Практически указания – слънцезащита на работни места с монитор *

Автор: Дипл. инж. по икономика Дитер Лоренц /  Ветенберг, декември 1997

Въведение

Без слънцето нямаше да съществуват голяма част от формите на живот на Земята. Целият живот на Земята е зависим от слънчевата светлина. Той не може да съществува без слънцето. Дори най-малките същества се нуждаят от слънчевата светлина.

Интензивността на светлината варира в зависимост от нейното ежедневно направление и от смяната на годишните времена. Въздействие оказват и метеорологичните условия. Освен интензивността се променя и цвета на светлината.

Тези параметри определят атмосферата, чувствителността, инстинкта, околната среда, настроението.

Слънчевата светлина ни активира. Ние сме заредени с енергия и сме по-мотивирани. При залез слънце сме по-спокойни и потънали в размисъл. По същия начин реагираме и на годишните времена.

През лятото сме изпълнени с енергия, а през зимата не толкова активни вследствие на по-тежките климатични условия, които оказват влияние върху нашия ритъм на живот.

Различните нюанси оказват влияние върху нашата продуктивност.

Интензивността на светлината влияе също и върху нашето чувство за сигурност. През деня избираме едни пътища, а през ноща други. Безопасността и вероятността от допускане на грешки по време на работа зависи също до известна степен от обкръжаващата ни светлина.

При планирането на сгради дневната светлина е от значение не само от психологическа гледна точка, а е и важен фактор за общия енергиен баланс на сградата. Чрез подходящ избор на прозорци се постига добра изолация и намаление на изкуственото осветление.

Доброто планиране е предпоставка за успех.

Отвори във фасадата се предвиждат не само за декорация, а и за да се постигне чрез умело отклоняване на светлината пространствена атмосфера.

Първите висши култури на Месопотамия, Египет и Гърция показват, изтънченият начин на приложение на светлината в архитектурата. За майсторите-строители на готиката, ренесанса и барока слънчевата светлина е била основен архитектурен елемент.

Днес разполагаме с почти неограничени финансови и конструктивни възможности за избор на размери и разположение на прозорците. Новата прозрачност предизвиква много проблеми по отношение на разположението и предпазването от светлина на работните места с монитор.

С цел осигуряване на безопасни условия на труд всяка сграда с офиси задължително трябва да бъде снабдена с регулируеми щори.

Ъгъл на проникване на слънчевите лъчи, географска посока, годишни времена

Астрономическите дадености оказват влияние върху дневната светлина на работното място. Земята се върти с продължителност на периода 24И около собствената си ос. След 365 дни тя обикаля веднъж слънцето. Оста е наклонена 23,45 спрямо земната орбита. Този наклон на земната ос е причина за годишните времена.

Вероятно слънцето се движи по околовръстни линии, които са разположени отвесно на земната ос. От своя страна те са наклонени около ъгъла на географската ширина спрямо хоризонтала. По време на дневното и нощно равноденствие слънчевата орбита се намира на едно ниво, което пресича центъра на Земята.

Равноденствието настъпва два пъти в годината, на 21 март и на 23 септември. Пределните случаи са зимното слънцестоене на 21 декември и лятното слънцестоене на 21 юни. През останалото време от годината слънцето се намира между тези две точки.

Ъгълът на проникване на слънчевите лъчи от есента до пролетта е по-полегат, което причинява по-силно заслепяване, тъй като слънцето огрява и обхваща помещението в дълбочина. Колкото по отвесно падат слънчевите лъчи върху фасадата на сградата, толкова по-висок е температурният преход.

Параметри

Фактори, които оказват влияние на работното място

Много параметри определят съотношението на светлината в офиса. Върху много от тях не може да бъде упражнено влияние. В някои случаи щорите не са в състояние да коригират недостатъците от другите фактори. Само чрез взаимодействие на всички параметри могат да се постигнат идеални съотношения на светлината.

Във връзка с параметрите законодателят е разработил наредби или 01N стандарти. Тези стандарти са цитирани конкретно в раздел „Идеална конфигурация на работното място“.

Фактори, които оказват влияние на работното място

Идеална конфигурация на работното място

Идеална конфигурация на работното място

Обзор на разположението на слънцето - примери

Пренесе ли се посоката на слънцето върху плана на сградата може да се проследи много по-ясно интензивността на слънчевата светлина и кои участъци тя обхваща. Посоченото число в Lux е максималната стойност, която се очаква през лятото при безоблачно небе, когато слънцето е разположено отвесно върху повърхността.

Чрез косото попадане върху фасадата и проникване през стъклото на прозореца стойността може да се понижи още веднъж до 50%.

Други фактори на понижение могат да бъдат например първичната или (виж страница 24) или вторична слънчева защита. По-долу са разгледани поотделно географските посоки. Идеалната осветеност за работното място е между 500 lх и 1500 lх. В примера по-долу хоризонталната интензивност на осветяване е посочена в lх.

Разположение на работните места

Разположение на работните места, както следва:

 1. Работно място запад, подобно изток
 2. Работно място югозапад, подобно югоизток
 3. Работно място север
 4. Работно място юг
 5. Работно място североизток, подобно северозапад

и определяне на слънчевата защита съгласно скалата + + + много добре, ++ добре, + задоволително.

1. Работно място запад, подобно изток

 • Изложение - запад,   подобна изток
 • Приета интензивност на светлината - 60.000 lx
 • Необходима трансмисия   -  2%   -    6   %

От западната страна интензивността на светлината е 60.0001_их, на запад и изток ъгълът на проникване на лъчите е относително полегат. Слънцето прониква вътре в сградата и опасността от заслепяване се увеличава. Обърнете внимание на засенчването от насреща разположена допълнителна постройка

Разположение на работни места с монитор

разположение на монитор

ПРИМЕР № 1 ЗАПАД, ИЗТОК

разположение на монитор на запад или изток

Въпреки правилното разположение на монитора трябва да се провери, дали от прозореца пред работната маса не възниква директно заслепяване.

План на разположение на монитор на запад или изток

2. Работно място югозапад, подобно югоизток.

 • Изложение - югозапад, подобна югоизток
 • Приета интензивност на светлината - 70.000 1ux
 • Необходима трансмисия 0% - 5 %

В югозападна посока слънцето не е толкова високо, както на юг. Слънчевите лъчи проникват по-полегато в помещението и степента на заслепяване се увеличава. Интензивността на светлината е 75.000 lux

Работно нясто с монитор на югозапад

ПРИМЕР № 2 ЮГОЗАПАД/ ЮГОИЗТОК

Монитор на югозапад - изглед

При ъглово остъкляване, както е показано тук, монитора може да бъде разположен правилно само от към едната страна на фасадния прозорец. Работа с монитора без наличие на заслепяване може да бъде осигурена само чрез непрекъснато затваряне на фасадния прозорец.

Затворената част на прозореца трябва да осигурява равномерна яркост на светлината, която е близка до тази на бялата стена.

монитор на югозапад - план

3. Работно място север

 • Изложение - север
 • Приета интензивност на светлината - 20.000 lux
 • Необходима трансмисия - 15% - 20 %

Интензивността на светлината на север е 20.000 lux, въпреки че няма директно проникване на слънчевите лъчи върху фасадата. Стойността Lux може да се увеличи значително вследствие на отражение на светлината от насреща разположената страна на фасадата.

През лятото, вечер и сутрин се отразяват проблясъци върху фасадата, както е посочено в перспектива по-долу в изображението. Тези специфични фактори трябва да бъдат съблюдавани при планирането.

монитор на север

ПРИМЕР № 3 СЕВЕР

монитор на север - изглед

Проблясъци, попадащи директно странично могат да доведат до възникване на отражение върху монитора, както и до директно заслепяване на работното място.

монитор на север-план

4. Работно място юг

 • Изложение - юг
 • Приета интензивност на светлината - 80.000 lux
 • Необходима трансмисия - 0% - 5%

монитор на юг

ПРИМЕР № 4 ЮГ

монитор на юг - изглед

При дълги фасадни прозорци, както тук е посочено съществува опасност от силно заслепяване.

Въпреки правилното разположение на монитора слънчевата светлина попада върху работното място с монитор и причинява заслепяване по всяко време. Трябва да бъдат взети допълнителни мерки за отстраняване на отражението и заслепяването.

монитор на юг - план

5. Работно място североизток, подобно северозапад

 • Изложение - североизток, подобна на северозапад
 • Приета интензивност на светлината - 40.000 lux
 • Необходима трансмисия - 1% -10%

монитор на североизток

ПРИМЕР № 5 СЕВЕРОИЗТОК / СЕВЕРОЗАПАД

монитор на североизток - изглед

При ротонда и ъглови изпълнения, както е посочено тук е трудно монитора да бъде разположен под ъгъл 90о спрямо прозорците. Независимо, как е разположен монитора, светлината пада върху работното място. Осигуряването на щори е задължително.

монитор на североизтоик - план

Обобщение

Визуалният контакт с външния свят е регулиран със закон. Видимостта навън е важна предпоставка за добро здраве и дееспособност. Прекалено високите стойности причиняват заслепяване, което трябва да бъде предотвратявано.

Следователно слънчевата защитата се счита за временна мярка по време на директното проникване на слънчевите лъчи, за да бъде осигурена перспектива за по- голямата част от времето.

Визуалният контакт трябва да бъде оптимален при едновременно активирана слънчева защита. Това може да се реализира чрез регулируеми щори.

Добрата слънчева защита функционира само във връзка с всички останали параметри, които са цитирани в раздел „фактори, които оказват влияние“ на работното място като например правилното позициониране на мониторите спрямо прозорците.

Приспособления за предпазване от заслепяване

С щорите за предпазване от заслепяване във вътрешните помещения трябва да се предотврати вредното въздействие на директно проникващите слънчеви лъчи, за да се осигурят на хората приятни условия за работа.

Ако във вътрешните помещения прониква директна слънчева светлина, това се счита най- общо за стимулиращо и благоприятно за доброто здраве на човека в случай, че слънцето и огрятите от него повърхности не се намират в главния зрителен обхват.

На границите между огрятите и неогряти повърхности възникват значителни контрасти на яркостта. Вследствие на това се влошават зрителните способности особено, когато тези повърхности се намират в главния зрителен обхват.

Щорите трябва да имат следните свойства:

 • Да предпазват от заслепяващо въздействие на слънчевата светлина и едновременно да доставят достатъчна естествена светлина
 • Да предпазват от големи разлики в яркостта на светлината между огрятите и неогряти от слънчева светлина повърхности
 • Да осигуряват визуален контакт навън
 • Да осигуряват незначително въздействие на дневната светлина във вътрешното помещение и с това на характеристиките на цветовете и възпроизвеждането им.
 • Да не пречат на естествената вентилация
 • Да са рентабилни за монтаж, обслужване и поддръжка

Съществуват три вида слънчева защита:

Към първичната слънчева защита принадлежи разположението на сградата. За разполагането на работни места са предпочитани северните и южни фасади, тъй като височината на слънцето на запад и изток е под 45 и причинява заслепяване от по-висока степен.

Статична слънчева защита, например чрез поставянето на хоризонтални капаци, страници за прозорци и навеси. Тези мерки са особено подходящи за защита от слънцето, когато то е разположено високо.

Към вторичната слънчева защита принадлежат външните щори, текстилни рула или подобни системи за засенчване. Разположената външно слънчева защита има предимство, тъй като предпазва от нежелано топлинно нагряване.

Автоматични системи за управление, които реагират на климатичните условия също трябва да бъдат планирани.

Под терциерна слънчева защита се разбира разположената вътре в помещението защита. Тази защита има предимство през по-студените месеци, тъй като тя позволява проникването на топлина, която повишава топлината в сградата. Този тип слънчева защита е много подходящ за монтаж на по-късен етап.

Защита от заслепяване вътре в помещението

За потребителя съществуват множество решения на проблема под формата на различни стандарти. Руло щорите, плисето, хоризонталните или вертикални щори предлагат разнообразни алтернативи за решение на проблеми, свързани с предпазването от заслепяване.

Освен че са функционални, разположените вътре слънчезащитни щори могат да изпълняват декоративни функци, както и да подобрят акустиката в помещението.

Плисетата са подходящи предимно при монтаж върху или отвътре на перваза.

Различните форми на задвижване предлагат комфорт при обслужването. Разнообразните колекции и форми правят нагънатите щори функционални. Те са подходящи за проблемни ситуации.

Въпреки голямата пространственост в модерната архитектура вертикалните щори не трябва да се изключват като алтернатива за защита. Разнообразните материали, видове задвижване и специалните форми както и възможността за регулиране на светлината чрез насочване на ламелите превръщат този продукт в перфектна защита.

Хоризонталните щори трябва да се монтират плътно до прозореца. Чрез възможността за хоризонтално направление на ламелите са особено подходящи за южни фасади. Офертата съдържа широка гама от ламели с различни ширини, цветове, както и ламели с перфорация, които позволяват визуален контакт навън.

Руло-щорите са подходящи за големи и малки прозорци, тъй като са удобни за приложение. Платът е плътен или прозрачен в различни нюанси.

Светлинна енергия

Светлината е физично явление и упражнява дразнещо въздействие върху нашите очи. По смисъла на физиката тя принадлежи към електромагнитното излъчване. Тя се разпространява праволинейно като електромагнитна вълна и доставя енергия.

Само дължина 380-780 nm (nanometra) на вълната се възприема като светлина. В този спектър на дължина на вълната се намира цялата видима палитра от цветове, всички цветове на дъгата. Ултравиолетовия и инфрачервения например принадлежат към невидимия диапазон.

МОЩНОСТ НА СВЕТЛИНАТА
Мощността е съотношението на работата към необходимото за тази цел време. Измерителната единица за мощност на светлината е Lumen (lm). Тя посочва параметъра на светлинния поток (р).
Светлинният поток е светлинната енергия, която се разпръсква от една точка във всички посоки.

СВЕТЛООТДАВАНЕ
Светлоотдаването посочва коефициента на полезно действие на светлинния източник. То определя съотношението на произведената светлинна енергия спрямо изразходваната за тази цел мощност 1т/\л/.
Допре ли светлината повърхността съществуват три възможни модулации на светлинния поток.

1. една част се абсорбира
Коефициентът на абсорбция a посочва каква част от падащата светлина се поема от тялото.
2. една част рефлектира
Коефициентът на отражение r определя параметъра на рефлектиралия светлинен лъч. Той е важен като характеристика за качеството на топлинната изолация на даден продукт. Колкото повече рефлектира лъчението, толкова по-малко може да попадне в помещението и да го нагрее.
3. една част преминава
Коефициентът на пропускане i означава количеството светлина, което преминава през материала. тази стойност е важна при оценка на наличните Lux стойности в помещението. Колкото по-голяма е стойността на пропускане, толкова "по-светло" е помещението и толкова по-влошена е защитата от заслепяване.

ИНТЕНЗИВНОСТ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО Е

Интензивността на осветлението означава съотношението на светлинния поток, който пада върху дадена повърхност спрямо обепйа на повърхността.

Измерителната единица е Lux - 1 lux= lm/m2

Тази измерителна единица е важна за оценка на работното място. По предписание за едно работно място са необходими 500 lux .
За сравнение към това интензивността на светлината на обяд при слънчево време навън е 100.000 lux.
В DIN 5035 са определени точните параметри във връзка с размера на интензивността на осветлението.

Интензивността на осветлението има директно въздействие върху хората. Тя влияе на зрителните способности, доброто здраве, безопасността при работа и ефективността.

За да стане по-ясно, как въздейства на зрителните способности ще разгледаме структурата на окото. Окото функционира елементарно казано, като камера. Леща имат и двете, филмът отговаря на ретината. Чувствителността на окото към светлината се регулира чрез изменение диаметъра на зеницата, както при фотоапарата чрез ирисовата бленда. При увеличаваща се яркост диаметърът на отвора се затваря. Колкото по-малък е диаметърът на блендата, толкова по-голям е обхватът на разстоянието от окото, в който може да се вижда ясно.

От друга страна в зрителните клетки съществува процес на съкращение, който повишава прага на усещането спрямо светлината. Яркостта на светлината не се възприема с толкова голяма чувствителност. Адаптирането от тъмно към светло се извършва след няколко секунди. Обратният процес на адаптиране изисква 45 до 50 минути. При камерата този процес може да се съпостави със смяната на филми с различна светлинна чувствителност. Окото познава и трети процес на адаптиране. Ретината се състои от чувствителни на цветове цилиндрични и на светлина - пръчковидни клетки. Възприемането на светлина се прехвърля върху тези пръчковидни клетки, т.е може да се възприеме още нещо, но не може да се възприеме цвета.

Колкото повече човек остарява, толкова повече се увеличава необходимостта от светлина, за да вижда. Затова 5001_их е ориентировъчна стойност, която не трябва да бъде по-ниска, но в определени случаи може да бъде по-висока.

ИНТЕНЗИВНОСТ НА СВЕТЛИНАТА I

Измерителната единица за интензивност на светлината е Candela (cd). Наименованието идва от латинския език и в превод означава свещ. Пламъкът на една свещ е с интензивност на светлината 1 Candela. Сиянието на свещта е физическата базисна величина за всички измерими интензивности на светлината.

За сравнение фарът на автомобил - 55 Candela, 100 Watt крушка e 110 Candela, а светлинните фарове за въздушен транспорт могад да бъдат дори с 2.000.000 Candela.

Интензивността на светлината зависи от разстоянието до източника на светлина. На колкото по-голямо разстояние се извършва измерването, толкова по-незначителна е интензивността на светлината.

Това означава, че яркостта на светлината в помещението намалява при увеличаващо се разстояние от прозореца. На разстояние 5-6 m от прозореца и височина на помещението от около 3 m е необходимо изкуствено осветление, за да се осигури поедписаната Lux-стойност.

Яркост L

Яркостта на дадена повърхност изразява до известна степен колко ярко се възприема повърхността. Колкото по-силна е яркостта, толкова по-светло се възприема повърхността. Яркостта се получава от интензивността на светлината разделена на излъчващата повърхност.

L = l/Aобщо

Ако две повърхности имат една и съща яркост тогава те не могат да бъдат разграничени една от друга. За да възприемаме предмети се нуждаем от контрасти. Колкото по-голям е контрастът, толкова повече предмети възприемаме. Това продължава до 10.000 cd/m2.

Дефектните контрасти обаче не могат да бъдат компенсирани чрез увеличение интензивността на светлината.

Отражения от светлина върху монитора са добър пример. Те намаляват контрастите върху монитора. Знаците не могат да бъдат прочитани безпогрешно, вследствие на което се създават условия за често допускане на грешки.

Увеличение на яркостта в тези случаи не отстранява недостатъците. При яркост над допустимите норми няма да сме в състояние да разчитаме на монитора каквото и да било.

Ако дадена повърхност е прекалено ярка, тогава я възприемаме като заслепителна. Колкото по-висока е яркостта, толкова по-силно е заслепяването.

В терминологията се срещат два вида заслепяване. При директното заслепяване лъчите попадат директно в очите. При заслепяването от отражение в очите попадат тези лъчи, които се отразяват от предмети, например от монитора.

Заслепяването намалява нашите зрителни способности и вследствие на това ние се чувстваме неуютно.

Най-добре сме в състояние да виждаме, когато светлината пада дифузно (разсеяно) върху съответните предмети, като например при индиректното осветление.

Оформление на цветовете

Цветът и светлината са основни съставни части от нашето визуално възприятие.
Как се виждат цветовете върху дадено тяло, зависи от качеството на цвета и интензивността на светлината.

Въздействието на цветовете е многообразно. Цветовете могат да имат символичен характер, да предизвикват асоциации или да провокират настроения.

На всяко обективно цветово предизвикателство ние отговаряме със субективна реакция, която е изградена от различни фактори на влияние като възраст, социални и културни дадености.

Пределите между физиологичното и психологично въздействие също не трябва да се изключват. Различните цветове дори специфично стимулират ритъма на сърцето или кръвообръщението.

Някои аспекти могат да бъдат нахвърляни тук.

 • СХОДСТВО НА ЦВЕТОВЕТЕ
 • КОНТРАСТ НА ЦВЕТОВЕТЕ
 • СЪОТНОШЕНИЯ НА ЦВЕТНИТЕ ПОВЪРХНОСТИ? СВЕТЛИ-ТЬМНИ КОНТРАСТИ
 • СТЕПЕН НА ЛЪСКАВИНА

На работното място се изисква от нас висока степен на концентрация. Съществува положителен обем от предизвикателства, който е благоприятен за нашата дейност. Този обем от предизвикателства се състои от вниманието, което посвещаваме на дадена задача както и от акустични и визуални въздействия на околната среда.

Колкото по-голям е потенциалът, който е необходим за работа, толкова по-ниски са предизвикателствата на околната среда. Липсата на предизвикателство оказва отрицателно въздействие върху нашата дееспособност както и, когато предизвикателствата са в повече.

Пример - лека работа с музика ни се отдава по-лесно отколкото, ако извършваме при същите условия работа, изискваща концентрирана мисловна дейност.

СХОДСТВО НА ЦВЕТОВЕТЕ: различни нюанси на един цвят
КОНТРАСТ: различни цветове
СЪОТНОШЕНИЕ НА ЦВЕТНИТЕ ПОВЪРХНОСТИ: Класификация на цветовете
СВЕТЛИ-ТЬМНИ КОНТРАСТИ: 1:3 в близък план: 1:10 в далечен план
СТЕПЕН НА ЯРКОСТ: Стойности на отражение на повърхностите

На работното място с монитор в директното зрително поле трябва да има само контрасти с яркост 1:3. В разширено зрително поле са оптимални контрасти до 1:10.

Тези стойности посочват разликата в яркостта в Candela.

Яркостта зависи от интензивността на светлината и цвета с неговия специфичен коефициент на поглъщане и отражение както и от степента на лъскавина на повърхността.
В конкретния случай материаали със сигнално червени цветове на работното място не са подходящи, докато за заведение са подходящи.

Към психологията на цветовете принадлежат също и нашите утвърдени от практиката познания.

За съпоставка почвата подобна на земята е най-тъмна, стените по-светли и тавана, съпоставен с небето, най-светъл.

Изборът на определени цветове е винаги субективен, затова трябва да се освободим на всяка цена от модните тенденции и лични афинитети към цветовете.

Терминологичен речник

АБСОРБЦИЯ (ПОГЛЪЩАНЕ):
Възприемане, колебания в количеството енергия при попадане върху тялото

РАВНОДЕНСТВИЕ:
На 21. март и на 23. септември - денят и нощта са с една и съща продължителност във времето.

АЗИМУТ:
Ъгълът между слънцестоенето и посоката север - юг (меридиан) двете в проекция върху хоризонтално равнище.

ИНТЕНЗИВНОСТ НА ОСВЕТЯВАНЕ:
Силата на осветяване, която се изчислява от съотношението на възникващия на едно равнище светлинен поток спрямо обема на дадена повърхност. Измерителната единица е lux=1l/m2

CANDELA
Измерителна единица за интензивност на светлината - означение: cd

ДИРЕКТНО ЗАСЛЕПЯВАНЕ:
Директно попадане на светлината в очите

ЯРКОСТ:
Измерен коефициент на интензивност, която дадена повърхност предизвиква

МОЩНОСТ НА СВЕТЛИНАТА:
Размерът на светлинния поток, измерителната единица е Lumen: lm

ИНТЕНЗИВНОСТ НА СВЕТЛИНАТА:
Измеримата сила на излъчваната от даден източник светлина. Измерителната единица е Candela: cd

LUMEN:
Фотометрична единица за светлинна енергия: lm

LUX:
Единица за интензивност на осветяване

ПЪРВИЧНА СЛЪНЧЕВА ЗАЩИТА:
Слънчевата защита, която е разположена статично, неподвижно пред фасадата

ЗАСЛЕПЯВАНЕ ОТ ОТРАЖЕНИЕ:
Попадането на светлината върху дадена повърхност, от която след това тя рефлектира в очите

КОЕФИЦИЕНТ НА ОТРАЖЕНИЕ:
Съотношението на падащата върху дадена повърхност светлина спрямо рефлектиращата

ВТОРИЧНА СЛЪНЧЕВА ЗАЩИТА:
Регулируема слънчева защита, която е закрепена пред фасадата

ЪГЪЛ НА ВИСОЧИНАТА НА СЛЪНЦЕТО:
Вертикалният ъгъл между слънцето и хоризонталната равнина

ТЕРЦИЕРНА СЛЪНЧЕВА ЗАЩИТА:
Слънчева защита, която е регулируема и разположена вътре в помещението

КОЕФИЦИЕНТ НА ТРАНСМИСИЯ:
Съотношението на възникващите върху дадена среда лъчи спрямо тези, които преминават без изменение на честотата.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар