САМО ДО 30 АПРИЛ: -22% ОТСТЪПКА И БОНУСИ на стойност 215 лв за годишен абонамент

Рискове и мерки при производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия

В тази статия ще разгледаме основните рискове при производството на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия и възможните мерки за намляване на риска.

Тази систематизирана информация може да бъде ваша отправна точка при оценката на риска (като се има предвид конкретното производство, разбира се).

Основните рискове са свързани с:

 • Травми при работа с машини и инструменти и по-специално ножовете.
 • Падане и подхлъзване поради неравни, влажни или хлъзгави подове.
 • Изгаряния и опарвания.
 • Злополуки при ремонтни и почистващи дейности по оборудването.
 • Инфекциозни и паразитни заболявания, например свързани с продуктите с животински произход.
 • Контактни дерматити (например свързани с органичните продукти на животни или растения).
 • Увреждания на мускулно-скелетната система (например от повтарящи се ръчни операции).
 • Опасни химични агенти.
 • Ниски температури/Измръзвания.
 • Високи температури/Топлинни удари.

Риск: Травми при работа с машини и инструменти

Работа с машини и инструменти

Степен, ако не са предприети мерки: висок

В хранителната, както и в тютюневата промишленост, най-разпространените причини за травми са работата с ръчни инструменти (най-често ножове), работата с машини, удари от движещи се или неподвижни части на оборудването, падане на същото ниво (на пода) и изгарянията.

Броят на злополуките в резултат на контакт с въртящи се части на машините е сравнително малък, но именно тези случаи са най-тежки.

Пълначните и опаковащите машини трябва да са изцяло с поставени капаци с изключение на отворите за приемане на материала и отстраняване на готовата продукция.

Източник (опасност)Примерни мерки
Работа с ножове
 • Да се използват ръкавици от метална мрежа срещу порязване с нож.
 • Ножовете да имат калъф.
 • Ръкохватките на ножовете да имат ограничители за недопускане на подхлъзване на ръката върху острието.
 • Използване на подходящи и годни за работа ножове
 • Между работниците да има достатъчно безопасно разстояние.
 • Обучение на работниците за правилния начин на заточване и използване на ножовете
Работата с машини (най-често пълначни и опаковащи)

Конвейери, които се използват за преместване на суровините (риск от захващане)

Удари от движещи се или неподвижни части на оборудването

 • При работа в непосредствена близост до шнекове и мерници, да не се ползват ръкавици и да не се ползват дрехи със свободни краища.
 • Оборудването трябва да е с авариен стоп в ръчния обхват.
 • Движещите се части на машините трябва да са оградени.
 • Метални ръкавици не трябва да се използват при работа с мощни електрически триони.
 • Мощните триони да имат предпазители на острието.
 • Под транспортни и производствени линии, разположени на височина, да се монтират мрежи.
🔗 Вижте и нашата видео-лекция "Организация на безопасната работа с машини и оборудване"

 

Риск: Падане и подхлъзване

Подхлъзване и падане

Степен, ако не са предприети мерки: висок

Източник (опасност)Примерни мерки
Състояние на пода – неравен, влажен, хлъзгав, направен от неподходящ материал, или поради стичане върху него на вода, масла или намиращи се върху него отпадъци.
 • Подът трябва да е с непързаляща се повърхност или друго подходящо покритие, като трябва да се почиства периодично.
 • Оборудването, в което се използва вода, трябва да е с водоуловителни приспособления, така че водата да не се стича на пода.
 • Периодично почистване и миене на подовете.
 • Да се използват подходящи обувки (влагоустойчиви, противохлъзгащи).
 • Да се поставят противохлъзгащи ленти на подовете.
 • Подовете да са снабдени с дренажна система.
 • Разливите да се почистват незабавно.
 Открити дренажни и други канали
 • Трябва да са покрити или оградени.
Пара и прах, които правят пода хлъзгав и намаляват видимостта
 • Периодично почистване и миене на подовете.
Липсващо или недостатъчно осветление
 • Да се поддържа според изискванията на нормативните актове.
🔗 За още мерки използвайте нашия чек-лист за опасни места "Подхлъзване, спъване, падане"

🔗 За проверка за съответствие с нормативните изисквания, използвайте въпросника на Инспекция по труда „Подхлъзване и падане на едно ниво“

Риск: Изгаряния и опарвания

Изгаряне и опарване

Степен, ако не са предприети мерки: висок

Източник (опасност)Примерни мерки
Паропроводи или тръбопроводи за гореща вода
 • Да се елиминират възможностите за контакт с паропроводи или тръбопроводи за гореща вода чрез ограждане на тръбопроводите, поставяне на изолация и използване на ЛПС. Да се провеждат периодични обучения на работещите.
Котли, автоклави, бойлери, които могат да гръмнат
Горещи повърхности

Риск: Злополуки при ремонтни и почистващи дейности по оборудването

Движещи се части и злополуки при ремонти

Висок риск, ако не са предприети мерки

Източник:

 • непригодността на оборудването за лесна техническа поддръжка и почистване, съгласно изискванията за промишлена хигиена и чистота на храните.
 • оборудването с гореща вода и пръски от основи и киселини.
 • движещите се части на оборудването и конвейерите, както и шланговете под налягане с гореща вода или пара.
 • почистване на труднодостъпни места.
Източник (опасност)Примерни мерки
Оборудване на височина, което изисква постоянна поддръжка и настройка.
 • Осигуряване на стационарни стълби.
Амоняк като хладилен агент
Работа в труднодостъпни и ограничени пространства (например канализации или резервоари)
Движещи се части
 • Изключване на оборудването преди работа. Поставяне на табели (или заключване).
 • Ясни инструкции за почистване на машините, особено при преработката на месо, където всички операции по почистването се извършват ръчно. Трябва да е указано и какво се прави в случай на аварийни ситуации.

Риск: Инфекциозни и паразитни заболявания

Инфекциозни и паразитни заболявания

Степен, ако не са предприети мерки: среден

Източник:

 • инфекциозните и паразитните заболявания, които се разпространяват от животните или от някои от продуктите с животински произход, използвани в промишлеността. Такива са антракс, бруцелоза, лептоспироза, туларемия, Кутреска, шап, бяс и др.
 • С храната могат да се предават различни кожни инфекции като антракс, актиномикоза и еризипелоид.
 • Някои сухи плодове могат да бъдат заразени с акари, които да заразят работещите, заети с обработката им.
Примерни мерки:

 • Защитни ръкавици, специално работно облекло, спазване на личната хигиена и ползване на предоставените санитарно-технически средства. Дори и при малки рани, е препоръчително да се премине медицинският преглед.
 • Осигуряване на ефективна защита от хлебарки, мишки и плъхове, които са преносители на патогенни микроорганизми.
 • На всички етапи от месопреработката трябва стриктно да се спазват санитарните изисквания.
 • Подът трябва често да се мие, да се отстраняват от него обрезки, отпадъци и мазнини .
 • Особено внимание трябва да се обръща на капещия кондензат и най-вече да не се допуска той да пада върху труповете на животните. Кондензатът трябва да се отстранява с гъби с дълги дръжки.
 • Да се осигури циркулация на въздуха чрез вентилатори.
 • 🔗 Вижте и какви са задълженията на работодателя за санитарно-битово обслужване.

Риск: Контактни дерматити

Контактни дерматити

Степен, ако не са предприети мерки: среден

Контактните дерматити могат да бъдат причинени от:

 • органичните продукти на животни или растения.
 • дразнители като киселини, основи, миещи вещества и вода, използвани за почистване
 • триенето при операциите на сортиране и разфасовка
 • захарта, използвана широко в хранителната промишленост
 • ръчният контакт с плодовете и зеленчуците.

Зърненият и брашненият прах могат да са източник на заболявания на дихателната система. Образуваният прах трябва да се контролира.

Примерни мерки:

 • Осигуряване на информационни листове за безопасност и информиране на работещите за потенциалните опасности.
 • Използване на защитни ръкавици и други ЛПС.

 

Риск: Увреждания на мускулно-скелетната система

Ръчна работа с тежести

Степен, ако не са предприети мерки: среден

Източник на риска са:

 • повтарящи се трудоемки операции -  ръчни операции в процеса на оглед, разфасовка или оценка на обема.
 • товаро-разтоварни работи
 • вибрации (при наличие на оборудване, което е източник на вибрации).
Примерни мерки:

 • Намаляваме на височината на окачване/качване при повтарящите се движения.
 • Правилна височина на масите за разфасоване. Вижте как да определите правилната височина в съответствие с ергономичните изисквания.
 • Използване на вакуумни и други механични подемници за вдигане на кутиите/товарите и намаляване на ръчния труд.
 • Обучение за ръчна работа с тежести.
 • Използване на столове с регулируема височина, за да се избегне честото навеждане и накланяне.
 • При по-голямо тегло да се използват задължително колички или други средства за механизация.
 • Да се избягват вдигания на тежки товари от ниско (от пода, под нивото на коленете).

Риск: Химични вещества

Химични вещества

Степен, ако не са предприети мерки: среден

Източник на риска са:

  • хлор и амоняк, които се използват за замразяване и охлаждане в складовете
  • амоняк, който се образува при горенето на амониевите съединения, които присъстват по естествен начин в тютюна
  • амониевите съединения, които се добавят при обработка на тютюна и производство на цигари: амониеви съединения се добавят от производителите на тютюневи изделия, за да се улесни производството на подобните на хартия листове възстановен тютюн, които се използват за образуване на нарязаното кафяво съдържание на цигарите. Амониевите съединения помагат да се направят отпадъчните части от възстановения тютюн по-подходящи за смесване с тютюна. Освен това амониеви съединения се използват за  одобряванена аромата на цигарите и се добавят в цигарените филтри за контрол на скоростта на горене на цигарите.
  • пестициди и дезинфекционни средства
  • сух лед (въглеродния диоксид), който се използва за охлаждане на замразени продукти по време на транспортирането им.
🔗 Вижте всичко за изискванията, организацията и мерките за безопасната работа с опасни вещества.

Риск: Ниски температури/Измръзвания

Ниски температури

Степен, ако не са предприети мерки: среден

Източник на риска:

 • Изпълняване на ръчни операции и съхранение на суровините при зимни условия.
 • Преработката и изпълнението на работи в охлаждащи камери на складовете при “спокоен въздух”, както и в складове при екстремални условия при въздушно-взривно замразяване на суровини при производство на замразени продукти.
 • Работа в големи тунелни камери за замразяване в поток от бързо движещ се студен въздух.
Мерки за безопасност:

 • Да се организира работата на принципа на ротацията, като се предвидят операции с използване на по-активен физически труд или работа в по-топли помещения.
 • Работещите трябва да имат многослойно облекло или студозащитно облекло и подходящи обувки.
 • Работещите трябва да са защитени от потока на студения въздух от вентилаторите чрез подходящи прегради.
 • За отстраняване на последствията от работа при ниски температури, трябва да има осигурени топли помещения за почивка с наличие на горещи напитки.
 • Вратите на хладилните складове и камерите трябва да могат да се отварят от вътрешната страна.
 • В хладилните складове трябва да има налично аварийно осветление.
 • Да бъде забранен входа в тунелните замразяващи камери, да се монтират ефективни блокировки, да се води регистър на работещите вътре работници. Така ще се гарантира, че камерите работят само в случай че вътре няма хора.

Риск: Високи температури/Топлинни удари

Високи температури

Степен, ако не са предприети мерки: среден

Източник:

 • операциите по топлинна обработка и стерилизация, (например при операциите по сгъстяване на смеси - доматена паста)
 • участъците за клане на животни (през горещия сезон).
Мерки за безопасност:

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар