В-01-04-11 Правилник по безопасността на труда при производството на хлор по диафрагмения способ

Правилникът е посочен като действащ през 2013 г. в Профил по безопасност и здраве при работа в Икономическа дейност „Производство на химични продукти” (код 20 по КИД-2008), разработен по ПРОЕКТ BG 051PO001-2.3.01 ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА" .
От 2013 г. до момента не е обнародван нормативен акт, с който този правилник да се отменя.

Правилникът по безопасността на труда при производството на хлор по диафрагмения способ е съгласуван с Министерството на народното здраве с писмо № III-2599 от 09. VII. 1970 г., Министерството на вътрешните работи с писмо № ПО-525 от 13. V. 1969 г. и Централния комитет на профсъюза на миньорите и металурзите с писмо № 562 от 17. VI. 1969 година.
Същият е съгласуван с Министерството на труда и социалните грижи с писмо № VI-6801 от16. IX. 1971 г.

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩА ЧАСТ
ОБСЕГ И РЕД ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПРАВИЛНИКА

1. Настоящият „Правилник по безопасността на труда при производството на хлор по диафрагмения метод“ се издава въз основа на чл. 4, ал. IV от Кодекса на труда и на Инструкцията за реда и начина на изработване и утвърждаване на държавни и ведомствени правилници и норми по безопасността на труда.
2. Правилникът е задължителен за персонала на всички предприятия и цехове при производството на хлор по диафрагмения метод към Министерството на тежката промишленост и за всички предприятия с такава дейност, независимо от ведомствената им подчиненост.
3. Познаването и точното спазване на изискванията на настоящия правилник е задължително.
Забранено е изпълнението на заповеди и нареждания, които противоречат на правилника. Изменение на технологическия процес може да се извършва само с писмена заповед на директора на предприятието.
4. Правилникът и Наредбата за осигуряване на безопасни и хигиенни условия на труда (Д. в., бр. 43 от 1968 г.) са задължителни при проектирането, строителството и експлоатацията на нови и реконструиране на стари предприятия и цехове.
5. Освен изискванията на настоящия правилник, задължително да се изпълняват и държавните, и ведомствените правилници при дейност, която е предмет на тези правилници.
6. Изменения, допълнения и тълкувания на „Правилник по безопасността на труда при производството на хлор по диафрагмения метод“ се извършват от Министерството на тежката промишленост (ДСО „Тежка химическа промишлености“) след съгласуване с Инспекцията за надзор по безопасността на труда, Министерството на народното здраве и Централния комитет на профсъюза на работниците от мините, металургията и химическата промишленост.
7. За неизпълнение и нарушение на настоящия правилник виновните лица се привличат към отговорност съгласно действащите закони, правилници и наредби в страната.
8. Изпълнението на настоящия правилник се възлага на Министерството на тежката промишленост и на ДСО „Тежка химическа промишленост“.
9. Организирането и провеждането на мероприятия по безопасността на труда и спазването на настоящия правилник съгласно 31-то постановление на Министерския съвет от 22. VI. 1966 г. се възлага лично на директорите и зам.-директорите по производствено-техническата част на предприятията, началниците на цеховете и на отделите на предприятията, които носят главно отговорност за това.
10. Правата и задълженията на ръководните кадри и служителите от ведомствените служби по безопасността на труда са определени с „Типов правилник за правата и задълженията на службите по безопасността на труда“ и министерствата, комитетите и другите централни ведомства, централните кооперативни и обществени организации, държавните стопански обединения, управленията, държавните, кооперативните и обществените предприятия и стопанства, публикувани в Д. в. , бр. 86 от 31. Х. 1967 г.
11. При строителство на нови или реконструиране на стари предприятия при провеждането на технологическия режим да се спазват изискванията на действащите санитарно-хигиенни правила и норми, противопожарните строително-технически норми и изискванията на настоящия правилник.
12. Лицата, участващи в производствените процеси, да се снабдяват с лични предпазни средства: облекла, обувки, ръкавици, антифони и други.
13. Лицата, участващи в производствените процеси се обучават и инструктират за безопасни начини на работа съгласно „Наредба за инструктаж и обучение на работниците и служителите по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана“ (Д. в., бр. 59 от 28. VII. 1970 г.).
14. Контролът по изпълнението на настоящия правилник се възлага на съответните държавни и обществени органи по охрана на труда.
15. За приложение на настоящия правилник директорите на предприятията издават инструкции за работа с отделни машини и съоръжения или специални видове работи.
16. С настоящия правилник се отменят всички досегашни правилници, инструкции, наредби и заповеди по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана при производството на хлор по диафрагмения метод.
17. Предприятията (цеховете) за производство на хлор по диафрагмения метод, които не отговарят на изискванията на настоящия правилник , в срок от пет години след влизането в сила да бъдат реконструирани, като в противен случай да бъдат закривани при спазване на изискванията на действащите закони, правилници и разпоредби.
Правилникът влиза в сила от 01. Януари. 1972 год.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.