Инструкции за безопасна работа Опасни вещества
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)
Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна работа с материали, които съдържат азбест

Тази инструкция е изготвена и споделена от колега и се публикува БЕЗПЛАТНО във вида, в който е предоставена.

1. ОБЩО ОПИСАНИЕ

Инструкцията се прилага за дейности, при които работещите са или могат да бъдат експонирани на прах от азбест или от съдържащи го материали при разрушаване и/или демонтаж, третиране и обезвреждане на отпадъците от тези продукти.

Техническият ръководител:

  • Извършва техническа подготовка на площадката. Не допусне разпространението на прах, който съдържа азбест извън помещенията или мястото на извършване на дейност
  • Осигурява поставяне на предупредителни знаци,
  • Осигурява работно и специално облекло и ЛПС.
  • Осигурява съхраняването на защитната екипировка в предвидено за целта място, проверка и почистване след всяка употреба, както и поправка на повредената екипировка или замяна с нова преди последващо използване.
  • Осигурява събирането и третирането на отпадъците, съдържащи азбест и извозването им от работната площадка.
  • Извършва инструктаж на работниците по безопасност при работа с азбест. Неинструктирани работници не се допускат до работата.

2. ЗАЩИТА НА ЗДРАВЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ

2.1 Техническа подготовка на работната площадка

Техническият ръководител организира следното:
1. Местата, където се извършват дейностите, свързани с материали, съдържащи азбест, се ограничават и обозначават с предупредителни знаци; достъп до тях се ограничава до пряко ангажираните работещи или лицата, чиито задължения изискват да бъдат там. В тези места тютюнопушенето се забранява.
2. Определя места, в които работещите консумират храни и напитки без опасност от замърсяване с азбестов прах.
3. Осигурява подходящо работно или защитно облекло и ЛПС, подходящи за работата по утвърден от Управителя списък.
4. Осигурява подходящи сервизни помещения (бани и тоалетни), вкл. душове, в случай на операции, свързани с отделяне на прах.
5. Осигурява вода и подходящо средство (лейка, маркуч, метла) на площадката, за да не се получава азбестов прах, ако се окаже невъзможно да се избегне изпускането на азбестов прах във въздуха.
6. Осигурява подходящи затварящи се контейнери за събирането, временното съхранение и транспортирането на материалите, съдържащи азбест.
7. Извършва инструктаж на работниците преди началото на работите – периодичен, извънреден и ежедневен по инструкциите за безопасна работа с азбест. За всеки обучен работник се попълва формуляр „Удостоверение за проведено обучение по чл. 18 от Наредба № 9 от 2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа“.
8. Не допуска на работното място лица, които не са обучени.

2.2 РАБОТНО И СПЕЦИАЛНО ОБЛЕКЛО И ЛПС

1. Работното и специално облекло, и ЛПС се обличат задължително преди работа. Да се използват противопрахови маски, по възможност – влажни.
2. При повишена опасност се облича специално облекло – комбинезон с дълги ръкави, по възможност за еднократно ползване. Минимално изискване – затворена риза с дълъг ръкав.
3. Противопраховите маски и работните ръкавици са задължителни за работа.
4. Работното облекло и ЛПС не се свалят преди края на работата.

2.3 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАБОТИТЕ

1. Стените, тръбите и другите съоръжения, с които ще имат съприкосновение работниците се намокрят с вода преди началото на работите. Целта е да не се образува прах при работа. При необходимост навлажняването се повтаря по време на работа.
2. Отпадъците се събират на кратки интервали и се поставят в затварящи се надписани с „Азбест – 17 06 05*“ съдове и се навлажняват.
3. Почистването на работната площадка се извършва периодично през цялото време, докато се работи с азбеста.
5. Докато се работи с опасните материали, не се пуши, не се приемат течности и храна.
6. Когато се наложи работник да прекъсне временно работата и да свали предпазните ръкавици, той ги изхвърля и взема чисти.

2.4 ИЗИСКВАНИЯ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА РАБОТИТЕ НА РАБОТИТЕ

1. Работното и специално облекло се съблича на определено място, поставя се разделно в затварящи се контейнери – еднократното и постоянното, и работниците повече не го докосват.
2. ЛПС се изхвърлят в определените контейнери.
3. Работниците се измиват обилно с вода, особено внимание се обръща на откритите части на лицето и тялото.
4. Техническият ръководител организира:
• изнасяне на затворените контейнери с отпадъци извън работната площадка и измиване с вода на подовете.
• предаването на замърсеното работно облекло за пране извън работната площадка, изхвърлянето на елементите за еднократна употреба и смяна на филтрите на противопраховите маски за многократна употреба.

2.5 ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИНЦИДЕНТИ, СВЪРЗАНИ С РАЗПИЛЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ АЗБЕСТ

Действия за отстраняване
1. Незабавно се извеждат хората извън площадката, като остава минимален екип с работно и специално облекло и ЛПС за да почисти.
2. Навлажнява се с пръскачка терена с разпръснатите отпадъци, за да се прекрати отделянето на прах.
3. Събират се разпилените отпадъци и се поставят в здрави затварящи се контейнери или на безопасно място. Може да се използват плътни полиетиленови чували.
4. Отпадъците се поддържат влажни докато се събират.
5. Мястото на разсипването се измива с вода, която се отвежда в градската канализация.
6. При съмнение за повишена експозиция с азбестов прах, на засегнатите лица се извършват медицински прегледи.

Приложение: „Удостоверение за проведено обучение по чл. 18 от Наредба № 9 от 2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа“

 

.....................................................................................................................
(наименование на предприятието и поделението)

УДОСТОВЕРЕНИЕ
№ .........../.........................................................................................................
за проведено обучение по чл. 18 от Наредба № 9 от 2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа

на ................................................................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН.........................., на длъжност...........................................................................................................................................
месторабота ..............................................................................................................................................................................

(звено, цех, отдел, служба и др.)

1. Проведено обучение през.......... г.                                                                                           Ръководител: ..............
Протокол № ............... /.............. г.                                                                                                                         (подпис)
2. Проведено обучение през.......... г.                                                                                           Ръководител: ..............
Протокол № ............... /.............. г.                                                                                                                         (подпис)
3. Проведено обучение през.......... г.                                                                                           Ръководител: ..............
Протокол № ............... /.............. г.                                                                                                                         (подпис)
4. Проведено обучение през.......... г.                                                                                            Ръководител: ..............
Протокол № ............... /.............. г.                                                                                                                         (подпис)
5. Проведено обучение през.......... г.                                                                                            Ръководител: ..............
Протокол № ............... /.............. г.                                                                                                                          (подпис)

Удостоверението се издава в два екземпляра, единият от които се съхранява в личното досие на работещия.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар