Актуализирани документи относно съхранението на ОХВС

Във връзка с измененията на Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, обнародвани в ДВ, бр. 10 от 5.02.2021 г. и Заповед № РД-184 от 9.03.2021 г., с която се утвърждава нов формат за документиране на оценката на безопасността на съхранението на ОХВС, сме актуализирали и следните налични разработки в системата:

Нанесени за изменения и в някои други съпътстващи разработки.

С цел по-лесно разпознаване, новите изисквания, които сме коментирали в посочените документи, са обозначени с "НОВО".

Ако все пак се затруднявате с извършването на оценката на безопасността на съхранението на опасните химични вещества и смеси, можете:

  • да зададете въпрос в секцията с коментари към съответния документ;
  • да ни попитате чрез формата за контакт (за кратки въпроси, неизискващи разработка на документ или извършване на анализ) или
  • да ни възложите ние да извършим оценката. Попитайте.

Вашият коментар