Изисквания към стълбища и парапети (БДС EN ISO 14122-3)

Нормативни изисквания

В нормативната база по здраве и безопасност са поставени общи изисквания, свързани с безопасно придвижване, изкачване и слизане, както и работа на височина.

За съжаление изискванията са наистина общи, като например се казва, че

пътните маршрути, в т.ч. стълбища, стъпала, неподвижно закрепени стълби ... се определят така, че да осигуряват сигурността на съоръженията и безопасността на пешеходци и работещи в близост до тези пътни маршрути.

Общите задължения на работодателя при работа на височина или работни места на височина, е да извърши обезопасяване.

Средствата за достъп трябва да осигуряват безопасно преминаване в едната или в другата посока между средство за достъп и платформи, площадки или мостове за преминаване без допълнителни рискове от падане от височина.

Сред тези изисквания се прокрадва идеята за обезопасяване с парапети, например на стълбите, които трябва да са осигурени при слизането и изкачването на работещи по наклони, по-големи от 20° (Чл. 215б. на Наредба 7/1999 г.)

В Наредба 2/2004 за минималните изисквания за ЗБУТ при строителни и монтажни работи срещаме няколко пъти изискване за поставяне на парапети:

 • за обезопасяване на отвори в строителни и конструктивни елементи (стени, етажни плочи, покриви и др.);
 • на площадките на скелето, до които излиза стълбата за изкачване и слизане
 • за обезопасяване на работната площадка за плочи и за външни стени и др.

За съжаление, обаче, по-конкретни изисквания като кога е задължително да се постави парапет, каква е минималната височина на парапета и какви са неговите задължителни елементи, в нормативната база няма да намерим.

Това, че няма конкретно изискване, не означава, че лошото решение не се наказва!

Новата рамка на здраве и безопасност при работа е свързана именно с този съществен елемент - поставя се общо изискване за осигуряване на безопасност като се оставя в ръцете на работодателя да прецени как точно да го направи.

Забележка: Специфично изискване към парапетите има в Правилника по безопасността на труда при производството на цимент:

ДР, § 4. “Парапет“ е предпазно съоръжение на всякакъв вид стълби, площадки, балкони, скелета, платформи, люлки и преходни мостчета, криещи опасност от падане от височина. Парапетът е с височина, не по-малка от 1,0 m, издържа хоризонтална или вертикална сила, не по-малка от 400 N/m, обезопасен е с 0,15 m бордова дъска, има гладка ръкохватка и междинни хоризонтални връзки между вертикалите.

Как тогава да бъдем сигурни, че сме обезопасили правилно работни места на височина или сме осигурили безопасни средства за достъп?

Стандартите

На помощ идват стандартите, които по своята същност не са задължителни, когато няма препратка към тях в нормативен документ. Използвайки информацията от тях, обаче, ние  можем да докажем, че сме предприели адекватни мерки за обезопасяне.

В случая на помощ ни идва стандартът БДС EN ISO 14122-3 Безопасност на машини. Стационарни средства за достъп до машините. Част 3: Стълбища, стълби със стъпала и парапети.

Неговите изисквания се прилагат при осъществяване на достъп до машини и до части от сгради, където са инсталирани машини, например, ако достъпът е свързан с извършване на ремонт.

Важното, което посочва още стандартът е, че когато няма национални изисквания, той може да се използва и при обезопасяване за работни места на височина.

Бележка: Национални изисквания има само за метални стълби за достъп - в Норми за проектиране на производствени сгради за промишлени предприятия. Там, обаче, са поставени изисквания към стъпалата - широчина на рамото, широчина (дълбочина) и височина на стъпалото.

Например, в приложение 2 на нормите в посочено, че широчината на рамото на метални стълби към машини и съоръжения трябва да е най-малко 0.6 м. Височината трябва да е от 0.19 до 0.245 м. и няма конкретни изисквания за широчината (дълбочината).

Още са изискванията в нормите можете да видите тук.

И така, да видим какви минимални изисквания поставя БДС EN ISO 14122-3 към елементите и размерите на стълбищата и парапетите.

Стълбища

Елементи на стълбището

Съотношение между хоризонталното разстояние g и вертикалното h600 ≤ g + 2h ≤ 660
Припокриванеr ≥ 10 mm
Височина на стъпалотоЕднаква за цялото стълбище. По изключение - по-ниско стъпало с до 15%, но само за първото
Височина за главатаe ≥ 2300 mm
Ширина на стъпалотоw ≥ 600 mm

Освен ако няма изключителни обстоятелства, чистата ширина на стълбището трябва да бъде най-малко 600 mm, но за предпочитане e 800 mm.

Когато стълбището обикновено подлежи на преминаване или преминаване на няколко лица едновременно ширината се увеличава до 1000 mm.

Височина на изкачванеH ≤ 3000 mm

Парапети

Парапетите са средство за защита от падане, което се поставя на стълбища, работни платформи и пътища за придвижване. Те могат да бъдат два вида:

- със средна релса (среден парапет)
- с вертикални подпори

Видове парапети и техните елементи

Парапети на места с опасност от падане от височина

Когато височината на възможното падане надвишава 500 mm, трябва да се монтира предпазен парапет.

Защитен парапет се осигурява и когато пролуката между платформа и конструкцията на машина или стена е по-голяма от 200 mm или ако защитата на конструкцията не е еквивалентна на предпазния парапет.

Ако разстоянието е по-малко от 200 mm, но по-голямо от 30 mm, трябва да бъде осигурена бордова дъска.

 

Съгласно стандарта минималната височина на парапета трябва да бъде 1100 mm.
Минимална височина≥ 1100 mm
Разстояние между перилото (за хващане) и средната релса≤ 500 mm
Разстояние между бордовата дъска и средната релса≤ 500 mm
Височина на бордовата дъска≥ 100 mm
Максимално разстояние на  бордовата дъска от нивото на движение≤ 10 mm
Разстояние между вертикалните подпори  при парапет тип б)≤ 180 mm

Парапетът включва най-малко една междинна релса или друга еквивалентна защита. Разстоянието между перилото (за хващане) и средния парапет, както и между бордовата дъска и средния парапет не трябва да надвишава 500 mm.

Когато се използват вертикални подпори вместо среден парапет, разстоянието между тях не трябва да надвишава 180 mm.

Парапети на стълбища

Всяко стълбище трябва да има поне един парапет.

Когато ширината на стълбището е по-голяма или равна на 1200 mm, е необходимо да се монтират два парапета.

Височина на парапетаМежду 900 mm и 1 000 mm при изкачване/слизане

≥ 1100 mm на площадките

Диаметър на перилотоМежду 25 мм до 50 мм

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар

2 мнения за “Изисквания към стълбища и парапети (БДС EN ISO 14122-3)”

 1. Здравейте!
  Поздравления за всеобхватността на темите и материалите в сайта!
  Натъкнах се за съжаление на явни неточности в извадката от БДС EN ISO 14122-3.
  Част от символите “≤” и “≥” са поставени погрешно в таблиците (видно е от текстовото/графичното съдържание). За съжаление, не за всички стойности има текстово описание или графично изображение за да се ориентираме за действителните изисквания.
  Моля, за Вашата намеса за отразяване на действителните изисквания.
  Искрено се надявам да откликнете своевременно!