен)78-79-540,0
203.Изопропиламин75-31-012,024,0
204.Изопропилов алкохол67-63-0980,01225,0
205.Изофорон диизоцианат4098-71-90,1
206.Йод7553-56-23,0
207.(зал. - ДВ, бр. 5 от 2020 г.)
208.Кадмиев стеарат2223-93-00,1
209.Калай-неорг. съединения, оксиди (като калай)•7440-31-52,0
210.Калай-орг. съединения (като калай)7440-31-50,1
211.Калиев бутилксантогенат871-58-910,0
212.Калиев етилсантогенат140-89-60,6
213.Калиев изоамилов ксантогенат13001-46-21,0
214.Калиев изобутил-изопропил ксантогенат1,0
215.Калиев йодат7758-05-65,0
216.Калиев йодид7681-11-05,0
217.Калиев магнезит5,0
218.Калиев нитрат7757-79-15,0
219.Калиева основа1310-58-32,0
220.Калиев и натриев цианид (по HCN)1,0
221.Калиев сулфат7778-80-510,0
222.Калиев хлорид7447-40-75,0
223.
Калиев цианид
(като цианид)•
151-50-815,0Кожа
224.Калциев карбонат1317-65-310,0
225.Калциев оксид•1305-78-81(5)4(5)
226.Калциев сулфат7778-18-810,0
227.
Калциев
дихидроксид•
1305-62-01(5)4(5)
228.Калциево-алуминиев хромофосфат (по CrО3)0,01Канцероген за хора (1 г)
229.Калциево-никел-хромофосфат (по никел)0,005
230.Камфор76-22-212,018,0
231.Каолин, съдържащ под 2 % свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция
Инхалабилна фракция6,0
Респирабилна фракция3,0
232.Капронова киселина5,0
233.е-Капролактам (прах и пари)•105-60-21,03,0
234.Карбамид57-13-610,0
235.Карбамид-комплексна сол с магнезиев хлорат10,0
236.Карбамид-комплексна сол с натриев хлорат10,0
237.КФ (карбамид-формалдехид)5,0
238.КФА (карбамидформалдехид амофос)5,0
239.Карбонат за циклохексил амина10,0
240.Карбофуран (фурадан, диафуран)1563-66-20,1
241.Керосин (по бензен)300,0
242.Кизелгур (българска суровина)
Инхалабилна фракция4,0
Респирабилна фракция1,0
243.Кобалт и неорганични съединения (като кобалт)7440-48-40,1
244.Кобалтови карбонили, хидрокарбонили и продукти от разпадането им (като кобалт)10210-68-10,05
245.Кофеин58-08-20,5
246.Крезол (всички изомери)•1319-77-322
247.Кротонов алдехид4170-30-34,0
248.Ксилидин (аминодиметилбензен)1300-73-810,0
249.Ксилен (смес от изомери), чист•1330-20-7221,050442100Кожа
250.о-Ксилен•95-47-6221,050442,0100Кожа
251.m-Ксилен•108-38-3221,050442,0100Кожа
252.р-Ксилен•106-42-3221,050442,0100Кожа
253.2-Фенилпропан (Кумен) • (7)98-82-8501025050Кожа
254.Литиев хидрид•7580-67-80,02(6)
255.Магнезиев оксид1309-48-410,0
256.Магнезит, несъдържащ повече от 2 % свободен кристален силициев диоксид влакнести частици (респирабилни)
Инхалабилна фракция8,0
Респирабилна фракция3,0
Влакна-респирабилна фракция,бр.вл./cm31,0
257.Мазут (по въглеводороди)5,0
258.Малеинов анхидрид108-31-61,0
259.Манган и неорганични съединения на мангана (като манган)•
0,2(6)
0,05(5)
260.Манганови органични съединения12079-65-10,1
261.Маслен алдехид123-72-85,0
262.Маслена киселина107-92-310,0
263.Манкозеб8018-01-71А
264.Масла-минерални нефтени8012-95-15,0
265.Мед-метални пари (като мед)7440-50-80,1
266.Мед-оксиди и неорганични7440-50-81,0
съединения (като мед)
267.Меден оксихлорид1332-40-70,5
268.Меден хидроксид20427-59-20,1
269.Мезитилен (триметилбензен)•108-67-8100,020
270.Метакрилова киселина79-41-470,0
271.Метилакрилат•96-33-31853610
272.Метан74-82-8500,0
273.Метиламин74-89-512,0
274.n-метилаланин100-01-82,0
275.Метилбромид (бромметан)74-83-910,0
276.1-Метилбутилацетат•626-38-0270,050540,0100
277.Метилен бисфенилизоцианат (МДИ)101-68-80,050,07
278.Метилен хлорид; дихлорметан•75-09-2353100706200Кожа
279.Метилетилкетон (бутанон)•78-93-3590885
280.Метилизобутилкетон (4-метил-пентан-2-он)•108-10-150200
281.Метилизоцианат•624-83-90,02
282.Метилмеркаптан74-93-11,0
283.Метилметакрилат•80-62-650100
284.Метилов алкохол•67-56-1260,0200Кожа
285.n-метил-2-пиролидон•872-50-440108020Кожа
286.Метил-n-пропилкетон (2-пентанол)107-27-9700,0875,0
287.a-Метилстирен (2-Фенилпропен)•98-83-9240485
288.Метил-третичен-бутил-етер•1634-04-4183,550367100
289.5-Метилхексан-2-он•110-12-395,020
290.5-Метилхептан-3-он•541-85-553,010107,020
291.Метилфлуорфенил дихлорсилан1,0
291а
Метил-
формат•
107-31-312550250100Кожа
292.Хлорометан •74-87-34220---
293.Метилциклохексан108-87-2500,0
294.Метилциклохексанол25639-42-3235,0
295.2-(2-Метоксиетокси) етанол•111-77-350,110Кожа
296.2-Метоксиетанол•109-86-41Кожа
297.2-Метокси-1-метилетилацетат•108-65-6275,050550,0100Кожа
298.2-Метоксиетилацетат•110-49-61Кожа
299.2-(Метоксиметилетокси)-пропанол•34590-94-8308,050-Кожа
300.1-Метоксипропан-2-ол•107-98-2375,0100568,0150Кожа
301.Минерални, природни (неазбестови) и изкуствени влакна
Инхалабилна фракция6,0
Влакна-респирабилна фракция, бр.вл./cm31,0
302.О-метилциклохексанон583-60-8230,0345,0
303.Молибден и негови съединения (като молибден)7439-98-710,0
304.Молибден-разтворими съединения (като молибден)7439-98-75,0
305.Монохлорамин Т127-65-11,0
306.Монохлордиметилов етер107-30-20,5
307.Морфолин•110-91-836,01072,020
308.Мравчена киселина•64-18-69,05
309.Натриев азид •26628-22-80,10,3Кожа
310.Натриева основа (алкални аерозоли)1310-73-22,0
311.
Натриев цианид
(като цианид)•
143-33-915
312.Нафталин•91-20-350,075,0
313.b-нафтол135-19-30,1
314.1,4-нафтохинон130-15-40,1
315.Нафтошиста
Инхалабилна фракция4,0
316.Ненаситен кротонов спирт6117-91-52,0
317.Неопентан•463-82-13000,01000,0
318.Нефт (по бензен)10,0
319.Нивалин0,05
320.Никел-метал, и съединения (като никел)7440-02-00,05
321.Никелов карбонил13463-39-30,007
322.Никотин•54-11-50,5Кожа
323.p-нитроанилин100-01-63,0
324.Нитробензен•98-95-31,00,2Кожа
325.1-нитробутан627-05-430,0
326.
Нитро-
етан•
79-24-36220312100Кожа
327.Нитроксилол5,0
328.Нитрометан75-52-5200,0
329.1-нитропропан108-03-290,0
330.(зал. - ДВ, бр. 5 от 2020 г.)
331.p-нитротолуен99-99-011,0
332.р-нитрофенол100-02-73,010,0
333.Нитрохлорбензен100-00-51,0
334.Новфилин (еуфилин)0,5
335.Огнеупорна глина, съдържаща под 2 % свободен кристален силициев диоксид
Инхалабилна фракция6,0
Респирабилна фракция3,0
336.Озон10028-15-60,20,6
337.Оксалова киселина•144-62-71,0
338.Оксацилин66-79-50,05
339.Октаметил152-16-90,02
340.Октан111-65-91450,01800,0
341.Октафлуорамилов алкохол396-60-55-420,0
342.Октафлуорциклобутан (фреон 318с)115-35-33000,0
343.n-октилов алкохол (октанол)111-87-510,0
344.Олеандомицин3922-90-50,40,8
345.Олеинова киселина112-80-110,0
346.Олово и неорганични съединения7439-92-10,05
347.Ортофосфорна киселина•7664-38-21,02,0
348.Оцетна киселина•64-19-725105020
349.Пегматит (фелдшпати), съдържащ под 2 % свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция
Инхалабилна фракция6,0
Респирабилна фракция3,0
350.Папаверинхидрохлорикум61-25-60,5
351.o- и p-анизидин29191-52-040,5
352.p-хинон (p-бензохинон)106-51-40,4
353.p-хлорфенол106-48-91,0
354.Пеницилин1406-05-90,10,3
355.Пентаборан19624-22-70,03
356.Пентахлорацетон1768-31-60,5
357.n-Пентан•109-66-03000,01000
358.Пентилацетат (Амилацетат)•628-63-7270,050540,0100
359.3-Пентилацетат•620-11-1270,050540,0100
360.Перлит, съдържащ под 2 % свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция
Инхалабилна фракция6,0
Респирабилна фракция3,0
361.
Тетрахло-
ретилен•
127-18-41382027540Кожа
362.Перхлорна киселина7601-90-32,0
363.Петролеев етер8032-32-4350,01800,0
364.Пикринова киселина•88-89-10,1
365.Пиперазин (прах и пари)•110-85-00,10,3
366.Пиперидин110-89-40,2
367.Пиретроиди5,0
368.Пиретрум (пречистен от сенсибилизиращи лактони)•8003-34-71,0
369.Пиридин•110-86-115,0
370.Платина-метал•7440-06-41,0
371.Пиролидин123-71-10,1
372.Платина-неорганични разтворими съединения (като платина)0,002
373.Полиметилметакрилат9011-14-720,0
374.Полихлорирани бифенили11097-69-10,51,0
(54 % хлор)
375.Полихлорирани бифенили53469-21-91,02,0
(42 % хлор)
376.Прах вълнен, вълненотекстилен и смесен, съдържащ синтетични влакна, прах от насекоми, пух и пера
Инхалабилна фракция5,0
377.Прах железен (оксиди, агломерати, шлака, стомана, чугун), съдържащ под 2 % свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция
Инхалабилна фракция6,0
378.Прах от зърнени храни4,0
379.Прах от изкуствени абразиви (корунд, карборунд и др.). Инхалабилна фракция5,0
380.Прах неразтворим, съдържащ под 2 % свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция (несъдържащ влакнести частици), непосочен в приложението
Инхалабилна фракция10,0
Респирабилна фракция4,0
381.Прах от нефтов и пеков кокс

Инхалабилна фракция

5,0
382.Прах от поливинилхлорид6,0
383.Прах от полиетилен10,0
384.Прах от растителен произход (захар, скорбяла, брашно)

Инхалабилна фракция

10,0
385.Прах от растителни влакна (памук, коноп, юта) и в смес със синтетични влакна

Инхалабилна фракция

2,0
386.Прах от форстеритови огнеупори
Инхалабилна фракция8,0
Респирабилна фракция3,0
387.Прах от шамотни огнеупори
Инхалабилна фракция8,0
Респирабилна фракция3,0
388.Прах смесен, съдържащ над 2% свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция
Инхалабилна фракция5,0
Респирабилна фракция0,1 x 100/Z*
389.Прах тютюнев
Инхалабилна фракция3,0
390.Прах от чай и кафе
Инхалабилна фракция3,0
391.Полихлорпинен25267-15-60,2
392.Полициклично кюпно багрило Ват виолет 10,6
393.Пропан74-98-61800,0
394.Пропан-бутан (като пропан)1800,0
395.Пропариглов алкохол107-19-72,0
396.n-пропил пропионат106-36-570,0
397.n-пропиламин107-10-810,0
398.(зал. - ДВ, бр. 5 от 2020 г.)
399.Пропилов алкохол71-23-8300,0500,0
400.Реактивни багрила (дихлор­триазинови)1,04,0
401.Реактивни багрила (монотриазинови)5,0
402.Пропионова киселина•79-09-431,01062,020
403.Резорцин•108-46-345,010Кожа
404.Сажди
Инхалабилна фракция3,5
405.Селен и съединения (като селен)7782-49-20,2
406.Селеноводород•7783-07-50,070,020,170,05
407.Серен диоксид•7446-09-51,30,52,71
408.Серни багрила6,0
409.Сериста киселина (като серен двуокис)7782-77-25,010,0
410.Сероводород•7783-06-4751410
411.Серовъглерод•75-15-0155Кожа
412.Силициев диоксид свободен, аморфен, синтетичен от кондензационни и електротер- мични процеси
Респирабилна фракция0,07
413.Силициев диоксид свободен, аморфен и криптокристален, от природни утаечни процеси (опал, халцедон и др.)
Инхалабилна фракция4,0
Респирабилна фракция1,0
414.Силициев диоксид свободен, аморфен, синтетичен, от утаечни процеси (силикагел)
Инхалабилна фракция10,0
415.(зал. - ДВ, бр. 5 от 2020 г.)
416.Симоксанил57966-95-72,0
417.Слюда, съдържаща под 2 % свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция
Инхалабилна фракция6,0
Респирабилна фракция3,0
418.Смоли, катрани, битуми-летливи (бензен-разтворими фракции)65996-93-20,2
419.Сребро, метал•7440-22-40,1
420.Сребро-разтворими съединения (като сребро)•0,01
421.Стирен100-42-585,0215,0
422.Стрептомицин57-92-20,1
423.Стронций и съединенията му (като стронций)7440-22-11,0
424.Сулфамидни препарати
норсулфазол72-14-01,0
сулфацил-натрий124-56-01,0
425.Сулфоамонячен тор2,5
426.Сулфосалицилова киселина97-05-23,0
427.Суперфосфат двоен8011-76-55,0
428.Сулфотеп•3689-24-50,1Кожа
429.Сярна киселина (аерозоли)• (2), (3)7664-93-90,05
430.Талий и неговите съединения (като талий)7440-28-00,05
431.Талк (талкомагнезит, медицински талк), съдържащ под 2% свободен
талк), съдържащ под 2% свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция
Влакнести частици (фини)
Инхалабилна фракция6,0
Респирабилна фракция3,0
Влакна-респирабилна фракция, бр.вл./cm31,0
432.Тантал7440-25-75,0
433.Телур и неговите съединения13494-80-90,1
434.Теобромин83-67-01,0
435.Теофилин58-55-90,5
436.Терпентин8006-64-2300,0
436а
Терфенил,
хидрогениран•
61788-32-7192485
437.Тестостерон58-20-00,005
438.Тетраброметан79-27-610,0
439.Тетрабромметан558-13-41,44,0
440.Тетраетилолово78-00-20,05
441.Тетралин119-64-2100,0
442.Тетраметилолово75-74-10,075
443.Тетранитрометан509-14-84,0
444.Тетрахидрофуран•109-99-9150,050,0300,0100Кожа
445.Тетрахлоретан79-34-57,0
446.Въглероден тетрахлорид; тетрахлорметан•56-23-56,41325Кожа
447.1,1,1-9-тетрахлорнонан1561-48-41,0
448.1,1,1-5-тетрахлорпентан2467-10-91,0
449.1,1,1-3-тетрахлорпропан632-21-31,0
450.1,1,1-7-тетрахлорхептан3922-36-91,0
451.Тетрациклин60-54-80,10,3
452.Тиогликова киселина68-11-12,0
453.Тиофен110-02-120,0
454.Тиоурея62-56-60,3
455.Титан-неорганични съединения7440-32-61,0
456.Титанов диоксид, респирабилен прах13463-67-710,0
457.Тиурам (тетраметилтиурам дисулфид-ТМТД)137-26-84,0
458.4-аминотолуен•106-49-04,4618,922Кожа
459.rn-толуидин108-44-1
460.Толуен диизоцианат (ТДИ)584-84-90,040,15
461.Толуен•108-88-3192,050384,0100Кожа
462.Терефталова киселина100-21-00,1
463.Триетиламин•121-44-88,4212,63Кожа
464.Триетиленгликол112-27-615,0
465.Триметиламин •75-50-34,9212,55-
466.2-етил-2-(хидроксиметил) пропан-1,3-диол (триметилпропан)50,0
467.Тринитрометан517-25-90,5
468.1,2,4-Триметилбензен•95-63-6100,020-
469.1,2,3-Триметилбензен•526-73-8100,020-
470.Тринитротолуен118-96-70,5
471.Трифлуорбромметан (фреон 13 В1)75-63-86100,0
472.Трифлуоретан (фреон 143)27987-06-03000,0
473.1,1,1-трифлуортрихлорпропан (фреон 253)1,0
474.Трихлоробензен120-82-115,1237,85Кожа
(1,2,4-трихлоробензен)•
475.1,1,1-Трихлоретан•71-55-65551001110200
476.1,1,2-трихлоретан79-00-545,0
477.(зал. - ДВ, бр. 5 от 2020 г.)
478.Трихлорнафталин1321-65-95,0
479.Трихлороцетна киселина76-03-97,0
480.1,2,3-трихлорпропан96-18-460,0
481.Уайт-спирт (SKDN)63394-00-3500,0
482.Уран-неразтворими съединения (като уран)7440-61-10,20,6
483.Уран-разтворими съединения (като уран)7440-61-10,05
484.Уротропин100-97-02,0
485.Фенацетин66-44-20,5
486.Фенитротион122-14-50,5
487.Фенол•108-95-282164Кожа
488.Флуор•7782-41-41,5813,162
489.Флуориди, неорганични•2,5
490.Флуорит, съдържащ под 2 % свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция
Инхалабилна фракция6,0
Респирабилна фракция3,0
491.Флотационно масло2000,0
492.Флуороводород•7664-39-31,51,82,53
493.(зал. - ДВ, бр. 5 от 2020 г.)
494.Формамид75-12-715,030,0
495.Фосген•75-44-50,080,020,40,1
496.Фосфиди (алуминиев, магнезиев)20859-73-80,10,2
12057-74-8
497.Фосфорен анхидрид (двуфос­форен петоокис)•1314-56-31,0
498.Фосфорен пентахлорид•10026-13-81,0
499.Фосфорен трихлорид7719-12-21,53,0
499аФосфорилтрихлорид•10025-87-30,0640,010,120,02
500.Фосфороводород (фосфин)•7803-51-20,140,10,280,2
501.Фталов анхидрид85-44-96,0
502.Фуран110-00-90,5
503.Фурфурол98-01-110,0
504.Халотан151-67-720,0100,0
505.Хексаметилендиамин127-09-41,0
506.Хексаметилендиизоцианат822-06-00,1
507.n-Хексан•110-54-372,020
508.Хексанон (метил-н-бутилкетон)591-78-620,0
509.Хексахлоретан67-72-110,0
510.n-Хептан•142-82-51600
511.Хептан-2-он (2-хептанон)•110-43-0238,050475,0100Кожа
512.Хептан-3-он (3-хептанон)•106-35-495,020
513.(зал. - ДВ, бр. 5 от 2020 г.)
514.Хидрохинон123-31-92,0
515.Хлор•7782-50-51,50,5
516.m-хлоранилин108-42-90,05
517.p-хлоранилин106-47-80,3
518.Хлорбензен (Монохлорбензен)•108-90-723,0570,015
519.Хлорен двуоксид10049-04-40,30,9
520.Хлоретан•75-00-3268,0100
521.Хлорметилтрихлорсилан1558-25-41,0
522.Хлорнитромицин1,0
523.Хлороводород•7647-01-08,0515,010
524.Хлородифлуорометан• (дифлуородихлорметан)75-45-63000
525.Хлоропрен (двехлорбутадиен)126-99-80,05
526.Хлорпирифосетил291-88-20,1
527.Хлорхипирифосметил5598-13-00,2
528.Хлороформ•67-66-310,02Кожа
529.Хлороцетна киселина79-11-81,0
530.Хлорпропинова киселина28554-00-95,0
531.m-Хлорфенилизоцианат2909-38-80,5
532.Хризоидин532-82-11,0
533.Хром метал, неорганични съединения на хром (II), неорганични съединения на хром (III) (неразтворими)•2,0
534.(зал. - ДВ, бр. 5 от 2020 г.)
535.Цианамид•420-04-21,00,58Кожа
536.
Циановодород
(като цианид)•
74-90-81,00,95,04,5Кожа
537.Циментов прах, съдържащ под 2 % свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция
Инхалабилна фракция8,0
538.Цианурхлорид108-77-00,1
539.Циклопентадиен542-92-7200,0
540.Циклохексан•110-82-7700,0200
541.Циклохексанол108-93-0200,0
542.Циклохексанон•108-94-140,81081,620Кожа
543.Циклохексиламин108-91-820,0
544.Цинеб12122-67-71,0
545.Циклофосфамид6055-19-20,002
546.Цинков оксид (като цинк)1314-13-25,010,0

Забележки:

Z*-съдържание на свободен кристален силициев диоксид във финия прах (%)

Кожа-възможна е значителна резорбция чрез кожата

•-Химични агенти, за които са определени гранични стойности във въздуха на работната среда за Европейската общност.

Граничните стойности на тези химични агенти във въздуха на работната среда, определени с наредбата, са съобразени със съответните стойности, приети за Европейската общност, като могат да бъдат равни или по-ниски от тях.

ppm: обемни милионни части във въздуха (ml/m3)

(1) По време на наблюдение на експозицията на живак и двувалентни неорганични съединения следва да се вземат под внимание съответните методи за биологично наблюдение, допълващи индикативните гранични стойности за професионална експозиция.

(2) При избора на подходящ метод за наблюдение на експозицията следва да се вземат под внимание потенциалните ограничения и взаимодействия, които могат да възникнат в присъствието на други серни съединения.

(3) Аерозолът се определя като вдишвана част.

(4) Краткосрочна гранична стойност на експозиция по отношение на референтен период от 1 минута.

(5) Респирабилна фракция.

(6) Инхалабилна фракция.

(7) При мониторинга на експозицията следва да се вземат под внимание съответните методи за биологичен мониторинг на Научния комитет за граничните стойности на професионална експозиция (SCOEL - НКГСПЕ) съгласно приложение № 2..

Приложение № 2 към чл. 1, ал. 1, т. 4
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 67 от 2007 г., доп- ДВ, бр. 47 от 2021 г., в сила от 04.06.2021 г.)

Биологични гранични стойности на химични агенти и метаболитите им (биомаркери за експозиция) или на биомаркерите за ефект

№ по редХимично вещество/ CAS №Биомаркер за експозиция / биомаркер за ефектБиологична гранична стойностБиологична средаВреме на пробовземанеСпецифични ефекти
1234567
1.Ацетилхолинестеразни инхибиториацетил -Инхибиране на
активността до 50 % от
референтната
стойност
за лицето и до
30 % средно за
групата
експонирани лица
еритроцитиЗа продължителна
експозиция - след
няколко работни
смени
В края на експозицията
или в края на
смяната
2.Ацетон (67-64-1)ацетон80 mg/lуринаВ края на експози
цията или в края на
работната смяна
3.Бензен (71-43-2)Trans, trans -
муконова
киселина
2,0 mg/lуринаВ края на експози
цията или в края на
работната смяна
Кожа
S-фенилмеркап
турова киселина
 0,045 mg/g уринаВ края на експози
цията или в края на
работната смяна
4.Винилхлорид (75-01-4)тиодигликолова киселина1,8 mg/24 hуринаСлед няколко работни смени
5.Въглероден монооксид (630-08-0)карбоксихемоглобин5 %кръвВ края на експози
цията или в края на
работната смяна
6.Етилбензен (100-41-4)бадемена
киселина и
фенилглиоксалова
киселина -
сумарно
2000 mg/g креатининуринаВ края на експози
цията или в края на
работната смяна
Кожа
7.Живак (7439-97-6), пари на метала в елементно състояниеживак100 µg/lуринаНе се фиксира
8.Живак, органични и арилни съединенияживак100 µg/lуринаНе се фиксира
9.Кобалтови карбонили, хидрокарбонили и продукти от разпадането им (като кобалт)кобалт30 µg/lуринаНе се фиксира
10.Никел (7440-02-0) метал, разтворими съединения, никелов сулфат, никелов хром-фосфат (като никел)никел45 µg/lуринаСлед няколко работни смени
11.Олово (7439-92-1)олово400 µg/l
300 µg/l
(жени под 45 г.)
кръвНе се фиксира
12.Стирен (100-42-5)бадемена и фенилглиоксалова киселина - сумарно600 mg/g
креатинин
уринаПри отдалечена експозиция - след няколко работни смени
В края на експозицията или в края на работната смяна
13.Серовъглерод (75-15-0)2-тио-4-тиазолидин карбоксилова киселина (ТТСА)4 mg/g
креатинин
уринаВ края на експозицията или в края на работната смяна
14.Тетраетилолово (78-00-2)олово (също за смеси от тетраетил -олово и тетраметил-олово)50 µg/lуринаВ края на експозицията или в края на работната смяна
15.Толуен (108-88-3)хипурова киселина1,6 mmol/mmol

креатинин

уринаВ края на експозицията или в края на работната смяна
16.Фенол (108-95-2)фенол200 µg/lуринаВ края на експозицията или в края на работната смяна
17.Хромен анхидрид (1333-82-0)хром17 µg/l кръверитроцитиЗа продължителна
експозиция - след няколко работни смени
 хром 20 µg/l уринаВ края на експозицията или в края на работната смяна
18.Анилин•
CAS № 62-53-3
метхемоглобин, телца на Хайнц
p-аминофенол
30 mg/Lкръв
урина
До 2 часа след края на работната смянаКожа
19.2-Фенилпропан•
(Кумен)
CAS № 98-82-8
2-фенол-2 пропанол7 mg/g креатининуринаДо 2 часа след края на работната смянаКожа
Забележки:
(изм. - ДВ, бр. 67 от 2007 г.) Кожа - възможна е значителна резорбция чрез кожата
(нова - ДВ, бр. 67 от 2007 г.) • - Химични агенти, за които са определени биологични гранични стойности за Европейската общност.
Биологичните гранични стойности на тези химични агенти, определени с наредбата, са съобразени със съответните стойности, приети за Европейската общност, като могат да бъдат равни или по-ниски от тях.
Приложение № 3 към чл. 15, ал. 1
Опасни химични агенти, които не се допускат за производство и употреба
САS номерХимичен агентКонцентрационна граница на освобождаване
91-59-82 нафтиламин и солите му0,1 % w/w
92-67-14-аминобифенил и солите му0,1 % w/w
92-87-5бензидин и солите му0,1 % w/w
92-93-34-нитробифенил0,1 % w/w

Не се допуска производството, преработката и употребата на посочените химични агенти. Допускат се изключения, когато химичният агент е включен в състава на друг химичен агент или е съставна част на отпадъци, при условие че неговата концентрация не превишава граничните стойности.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ