Ръководство с добри практики – здравеопазване

Съдържание

1. Превенцията на здравето и промоцията на здравето като управленска задача
Описание на добра фирмена практика

2. Как се извършва оценка на риска?
2.1. Въведение
2.2. Роли и отговорности
2.3. Какво трябва да се вземе предвид, преди да се извърши оценка на риска?
2.4. Как се започва оценката на риска?
2.5. Включване на аспекти, свързани с пола, в оценката на риска
2.6. Описание на добра фирмена практика
2.7. Връзки
2.8. Приложими директиви на Европейския съюз
2.9. OiRA: онлайн инструмент за оценка на риска, разработен от EU/OSHA 43
2.10. Литература 43
2.11. Пример за оценка на риска по отношение на задачи, свързани с ръчно извършвани манипулации при обслужване на пациентите
2.12. Пример за оценка на риска по отношение на задачи, свързани с дезинфекциране на повърхности

3. Биологични рискове

3.1. Въведение
3.2. Обща оценка във връзка с излагането на евентуален риск от инфекции на работното място
3.3. Конкретна оценка на биологичните рискове
3.3.1. Риск от инфекции, предавани по кръвен път
3.3.2. Риск от инфекции, предавани по въздушно-капков път
3.3.3. Риск от инфекции, предавани чрез пряк или непряк контакт
3.3.4. Описание на добра фирмена практика:
- мерки във връзка с инфекциите, предавани чрез контакт
- превантивни мерки при транспортиране с линейка
3.3.5. Специфични видове инфекции
3.4. Бременност

4. Рискове от мускулно-скелетни увреждания 

4.1. Рискове от настъпване на мускулно-скелетни увреждания 
4.1.1. Въведение
4.1.2. Естество на риска
4.1.3. Основни критерии за извършване на специфична оценка на риска с оглед предотвратяването на МСУ
4.1.4. Професионални дейности с най-голяма експозиция
4.1.5. Въздействие върху здравето и безопасността
4.1.6. Превантивни и предпазни мерки
4.1.7. Поведение в критични ситуации – препоръки към работещите
4.1.8. Основни препоръки и заключения
4.1.9. Приложими директиви на Европейския съюз
4.1.10. Описание на добра фирмена практика

4.2. Предотвратяване на злополуки поради подхлъзване, препъване и падане 
4.2.1. Въведение
4.2.2. Естество на риска
4.2.3. Основни критерии за извършване на специфична оценка на риска с оглед предотвратяване на злополуки поради подхлъзване, препъване и падане
4.2.4. Професионални дейности с най-голяма експозиция
4.2.5. Въздействие върху здравето и безопасността
4.2.6. Превантивни и предпазни мерки
4.2.7. Лични предпазни средства
4.2.8. Поведение в критични ситуации – препоръки към работещите
4.2.9. Основни препоръки и заключения
4.2.10. Приложими директиви на Европейския съюз

5. Психосоциални рискове 

5.1. Въведение

5.2. Стрес и преумора 
5.2.1. Естество на разглеждания риск
5.2.2. Основни критерии за извършване на специфична оценка на риска
5.2.3. Професионални дейности с най-голяма експозиция
5.2.4. Въздействие върху здравето и безопасността
5.2.5. Общи превантивни и предпазни мерки
5.2.6. Описание на специфични превантивни техники и процедури

5.3. Предотвратяване и наблюдение на насилието и психологическия натиск (mobbing) (агресивно поведение и тормоз – bullying и harassment) на работното място 
5.3.1. Естество на разглеждания риск
5.3.2. Основни критерии за извършване на специфична оценка на риска
5.3.3. Професионални дейности с най-голяма експозиция
5.3.4. Въздействие върху здравето и безопасността
5.3.5. Общи превантивни и предпазни мерки
5.3.6. Описание на специфични превантивни техники и процедури
5.3.7. Примери за добра фирмена практика
5.3.8. Подходящи начини на поведение в критични ситуации
5.3.9. Основни препоръки и заключения

5.4. Работно време 
5.4.1. Естество на разглеждания риск
5.4.2. Основни критерии за извършване на специфична оценка на риска
5.4.3. Описание на професионалните дейности с най-голяма експозиция
5.4.4. Описания на въздействието върху здравето и безопасността
5.4.5. Описание на специфичните превантивни техники и процедури
5.4.6. Описание на специфичните превантивни техники и процедури
5.4.7. Примери за добра фирмена практика
5.4.8. Подходящи начини на поведение в критични ситуации
5.4.9. Основни препоръки и заключения

5.5. Злоупотреба с наркотици 
5.5.1. Естество на разглеждания риск
5.5.2. Основни критерии за извършване на специфична оценка на риска
5.5.3. Професионални дейности с най-голяма експозиция
5.5.4. Въздействие върху здравето и безопасността
5.5.5. Общи превантивни и предпазни мерки
5.5.6. Специфични превантивни техники и процедури
5.5.7. Подходящи начини на поведение в критични ситуации
5.5.8. Основни препоръки и заключения

5.6. Приложими директиви на Европейския съюз
5.7. Описание на добра фирмена практика

6. Химични рискове 
6.1. Въведение
6.2. Естество на разглеждания риск: специални рискове, свързани с опасни вещества и препарати
6.3. Основни критерии за оценка на химичните рискове
6.3.1. Оценка на риска

6.4. Общи превантивни и предпазни мерки: прилагане на предпазни мерки с отчитане на оценката на риска 
6.4.1. Предпазни мерки
6.4.2. Предоставяне на информация/инструктажи на работниците
6.4.3. Наблюдение на ефикасността на мерките

6.5. Работа по почистване и дезинфекция 
6.5.1. Описание на професионалните дейности с най-голяма експозиция
6.5.2. Описание на въздействието върху здравето и безопасността
6.5.3. Специфични превантивни техники и процедури

6.6. Цитостатични/цитотоксични лекарства 
6.6.1. Описание на професионалните дейности с най-голяма експозиция
6.6.2. Описание на въздействието върху здравето и безопасността
6.6.3. Специфични превантивни техники и процедури

6.7. Дейности, свързани с анестетични газове 
6.7.1. Описание на работата с максимална експозиция
6.7.2. Описание на въздействието върху здравето и безопасността
6.7.3. Специфични техники и процедури за превенция

6.8. Дейности, включващи вещества, които застрашават репродуктивните способности 
6.9. Приложими директиви на Европейския съюз
6.10. Описание на добра фирмена практика

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар