Управление на психичното здраве на работното място *

Когато говорим за психично здраве, много често първата ни асоциация е с психичните заболявания и съответно тяхната липса. Психичното здраве, обаче, е нещо повече.

Какво е психично здраве

Психичното здраве е състояние на благополучие, което се характеризира с положителни емоции, с наличие на пълноценни взаимоотношения, както и със способност за справяне с живота.

Психичното здраве влияе върху начина на мислене, общуване, усвояване на знания и израстване на индивида. Усещането за благополучие засилва устойчивостта и самочувствието. Това са съставките на едно успешно участие в живота на общността, на обществото, в професионалния живот и във взаимоотношенията.

„Психичното здраве може да се разбира като състояние на благополучие, в което индивидът реализира собствените си способности, може да се справя с нормалния стрес на живота4, да работи продуктивно и плодотворно и е в състояние да допринася за общността.“

Определение на Световната здравна организация, 2001 г.

Проблемите с психичното здраве, за разлика от психичните заболявания, са относително разпространени и често се проявяват в периоди на силен стрес или след травмиращи събития.

Например симптоми на скръб по загуба на близък човек, продължаващи по-малко от два месеца, не се смятат за психически разстройства. Въпреки това скръбта по близък човек може да има омаломощаващ ефект, ако през този период индивидът не получава подкрепа.

Констатирано е, че в ЕС-27 15 % от населението са потърсили помощ за психичен или емоционален проблем, докато 72 % са приемали антидепресанти в един или друг момент от живота си.

Психично здраве на работното място

Проблемите с психичното здраве на работното място засягат работещия, фирмата и обществото като цяло и могат да окажат въздействие върху здравето и благополучието, поведението, ефективността на организацията и социалното благополучие. На фигурата по-долу са показани някои от тези въздействия.

 Въздействия на психичното здраве на работното място

Отраженията на влошеното психично здраве на работното място не се ограничават до последиците за здравето на конкретния човек. Те включват и отражения върху ефективното функциониране на организацията - понижена производителност, загуби от отсъствия от работа, непродуктивно присъствие и някои по-неуловими, но въпреки това важни проблеми, като нисък дух на работната сила и неблагоприятна репутация на организацията.

Изследванията неизменно показват, че качествената работа (т.е. работа, която има положителни страни) може да подсилва и опазва здравето. Характеристиките на трудовия живот, за които се знае, че укрепват психичното здраве, включват:

 • да бъдеш оценен на работното място;
 • да вършиш смислена работа;
 • да можеш да вземаш решения по въпроси, които те засягат;
 • да бъдеш подходящо обучен за работата, която вършиш;
 • да разполагаш с необходимите ресурси, за да си вършиш работата;
 • да имаш работа, която е добре разпределена, т.е. да не си претрупан;
 • да имаш работа, която е добре организирана по отношение на график и време за почивки.

Връзки между физическото и психичното здраве

Физическото и психичното здраве са взаимно свързани — изследвания показват, че стресовите фактори извън и на работното място могат да допринасят за развиване на сърдечни заболявания.

Последните прегледи на наличната литература сочат, че психосоциалните рискове, които могат да предизвикат проблеми с психичното здраве, са системно и причинно-следствено свързани с други видове последици за здравето, като соматични проблеми, както и сърдечно-съдова заболеваемост и смъртност и диабет.

Има и обратната връзка - физическите проблеми могат да доведат до проблем с психичното здраве.

Изследване за въздействието на стреса показва, че много хора, включени в регистрите за краткосрочни заболявания, са развили проблеми с психичното здраве (обикновено депресия).

При цели 13 % от хората, отсъствали от работа повече от 12 седмици, са се проявили както соматични, така и психични проблеми.

Десет причини да управлявате психичното здраве и благополучие

 1. Психичните проблеми и заболявания се увеличават в цяла Европа. Те са все по-нарастваща причина за отсъствия сред служителите в Европа.
 2. Загубите от отсъствия поради влошено психично здраве са по-големи, отколкото при който и да било друг вид заболявания.
 3. Отсъствията поради влошено психично здраве са по-продължителни, отколкото поради други здравословни причини.
 4. Промените в естеството на работата водят до нарастване на стреса и увеличаване на проблемите, свързани с психичното здраве.
 5. Работното място е особeно подходяща среда за интервенции за насърчаване на добро психично здраве.
 6. Качествената работа насърчава доброто психично здраве и благополучие.
 7. Управлението на психосоциалните рискове на работното място се изисква по закон.
 8. Управлението на завръщането на работа все повече е отговорност на/от полза за работодателите в много държави.
 9. Интервенциите за подобряване на психичното здраве и благополучие на работното място помагат на работодателите да спазят принципите на обществения договор.
 10. Интервенциите, насочени към индивида с цел подобряване на психичното му здраве и благополучие, са рентабилни.

 

Модел за управление на психосоциалните рискове

Има много модели на стреса на работното място, които сочат какви психосоциални опасности могат да бъдат открити там.

Проектът PRIMA-EF40, финансиран от Европейската комисия, предлага Европейска рамка за управление на психосоциалните рискове, в която се описват десет основни типа психосоциални опасности, които съществуват на работното място:

Психосоциални опасности на работното място

Способността за оценяване на рисковете, свързани с опасности, не е самоцел — тя е средство за установяване и подреждане по важност на тези проблеми, за да бъдат предприети подходящи интервенции.

Видовете интервенции могат да се класифицират в три посоки:

 • Първичните интервенции са насочена към превенция. Примери за такива са преработването на графика на смените, управление на работното натоварване и подобряване на комуникацията и физическата работна среда.
 • Вторичните интервенции са насочени към промяна на начина, по който работещите възприемат психосоциалните опасности, и подобряване на уменията им да се справят с тях. Често включват обучение и повишаване на осведомеността на служителите и е един от най-срещаните видове
  интервенция.
 • Третичните интервенции включват някакъв вид смекчаване или лечение на симптомите. Третичните интервенции обикновено не се осъществяват от действащи лица, свързани с работното място, а посредством външни  услуги за лечение и рехабилитация на работното място.

За предпочитане е прилагането на първични интервенции, но това не винаги е възможно и в повечето случаи може да се окаже подходящо и предприемането
на вторични или третични интервенции.

Полезно от ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА ↓

📙 Подробен преглед на стандарта ISO 45003 Указания за управление на психологичните рискове

📹 Видео: Последици от стреса. Психично натоварване и психично напрежение.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар