В-01-04-04 Правилник по безопасността на труда при производството на разредена азотна киселина

Правилникът е посочен като действащ през 2013 г. в Профил по безопасност и здраве при работа в Икономическа дейност „Производство на химични продукти” (код 20 по КИД-2008), разработен по ПРОЕКТ BG 051PO001-2.3.01 ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА" .
От 2013 г. до момента не е обнародван нормативен акт, с който този правилник да се отменя.

0. ОБЩА ЧАСТ

0.1. Настоящият правилник е съставен в съответствие с Инструкцията на Министерския съвет за изработване на държавни и ведомствени правилници по безопасността на труда и обхваща цеховете за разредена азотна киселина.
0.2. Предписанията на настоящия правилник са задължителни. Не се допускат никакви отклонения от нормираните в същия положения, а изпълнението на противоречащи нареждания се забранява.
0.3. Организирането и провеждането на мероприятия по безопасността на труда и по спазването на този правилник се възлага лично на директорите и техните заместници, на началниците на цехове и другите поделения на предприятието, които носят лична отговорност за това.
0.4. Освен настоящия правилник по безопасността на труда в производството на разредена азотна киселина, работещите в това производство трябва да ползуват точно и строго да спазват постановленията, наредбите, правилниците, инструкциите и нормите по безопасността на труда, свързани с експлоатацията на производството на разредена азотна киселина.
0.5. Въз основа на този правилник, ръководствата на заводите, произвеждащи разредена азотна киселина са длъжни да издават инструкции по техника на безопасността на всяко работно място.
0.6. Инженерно-техническите работници, заети в производството на разредена азотна киселина са длъжни да положат изпит по настоящия правилник, а работниците да бъдат инструктирани и обучени по начините за безопасна работа, съгласно действуващите разпоредби.
0.7. Всички инженерно-технически работници /ИТР/ и работниците в цеховете за разредена азотна киселина трябва да се запознаят с разпоредбите на настоящия правилник, да се ръководят от него, строго да го спазват и да изискват същото от своите подчинени.

ОПИСАНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЯ ПРОЦЕС И КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Суровините за производството на разредена азотна, киселина са: амоняк в газообразно състояние, въздух и вода.
Получаването на азотна киселина се провежда в два основни стадия:
а/ окисляване на амоняка до азотен окис;
б/ окисляване на азотния окис в по-висши азотни окиси и абсорбиране на последните с вода, при което се получава азотна киселина.
Горните два процеса могат да се осъществят както при атмосферно, така и при повишено налягане, в зависимост от което са се оформили три метода на производство:
1. Производство на азотна киселина при атмосферно налягане
Газообразният амоняк и въздухът се очистват от механични примеси, след което се смесват. Получената амонячно-въздушна смес, със съдържание на амоняк 11,5-11,8 об. % се очиства фино от механични примеси в поролитови или картонени филтри и постъпва в контактните апарати. Тук върху платинов катализатор амонякът се превръща в азотен окис при температура около 830°С.
Нитрозните газове се охлаждат до 30°С, постъпват в промивна кула, подава им се допълнително количество въздух или чист кислород и от там постъпват в абсорбционната система. Последната се състои от 6 до 8 кули, съединени последователно и работи по принципа на противотока. Готовата азотна киселина с концентрация 47-50% се събира нормално от първа кула.
В зависимост от много фактори, съдържанието на азотни окиси в последната по хода на газа кула варира от 0,5 до 1%. За по-пълното оползотворяване на азотните окиси и за осигуряване на по-добри санитарно-хигиенни условия в района на завода, последните се улавят с разтвор от натриев карбонат в две последователно действуващи кули. След това газовете, със съдържание на азотни окиси 0,1 - 0,2% се изхвърлят в атмосферата.
От получения нитрит-нитратен разтвор при алкалната абсорбция, чрез изпарение и кристализация се отделя част от натриевият нитрит като готова продукция. Натриевият натрит, съдържащ се в маточния разтвор се окислява с азотна киселина до нитрат, след което също се преработва в готова продукция.
В зависимост от нуждите, нитрит-нитратният разтвор след алкална абсорбция, може да бъде подложен направо на инверсия и цялостно преработен в натриева селитра.

2. Производство на азотна киселина при повишено налягане
При този способ на производство както окисляването на амоняка, така и абсорбцията на получените азотни окиси, се провежда при налягане от 5 до 8 ат. Обикновено целият процес се осъществява по агрегатната схема. Всеки агрегат се състоя от: филтри за въздуха и амоняка, турбокомпресор, контактен апарат, котел, подгревател за въздуха, хладилник-кондензатор и абсорбционна колона.
Нитрозните газове от хладилника-кондензатор постъпват в погълтителната колона, а киселината, отделена в сепаратора, преминава през филтър за улавяне на платината и се отделя като готова продукция. Нитрозните газове преминават последователно от долу на горе през всички тарелки на колоната, барботирайки през слоя киселина.
Готовата продукция 57-60% азотна киселина се отбира от най-долната тарелка и се продухва с въздух за освобождаване от разтворените в нея азотни окиси.
Нитрозните газове след колоната се подгряват, след което се изхвърлят в атмосферата.

3. Комбиниран способ
При този способ окислението на амоняка се провежда при атмосферно налягане и абсорбцията на азотните окиси при налягане от 2,5 до 8 ат. Основната апаратура на контактното отделение не се отличава от апаратурата, използувана в цеховете, работещи при атмосферно налягане, а апаратурата в абсорбционното отделение - от апаратурата в цеховете, работещи при повишено налягане.
Производството на разредена азотна киселина е огне- и взривоопасно. При нарушаване на режима и при аварии възниква опасност от загазяване, избиване на киселина, а следователно, и от възможност за запалване, взрив, химически изгаряния и отравяне на обслужвания персонал.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.