Научени уроци: Промишлени аварии с опасни вещества в малките и средни предприятия *

Опасни химични вещества

Никога не бива да се подминава лекомислено използването на токсични химични вещества. При злополука те са потенциална, а често и реална опасност за човешкия живот и околната среда.

Въпреки че при злополука нашата реакция може да бъде да обвиним за това лошия си късмет и да кажем “е, добре, можеше да стане по всяко време и във всеки случай беше извън наш контрол”, ако навреме са били взети подходящи мерки, повечето промишлени аварии могат да бъдат предотвратени или поне техния ефект да се намали до минимум.

По-добре в безопасност, отколкото да съжаляваш.

Да се поучим от опита

През май 1995 г. вода, замърсена с цианид, изтича от цех за поцинковане в галванична фабрика в река до Сент Гален, Швейцария.

Инсталацията е имала охладителна система за поддържа постоянна температура във ваната за натриев цианид. Самата вана е имала охладителна спираловидна тръба.

Въпреки, че е имало преливник за предотвратяване на случайно изтичане на течност от ваната, охладителната тръба, съдържаща безвреден химикал, не е била разглеждана като риск за безопасността.

Така че, въпреки редовните проверки на безопасността, никой не е забелязал, че охладителната тръба е започнала да корозира. Резултатът от това невнимание бил, че чрез тръбата цианидният разтвор проникнал в охладителния резервоар на фабриката, предизвиквайки преливането му.

Тъй като фабриката не е имала цялостна система за предотвратяване на преливане, замърсената с цианид вода потекла по тръбите към местната станция за пречистване на води. За да се опази басейнът за биологично третиране от замърсяване е трябвало да се спре потокът, идващ от фабриката. В резултат замърсената с цианид вода се изляла направо в близката река.

Последствията

Последствието е екологична катастрофа, която убила 50000-100000 риби и причинила сериозно замърсяване на 20 км от биотопа на реката.

Научени уроци

 • Охладителната система, непредвиден потенциален източник за изпускане на цианид, е трябвало да бъде включена в плана за управление на безопасността.
 • Можело е да се алармира персонала за преливането чрез сигнално устройство за нивото на течността.
 • Преливникът би могъл да поеме изтичащата течност. Пречиствателната станция също е трябвало да има подобно съоръжение.
 • Незабавното блокиране на фабричните оттоци би могло да предотврати изтичането на замърсени течности към пречиствателната станция.

Инциденти, които биха могли да бъдат избегнати, обикновено се причиняват от фактори, за които се счита, че не са свързани с потенциални опасности в системата. В този случай грешката е била, че охладителната тръба не е разглеждана като рисков компонент, а е било точно обратното.

От рутинна задача до смъртоносен инцидент

През март 1997 г. в транжорна в Монреал, Канада, в складовата зона един сандък пада и чупи изолирана охладителна тръба. От охладителната система през счупеното място в мазето на цеха изтича амоняк.

Последствието
Един работник не успява да избяга през прозорците, снабдени с решетки, и е обгазен и изгорен до смърт.
Не знаейки за наличието на амоняк аварийните служби пристигат без необходимата екипировка. Спасителните действия продължават час и половина, а след тях 19 работници и 5 пожарникари са хоспитализирани с големи изгаряния и отравяне с амоняк.

Научени уроци

 • Тръбопроводът е трябвало да бъде инсталиран на безопасно място или да е бил добре обезопасен и редовно проверяван.
 • Трябвало е да има изготвен и въведен в действие авариен спасителен план.
 • Местните аварийни служби е трябвало да бъдат наясно с видовете опасности, които могат да срещнат на това място.

Предвиждане на рисковете

Друг подход към управлението на риска е визуализиране на инцидента и моделиране на последиците му. Извлечените поуки ще помогнат за подобряване на безопасността.

Основна опасност представлява случайното смесване на разтвори, в резултат на което се получават токсични вещества, които могат да доведат до пожар, експлозия или замърсяване. Оттук може да се достигне до голяма катастрофа, особено ако инсталацията е разположена в населена зона или в много активен индустриален район.

Например, при галванизационния процес към сулфатната вана се добавя периодично сярна киселина, за да се поддържа разтворът. Да предположим, че вместо да добави киселината към сулфатната вана, работникът по грешка я добави към близката вана с натриев цианид (NaCN). Ако има достатъчно NaCN, който да реагира с киселината, веднага във въздуха ще се отдели изключително токсичен газ – циановодород (HCN).

Моделирането показва, че това може да доведе до образуването на облак с незабавно смъртоносно действие, който ще се разпростре на разстояние повече от 150 м.

ТОВА МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ!

Контейнерите за химикали често имат неясни етикети или са дори без етикет. Понякога те си приличат по цвят, форма и размер, независимо от различното им съдържание. Ако съдовете, съдържащи киселина, се намират близко до тези с цианид, нещастието гледа в очите Ви.

Всичко, което трябва да се направи, за да стане злополуката, е работникът, под напрежение да спази сроковете, разчитащ изключително на работните си навици или незапознат с възможните рискове, да не внимава какво прави. Резултатите могат да бъдат фатални.

Намаляване на риска във вашето предприятие

Опитът може да ни научи, ако ние искаме да се учим. Злополуката посочва причините и последствията и ни показва възможности за предотвратяване на настъпване на подобни аварии.

Ето някои основни концепции за управление на опасностите, които биха могли да бъдат полезни за намаляване на риска.

НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА

Доколкото е възможно, ограничете наличието на опасни вещества в предприятието си (токсични за хора или животни, запалителни, експлозивни или силно реактивни). Затова:

 • Информирайте се за по-безопасни методи и продукти.
 • Заменете опасните вещества с по-безопасни заместители.
 • Намалете до минимум запасите и използването на опасни продукти и вещества.

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА АВАРИИТЕ

Повечето аварии са свързани с човешки грешки, такива като използване на един продукт вместо друг или объркване на процедурите за действие. За съжаление при работа с опасни вещества грешки почти не могат да се допускат. Затова:

 • Поставяйте ясни етикети на опасните продукти с точна информация за свойствата им (токсичност, запалимост, реактивоспособност).
 • Проверявайте редовно оборудването, по-специално нагреватели, охладители и контролни инструменти.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА

Последиците от аварии могат да бъдат ограничени чрез предприемане на мерки на две нива: техническо и процедурно.

Мерките на техническо ниво включват пригаждане на дизайна на предприятието, насочено към предотвратяване на опасността, например да се попречи на изтичащите вредни пари или течности да излязат извън предприятието. Те включват и използването на оборудване за аварийни ситуации. Затова:

 • Уточнете какви аварии биха могли да настъпят във Вашето предприятие.
 • Направете списък на всички потенциални опасности и оборудване за аварийни случаи, местонахождението им и аварийните изходи.
 • Разработете система за незабавно събиране на разсипани опасни вещества, включително замърсена вода от гасене на пожар.

Мерките на процедурно ниво включват разработване на план за действие при аварии за намаляване на ефекта от възможни инциденти. Това включва възпроизвеждане на “Какво може да стане, ако...” и определяне на стъпките, които трябва да се направят за намаляване на рисковете и да се действа при авария.

Затова:
• Определете група за управление на авариите, която да проверява и периодично да преразглежда системите на Вашата фирма за превенция на риска и действия при аварии.
• Подгответе спасителни процедури, включвайки звено за действия при аварии, първа помощ, координиране на евакуирането с поделенията на гражданска защита и комуникация с целия персонал и местното население, които са изложени на потенциален риск при авария във Вашето предприятие.

Към управление на безопасността

Трябва да си изработим култура на безопасността.

Отношението на персонала към безопасността, действията им за предотвратяване на аварии и степента, до която те отговарят на правилата на безопасността се определят от културата на компанията, дотолкова доколкото безопасността става неделима част от дейността на фирмата.

 • Културата на безопасността изисква смяна на “мисленето”, така че безопасността да получи толкова внимание, колкото и производството, продажбите и печалбите. Натискът за получаване на приходи за сметка на безопасността може да бъде и за сметка на човешки животи и на околната среда.
 • Културата на безопасността изисква добра редовна комуникация между ръководството и работещите, като ръководството трябва да бъде особено чувствително към загрижеността на работещите за безопасността.
 • Културата на безопасността включва подход към решаване на проблемите, а не намиране на изкупителната жертва при проучване и предотвратяване на аварията.

КЛЮЧОВЕТЕ КЪМ ПОЛИТИКА НА БЕЗОПАСНОСТ

За да гарантирате, че се вземат ефективни действия за безопасност, не забравяйте:
• Да утвърдите политика и програма за управление на авариите, обхващащи правила за безопасност, планиране и оборудване;
• Да осигурите обучение на персонала по всички аспекти на рисковия потенциал на фирмата, така че и те да могат да идентифицират опасните зони и да препоръчат решения;
• Да гарантирате спазване на правилата.

На първо място подобряването на безопасността изисква информация, време, грижа, внимание и компетентни съвети.

ТЪРСЕНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Безплатно или срещу заплащане на ниски цени може да получите информация обществени организации, фирми-доставчици на химикали и търговски сдружения. В Интернет лесно можете да намерите много информация. Прегледайте следните Интернет страници, свързани с химическата безопасност:

Страница с бази данни, посветени на безопасността на труда и защита на околната среда (MSDS=Информационен лист за безопасност). Страницата предлага линкове за връзка към редица специализирани агенции.

Страница с база данни за опасни химикали, създадена от Катедрата по химия към Университета на Акрон (University of Akron), Охайо, САЩ.
http://hazard.com

Страница на Safety Information Resources Incorporated (SIRI), Вермонт, САЩ съдържаща практическа информация, линкове към подобни сайтове и дискусионен форум.
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/index.htm

Страница на Международната организация по труда (ILO), с отлична търсачка за информация за безопасността на труда. Търсенето може да се извърши и на френски език.

Страница, отразяваща работата на Организацията за европейско сътрудничество и развитие (OECD) за предотвратяване на химическите аварии.

Страница, съдържаща документи за всички аспекти на безопасността при работа с 60,000 опасни химически продукти.
http://www.fishersci.ca

Страница, съдържаща 16000 документа по химическата безопасност. Предлагат се и на френски език (Търсенето по химическо наименование е на английски език).
http://www.cdc.gov/niosh/npg/pgdstart.html

Страница на Джобния наръчник за химическите опасности на Националния институт за здраве и безопасност при работа на САЩ (NIOSH). Търсенето на данни става по химично наименование, категория и CAS номер.

Безопасността е и добър бизнес

Въпреки че големите химични аварии са свързани обикновено с големи компании, малките и средни предприятия също срещат големи опасности, които могат да ги поставят в критични ситуации.

Колко пари е разумно да се изразходват за безопасност? Отговорът трябва да бъде свързан с цената на инцидента. Сериозните аварии могат да струват човешки животи, големи повреди по оборудването и стоковите запаси, както и увреждане на околната среда, а могат и да извадят Вашата фирма от бизнеса.

Цената на аварията:

 • Повреди на материали и продукти
 • Повреди по оборудването и сградите
 • Разходи за почистване
 • Съдебни дела и глоби
 • Платени надници по време на прекъсната работа
 • Скъпо възстановяване
 • Загуба на бизнеса
 • Увреждане на околната среда
 • Възможни травми и загуба на човешки живот

Цената на безопасността

 • Непрекъсната работа
 • По-ефективни операции
 • По-високи приходи
 • Добър имидж
 • По-добра безопасност на работниците и потребителите
 • Безопасно работно място
 • Безопасна среда

Този документ е преведен и адаптиран с разрешение от оригинала на Организацията за европейско сътрудничество и развитие (OECD).

Въпреки, че са направени всички усилия за адаптиране на оригиналния документ към текущото състояние в България, моля, проверете текущото национално законодателство, стандарти и норми.

Авторите на оригиналната публикация и на този превод не носят отговорност за щети и други искове и изисквания, породени от използване на тук съдържащата се информация.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ