Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)

Повече информация:

ADR 2023 -  в сила от 1 януари 2023 г. (външен линк, на английски)

(Ратифицирана със закон, приет от 37-ото Народно събрание на 16 март 1995 г. - ДВ, бр. 28 от 1995 г. В сила от 12 юни 1995 г.)

Издадена от Министерството на транспорта

Обн. ДВ. бр.73 от 18 Август 1995г., попр. ДВ. бр.63 от 2 Август 2005г., изм. и доп. ДВ. бр.66 от 14 Август 2007г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 22 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 19 Февруари 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.16 от 23 Февруари 2021г.

Договарящите страни
в желанието да повишат безопасността на международните превози по шосе
се споразумяха за следното:

Член 1
За целите на тази спогодба да се разбира:
а) под "превозни средства" - автомобилите, съчленените превозни средства, ремаркетата и полуремаркетата така, както са определени в член 4 от Конвенцията за пътното движение от 19 септември 1949 г., с изключение на превозните средства, които принадлежат на въоръжените сили на една от договарящите страни или се намират под отговорността на тези въоръжени сили;
b) под "опасни товари" - веществата и предметите, които съгласно приложения А и В, са забранени за международен превоз или пък този превоз е разрешен при известни условия;
c) под "международен превоз" - всякакъв превоз, извършен на територията поне на две договарящи страни, с превозните средства, определени в буква "а" по-горе.

Член 2
1. При условията на разпорежданията на точка 3 от член 4 опасните товари, превозът на които се изключва съгласно приложение А, не могат да бъдат предмет на международен превоз.
2. Международните превози на другите опасни товари се разрешават, ако са изпълнени:
а) изискванията, посочени в приложение А, за въпросните товари относно тяхната опаковка и тяхното етикетиране, и
b) изискванията, посочени в приложение В, относно конструкцията, оборудването и движението на превозното средство, което превозва въпросните товари, съгласно предписанията на точка 3 от член 4.

Член 3
Приложенията към тази спогодба са неразделна част от нея.

Член 4
1. Всяка договаряща страна си запазва правото да регламентира или да забрани влизането в нейната територия на опасни товари и по други причини освен тези, засягащи безопасността по време на превоза.
2. Превозните средства, които са били в движение на една договаряща страна при влизането в сила на тази спогодба или които са пуснати в движение в срок два месеца след влизане в сила на спогодбата, могат в срок три години от датата на влизане в сила на спогодбата да извършват международен превоз на опасни товари, дори и ако тяхната конструкция и тяхното оборудване не отговарят напълно на условията, предвидени в приложение В за въпросния превоз. Обаче специалните клаузи на приложение В могат да намалят този срок.
3. Договарящите страни си запазват правото да се споразумеят чрез специални двустранни или многостранни спогодби някои опасни товари, превозът на които се забранява от тази спогодба, да могат да бъдат предмет на международен превоз на техните територии при известни условия или пък опасните товари, които съгласно тази спогодба могат да бъдат предмет на международен превоз само при определени условия, да могат да представляват предмет на международни превози на техните територии при по-леки условия от тези, предписани в приложенията към тази спогодба. Специалните двустранни или многостранни спогодби, предмет на този параграф, ще бъдат съобщавани на генералния секретар на Организацията на обединените нации, който ще уведомява за това договарящите страни, които не са подписали тези спогодби.

Член 5
Превозите, за които се прилага тази спогодба, се подчиняват на националните или международните предписания, отнасящи се общо до пътното движение, международните автомобилни превози или международния обмен на товари.

Член 6
1. Страните-членки на Икономическата комисия за Европа, и страните, участващи в комисията като консултанти, съгласно параграф 8 от мандата на тази комисия, могат да станат договарящи страни по тази спогодба:
а) като я подпишат;
b) като я ратифицират, след като са я подписали под резерва, че ще я ратифицират;
c) като се присъединят към нея.
2. Страните, които биха могли да вземат участие в някои работи на Икономическата комисия за Европа в приложение на параграф 11 от мандата на тази комисия, могат да станат договарящи страни по тази спогодба, като се присъединят към нея след влизането й в сила.
3. Спогодбата е открита за подписване до 15 декември 1957 г. След тази дата тя ще бъде открита за присъединяване.
4. Ратифицирането или присъединяването ще се извърши чрез депозиране на съответния документ при генералния секретар на Организацията на обединените нации.

Член 7
1. Тази спогодба влиза в сила един месец след датата, на която броят на страните, упоменати в точка 1 на член 6, които са я подписали без резерва за ратифициране или са депозирали документа си за ратифициране или за присъединяване, възлиза на пет. Обаче приложенията към спогодбата ще бъдат прилагани след изтичане на шестмесечен срок от датата на влизане в сила на самата спогодба.
2. За всяка страна, която ратифицира или се присъединява към тази спогодба, след като петте страни, упоменати в точка 1 на член 6 са я подписали без резерва за ратифициране или са депозирали документа си за ратифициране или за присъединяване, тази спогодба влиза в сила един месец след депозирането на документа за ратифициране или за присъединяване от въпросната страна и тези приложения ще се прилагат било от същата дата, ако те вече са в сила в този момент, или ако не - от датата, на която те ще бъдат прилагани съобразно разпоредбите на точка 1 от този член.

Член 8
1. Всяка договаряща страна може да денонсира тази спогодба чрез официално писмено уведомление, адресирано до генералния секретар на Организацията на обединените нации.
2. Денонсирането влиза в сила дванадесет месеца след датата, на която генералният секретар е получил официалното писмено уведомление.

Член 9
1. Тази спогодба престава да действа, ако след нейното влизане в сила броят на договарящите страни бъде по-малък от пет в продължение на дванадесет последователни месеца.
2. В случай, че бъде сключена световна спогодба за регламентиране на превоза на опасни товари, всяко разпореждане на тази спогодба, което би било в противоречие с което и да е разпореждане на световната спогодба, ще бъде автоматически отменено за страните от тази спогодба, станали страни в световната спогодба, от датата на влизането в сила на световната спогодба и ще бъде заменено автоматически със съответното разпореждане от световната спогодба.

Член 10
1. Всяка страна при подписване на спогодбата без резерва за ратифициране или при депозирането на своя документ за ратификация или за присъединяване или впоследствие може да заяви чрез писмено уведомление, адресирано до генералния секретар на Организацията на обединените нации, че тази спогодба ще бъде приложима за цялата или за част от териториите, които тя представлява в международно отношение. Спогодбата и нейните приложения ще бъдат приложими за територията или териториите, упоменати в уведомлението един месец след получаването на това уведомление от генералния секретар.
2. Всяка страна, която съгласно точка 1 от този член е направила декларация за прилагане на тази спогодба на територия, която тя представлява в международно отношение, може съгласно член 8 да денонсира спогодбата по отношение на спомената територия.

Член 11
1. Всеки спор между две и повече договарящи страни относно тълкуването или прилагането на тази спогодба се урежда по възможност чрез преговори между спорещите страни.
2. Всеки спор, неуреден по пътя на преговори, се отнася пред арбитраж, ако едната от договарящите страни, които се намират в спор, поиска това, и се изпраща на един или повече арбитри, избрани с общо съгласие от спорещите страни. Ако в срок от три месеца от датата на поискването на арбитраж спорещите страни не успеят да се договорят относно избора на арбитър или арбитри, всяка от тези страни може да поиска от генералния секретар на Организацията на обединените нации да определи един арбитър, до когото спорът се препраща за разрешаване.
3. Решението на арбитъра или на арбитрите, определени съгласно точка 2 от този член, е задължително за договарящите страни.

Член 12
1. Всяка договаряща страна в момента, когато подпише или ратифицира тази спогодба или се присъедини към нея, може да заяви, че не се счита обвързана от член 11. Останалите договарящи страни не се обвързват с член 11 по отношение на всяка договаряща страна, която е формулирала такава резерва.
2. Всяка договаряща страна, която е формулирала известна резерва съгласно точка 1 от този член, може във всеки момент да оттегли тази резерва чрез писмено уведомление, адресирано до генералния секретар на Организацията на обединените нации.

Член 13
1. След като тази спогодба е била в сила в продължение на три години, всяка договаряща страна може да поиска чрез писмено уведомление, изпратено до генералния секретар на Организацията на обединените нации, провеждане на конференция за преразглеждане на текста на спогодбата. Генералният секретар съобщава писмено това искане на всички договарящи страни и обявява срока за провеждане на конференцията за преразглеждане, ако до четири месеца считано от датата на изпратеното от него писмено съобщение най-малко една четвърт от договарящите страни са дали своето съгласие с това искане.
2. Ако провеждането на конференцията е обявено съобразно точка 1 от този член, генералният секретар уведомява за това всички договарящи страни и ги поканва да представят в срок три месеца предложенията, които те биха желали да бъдат разгледани на конференцията. Генералният секретар съобщава на всички договарящи страни предварителния дневен ред на конференцията, както и текста на тези предложения най-малко три месеца преди датата на откриването на конференцията.
3. Генералният секретар поканва на всяка конференция, обявена съгласно този член, всички страни, упоменати в точка 1 на член 6, както и държавите, станали договарящи страни, съгласно предписанията на точка 2 на член 6.

Член 14
1. Независимо от процедурата за преразглеждане, предвидена в член 13, всяка договаряща страна може да предложи едно или повече изменения на приложенията към тази спогодба. За тази цел тя изпраща текста на изменението до генералния секретар на Организацията на обединените нации, за да се получи съгласуване на тези приложения с другите международни спогодби относно превоза на опасни товари. Генералният секретар може също така да предложи изменения на приложенията към тази спогодба.
2. Генералният секретар уведомява всички договарящи и довежда до знанието на другите страни, посочени в точка 1 на член 6, всяко предложение, направено в съгласие с точка 1 на този член.
3. Всяко предложение за изменение на приложенията се счита за прието, освен ако в срок три месеца от датата, на която генералният секретар го е изпратил, най-малко една трета от договарящите страни или пет между тях, когато едната трета е по-голяма от тази цифра, са съобщили писмено на генералния секретар, че се противопоставят на предложеното изменение. Ако изменението е счетено за прието, то влиза в сила за всички договарящи страни след изтичането на нов срок от три месеца, а в случай, че са внесени или е вероятно да бъдат внесени подобни изменения към други международни спогодби, упоменати в точка 1 на този член - след изтичането на един срок, който се определя от генералния секретар, така че да позволи в границите на възможното едновременното влизане в сила на изменението и на онези изменения, които са или вероятно ще бъдат внесени към тези други спогодби, този срок обаче не може да бъде по-малък от един месец.
4. Генералният секретар уведомява по възможност в най-кратко време всички договарящи страни и всички страни, упоменати в точка 1 на член 6, за всяко възражение, получено от договарящите страни против предложеното изменение.
5. В случай, че проектът за изменение на приложенията не се счита за приет, но ако най-малко една договаряща страна извън тази, която е направила предложението, е уведомила писмено генералния секретар за своето съгласие с проекта, генералният секретар организира среща на всички договарящи страни и на всички държави, упоменати в точка 1 от член 6, в срок три месеца след изтичането на тримесечния срок, предвиден в точка 3 от този член, за възражения срещу изменението. На тази среща генералният секретар може да покани също така и представители:
а) на международните правителствени организации, компетентни в областта на транспорта;
b) на международните неправителствени организации, чиято дейност е пряко свързана с превозите на опасни товари на териториите на договарящите страни.
6. Всяко изменение, прието от повече от половината от договарящите страни, участвали в срещата, организирана в съответствие с точка 5 от този член, влиза в сила за всички договарящи страни съгласно приетите от срещата решения от болшинството договарящи страни.

Член 15
Освен предвидените в членове 13 и 14 уведомления генералният секретар на Организацията на обединените нации уведомява държавите, упоменати в точка 1 на член 6, както и държавите, станали договарящи страни, съгласно точка 2 от член 6, за:
а) подписите, ратификациите и присъединяванията съобразно член 6;
b) датите, на които тази спогодба и нейните приложения влизат в сила съобразно член 7;
с) денонсиранията съобразно член 8;
d) прекратяване действието на спогодбата съобразно член 9;
е) получените уведомления и денонсирания съобразно член 10;
f) получените декларации и уведомления съобразно точки 1 и 2 от член 12;
g) приемането и датата на влизане в сила на измененията съобразно точки 3 и 6 от член 14.

Член 16
1. Протоколът с подписите към тази спогодба има същата сила, стойност и трайност, както и самата спогодба, от която той е неразделна част.
2. Не се допускат никакви условия към тази спогодба освен вписаните в протокола и тези, които са формулирани съобразно член 12.

Член 17
След 15 декември 1957 г. оригиналът на тази спогодба ще бъде депозиран при генералния секретар на Организацията на обединените нации, който ще изпрати заверени преписи на всяка от упоменатите в точка 1 на член 6 държави.
В уверение на което долуподписаните, надлежно упълномощени, подписаха тази спогодба.
Съставена в Женева на тринадесети септември хиляда деветстотин петдесет и седма година в един-единствен екземпляр на английски и френски език за текста на самата спогодба и на френски език за приложенията, като и двата текста на самата спогодба са еднакво достоверни.
Генералният секретар на Организацията на обединените нации се поканва да изготви достоверен превод на приложенията на английски език и да прибави този превод към заверените преписи съобразно разпоредбите на член 17.

ПРОТОКОЛ ПРИ ПОДПИСВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА СПОГОДБА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ШОСЕ (ADR)

При подписването на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR),
долуподписаните, надлежно упълномощени:

1. Считат, че условията за превоз на опасни товари по море, за и от Обединеното кралство, се различават съществено от тези, предписани в Приложение А на ADR, и че е невъзможно те да бъдат изменени в близко бъдеще в посока на тези, посочени по-горе,
вземайки под внимание, че Обединеното кралство се ангажира да представи конкретни поправки към Приложение А, в качеството на Специална добавка към споменатото Приложение А, което ще съдържа специални предписания за превоза на опасни товари "шосе - море" между Континента и Обединеното кралство,
решават, че до влизането в сила на тази Специална добавка превозите на опасни товари за или от Обединеното кралство ще се извършват по режима на ADR, удовлетворяващи, от една страна, предписанията на Приложение А на ADR и, от друга, предписанията на Обединеното кралство, отнасящи се до превозите на опасни товари по море.
2. Вземайки под внимание декларацията на представителя на Франция, че правителството на Френската република си резервира, в отклонение на точка 2 на член 4, правото да не разрешава транспортни средства на територията на друга договаряща страна, независимо от датата на тяхното пускане в експлоатация, да извършват превози на опасни товари на френска територия, независимо дали тези транспортни средства отговарят било на условията за тези транспортни средства, съгласно Приложение А, било на условията за превоз на товари, подчиняващи се на френските правила за превоз на опасни товари по шосе.
3. Препоръчват вземане на всички възможни мерки, преди да бъдат представени, в съответствие с точка 2 на член 13, предложенията за изменение на тази спогодба или с нейните приложения, същите следва да бъдат обект на предварително обсъждане на срещи на експерти на договарящите се страни и ако е необходимо, с участието и на другите страни, указани в точка 1 на член 6 на спогодбата, както и на международните организации, указани в точка 5 на член 14 от спогодбата.
Забележка. Приложенията, които съгласно параграф 3 са неразделна част от нея, ще бъдат публикувани в съвместно ведомствено издание на Министерството на транспорта и Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътища (A.E.B.T.R.I.) - Българско транспортно издателство.

ПРОТОКОЛ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЧЛЕН 1 (А), ЧЛЕН 14 (1) И ЧЛЕН 14 (3) (B) НА ЕВРОПЕЙСКАТА СПОГОДБА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ШОСЕ (ADR) ОТ 30 СЕПТЕМВРИ 1957 Г.

Договарящите се страни по този протокол,
след като разгледаха разпоредбите на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR), подписана в Женева на 30 септември 1957 г. (по-долу наричана "спогодба"), свързани с дефинирането на термина "превозно средство" в член 1 (а) и процедурата за внасяне на изменения в приложенията към спогодбата, специално предписанията на член 14 (1) на спогодбата;
отбелязвайки, че съгласно процедурата за внасяне на изменения в приложенията договарящите страни по тази спогодба срещат трудности по спазването на сроковете, предвидени в член 14 (3) на спогодбата, свързани с подготовката на вътрешни мерки, които са необходими за въвеждане в действие на тези поправки;
като взеха под внимание мненията на Работната част по превоза на опасни товари на Комитета за вътрешен транспорт към Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации и предложенията на правителствата на Австрия и Франция за изменение на спогодбата,
се споразумяха за следното:

Член 1
Изменение на член 1 (а) от спогодбата
Член 1 (а) на спогодбата след изменение придобива следното съдържание:
"(а) Терминът "превозно средство" ще означава всяко моторно превозно средство за движение по пътищата, специално и за общо ползване, с изключение на превозно средство, притежание на или намиращо се под отговорността на въоръжените сили на една от договарящите се страни, което има не по-малко от четири колела и допустима максимална скорост, по-голяма от 25 км/ч, и ремаркета към него, с изключение на движещите се по релси транспортни средства, селскостопански и горски трактори и подвижни съоръжения."

Член 2
Изменение на член 14 (1) от спогодбата
Член 14 (1) от спогодбата ще бъде изменен и текстът му придобива следното съдържание:
"(1) Независимо от процедурата за преразглеждане, регламентирана в член 13, всяка договаряща се страна може да предложи едно или повече изменения в приложенията към тази спогодба. За тази цел текстът трябва да бъде предаден на генералния секретар на Организацията на обединените нации. Генералният секретар също може да предложи изменения в приложенията към тази спогодба, за да се осигури съгласуваност между тези приложения и други международни спогодби, отнасящи се до превоза на опасни товари.
Освен това той може да предложи изменения на приложенията към тази спогодба, които са били приети от Работната част по превоза на опасни товари към Комитета за вътрешен транспорт на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации по нейно искане."

Член 3
Изменения в член 14 (3) (б) от спогодбата
Член 14 (3) (б) от спогодбата ще бъде изменен и текстът придобива следното съдържание:
"б) Договарящата се страна или, в зависимост от случая, генералният секретар, които внасят предложение за изменение съгласно точка 1 от този член, могат да уточнят в своето предложение и периода за влизане в сила на предложеното изменение, с оглед влизане в сила на поправката в случай, че тя бъде приета в срок, по-дълъг от три месеца."

Член 4
Подписване, ратификация, приемане, одобряване или присъединяване
1. Договарящите се страни по спогодбата могат да станат договарящи се страни по този протокол:
а) чрез подписване на протокола;
б) чрез депозиране на документ за ратификация, приемане или одобряване след подписване, с резерви, отнасящи се до неговата ратификация, приемане или одобрение;
в) чрез депозиране на документ за присъединяване.

Член 5
Съхраняване на документацията
Документите за ратификация, приемане, одобрение или присъединяване се депозират при генералния секретар на Организацията на обединените нации.

Член 6
Влизане в сила
Този протокол влиза в сила един месец след датата на подписването му от всички договарящи се страни, които могат да го подпишат без резерви за ратификация, приемане или одобрение или да депозират документи за ратификация, приемане, одобрение или присъединяване, в зависимост от случая.

Член 7
Всяка държава, която става договаряща се страна по спогодбата ADR след изпълнение на условията за влизане в сила на този протокол съгласно член 6, ще бъде приета за договаряща се страна на изменената с този протокол спогодба.

Член 8
Оригиналът на този протокол, в който текстовете на английски и френски език са еднакво автентични, ще бъде депозиран при генералния секретар на Организацията на обединените нации.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ

(ОБН. - ДВ, БР. 12 ОТ 2007 Г.)
§ 8. Терминът "договаряща страна" в приложения А и В на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR), когато те са като приложения А и В на Директива 94/55/ЕС от 3 юни 1996 г. на Съвета на Европа за сближаване на законодателствата на държавите членки относно превоза на опасни товари по шосе, следва да се разбира като "държава членка".

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЯ "А" И "В" НА ЕВРОПЕЙСКАТА СПОГОДБА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ШОСЕ (ADR)

(ОБН. - ДВ, БР. 66 ОТ 2007 Г.)
В Част 1 се правят следните изменения и допълнения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЯ "А" И "В" НА EВРОПЕЙСКАТА СПОГОДБА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ШОСЕ (ADR)

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЯ "А" И "В" НА EВРОПЕЙСКАТА СПОГОДБА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ШОСЕ (ADR)

(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2013 Г.)
В Част 1 се правят следните изменения и допълнения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЯ "А" И "В" НА ЕВРОПЕЙСКАТА СПОГОДБА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ШОСЕ (ADR)

(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2013 Г.)
В Част 1 се правят следните изменения и допълнения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЯ "А" И "В" НА ЕВРОПЕЙСКАТА СПОГОДБА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ШОСЕ (ADR)

(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2013 Г.)
В Част 1 се правят следните изменения и допълнения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

ПОПРАВКА НА ПРИЛОЖЕНИЯ "А" И "В" НА ЕВРОПЕЙСКАТА СПОГОДБА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ШОСЕ (ADR)

(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2013 Г.)
Изменя се Забележка след определението за "Съставен контейнер тип IBC с пластмасов вътрешен съд"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

ПОПРАВКА НА ПРИЛОЖЕНИЯ "А" И "В" НА ЕВРОПЕЙСКАТА СПОГОДБА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ШОСЕ (ADR)

(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2013 Г.)
В ТОМ I
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

ПОПРАВКА НА ПРИЛОЖЕНИЯ "А" И "В" НА ЕВРОПЕЙСКАТА СПОГОДБА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ШОСЕ (ADR)

(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2013 Г.)
В ТОМ I, Раздел 3.2.2, Таблица B
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

ПОПРАВКА НА ПРИЛОЖЕНИЯ "А" И "В" НА ЕВРОПЕЙСКАТА СПОГОДБА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ШОСЕ (ADR)

(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2013 Г.)
В ТОМ I
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

ПОПРАВКА НА ПРИЛОЖЕНИЯ "А" И "В" НА ЕВРОПЕЙСКАТА СПОГОДБА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ШОСЕ (ADR)

(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2013 Г.)
В ТОМ I
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ADR 2023 -  в сила от 1 януари 2023 г. (външен линк, на английски)

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ