Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)

За актуалните промени, моля посетете следната страница на ИА "Автомобилна администрация"

(Ратифицирана със закон, приет от 37-ото Народно събрание на 16 март 1995 г. - ДВ, бр. 28 от 1995 г. В сила от 12 юни 1995 г.)

Издадена от Министерството на транспорта

Обн. ДВ. бр.73 от 18 Август 1995г., попр. ДВ. бр.63 от 2 Август 2005г., изм. и доп. ДВ. бр.66 от 14 Август 2007г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 22 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 19 Февруари 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.16 от 23 Февруари 2021г.

Договарящите страни
в желанието да повишат безопасността на международните превози по шосе
се споразумяха за следното:
Член 1
За целите на тази спогодба да се разбира:
а) под "превозни средства" - автомобилите, съчленените превозни средства, ремаркетата и полуремаркетата така, както са определени в член 4 от Конвенцията за пътното движение от 19 септември 1949 г., с изключение на превозните средства, които принадлежат на въоръжените сили на една от договарящите страни или се намират под отговорността на тези въоръжени сили;
b) под "опасни товари" - веществата и предметите, които съгласно приложения А и В, са забранени за международен превоз или пък този превоз е разрешен при известни условия;
c) под "международен превоз" - всякакъв превоз, извършен на територията поне на две договарящи страни, с превозните средства, определени в буква "а" по-горе.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.